구글 검색

검색어: கொண்டிருக்கும் (타밀어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

타밀어

영어

정보

타밀어

இப்பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிர்வாக முனையம்.

영어

The controlling terminal on which this process is running.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

பயன்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கும் மெனுவின் குறியீட்டு எண்ணை அச்சிடுக

영어

Print menu-id of the menu that contains the application

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

பயன்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கும் மெனுவின் பெயரை( தலைப்பை) அச்சிடுக

영어

Print menu name (caption) of the menu that contains the application

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

தேர்ந்தெடுத்தால், ஒலி கோப்பானது செய்தி தெரியும் வரை தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்.

영어

If checked, the sound file will be played repeatedly for as long as the message is displayed.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

விற்பனைக்கிருக்கும் மென்பொருள்களைக் கொண்டிருக்கும் புதிய களஞ்சியத்தைச் சேர்த்து, அதிலிருந்து தொகுப்புகளை நிறுவவும்

영어

Add a new repository of purchased software and install packages from it

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கணினியில் கேஅமைப்புகார்ட் டெமான்க்கு இணைப்பதற்கும் உறுப்பினரின் கோரிக்கைகளை கவனிப்பதற்கும் இதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

영어

Select this if you want to connect to a ksysguard daemon that is running on the machine you want to connect to, and is listening for client requests.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

திரையின் கீழ் பகுதியில் தற்சமயம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பயன்பாடுகள் இருக்கக் கூடிய பட்டிக்கு எவ்வெழுத்தைப் பயன்படுத்த.

영어

What font to use for the panel at the bottom of the screen, where the currently running applications are.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

கொடுக்கப்பட்ட கோப்பு( கள்) தனில் மதிப்பினைக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து அடிப்படை விவர துருப்புகளையும் பட்டியலிடுக

영어

List all metadata keys which have a value in the given file(s).

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

குறிப்பிட்ட எழுத்துத் தேவைப் படும் போது இவ்வெழுத்துப் பயன் படுத்தப்படுகின்றது. குறிப்பிட்ட எழுத்து நிலையான அகலம் கொண்டிருக்கும்

영어

This font is used when a fixed font is needed. A fixed font has a constant width.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

பிழை அறிக்கைகள் செயல்பாடு தோல்வியுறும்போது என்ன செய்துகொண்டிருந்தது முதலிய தகவல்களைக் கொண்டிருக்கும். எப்பொழுதும் நீங்கள் ஒரு பிழை செய்தியை அனுப்புவதா அல்லது மறுப்பதா என தேரலாம்.

영어

Error reports include information about what a program was doing when it failed. You always have the choice to send or cancel an error report.

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

அனைத்து மின்னெழுத்துக்கள் தங்கள் அமைப்பில் நிறுவப்பட்ட அனைத்து மின்னெழுத்துக்களையும் கொண்டிருக்கும். வகைப்படுத்தப்டாத "தனிப்பட்ட" குழுவில் இடம்பெறாத அனைத்து மின்னெழுத்துக்ளையும் கொண்டிருக்கும்.

영어

All Fonts contains all the fonts installed on your system. Unclassified contains all fonts that have not yet been placed within a "Custom" group.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

타밀어

... அந்த கோப்பு தத்தல் தற்போது தோன்றும் பட்டியலை கொண்டிருக்கும்? கோப்பு தத்தலில் RMB மற்றும் நீங்கள் எந்த திறந்த கோப்பினையும் பட்டியல் பட்டியிலிருந்து பார்வையிட முடியும்.

영어

... that the file tabs now have popup menus? RMB on a file tab and you can even select which open file to view from a menu list.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

கேபைலட் அல்லது பைலட் பயனிட்டாளரின் பெயர் கொண்டிருக்கும். அவை இயக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும். கேபைலட் அவற்றை இயல்பு மதிப்புக்கு மாற்றிவிடும் (% 1)?

영어

Neither KPilot nor the handheld have a username set. They should be set. Should KPilot set them to a default value (%1)?

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

வரிப்படம் நகர்ந்துக் கொண்டிருக்கும் போது, அந்த நிரலில் வரிப்படத்தின் மேல் வரையக்கூடிய பல பொருட்கள் இருப்பின் சீரான அசைவூருதல் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. காட்சிகள் நகர்ந்துக் கொண்டிருக்கும்போது சில பொருட்களை தற்காலிகமாக மறைக்க இந்த உருப்படியினை சோதிக்கவும்.

영어

When the map is in motion, smooth animation is compromised if the program has too many objects to draw on the map; check this item to temporarily hide some of the objects while the display is in motion.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

பகிரப்பட்ட நிரலகங்கள், வரைகலை நினைவு, தட்டில் உள்ள கோப்புகள், முதலிய அனைத்தையும் சேர்த்து, பணி கொண்டிருக்கும் போலி நினைவின் அளவிது. இவ்வெண் அர்த்தமற்றது.

영어

This is the amount of virtual memory space that the process is using, included shared libraries, graphics memory, files on disk, and so on. This number is almost meaningless.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

கான்குயிரர் செயல்திறன் தாங்கள் இங்கு பல உள்ளமைப்புகளின் அமைப்புகளை மாற்றி கான்குயரின் செயல்திறனை மேம்படுத்த முடியும். இவற்றுள் முன்னரே இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிகழ்வுகளை மறுமுறை பயன்படுத்தவும் மற்றும் அந்நிகழ்வுகளை முன் மேலேற்றவும் தேவையான விருப்பத்தேர்வுகளைக் கொண்டுள்ளது.

영어

Konqueror Performance You can configure several settings that improve Konqueror performance here. These include options for reusing already running instances and for keeping instances preloaded.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

குறிப்புறை கோப்பின் பெயரை இங்கு தெரிவிக்கலாம். படிமத்தின் துணைப் பெயரை குறிப்புறை கோப்பு கொண்டிருக்கும். இந்த கோப்பின் வடிவமைப்பு கீழ் உள்ளவாறு இருக்கும்FILENAME1: DescriptionFILENAME2: Description

영어

You can specify the name of the comment file here. The comment file contains the subtitles for the images. The format of this file is: FILENAME1: Description FILENAME2: Description and so on

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

타밀어

கிளையன் புரியும் சுவாசக் கோளாறுகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் நர்சுகள், மதிப்பீடு நடைமுறைகளின் ஒரு மெய்யுணர்வைத் தக்கவைக்கின்றன மற்றும் அத்தியாயம் வரலாற்று மற்றும் உடல் மதிப்பீட்டையும், சுவாசக் கோளாறுகளுடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கான பராமரிப்பு திட்டத்தை திட்டமிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நோயறிதல் செயல்முறையும் பற்றி விவாதிக்கிறது.

영어

nurses who care for client experencing respiratory disorders perform and inter pret a veriety of assessment procedures the chapter discusses history and physical assessment as well as diagnosis procedure used to plan care for clients with respiratory disorders.

마지막 업데이트: 2018-06-30
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

타밀어

நீங்கள் உள்ளீட்ட வகைப்பெயர் நடப்பில் உள்ளவற்றோடு வேறுபடுகிறது. அது இதுவரைக்கும் சாத்தியம் அல்ல. 'பறந்து கொண்டிருக்கும் போது' மாற்றுவது பிற்கால வெளியீட்டிற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கூக்கா வகைப்பெயரை சரிசெய்கிறது.

영어

You entered a file extension that differs from the existing one. That is not yet possible. Converting'on the fly 'is planned for a future release. Kooka corrects the extension.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

타밀어

தமிழ் நாட்டில் லயோலா கல்லூரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாணவர் போராட்டம் இன்று தமிழ் நாடெங்கும் பற்ரி எரிந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் அவர்களுக்கு ஆதரவாகவும், இலங்கைத் ...தீவில் இடம்பெற்ற இனப்படுகொலையை வெளிக்கொணரும் முகமாகவும் லண்டனில் தமிழ் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளார்கள். லண்டனில் உள்ள (India House, London, WC2B 4NA, எனும் முகவரியில் அமைந்துள்ள இந்திய தூதரகம் முன்பாக நேற்று மதியம் முதல் மூன்று தமிழ் மாணவர்கள் தண்ணீரும் இன்றி உண்ணாநிலை போராட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளார்கள்

영어

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு சேவையை இலவசமாக ஆன்லைன் ஆங்கிலம்

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인