구글 검색

검색어: amenaient (프랑스어 - 헝가리어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

프랑스어

헝가리어

정보

프랑스어

Les coups de dés amenaient les coups de couteau.

헝가리어

A kockázást késelés követte.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

On lui amena des petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient.

헝가리어

Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg õket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

On lui amena aussi les petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient.

헝가리어

Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

un char montait et sortait d`Égypte pour six cents sicles d`argent, et un cheval pour cent cinquante sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie.

헝가리어

egy-egy szekér hatszáz ezüst siklusért és egy-egy ló százötven siklusért ment fel és jött ki Égyiptomból, és ugyancsak õk szállították [ezeket] a Hitteusok királyainak és Siria királyainak.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Sur la base d’une plainte déposée par BdKEP, association allemande de prestataires de services postaux, la Commission a constaté que les dispositions contestées de la législation postale allemande amenaient DPAG à abuser de sa position dominante, et donc à enfreindre l’article 82, de deux façons.

헝가리어

A BdKEP – egy német postai szolgáltató szövetség – által benyújtott panasz alapján a Bizottság megállapította, hogy a német postatörvény vitatott rendelkezései arra késztetik a DPAG-t, hogy visszaéljen erőfölényével, és ezáltal két módon megsértse a 82.

마지막 업데이트: 2017-04-08
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

D’en haut, il voyait très bien les soldats s’affairer, arracher leurs piques du sol, jeter leurs manteaux sur leurs épaules, tandis que les palefreniers amenaient par la bride, au petit trot, les chevaux noirs sur la route.

헝가리어

A magasból, ahol ült, jól láthatta, hogy a katonák sietve kirángatják a földből a pikáikat, magukra dobják köpönyegüket, a lovászok fürgén ügetnek végig az úton, kötőféken vezetve a katonák pejkóit.

마지막 업데이트: 2014-07-30
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

Sur la base d’une plainte déposée par BdKEP, association allemande de prestataires de services postaux, la Commission a constaté que les dispositions contestées de la législation postale allemande amenaient DPAG à abuser de sa position dominante, et donc à enfreindre l’article 82, de deux façons.

헝가리어

A BdKEP – egy német postai szolgáltató szövetség – által benyújtott panasz alapján a Bizottság megállapította, hogy a német postatörvény vitatott rendelkezései arra késztetik a DPAG-t, hogy visszaéljen erőfölényével, és ezáltal két módon megsértse a 82. cikket.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 3
품질:

프랑스어

on faisait monter et sortir d`Égypte un char pour six cents sicles d`argent, et un cheval pour cent cinquante sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie.

헝가리어

mikor feljõnek vala, hozának Égyiptomból egy szekeret hatszáz ezüst [siklusért,] egy-egy lovat százötven ezüst [siklusért;] és ugyan csak õk szállították ezeket a Hitteusok minden királyainak és Siria királyainak.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

프랑스어

(25) L'Allemagne a affirmé que les carences dans la conduite de l'entreprise ont été l'une des raisons qui ont abouti à la mise en liquidation de Hamesta. La société avait des effectifs opérationnels et administratifs trop importants, qui l'amenaient à devoir supporter des coûts élevés et à être dirigée de manière inefficace.

헝가리어

(25) Németország szerint a HAMESTA végül többek között a rossz üzletvezetés miatt vált fizetésképtelenné. A HAMESTA túl sok vezetőt és üzemi alkalmazottat foglalkoztatott, ami magas költségeket és a vállalatvezetés alacsony hatékonyságát eredményezte.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

프랑스어

4.4 Dans la logique de certaines réformes intervenues récemment ou en cours en Europe continentale, une protection particulière devrait être accordée aux intérêts des héritiers incapables (mineurs ou majeurs) ou lourdement handicapés, si les possibilités d'extension de la contractualisation des successions ou de choix de la loi applicable par les héritiers amenaient à modifier le régime de la réserve successorale ou à introduire des inégalités entre héritiers; cette plus grande flexibilité pour le testateur ou les ayant-droits ne devrait pas remettre en cause les dispositions les plus protectrices existantes dans l'une des lois applicables en ce qui concerne ces héritiers (voir questions 5 et 10 du Livre vert).

헝가리어

4.4 Az európai kontinensen a közelmúltban végbement, vagy folyamatban lévő egyes reformok logikája szerint kivételes védelmet kell biztosítani a (kiskorú vagy nagykorú) cselekvőképtelen, illetve súlyosan fogyatékos örökösök számára, amennyiben az öröklés szerződésbe foglalásának, illetve az alkalmazandó jog örökösök általi kiválasztásának kiterjesztése a köteles rész intézményes szabályainak megváltozásához vezetne, vagy egyenlőtlenségeket okozna az örökösök között. Ez a nagyobb rugalmasság a végrendelkező, illetve a jogutód számára nem kérdőjelezheti meg az örökösök említett csoportjára vonatkozó, az alkalmazandó jogszabályok valamelyikében fellelhető, lehető legnagyobb védelmet biztosító rendelkezéseket (lásd a zöld könyv 5. és 10. sz. kérdését).

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

프랑스어

98. Le 20 octobre, la Commission a adopté une décision fondée sur l’article 86 concernant certaines dispositions de la législation postale allemande interdisant aux sociétés commerciales de routage de bénéficier de tarifs réduits pour le dépôt de lettres prétriées auprès des centres de tri de Deutsche Post AG (DPAG). Sur la base d’une plainte déposée par BdKEP, association allemande de prestataires de services postaux, la Commission a constaté que les dispositions contestées de la législation postale allemande amenaient DPAG à abuser de sa position dominante, et donc à enfreindre l’article 82, de deux façons. Premièrement, lesdites dispositions incitent DPAG à étendre son pouvoir de marché du marché (réservé) des services postaux de base en amont au marché (libéralisé) des services de routage. Deuxièmement, elles incitent DPAG à opérer une discrimination entre, d’une part, les expéditeurs d'envois en nombre, qui ont accès aux centres de tri en aval et aux réductions correspondantes et, d’autre part, les fournisseurs commerciaux de ces services, qui n’ont pas accès à ces réductions. Cela impose un handicap concurrentiel majeur à ces entreprises et empêche le marché allemand du routage de développer son potentiel.

헝가리어

98. Október 20-án a Bizottság a 86. cikk alapján elfogadott egy határozatot Németország postai szabályozói keretrendszerének rendelkezései tekintetében, amely megtiltja a kereskedelmi postai előkészítő cégeknek, hogy engedményekben részesüljenek az előre átválogatott leveleknek a Deutsche Post AG (DPAG) válogató központoknak való átadásáért. A BdKEP – egy német postai szolgáltató szövetség – által benyújtott panasz alapján a Bizottság megállapította, hogy a német postatörvény vitatott rendelkezései arra késztetik a DPAG-t, hogy visszaéljen erőfölényével, és ezáltal két módon megsértse a 82. cikket. Először, a rendelkezések arra ösztönzik a DPAG-t, hogy terjessze ki piaci erejét az alapvető postai szolgáltatások (fenntartott) upstream piacáról, egy (liberalizált) postai előkészítő szolgáltatások piacára. Másodszor, arra késztetik a DPAG-t, hogy hátrányosan különböztesse meg egyrészről a leveleket nagytömegben küldőket – akiknek hozzáférésük van a downstream válogatóközpontokhoz és a kapcsolódó engedményekhez, és másrészről az ilyen szolgáltatások kereskedelmi szolgáltatóit, akiknek nem jár ez a fajta engedmény. Ez jelentős versenyhátrányt képez e cégek számára, és megakadályozza, hogy a német postai előkészítő piac fejlessze lehetőségeit.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인