구글 검색

검색어: wykorzystywałyby (폴란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

폴란드어

영어

정보

폴란드어

wspierać inicjatywy, które wykorzystywałyby twórczość jako środek integracji społecznej;

영어

support initiatives which would use creativity as a means of social integration.

마지막 업데이트: 2019-02-08
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Taki mechanizm zagwarantowałby, że w przypadku uszczuplenia swoich środków DGS nie wykorzystywałyby EDIS.

영어

This safeguard would ensure thay DGSs do not take advantage of EDIS when they are depleted.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Należy zachęcać istniejące przedsiębiorstwa do rozszerzania swoich linii produkcyjnych o nowe produkty, które intensywnie wykorzystywałyby KET i byłyby skierowane na rynki światowe.

영어

Existing companies should be incentivised to expand their product lines with new products with high KET intensity aimed at global markets.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Ponadto Progroup planuje budowę kolejnych zakładów w Europie Wschodniej, które wykorzystywałyby do użytku wewnętrznego dodatkową część zdolności produkcyjnych Propapier PM2.

영어

In addition, Progroup planned the construction of other facilities in eastern Europe, which would have tied an additional part of the capacity of Propapier PM2 to internal use.

마지막 업데이트: 2019-02-08
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Należy zachęcać istniejące przedsiębiorstwa do rozszerzania swoich linii produkcyjnych o nowe produkty, które intensywnie wykorzystywałyby KET i byłyby skierowane na rynki światowe.

영어

Existing companies should be incentivised to expand their product lines with new products with high KET intensity aimed at global markets.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Działania te wykorzystywałyby inicjatywę rynków pionierskich11i zamówienia przedkomercyjne12, a także uwzględniałyby doświadczenia zgromadzone w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych, wspólnych krajowych programów badawczych oraz europejskich platform technologicznych.

영어

This effort would build on the Lead Market Initiative11; Pre-Commercial Procurement12, and take account of the lessons learnt from Joint Technology Initiatives, Joint National Research Programmes, and European Technology Platforms.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Ich celem jest promowanie określenia obszarów wspólnego zainteresowania oraz przedstawienie sposobów współpracy, które respektowałyby obowiązki krajowe państw członkowskich, a jednocześnie w największym stopniu wykorzystywałyby wartość dodaną płynącą ze współpracy na szcze-

영어

Reform is needed if people are to be better prepared to find jobs, if businesses are to find the staff they need to succeed and innovate in the face of global competition, and if social inclusion, responsible citizenship and openness towards other cultures are to be supported.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Poza tym uważam, że harmonizacja doprowadziłaby do obniżenia jakości polityki azylowej w tych krajach, w których polityka ta jest obecnie stosunkowo dobrze regulowana, gdyż państwa członkowskie wykorzystywałyby ją do stosowania możliwie najniższego standardu.

영어

I also take the view that harmonisation would lead to lower-quality asylum policy in countries where this policy is relatively well regulated at present, as Member States would use this standardisation to seek out the lowest possible level.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Jednakże jeżeli organy władz publicznych wykorzystywałyby przedsiębiorstwa zależne w celu konkurowania na rynku zamówień publicznych nie czyniąc tych przedsiębiorstw faktycznie niezależnymi i bez uczynienia ich własnych wymagań na tym polu otwartymi dla zewnętrznej konkurencji, prowadziłoby to do rażących zniekształceń rynku.

영어

However, if Public Authorities were to use subsidiaries to compete in the Public Purchasing market without making them effectively independent and also opening their own requirements in that field to external competition, there would be a gross distortion of the market.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Japońska Agencja ds. Usług Finansowych i Japońska Rada ds. Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami i Rewizją Finansową stosują odpowiednie zabezpieczenia zabraniające ujawniania informacji poufnych przez jej obecnych lub byłych pracowników jakimkolwiek organom lub osobom trzecim oraz przewidujące sankcje za takie postępowanie, a także wykorzystywałyby przekazaną dokumentację roboczą z badania lub inne dokumenty będące w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich jedynie do celów związanych z nadzorem publicznym, zewnętrznym zapewnieniem jakości oraz przeprowadzaniem dochodzeń dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich.

영어

The Financial Services Agency of Japan and the Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board of Japan implement adequate safeguards banning and sanctioning disclosure by their current or former employees of confidential information to any third person or authority and would use the transferred audit working papers or other documents held by statutory auditors or audit firms solely for purposes related to the public oversight, external quality assurance and investigations of auditors and audit firms.

마지막 업데이트: 2019-02-08
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

W tym kontekście należy zauważyć, że sprawozdanie Banku Światowego zawiera między innymi następujące informacje: „Pomimo imponujących postępów w reformowaniu i pogłębianiu sektora finansowego w ciągu ostatnich trzydziestu lat chiński system finansowy nadal jest tłumiony i boryka się z poważnymi nierównościami strukturalnymi. Obecny system, charakteryzujący się dominacją banków będących własnością państwa, znaczną interwencją państwa i utrzymującą się kontrolą stóp procentowych, był niezwykle skuteczny pod względem mobilizowania oszczędności i przydzielania kapitału strategicznym sektorom podczas ekspansji gospodarczej Chin” lub „[podobnie] bezpośrednia i pośrednia kontrola instytucji finansowych musi ustąpić niezależnym mechanizmom rynkowym. Oznaczałoby to niezależny bank centralny wykorzystujący do zarządzania płynnością operacje na otwartym rynku i stopy procentowe zamiast limitów kredytowych. Komercyjne banki w udzielaniu kredytów wykorzystywałyby zasady komercyjne i analizę zdolności kredytowej zamiast postępować zgodnie z sygnałami rządu” oraz „[r]ząd na wszystkich szczeblach był ściśle zaangażowany w komercyjne operacje instytucji finansowych — poprzez posiadane udziały lub wpływ pośredni — głównie z powodu swojej silnej zależności od wykorzystywania kredytów udzielanych przez banki komercyjne do osiągania celów politycznych”.

영어

In this respect it is noted that the World Bank report states, inter alia, the following: ‘Despite impressive progress in reforming and deepening the financial sector in the past three decades, China's financial system remains repressed and suffers from key structural imbalances. The current system, characterized by dominance of state-owned banks, strong state intervention, and remaining controls on interest rates, has been remarkably successful in mobilizing savings and allocating capital to strategic sectors during China's economic take-off’, or ‘In parallel, direct and indirect controls of financial institutions must give way to armslength market-based arrangements. This would mean an autonomous central bank adopting open market operations and using interest rates, rather than credit ceilings, to manage liquidity. Commercial banks would use commercial principles and creditworthiness analysis, rather than follow government signals, to guide lending’ and ‘The government at all levels has been closely involved in the commercial operations of financial institutions, either through holding of shares or indirect influences, mainly because it is heavily dependent on the use of commercial bank credit for policy goals’.

마지막 업데이트: 2019-02-08
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Na koniec, państwa członkowskie wykorzystywałyby dochody ze sprzedaży w drodze licytacji na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przystosowanie do skutków zmian klimatu, na przykład w krajach rozwijających się, na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych.

영어

Finally, auctioning revenues would be used by Member States to mitigate GHG emissions, to adapt to the impacts of climate change, for example in developing countries, to fund research and development, and to cover administrative costs.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

Pozwoliła ona wypracować w praktyce zarówno model budowania lokalnego partnerstwa (angażującego podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego), jak i sposób podejmowania w takim partnerstwie decyzji o finansowym wspieraniu konkretnych projektów, które najlepiej wykorzystywałyby lokalny potencjał rozwojowy.

영어

In practice, this initiative made it possible to establish both a model for building a local partnership (involving groups from the public, private and non-governmental sector) and a decision-making mechanism within such partnerships for funding projects which make the most effective use of local development potential.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

3.2.2 Należy zachęcać we współpracy z programami w ramach inicjatyw „Europejska agenda cyfrowa” i „Unia innowacji” do opracowywania inteligentnych produktów i usług, które wykorzystywałyby zintegrowane technologie i komponenty usługowe.

영어

3.2.2 Smart products and services, using integrated technologies and service components should be encouraged in cooperation with Digital Agenda and Innovation Union programmes

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 3
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

W celu zwiększenia inwestycji, innowacyjności i korzyści dla konsumentów w dziedzinie łączności elektronicznej Europa potrzebuje spójnych ram regulacyjnych dla gospodarki cyfrowej, które zachowałyby aktualność w przyszłości, byłyby zorientowane rynkowo i wykorzystywałyby zalety związane z zakończeniem budowy rynku wewnętrznego.

영어

To enhance investment, innovation and consumer benefits in electronic communications, Europe needs a coherent regulatory framework for the digital economy that is future-proof, market-oriented, and exploits the advantages brought by the completion of the internal market.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

폴란드어

2.6 wyraża nadzieję, mając na uwadze zapytanie Komisji odnośnie braku empirycznych dowodów na to, iż młodzi i starsi pracownicy mogą nawzajem się zastępować, że w kontekście wypracowanych strategii zostanie sprawdzone funkcjonowanie międzypokoleniowych paktów solidarności (solidarity pacts) w ramach elastycznej organizacji pracy, które zachęcałyby ludzi starszych do stopniowego opuszczania rynku pracy oraz które w pełni wykorzystywałyby ich doświadczenie oraz umiejętności zawodowe celem udzielenia wsparcia i pomocy młodym ludziom;

영어

2.6 hopes, in view of the question put by the Commission about the fact that there is no empirical proof that young and older workers are interchangeable, that in the context of the strategies developed inter-generational solidarity pacts will be tried out as part of flexible work organisation, which would encourage the gradual withdrawal of older people from the world of work and make full use of their experience and occupational skills to assist young people;

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Translated.com

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인