구글 검색

검색어: vyšetřujícího (체코어 - 폴란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

폴란드어

정보

체코어

Dle stanoviska našeho vyšetřujícího lékaře,

폴란드어

W opinii naszego lekarza orzecznika

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 1
품질:

체코어

bychom Vás rádi informovali o tom, že dle stanoviska našeho vyšetřujícího lékaře,

폴란드어

pragniemy poinformować was, że w opinii naszego lekarza orzecznika

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Závěrečná zpráva vyšetřujícího úředníka v případu COMP/32.448 a 32.450 – Compagnie Maritime Belge

폴란드어

Raport końcowy funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/32.448 i 32.450 — Compagnie Maritime Belge

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명

체코어

Jak je uvedeno v přílohách II části II a III části II základního nařízení, není výpočet takového nadměrného vrácení povinností vyšetřujícího orgánu.

폴란드어

Jak podano w załączniku II część II oraz załączniku III część II do rozporządzenia podstawowego, obliczenie takiego nadmiernego umorzenia nie obciąża organu prowadzącego dochodzenie.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Není úkolem vyšetřujícího orgánu, aby se pokoušel rekonstruovat situaci, která by nastala, pokud by určité subvence neexistovaly.

폴란드어

Próba odtworzenia sytuacji, która dominowałaby w przypadku braku określonych subsydiów nie stanowi zadania organu prowadzącego postępowanie.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Jak je uvedeno v příloze II části II a příloze III části II základního nařízení, není výpočet takového nadměrného vrácení povinností vyšetřujícího orgánu.

폴란드어

Jak podano w części II załącznika II oraz w części II załącznika III do rozporządzenia podstawowego, obliczenie takiego nadmiernego umorzenia nie należy do organu prowadzącego dochodzenie.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

l) "bezpečnostním doporučením" rozumí každý návrh vyšetřujícího orgánu nebo státu provádějícího technické vyšetřování založený na informacích vyplývajících z tohoto vyšetřování a vypracovaný s úmyslem zabránit nehodám a nahodilým událostem.

폴란드어

l) "zalecenia bezpieczeństwa" oznaczają wszelkie sugestie formułowane przez organ wykonujący dochodzenie w państwie prowadzącym badanie techniczne, oparte na informacjach wyniesionych z tego dochodzenia i czynione w celu zapobiegania przyszłym wypadkom i zdarzeniom.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

Další informace: a) číslo sociálního zabezpečení: 405 41 5342 nebo 467 79 1065; b) schválený auditor a schválený pracovník vyšetřující podvody; c) úředník společnosti San Air General Trading.

폴란드어

Inne informacje: a) nr w systemie zabezpieczenia społecznego: 405 41 5342 lub 467 79 1065; b) biegły księgowy (CPA) i biegły ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE); c) pracownik San Air General Trading;

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Vyšetřující orgány mají obvykle za to, že této úrovně bylo dosahováno na začátku posuzovaného období.

폴란드어

W swojej praktyce organy prowadzące dochodzenie zazwyczaj wychodzą z założenia, że poziom ten został osiągnięty na początku badanego okresu.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Naopak, podobné závěry, pokud jde o státem vlastněné komerční banky, učinila Komise v jiném antisubvenčním případu týkajícím se dovozu z Číny, a to případu oceli s organickým povlakem, a k závěru, že čínské státem vlastněné komerční banky jsou veřejnoprávními subjekty, dospěly také jiné vyšetřující orgány, zejména ze Spojených států, v nálezu, který potvrdil odvolací orgán WTO.

폴란드어

Wręcz przeciwnie, Komisja dokonała podobnych ustaleń w odniesieniu do banków komercyjnych będących własnością państwa w innej sprawie antysubsydyjnej dotyczącej przywozu z Chin stali powlekanej organicznie.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Má-li to být považováno za přijatelnou praxi, šetřená strana by prostě mohla učinit jakýkoli výrok, který podporuje její věc, a vyšetřující orgán by ho musel přijmout, aniž by měl možnost ověřit, zda odpovídá skutečnosti.

폴란드어

Gdyby uznać to za dopuszczalną praktykę, strona, której dotyczy dochodzenie, mogłaby po prostu wydać jakiekolwiek oświadczenie potwierdzające jej sprawę, a organ prowadzący dochodzenie musiałby przyjąć to oświadczenie bez możliwości zweryfikowania, czy odzwierciedla ono stan rzeczywisty.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Komise nesouhlasí s tvrzením, že ustanovení antidumpingové dohody WTO a dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, která uvádějí způsob poskytování důvěrných informací vyšetřujícím orgánům a „důvěrného zacházení“ s těmito informacemi, se nevztahují na čínskou vládu.

폴란드어

Komisja nie zgadza się ze stwierdzeniem, że postanowienia Porozumienia antydumpingowego WTO i Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych, które określają sposoby przekazywania informacji poufnych organom prowadzącym dochodzenie i status „poufnego traktowania”, nie mają zastosowania do rządu ChRL.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Podle čínské vlády představovalo šetření jako celek příliš velkou zátěž na to, aby spolupráce byla vůbec možná, přičemž Komise jakožto vyšetřující orgán opakovaně odmítla tuto zátěž ve spolupráci s čínskou vládou zmírnit.

폴란드어

W opinii rządu ChRL całe dochodzenie było nadmiernie uciążliwe w stopniu uniemożliwiającym ogólną współpracę, a Komisja jako organ prowadzący dochodzenie stale odmawiała podjęcia wraz z rządem ChRL działań na rzecz złagodzenia tych obciążeń.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Rovněž tvrdila, že příslušná ustanovení antidumpingové dohody WTO a dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, která uvádějí způsob poskytování důvěrných informací vyšetřujícím orgánům a „důvěrného zacházení“ s těmito informacemi, se ne vždy vztahují na případy, kdy mají být informace poskytnuty orgánem třetí země, v tomto případě čínskou vládou.

폴란드어

Ponadto stwierdził, iż odpowiednie postanowienia Porozumienia antydumpingowego WTO i Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych, które określają sposoby przekazywania informacji poufnych organom prowadzącym dochodzenie i status „poufnego traktowania” nie zawsze mają zastosowanie w sytuacji, w której informacji udziela organ państwa trzeciego, w tym przypadku rząd ChRL.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

V dotazníku Komise kladla velmi konkrétní otázky a v souladu s běžnou praxí mnohých vyšetřujících orgánů se snažila ověřit odpovědi čínské vlády při inspekci na místě.

폴란드어

W kwestionariuszu Komisja zadała bardzo konkretne pytania i zgodnie z praktyką przyjętą przez wiele organów prowadzących dochodzenie starała się zweryfikować odpowiedzi rządu ChRL podczas wizyty weryfikacyjnej na miejscu.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Nicméně pokud se činí taková odchylka od normy, vyšetřující orgán musí vysvětlit důvody, které ho k tomuto postupu vedou.

폴란드어

W przypadku podjęcia decyzji o tego rodzaju odstępstwie od normy organ dochodzeniowy musi jednak przedstawić powody takiej decyzji.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Jestliže úřad nevydal předchozí povolení, musí provozovatel letounu, na jehož palubě je letový zapisovač, uchovat po incidentu, na nějž se vztahuje povinné hlášení, v možném rozsahu původní záznamy pořízené zapisovačem po dobu nejméně 60 dnů, pokud vyšetřující úřad nenařídil jinak.

폴란드어

O ile organ nie udzielił uprzedniego zezwolenia, w razie incydentu podlegającego obowiązkowi zgłoszenia operator samolotu, w którym zainstalowany jest rejestrator pokładowy, przechowuje, w możliwie najpełniejszym zakresie, zachowane w rejestratorze oryginalne zapisy odnoszące się do tego incydentu przez okres 60 dni, chyba że organ prowadzący dochodzenie wyda inne polecenie.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Kromě toho musí provozovatel letounu, na jehož palubě je letový zapisovač, nařídí-li to úřad, uchovat původní zaznamenané údaje po dobu 60 dnů, pokud vyšetřující úřad nenařídil jinak.

폴란드어

Ponadto na polecenie organu operator samolotu, w którym zainstalowany jest rejestrator pokładowy, przechowuje zachowane w rejestratorze oryginalne zapisy przez okres 60 dni lub do czasu otrzymania od władz prowadzących dochodzenie innych poleceń.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Provozovatel letounu, na jehož palubě je letový zapisovač, musí uchovat po nehodě letounu v možném rozsahu původní záznamy pořízené zapisovačem, které se týkají této letecké nehody, po dobu nejméně 60 dnů, pokud vyšetřující úřad nenařídil jinak.

폴란드어

W razie wypadku operator samolotu, w którym zainstalowany jest rejestrator pokładowy, przechowuje, w możliwie najpełniejszym zakresie, zachowane w rejestratorze oryginalne zapisy odnoszące się do tego wypadku przez okres 60 dni, chyba że organ prowadzący dochodzenie wyda inne polecenie.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Rozhodnutí odložit uznání nebo výkon evropského důkazního příkazu podle odstavce 1 nebo 2 učiní soudce, soud, vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve vykonávajícím státě.

폴란드어

Decyzja o odroczeniu uznania lub wykonania europejskiego nakazu dowodowego na podstawie ust. 1 lub 2 jest podejmowana w państwie wykonującym przez sędziego, sąd, sędziego śledczego lub prokuratora.

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인