구글 검색

검색어: opodatkowanego (폴란드어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

폴란드어

체코어

정보

폴란드어

W roku kalendarzowym 2004 skarżąca użyła łącznie 585 642 litrów opodatkowanego oleju napędowego w celu wyprodukowania energii elektrycznej.

체코어

Pro výrobu této elektřiny použila v kalendářním roce 2004 celkem 585 642 litrů zdaněného plynového oleje.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Transfer zysku (opodatkowanego we Włoszech) stanowił wewnętrzny przepływ finansowy podyktowany względami przejrzystości.

체코어

Repatriace zisků (které byly zdaněny v Itálii) byla interní peněžitou transakcí učiněnou ve snaze o transparentnost.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Wysokość tego zasiłku jest uzależniona od opodatkowanego dochodu, to znaczy dochodu z roku podatkowego poprzedzającego wystąpienie niezdolności do pracy.

체코어

Několik měsíců před dosažením věku 65 let, pokud máte v ten okamžik bydliště v Nizozemsku, obdržíte zvláštní tiskopis žádosti o starobní důchod, který musíte zaslat Sociální pojišťovně (Sociale Verzekeringsbank).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Zatem wspólnik dołącza do opodatkowanego dochodu (w kategorii zysków przemysłowych i handlowych) zyski z działalności EURL.

체코어

Společník zahrnuje do zdanění svého příjmu (v kategorii příjmů z průmyslové a obchodní činnosti) společenský zisk EURL.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

od producenta i importera, jest przerzucany poprzez wzrost ceny sprzedaży opodatkowanego towaru, nie wydają mi się wcale różne z gospodarczego punktu widzenia, ponieważ w obu przypadkach obciążenia finansowe wynikające z nałożenia podatku są ponoszone przez podmioty inne niż producent i importer.

체코어

ESSENT NETWERK NOORD A DALŠÍ u něhož se tento poplatek vybíraný od výrobce a dovozce odráží v prodejní ceně zatíženého výrobku, jelikož v obou těchto případech nesou finanční zátěž v důsledku uložení poplatku jiné subjekty než výrobce nebo dovozce.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Ustawa przewidywała, że owe 15 % opodatkowanego zysku kapitałowego może zostać przypisane do poszczególnych aktywów – jako nowa podstawa opodatkowania uznana przez bank przyjmujący – lub też jako wartość niematerialną i prawną.

체코어

Zákon stanovil, že 15 % část zdaňovaného zisku může být účtována na jednotlivá aktiva jakožto nový zdaňovaný základ uznaný nabývající bankou nebo na hodnotu původního goodwillu.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

b) działa ona w imieniu osoby prawnej, podmiotu opodatkowanego od swoich zysków na podstawie ogólnych warunków opodatkowania działalności gospodarczej, UCITS upoważnionego zgodnie z dyrektywą 85/611/EWG lub podmiotu określonego w art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy, a w ostatnim wymienionym przypadku ujawnia ono nazwisko lub nazwę oraz adres tego podmiotu podmiotowi gospodarczemu dokonującemu wypłaty odsetek, który przekazuje takie informacje właściwemu organowi swojego Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; lub

체코어

b) tato osoba jedná jménem právnické osoby, subjektu, jehož zisk je zdaněn v souladu s obecnou úpravou zdanění podniků, subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) povoleného podle směrnice 85/611/EHS nebo subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, při čemž v posledně jmenovaném případě oznámí osoba jméno a adresu tohoto subjektu hospodářskému subjektu, který úroky vyplácí, a ten pak předá tyto informace příslušnému orgánu členského státu, v němž je sám usazen nebo

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인