검색어: verotussäännöistä (핀란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

영어

정보

핀란드어

sillä tehdään myös verotussäännöistä nykyistä avoimempia ja luodaan näin tasavertaiset toimintaedellytykset valmistajille sekä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus olla joustavia vähimmäisverojen asettamisessa.

영어

it would also make the taxation rules more transparent, thereby creating a level playing field for manufacturers and giving flexibility to member states to set minimum taxes.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

päätös sijoittautumisesta tiettyyn jäsenvaltioon voi riippua paitsi palvelutoiminnan aloittamisehtojen eroista myös toiminnan harjoittamisehdoista, kuten ammattivastuujärjestelmästä ja liikkeiden aukioloaikaa koskevista säännöistä, jotka vaikuttavat jakelupalvelujen sijoittautumisstrategiaan51 tai verotussäännöistä ja infrastruktuurin käyttösäännöistä, jotka voivat vaikuttaa televiestintäalan toimijoiden sijoittautumiseen52.

영어

a decision as to whether or not to become established in a particular member state may be influenced by differences not only between the respective conditions governing access to the service activities concerned but also between conditions relating to the way they are exercised, such as professional liability insurance regulations, rules on shop opening hours - which affect strategies for the establishment of retail outlets51 - and rules on taxation and use of infrastructures, which may affect the establishment of telecommunications operators52.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

tämä on ollut selkeästi perustana luotaessa eurooppayhtiön mukaisia yhteisiä verotussääntöjä.näin taataan myös, ettei eurooppayhtiön toimintaa haitata sellaisilla syrjivillä verotussäännöillä tai rajoituksilla tai vääristymillä, jotka johtuvat jäsenvaltioiden verosäännöksistä.

영어

this is something that clearly underlies the creation of common tax rules under the european company statute, ensuring that its activities are not hampered by discriminatory tax rules or by restrictions or distortions arising from the tax provisions of member states.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

erimielisyytemme perustuu siihen, että komissio ei vieläkään ymmärrä baskimaalle aikanaan myönnetyn taloudellisen sopimuksen yleisen järjestelmän ja yhteisvastuullisuuden luonnetta, jonka takia baskimaan verotussäännöt ovat luonteeltaan, perustaltaan ja päämääriltään samanlaisia kuin unionin jäsenvaltioiden säännöt ja niitä sovelletaan yleisluonteisesti kaikkiin veronmaksajiin, jotka yhteyspisteiden perusteella ovat niiden alaisia.

영어

our discrepancy stems from the fact that the commission continues to misunderstand the character of the general system and the co-responsibility of our arrangement which gives our basque fiscal rules the same nature, foundation and aim as the rules of the member states of the union, and that they are applied in a general way to all tax-payers who, by virtue of points which fall under an external system of law, are subject to those rules.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

meneillään oleva sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn tarkistus ja tullisuojan purkaminen vuonna 2003 ovat saaneet ranskan ehdottamaan tämän verotussäännöksen voimassaolon jatkamista vuoden 2002 jälkeen, koska se katsoo, että kansalliset ja yhteisön toimenpiteet eivät mahdollista sellaisen kilpailukyvyn saavuttamista, jolla merentakaisissa departementeissa tuotetut tuotteet voisivat kilpailla muualta tuotujen tuotteiden kanssa.

영어

the current review of the com in the sugar sector and the dismantling of customs barriers in 2003 have led france to propose that these tax arrangements be maintained beyond 2002 on the grounds that the measures adopted at national and community level would not in themselves be enough to allow fod products to compete with products from other regions.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

olen sitä mieltä, että näin pitäisi olla vastedeskin, sillä unionin yhteiset verotussäännöt pikemminkin heikentäisivät kuin tehostaisivat euroopan unionin tekemisiä.

영어

i believe that this proposal should remain, as a common european taxation code would diminish rather than enhance the workings of the european union.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

muiden alojen osalta lisääntyneitä elinkustannuksia koskevat verotussäännöt pysyvät ennallaan.

영어

for other sectors the existing rules for the tax for increased cost of living remain the same.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

jotta asiassa edistyttäisiin, komissio aikoo toteuttaa aktiivisemmin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä niitä jäsenvaltioita vastaan, joiden kansalliset verotussäännöt ja -käytännöt eivät ole yhteisön perustamissopimuksen mukaisia.

영어

to achieve progress, the commission intends to be more pro-active in taking legal action where member states' national tax rules or practices do not comply with the treaty.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

tuontiin, vientiin ja kauttakulkuun liittyvät raskaat tullimenettelyt sekä epäoikeudenmukaiset tai syrjivät verotussäännöt ja –käytännöt.

영어

burdensome customs procedures for import, export and transit as well as unfair or discriminatory tax rules and practices.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

tämä ongelma on ratkaistu yhdysvalloissa osittain lisäämällä yksityisen pääoman saatavuutta ja monissa kehitysmaissa hyvin suotuisilla verotussäännöillä ja valtionavulla.

영어

in the usa, this problem is partly solved by easier access to private capital and, in many developing countries, by very generous tax rules and state aid.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

tällä hetkellä yrityksillä, joilla on rajatylittävää toimintaa, voi olla ongelmia kuten syrjivät verotussäännöt, kaksinkertainen verotus, monimutkaisista hallinnollisista menettelyistä johtuvat liialliset hallintokulut ja viiveet veronpalautuksissa.

영어

at present, companies engaged in cross-border activities can face problems such as discriminatory tax rules, double taxation, excessive administrative costs owing to complication administrative procedures and delays in tax refunds.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

ehdotuksen tarkoituksena on määrittää , miten ekp : n henkilöstöön sovelletaan pöytäkirjan 12 artiklaa , 13 artiklan 2 kohtaa ja 14 artiklaa , joiden mukaisesti euroopan yhteisön laitosten ja toimielinten virkamiehet ja muut työntekijät nauttivat tietyissä suhteissa koskemattomuutta oikeudenkäyntimenettelyssä . heihin ei sovelleta ulkomaalaisia koskevia ilmoittautumiskäytäntöjä , heillä on oikeus tuoda maahan verovapaasti tiettyjä omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita ja joiden mukaan määräytyvät mainittujen virkamiesten ja työntekijöiden muita kuin palkkatuloja koskevat kansalliset verotussäännöt .

영어

the objective of the proposal is to define the applicability to ecb staff of articles 12 , 13 ( 2 ) and 14 of the protocol , according to which officials and other servants of community institutions and bodies are in certain respects immune from legal proceedings , are not subject to formalities for the registration of aliens and have the right to import free of duty certain personal equipment , and which specify rules for the national tax regimen to which such officials and servants are subject ( for taxes other than those on salaries ) .

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

tältä osin on hyvä muistaa, että osinkoina jaettuja yhtiöiden voittoja koskevissa verotussäännöissä näitä voittoja verotetaan yleensä kahdella tasolla: yhtäältä osinkoja jakavan yhtiön voittoina yhtiöverotuksessa ja sen jälkeen osakkeenomistajan tasolla, ja toisaalta osinkoja saavan osakkeenomistajan

영어

in that regard, it should be borne in mind that, in the procedure for the taxation of profits distributed in the form of dividends by companies, they are generally taxed in two ways: first, as profits of the distributing company in the framework of corporation tax and then in the hands of the shareholder; second, by the imposition of income tax on the shareholder receiving the dividends and/or of withholding tax paid by the distributing

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

kun verotussäännöt vaikuttavat päätökseen siitä, mistä tavaroita ja palveluita ostetaan tai mihin ne myydään, arvonlisäveron taloudellista neutraliteettia ei enää voida taata ja sisämarkkinoiden toiminnalle aiheutuu merkittävää haittaa.

영어

when tax rules influence the decision on where to buy or sell goods and services, the economic neutrality of vat is no longer guaranteed and the functioning of the single market is severely undermined.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

lisäksi verotussäännöt ovat aikaisemmin ehkäisseet varausten tekemisen.

영어

moreover, in the past, tax rules have discouraged high levels of provisioning.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

lissabonin strategian viiden ensimmäisen vuoden edistyksestähuolimatta innovatiivisten uusien yritysten perustamiseksi ei edelleenkään oleriittävästi riskipääomaa, eivätkä nykyiset verotussäännöt rohkaise voittojen jakamattajättämistä oman pääoman kasvattamiseksi.

영어

given the longterm effects of infrastructure, decisions should significantly contribute to sustainability.similarly, fair and efficient systems of infrastructures pricing will serve this objective.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

myös eläkkeiden verotukseen liittyvällä komission aloitteella, jolla halutaan poistaa kaikki verotussäännöt, jotka syrjivät muita kuin kotimaisia eläkerahastoja, pyritään helpottamaan rajatylittävää jäsenyyttä.

영어

the initiative of the commission in the field of pension's taxation to eliminate all tax rules that discriminate non-domestic pension funds, aims to facilitate cross-border membership..

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

tämä tarkoittaa, että verotussäännöt, joiden mukaan tavaroiden toimittaja kantaa arvonlisäveron asiakkailtaan, ulotetaan koskemaan rajat ylittäviä kauppatapahtumia.

영어

this means that the taxation rules according to which the supplier of goods collects vat from his customer will be extended to cross-border transactions.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

lissabonin strategian ensimmäisten viiden vuoden edistyksestä huolimatta innovatiivisten uusien yritysten perustamiseksi ei edelleenkään ole riittävästi riskipääomaa, eivätkä nykyiset verotussäännöt rohkaise voittojen jakamatta jättämistä oman pääoman kasvattamiseksi.

영어

finally, in europe, despite progress during the first five years of lisbon, there is still insufficient risk capital available to start up innovative young businesses and current tax rules discourage the retention of profits to build up equity.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

verotussäännöt vaihtelevat maittain ja ovat varsin monimutkaisia.

영어

taxation rules vary from country to country and are complicated.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인