구글 검색

검색어: potpunosti (크로아티아어 - 러시아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

크로아티아어

러시아어

정보

크로아티아어

Obriši ovu definiciju tipa podatka u potpunosti

러시아어

Удалить параметры типа файла

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

크로아티아어

Podrћana brzina AGP sabirnice nije iskoriљtena u potpunosti.

러시아어

Текущая скорость AGP меньше, чем максимально возможная.

마지막 업데이트: 2011-08-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Ovaj sustav možda još uvijek nije u potpunosti podržan.

러시아어

Эта операционная система поддерживается не полностью

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Datoteka% 1 nije mogla biti u potpunosti učitana, zato jer nema dovoljno privremenog prostora na disku!

러시아어

Файл% 1 не может быть открыт, поскольку является папкой, а не обычным файлом.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Ova BitTorrent arhiva nije u potpunosti preuzeta. Želite li izbrisati djelomično preuzete podatke i torrent datoteku?

러시아어

Этот архив BitTorrent загружен не полностью. Удалить частично загруженные файлы и torrent-файл?

마지막 업데이트: 2011-08-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Ponovljeni pokušaji nisu uspjeli ovu stranicu u potpunosti otvoriti.\n\nMožda postoji problem na poslužitelju.

러시아어

Неоднократные попытки загрузить страницу потерпели неудачу.\n\nВозможно, существует проблема с сервером.

마지막 업데이트: 2009-10-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Ako je omogućeno, blokirane slike bit će u potpunosti uklonjene sa stranice. U suprotnom bit će korištene slike 'blokirano'.

러시아어

Если параметр включён, то заблокированные изображения вообще будут удалены со страницы, в противном случае для них будут показаны заменители.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Mandat i status NCPD-a: podupiru li političari i ostali donositelji odluka u potpunosti projekt za stvaranje NCPD-a?

러시아어

Полномочия и статус ННЦН: получил ли проект создания ННЦН полную поддержку политиков и других лиц, принимающих решения?

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Omoguæi Multi monitor podršku.Nije u potpunosti podržano.Trenutno æe slika biti prikazana JEDINO na odabranom monitoru.Morate restartati player nakon promjene ove opcije.

러시아어

Включает поддержку мульти-мониторного режима.Пока не полностью работает.В настоящий момент картинка будет выводится ТОЛЬКО на выбранном мониторе.Вы должны перезапустить BSPlayer после включения/выключения этого параметра.

마지막 업데이트: 2011-08-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Ako je ova opcija uključena, Konqueror će nacrtati okvir oko mjesta za slike ugrađene u web stranicu ako one još uvijek nisu u potpunosti učitane. Ovo ćete vjerojatno htjeti uključiti kako biste poboljšali svoje iskustvo pregledavanja Interneta, pogotovo ako imate sporu vezu s Internetom. animations

러시아어

Если установлен этот параметр, Konqueror будет показывать рамки на месте не полностью загруженных изображений, встроенных в веб- страницу. Если у вас медленное соединение, этот параметр может сделать просмотр веб- страниц более удобным. animations

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

n (pr)ocjena napretka i budućih reformskih prioriteta za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te njihovo povezivanje s društveno-gospodarskim razvojem u zemljama partnerima ;n prema nalogu Europske komisije kreiramo, razvijamo, pratimo i procjenjujemo projekte;n Izgradnja i ojačavanje kapaciteta u zemljama partnerima kako bi kreiratori javnih politika i praktičari mogli u potpunosti aktivno sudjelovati u modernizaciji svojih sustava strukovnog obrazovanja i usavrsavanja ;n aktivno sudjelujemo u međunarodnim raspravama na temu refromi u zemljama u tranziciji.

러시아어

n оценка прогресса и будущих приоритетов в реформах профессионального образования и обучения и их взаимосвязи с социальноэкономическим развитием стран-партнёров;n разработка, развитие, мониторинг и оценка проектов по запросу Европейской Комиссии;n способствование тому, чтобы люди, определяющие политику и осуществляющие её в странах-партнёрах, принимали полноценное участие в модернизации систем профессионального образования и обучения;n активное содействие международным переговорам относительно реформ в странах переходного периода.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Automatski otkrij i postavi postavke posrednika. Automatsko otkrivanje se izvodi pomoću Protokola za automatsko otkrivanje web posrednika (WPAD – Web Proxy Auto- Discovery Protocol). NAPOMENA: Ova opcija možda neće pravilno ili u potpunosti raditi na nekim UNIX/ Linux distribucijama. Ako naiđete na problem prilikom korištenja ove opcije, molim provjerite FAQ dio na http: // konqueror. kde. org

러시아어

Автоматически определять и настраивать параметры прокси. Автоматическое определение производится при помощи протокола Web Proxy Auto- Discovery Protocol (WPAD). Примечание: Этот параметр может работать неправильно или вообще не работать в некоторых дистрибутивах Unix/ Linux. Если вы обнаружили проблемы с использованием этого параметра, обратитесь к секции FAQ на http: // konqueror. kde. org.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Kliknite ovdje da biste u potpunosti obrisali ovu definiciju tipa datoteke. To je moguće samo za korisničko definirane tipove podataka. Sustavksi tipovi podataka ne mogu biti izbrisani. Međutim, možete isprazniti popis uzoraka, kako biste smanjili šansu da budu korišteni.

러시아어

Нажмите эту кнопку для удаления параметров типа файла. Это возможно только для параметров, установленных пользователем.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Kontrolira kako Konqueror prikazuje animirane slike: Omogućeno: Prikazuju se sve animacije u potpunosti Onemogućeno: Ne prikazuju se animacije, samo početna slika Prikaži samo jednom: Prikazuju se animacije samo jednom, ali se ne ponavljaju

러시아어

Управляет загрузкой анимированных изображений в Konqueror: Включено: Полностью показывать всю. Выключено: Никогда не показывать анимацию, только первый кадр. Показывать только один раз: Показывать всю анимацию, но не повторять её.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Korištenje stalnih (persistent) Proxy konekcija je brže, ali radi sam sa Proxyposlužiteljima koji su u potpunosti usklađeni sa HTTP 1. 1 protokolom. Nemojte koristiti ovu opciju sa programima kao što su JunkBuster ili WWWOfle.

러시아어

Использовать постоянное соединение с прокси Постоянное соединение с прокси быстрее, но учтите, что оно работает только с серверами, полностью поддерживающими HTTP 1. 1. Не используйте этот параметр в сочетании с такими серверами, как JunkBuster и WWWOfle.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Odabrali ste razinu ozbiljnosti Ozbiljno. Molim uzmite u obzir da je ta razina ozbiljnosti namijenjena samo za greške (bugove) koji u potpunosti ili većinom onemogućuju program iz upitnog paketa ostvaruju gubitak podataka stvaraju sigurnosnu rupu u sustavu koja omogućuje pristup računima korisnika koji koriste taj paket Stvara li greška (bug) koju prijavljujete bilo koji od navedenih simptoma? Ako ne, molim smanjite razinu ozbiljnosti. Hvala!

러시아어

Вы выбрали уровень ошибки Опасная. Этот уровень подразумевает, что ошибка может вызвать неисправимый сбой в работе данного пакета привести к утрате данных нарушить безопасность системы и открыть доступ к файлам пользователей, установивших данный пакет Является ли ошибка, о которой вы хотите сообщить, настолько серьёзной? Если нет, выберите другой, менее высокий уровень ошибки.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Uvezli ste tajni ključ. Obratite pažnju da se uveženim ključevima ne vjeruje unaprijed.. Kako biste u potpunosti koristili ovaj tajni ključ za potpisivanje i kriptiranje, treba urediti ključ (dvostruki klik na njega) i postaviti povjerenje na Potpuno ili Bezuvjetno.

러시아어

Вы импортировали закрытый ключ. Обратите внимание, что импортированный закрытый ключ по умолчанию не становятся проверенным. Для полноценного использования закрытого ключа для шифрования и подписи вы должны его отредактировать (двойной щелчок на ключе) и установить его статус доверия как полный или абсолютный.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

크로아티아어

Vaš korisnički nalog je izrađen. Njegov naziv je% 1. Da biste u potpunosti aktivirali ovaj korisnički nalog, veza će biti prekinuta. Kad se ponovo povežete, možete započeti s igranjem backgammon na FIBS- u.

러시아어

Учётная запись была создана. Ваше имя пользователя -% 1. Чтобы учётная запись была активирована, программа сейчас разорвёт соединение. Когда вы подключитесь снова, вы сможете играть в нарды на FIBS.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인