구글 검색

검색어: sobrecostos (카탈로니아어 - 스페인어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

카탈로니아어

스페인어

정보

카탈로니아어

Els sobrecostos d ' explotació i sobrecàrregues que pateix el sistema .

스페인어

Los sobrecostes de explotación y sobrecargas que sufre el sistema .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

Cal recordar que l ' ens gestor és el que autoritza , inspecciona , sanciona i es rescabala dels sobrecostos d ' explotació del sistema .

스페인어

Es preciso recordar que el ente gestor es el que autoriza , inspecciona , sanciona y se resarce de los sobrecostes de explotación del sistema .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

Per a aquells edificis amb superfície construïda inferior als 2.000 m ² , el càlcul del sobrecost es podrà fer de forma estimada , sense haver de detallar sobrecostos per a cadascuna de les partides elegibles .

스페인어

Para aquellos edificios con superficie construida inferior a los 2.000 m² , el cálculo del sobrecoste se podrá realizar de forma estimada , sin detallar sobrecostes para cada una de las partidas elegibles .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

Per a aquells edificis amb superfície construïda inferior als 2.000 m ² , el càlcul del sobrecost es podrà fer de forma estimada , sense haver de detallar sobrecostos per a cadascuna de les partides elegibles .

스페인어

Para aquellos edificios con superficie construida inferior a los 2.000 m² , el sobrecoste se podrá calcular de forma estimada , sin detallar sobrecostes para cada una de las partidas elegibles .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

.2 L ' import a considerar serà el sobrecost sobre els imports del mateix subministrament en situació ordinària , justificat del volum d ' aigua esmentat .

스페인어

.2 El importe a considerar será el sobrecoste sobre los importes del mismo suministro en situación ordinaria , justificado el volumen de agua mencionado .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

1.- La totalitat del sobrecost de passar d ' una qualificació energètica D ( o inferior ) a una qualificació A o B de l ' edifici acabat calculat tenint en compte exclusivament els costos elegibles especificats a l ' article 4.2 per aquesta línia de la present Ordre , per a les partides d ' envolupant tèrmica , instal · lacions tèrmiques ( calefacció , refrigeració , generació d ' aigua calenta sanitària , etc .

스페인어

1.- La totalidad del sobrecoste de pasar de una calificación energética D ( o inferior ) a una calificación A o B del edificio acabado , calculado teniendo en cuenta exclusivamente los costes elegibles especificados en el artículo 4.2 para esta línea de la presente Orden , para las partidas de envolvente térmica , instalaciones térmicas ( calefacción , refrigeración , generación de agua caliente sanitaria , etc.

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

1.3 S ' entenen per actuacions destinades a suprimir barreres en la comunicació aquelles instal · lacions o equipaments que facin accessible la informació a tothom , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

스페인어

1.3 Se entienden por actuaciones destinadas a suprimir barreras en la comunicación las instalaciones o equipamientos que hagan accesible la información a todas las personas , o el sobrecoste que origine el hacerlos accesibles .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

1.3 S ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació aquelles instal · lacions o equipaments que facin accessible la informació , o el sobrecost que origini en una instal · lació o un equipament el fet de convertir-lo en accessible .

스페인어

1.3 Se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación las instalaciones o equipamientos que hagan accesible la información , o el sobrecoste que origine en una instalación o un equipamiento el hacerlo accesible .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

1.3 S ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació la instal · lació de sistemes alternatius o complementaris en espais i equipaments , per tal que facin accessible la informació i / o senyalització a les persones amb disminució sensorial , visual i / o auditiva , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

스페인어

1.3 Se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación la instalación de sistemas alternativos o complementarios en espacios y equipamientos , para que hagan accesible la información y/ o señalización a las personas con disminución sensorial , visual y/ o auditiva , o el sobrecoste que comporte hacerlos accesibles .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

1.3 S ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació la instal · lació de sistemes alternatius o complementaris en espais i equipaments , per tal que facin accessible la informació i / o senyalització a les persones amb disminució sensorial , visual i / o auditiva , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

스페인어

1.3 Se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación la instalación de sistemas alternativos o complementarios en espacios y equipamientos , para que hagan accesible la información y/ o señalización a las personas con disminución sensorial , visual y/ o auditiva , o el sobrecoste que conlleva hacerlos accesibles .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

1.3 S ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació la instal · lació de sistemes alternatius o complementaris en espais i equipaments , per tal que facin accessible la informació i / o senyalització a les persones amb disminució sensorial , visual i / o auditiva , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

스페인어

1.3 Se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación la instalación de sistemas alternativos o complementarios en espacios y equipamientos para hacer accesible la información y/ o la señalización a las personas con disminución sensorial , visual y/ o auditiva , o el coste adicional que suponga hacerlas accesibles .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

10.1 La Generalitat de Catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries , enteses com a sobrecostos a l ' abastament ordinari , que les entitats locals es vegin obligades a suportar per a la prestació del servei d ' abastament d ' emergència d ' aigua apta per al consum humà destinada a consum domèstic mitjançant el seu transport per vehicles cisterna o similars durant el període de vigència d ' aquest Decret .

스페인어

10.1 La Generalidad de Cataluña puede contribuir al sostenimiento de los gastos extraordinarios , entendidos como sobrecostes al abastecimiento ordinario , que las entidades locales se vean obligadas a soportar para la prestación del servicio de abastecimiento de emergencia de agua apta para el consumo humano destinada a consumo doméstico mediante su transporte por vehículos cisterna o similares durante el periodo de vigencia de este Decreto .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

14.2 La Generalitat de Catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries , enteses com a sobrecostos a l ' abastament ordinari , que les entitats locals es vegin obligades a suportar per a la prestació del servei d ' abastament d ' emergència d ' aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport per vehicles cisterna o similars durant el període de vigència d ' aquest Decret .

스페인어

14.2 La Generalitat de Catalunya puede contribuir al sostenimiento de los gastos extraordinarios , entendidos como sobrecostes al abastecimiento ordinario , que las entidades locales se vean obligadas a soportar para la prestación del servicio de abastecimiento de emergencia de agua apta para el consumo humano mediante su transporte por vehículos cisterna o similares durante el periodo de vigencia de este Decreto .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

17.6 ) , s ’ hi « pot incloure un suplement territorial que cobreixi la totalitat del sobrecost provocat per aquest tribut o recàrrec » i que , a més a més , « han d ’ abonar els consumidors ubicats en l ’ àmbit territorial de la comunitat autònoma respectiva » .

스페인어

17.6 ) , se puede incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado por este tributo o recargo y que , además , « deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma » .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

17.6 ) es pugui incloure un suplement territorial que cobreixi la totalitat del sobrecost provocat pel tribut autonòmic o recàrrec , i que aquest hagi de ser abonat pels consumidors del territori de la comunitat respectiva , no vulnera l ’ article 203 EAC .

스페인어

17.6 ) se pueda incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado por el tributo autonómico o recargo , y que este deba ser abonado por los consumidores del territorio de la comunidad respectiva , no vulnera el artículo 203 EAC .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

17.6 LSE ) han de ser assumits pels abonats o consumidors situats en l ’ àmbit territorial de la respectiva comunitat autònoma mitjançant el pagament d ’ un suplement territorial que cobreixi la totalitat d ’ aquest sobrecost .

스페인어

17.6 LSE ) deben ser asumidos por los abonados o consumidores situados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma mediante el pago de un suplemento territorial que cubra la totalidad de este sobrecoste .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

18.3 La Generalitat de Catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries , enteses com a sobrecostos a l ' abastament d ' aigua al bestiar de conformitat amb el que estableix l ' article 38.2 d ' aquest Decret .

스페인어

18.3 La Generalitat de Catalunya puede contribuir al sostenimiento de los gastos extraordinarios , entendidos como sobrecostes al abastecimiento de agua al ganado de conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de este Decreto .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

2 Quan la restitució impliqui un sobrecost en relació al de la reconstrucció segons les normes següents , a causa de la major qualitat dels materials a utilitzar o de la mà d ' obra , especialitzada , l ' Ajuntament atorgarà un ajut econòmic o material equivalent al de major cost .

스페인어

2 Cuando la restitución implique un sobre coste en relación al de la reconstrucción según las normas siguientes , a causa de la mayor calidad de los materiales a utilizar o de la mano de obra , especializada , el Ayuntamiento otorgará una ayuda económica o material equivalente al de mayor coste .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

262 , de 30 d ’ octubre de 2009 ) , expressiu , entre altres aspectes , de l ’ acceptació per part de la Generalitat de la instrumentació de convenis amb les empreses distribuïdores per tal de cobrir els sobrecostos derivats de l ’ aplicació de la Llei 18 / 2008 .

스페인어

262 , de 30 de octubre de 2009 ) , expresivo , entre otros aspectos , de la aceptación por parte de la Generalitat de la instrumentación de convenios con las empresas distribuidoras con el fin de cubrir los sobrecostes derivados de la aplicación de la Ley 18/ 2008.

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

카탈로니아어

3.2 S ' entendrà per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació aquelles instal · lacions o equipaments que facin accessible la informació , o el sobrecost que origini en una instal · lació o un equipament el fer-lo accessible .

스페인어

3.2 Se entenderá por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación aquellas instalaciones o equipamientos que hagan accesible la información o el sobrecoste que origine en una instalación o equipamiento hacerlo accesible .

마지막 업데이트: 2015-10-18
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인