구글 검색

검색어: nagsisisampalataya (타갈로그어 - 일본어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

타갈로그어

일본어

정보

타갈로그어

Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo?

일본어

イエスは答えられた、「あなたがたは今信じているのか。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios.

일본어

わたしたちは、あなたが神の聖者であることを信じ、また知っています」。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Sapagka't kahit ang kaniyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kaniya.

일본어

こう言ったのは、兄弟たちもイエスを信じていなかったからである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon, ang mga karamihang lalake at babae:

일본어

しかし、主を信じて仲間に加わる者が、男女とも、ますます多くなってきた。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At kung ano ang dakilang kalakhan ng kaniyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kaniyang lakas,

일본어

また、神の力強い活動によって働く力が、わたしたち信じる者にとっていかに絶大なものであるかを、あなたがたが知るに至るように、と祈っている。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Sapagka't sinasabi ng kasulatan, Ang lahat na sa kaniya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya.

일본어

聖書は、「すべて彼を信じる者は、失望に終ることがない」と言っている。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita;

일본어

わたしは彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いてわたしを信じている人々のためにも、お願いいたします。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon: at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon.

일본어

そして、主のみ手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依するものの数が多かった。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Ikaw ay sumasampalataya na ang Dios ay iisa; mabuti ang iyong ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig.

일본어

あなたは、神はただひとりであると信じているのか。それは結構である。悪霊どもでさえ、信じておののいている。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon,

일본어

わたしたちのためでもあって、わたしたちの主イエスを死人の中からよみがえらせたかたを信じるわたしたちも、義と認められるのである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At aking sinabi, Panginoon, napagtatalastas nila na ako ang nagbilanggo at humampas sa bawa't sinagoga sa mga nagsisisampalataya sa iyo:

일본어

そこで、わたしが言った、『主よ、彼らは、わたしがいたるところの会堂で、あなたを信じる人々を獄に投じたり、むち打ったりしていたことを、知っています。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan.

일본어

これらの偽り者どもは、結婚を禁じたり、食物を断つことを命じたりする。しかし食物は、信仰があり真理を認める者が、感謝して受けるようにと、神の造られたものである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Kung ang sinoman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail.

일본어

長老は、責められる点がなく、ひとりの妻の夫であって、その子たちも不品行のうわさをたてられず、親不孝をしない信者でなくてはならない。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo.

일본어

また、神がつかわされた者を信じないから、神の御言はあなたがたのうちにとどまっていない。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal;

일본어

すなわち、わたしがユダヤにおる不信の徒から救われ、そしてエルサレムに対するわたしの奉仕が聖徒たちに受けいれられるものとなるように、

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Kayo'y mga saksi, at ang Dios man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya:

일본어

あなたがたもあかしし、神もあかしして下さるように、わたしたちはあなたがた信者の前で、信心深く、正しく、責められるところがないように、生活をしたのである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain?

일본어

彼らは喜びのあまり、まだ信じられないで不思議に思っていると、イエスが「ここに何か食物があるか」と言われた。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Datapuwa't kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya.

일본어

しかし、約束が、信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪の下に閉じ込めたのである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

일본어

彼らの場合、この世の神が不信の者たちの思いをくらませて、神のかたちであるキリストの栄光の福音の輝きを、見えなくしているのである。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

타갈로그어

Sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagka't walang pagkakaiba;

일본어

それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこにはなんらの差別もない。

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인