구글 검색

검색어: ympäristötietoutta (핀란드어 - 독일어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

독일어

정보

핀란드어

Vihreiden esittämät 13 tarkistusta voidaan tiivistää pyrki­mykseksi lisätä ympäristötietoutta Euroopan tasolla.

독일어

Hautala (V). - (FI) Herr Präsident, die Fraktion der Grünen möchte betonen, daß Baumaterialien große Aus wirkungen auf die Umwelt haben, und daher haben wir eine große Anzahl von Änderungsanträgen eingereicht.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

3.13 Lisäksi olisi kehitettävä menettelyjä, jotka mahdollistavat sidosryhmien tehokkaan osallistumisen, ja ympäristötietoutta pitäisi olla helpommin yleisön saatavilla.

독일어

3.13 Darüber hinaus gilt es, Verfahren für eine tatsächliche Beteiligung der Betroffenen auszuarbeiten und der Öffentlichkeit den Zugang zu Umweltinformationen zu erleichtern.

마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Sen saavuttaminen edellyttää, että ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia vähennetään merkittävästi, Euroopan metsiä suojellaan, ympäristötietoutta lisätään ja Euroopan kansalaisten osallistumista ympäristötavoitteiden saavuttamiseen tehostetaan.

독일어

Es geht um eine drastische Senkung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre, den Schutz der europäischen Wälder, die Bereitstellung von mehr Informationen über die Umwelt und die verstärkte Beteiligung der Bürger Europas an der Erreichung der Umweltziele.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

2.9 kehottaa komissiota ryhtymään rinnakkaistoimenpiteisiin kuluttajien pikaiseksi valistamiseksi ja kehittämään kuluttajille suunnattuja tiedotus- ja koulutusaloitteita, joilla voidaan edistää ympäristöystävällisiä ostopäätöksiä ja ympäristötietoutta.

독일어

2.9 fordert die Kommission auf, flankierende Maßnahmen zu einer frühzeitigen Sensibilisie­rung der Verbraucher zu ergreifen und Projekte der Verbraucherinformation und Verbrau­cherbildung zu entwickeln, die umweltfreundliche Kaufentscheidungen und das Umwelt­bewusstsein fördern.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Viranomaisia kehotetaan tiedottamaan yleisölle tehdyistä päätöksistä sekä niiden perusteina olevista syistä ja näkökohdista. Viranomaisten on myös jaettava tietoa yleisön osallistumisprosesseista, edistettävä yleisön ympäristötietoutta ja kannustettava samalla kansalaisia osallistumaan aktiivisesti ympäristöongelmien ratkaisemiseen.

독일어

Damit werden die Behörden aufgefordert, die Öffentlichkeit über die getroffenen Entscheidungen und die Gründe und Erwägungen, die zu diesen Entscheidungen geführt haben, sowie über die Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit zu unterrichten und die Umwelterziehung der Öffentlichkeit zu fördern, um auf diesem Wege eine aktive Beteiligung des Bürgers bei der Lösung der Umweltprobleme anzuregen.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

(12) Euroopan yhteisön ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää politiikkaa ja toimintaa koskevan ohjelman "Kohti kestävää kehitystä" tarkistamisesta 24 päivänä syyskuuta 1998 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2179/98/EY7 asetetaan yhteisön päätavoitteiksi teollisuuden ympäristötietoutta edistävien ohjelmien kehittäminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset) ja pidetään niiden ongelmia tärkeimpinä teknisinä ja taloudellisina esteinä ympäristön kannalta puhtaiden teknologioiden kehittämisessä.

독일어

(12) In dem Beschluß Nr. 2179/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die Überprüfung des Programms der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung "Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung"7 werden die Entwick­lung von Programmen für die weitere Förderung des Umweltbewußtseins bei den Unterneh­men, insbesondere auch den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), und die besondere Beachtung der technischen und finanziellen Probleme der KMU, die der Entwicklung und dem Einsatz umweltfreundlicher Technologien entgegenstehen, im Rahmen der vorrangigen Ziele der Gemeinschaft genannt.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

핀란드어

EU:n ympäristötietouden, ‑taitojen ja ‑teknologian siirtäminen Kiinaan on yhä enemmän tarpeen, jos Kiina pyrkii kestävään tuotantoon ja kestävään kulutukseen sekä saavuttamaan tasapainoisen energiataseen ja muut keskeiset tavoitteet optimoidakseen taloutensa kehityksen tulevaisuudessa.

독일어

Es wird zunehmend erforderlich sein, China das Wissen, die Fähigkeiten und Technologien der EU in Umweltfragen zu vermitteln, wenn China zukunftsfähiges Produktions-, Konsum- und Energieverbrauchsverhalten und sonstige Kernziele erreichen will, um seine wirtschaftliche Entwicklung optimieren zu können.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Valmistellaan yhteistyöhankkeita, joissa keskitytään puhtaampiin tuotantomenetelmiin, jätemäärien minimointiin ja jätehuoltoon, ympäristötaitojen opettamiseen, ympäristönormien laatimiseen ja soveltamiseen, ympäristönhoitovalmiuksien parantamiseen, ympäristöasiantuntemuksen ja ‑teknologian siirtoon sekä ympäristötietouteen.

독일어

Entwicklung von Kooperationsprojekten, bei denen saubere Fertigungsverfahren, weitgehende Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung, umweltbezogene Fachausbildung, Entwicklung und Anwendung ökologischer Standards, Aufbau von Kapazitäten für das Umweltmanagement, Transfer von Know-how und Technologie sowie die Sensibilisierung für Umweltfragen im Mittelpunkt stehen.

마지막 업데이트: 2017-04-07
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

2.11 Alueiden komitea toteaa tyytyväisenä, että komissio ottaa huomioon käytettävissä olevat huomattavat mahdollisuudet edistää ekologisten tuotteiden kehittämistä tarkoituksenmukaisen, ympäristötietoisen julkisen hankintapolitiikan avulla.

독일어

­6­ zogenen Umweltdeklarationen den Verbraucherorganisationen die Möglichkeit einer besseren Verbraucherberatung.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

2.12 Tätä taustaa vasten on erittäin huolestuttavaa, että julkisia hankintoja koskevia säännöksiä tulkitaan siten, että ympäristötietoisen hankintapolitiikan harjoittaminen hankaloituu huomattavasti.

독일어

2.10 Angaben über die Umweltfreundlichkeit von Produkten und Eigendeklarationen (Typ ISO Π) sollten nach Ansicht des Ausschusses geringere Priorität haben, da sie als für den Verbrau­cher weniger glaubwürdig einzustufen sind und zu einem verwirrenden Zeichen­Dschungel führen können.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

3.1 Ympäristötietoisen sekä elämänlaatuun ja kestävään kehitykseen suuntautuneen toiminnan edistämiseksi olisi oikeudellisten ja rahoituksellisten välineiden ohella painotettava nykyistä enemmän sosiaalisen välineiden käyttöä (valveuttaminen, koulutus ja kasvatus, vuoropuhelu, vuorovaikutteinen poliittinen päätöksenteko, yhteistyö yms.).

독일어

2.1 Der Ausschuß der Regionen möchte die EU­Kommission darin bestärken, das gemeinschaftliche Umweltrecht unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips auch im Hinblick auf seinen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines fairen Wettbewerbs weiterzuentwickeln, und zwar insbesondere durch die Festlegung von Emissionsgrenzwerten und Umweltqualitätsstandards.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Alueiden komitea tukee Euroopan komission ehdotusta lisätä yleisön kuulemista laadittaessa tiettyjä ympäristösuunnitelmia ja -ohjelmia ja helpotettaessa yksittäisten kansalaisten osalta ympäristötietouden saatavuutta.

독일어

begrüßt das integrierte Gesamtkonzept zur nachhaltigen Entwicklung und die offensichtlichen Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit der europäischen Politiken in Bereichen wie Verkehr, Energie, Forschung und Landwirtschaft; er anerkennt die Dringlichkeit der Aufgabe, Wirtschaftswachstum, sozialen Zusammenhalt und Umweltschutz miteinander vereinbar zu machen;

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Kaupan alan toimijat voivat rohkaista valmistajia kehittämään ja valmistamaan ympäristöystävällisempiä tuotteita. Kaupalla voi myös olla tärkeä merkitys kuluttajille suunnatun ympäristötietouden jakajana.

독일어

Für viele Menschen bedeutet Einkaufen daher nicht nur das Erledigen einer lästigen Pflicht, sondern es ist auch ein gesellschaftlicher Akt, der ihnen Freude bringt, und das nicht zuletzt deshalb, weil die Händler Anstrengungen unter nehmen, den Einkauf angenehm zu gestalten und darüber hinaus die Kauflust anzuregen.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Saatavilla olevat tulokset osoittavat, että Leader+ on auttanut parantamaan yleisön ympäristötietoutta, ymmär-tämään paikallisten resurssien merkityksen, luomaan alue-lähtöisiä strategioita, joiden puitteissa hankitaan tuloa luonnosta, pitämään ympäristöä alueellisen identiteetin kehittämisen lähtökohtana ja luomaan uusia työpaikkoja kohdealoille.

독일어

Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass Leader+ dazu beiträgt, die Öentlich-keit verstärkt zu sensibilisieren für: Umweltbelange und die Bedeutung lokaler Ressourcen, die Vorteile einer gebietsbe-zogenen Strategie für die Schaung von Einkommen aus der Natur, die Umwelt als Basis für die Entwicklung einer regionalen Identität und die Schaung von neuen Arbeitsplätzen in neuen Arbeitsfeldern.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Yritys – jossa on 33 työntekijää – teki yhteistyötä Unkarin ympäristötietoisen johtamisen yhdistyksen Követin kanssa ja käytti EMAS Easy -työkalua ”ekokartoittaakseen”ympäristönsuojelun kannalta huolestuttavat seikat.

독일어

Das Unternehmen mit 33 Mitarbeitern kooperierte mit Követ, dem ungarischen Verband für umweltbewusstes Management, und verwendete EMAS Easy für das Ecomapping umweltrelevanter Fragen.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Minun pitäisi muistuttaa parlamenttia siitä, että komissio on kehitysyhteistyössään ottanut käyttöön ihmiskeskeisen ja ympäristötietoisen lähtökohdan jo ennen Kööpenhaminan julistuksia.

독일어

Ich sollte das Parlament daran erinnern, daß die Kommission nicht auf die Kopenhagener Empfehlungen gewartet hat, um die auf Menschen ausgerichtete und umweltfreundliche Strategie zur Entwicklungszusammenarbeit anzunehmen.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인