구글 검색

검색어: balakang (타갈로그어 - 일본어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

타갈로그어

일본어

정보

타갈로그어

Balakang

일본어

骨盤

마지막 업데이트: 2010-08-21
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Binibigkisan niya ang kaniyang mga balakang ng kalakasan, at nagpapalakas ng kaniyang mga bisig.

일본어

力をもって腰に帯し、その腕を強くする。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Iyong isinuot kami sa silo; ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang.

일본어

あなたはわれらを網にひきいれ、われらの腰に重き荷を置き、

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At katuwiran ang magiging bigkis ng kaniyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kaniyang mga balakang.

일본어

正義はその腰の帯となり、忠信はその身の帯となる。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At lahat ng tao na lumabas sa balakang ni Jacob ay pitong pung tao: at si Jose ay nasa Egipto na.

일본어

ヤコブの腰から出たものは、合わせて七十人。ヨセフはすでにエジプトにいた。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Sapagka't ang aking mga balakang ay lipos ng hirap; at walang kagalingan sa aking laman.

일본어

わたしの腰はことごとく焼け、わたしの肉には全きところがありません。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec.

일본어

なぜなら、メルキゼデクがアブラハムを迎えた時には、レビはまだこの父祖の腰の中にいたからである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalake: sapagka't tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin.

일본어

あなたは腰に帯して、男らしくせよ。わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Magbigkis ka ng iyong mga balakang ngayon na parang lalake: ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin.

일본어

「あなたは腰に帯して、男らしくせよ。わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa:

일본어

その腰がわたしを祝福せず、また彼がわたしの羊の毛で暖まらなかったことがあるなら、

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Manglabo ang kanilang mga mata, na sila'y huwag makakita; at papanginigin mong palagi ang kanilang mga balakang.

일본어

彼らの目を暗くして見えなくし、彼らの腰を常に震わせ、

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At hinapak ni Jacob ang kaniyang mga suot, at kaniyang nilagyan ng magaspang na damit ang kaniyang mga balakang, at tinangisang maraming araw ang kaniyang anak.

일본어

そこでヤコブは衣服を裂き、荒布を腰にまとって、長い間その子のために嘆いた。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino, upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran; mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot.

일본어

また、彼らのために、その隠し所をおおう亜麻布のしたばきを作り、腰からももに届くようにしなければならない。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At ang kamay ng Panginoon ay nasa kay Elias; at kaniyang binigkisan ang kaniyang mga balakang, at tumakbong nagpauna kay Achab sa pasukan ng Jezreel.

일본어

また主の手がエリヤに臨んだので、彼は腰をからげ、エズレルの入口までアハブの前に走っていった。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay ay kaniyang aalisin na kalakip ng mga bato.

일본어

二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw, na malapit sa mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay aalisin na kalakip ng mga bato,

일본어

二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Sila'y mangagpupugong ng kayong lino sa kanilang mga ulo, at mangagtatapi ng kayong lino sa kanilang mga balakang; hindi sila mangagbibigkis ng anomang nakapagpapapawis.

일본어

また頭には亜麻布の冠をつけ、腰には亜麻布の袴をつけなければならない。ただし汗の出るような衣を身につけてはならない。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At ang dalawang bato, at ang tabang nasa ibabaw, na malapit sa mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay aalisin niya na kalakip ng mga bato.

일본어

二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

Gayon ma'y hindi mo itatayo ang bahay; kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang ay siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan.

일본어

しかしあなたはその家を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子がわたしの名のために家を建てるであろう』。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

타갈로그어

At ang dalawang bato, at ang tabang nasa ibabaw niyaon, na malapit sa mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay aalisin niya na kalakip ng mga bato.

일본어

二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인