구글 검색

검색어: yksinoikeutettuja (핀란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

영어

정보

핀란드어

Vetoamme Euroopan parlamentin päätöslauselmassa Venäjään, jotta se viimeinkin hyväksyisi kylmän sodan jälkeisen uuden tositilanteen ja lakkaisi ajattelemasta ja toimimasta siten kuin yksinoikeutettuja vaikutuspiirejä olisi edelleen olemassa.

영어

In the European Parliament's resolution we call on Russia finally to accept the new realities that have emerged after the end of the Cold War and to stop thinking and operating in terms of exclusive zones of influence.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Toissijaisuusperiaate otettiin käyttöön poliittisena periaatteena artiklassa 3b Sopimuksessa Euroopan yhteisöjen perustamisesta ja se merkitsee, että toimenpiteet niillä alueilla, joissa yhteisöt eivät ole yksinoikeutettuja, pitää toteuttaa alimmalla mahdollisella tasolla.

영어

The principle of subsidiarity was introduced as a political principle in Article 3b of the Treaty establishing the European Community and means that actions for those areas where the Community does not have sole jurisdiction shall be taken at the lowest level possible.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 5
품질:

핀란드어

Päinvastoin, molempien osapuolten kasvava tietoisuus siitä, että Eurooppa ja Afrikka eivät ole enää toistensa yksinoikeutettuja ja etuoikeutettuja kumppaneita, antaa ainutlaatuisen tilaisuuden täysin uudenlaisen ja entistä tasapainoisemman kumppanuuden kehittämiseen.

영어

On the contrary, the growing realisation on both sides that Europe and Africa are no longer each other's exclusive preferential partners creates a unique opportunity to develop a totally new, more balanced relationship.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komissio määräsi 2.7 miljoonan ecun sakot BASFille ja 10 000 ecun sakot Accinautolle, BASFin yksinoikeutetulle jälleenmyyjälle Belgiassa ja Luxemburgissa Glasurit-merkkisten auton uudelleenmaalaustuotteiden osalta, koska näiden tuotteiden viennille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan oli asetettu esteitä.

영어

The Commission imposed fines of ECU 2.7 million on BASF and ECU 10 000 on Accinauto, BASF's exclusive distributor in Belgium and Luxembourg of Glasurit car refinishing paints, on account of the obstacles the firms had placed in the way of exports of those products to the United Kingdom.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Nykyisin voin aivan vapaasti sanoa, että emme ole naisten yksinoikeutettu ryhmä.

영어

Today, I am entirely comfortable with saying that we're not a closed ghetto.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Ahlqvist, Theorin ja Wibe (PSE), kirjallisesti. - (SV) Toissijaisuusperiaate otettiin käyttöön poliittisena periaatteena artiklassa 3b Sopimuksessa Euroopan yhteisöjen perustamisesta ja se merkitsee, että toimenpiteet niillä alueilla, joissa yhteisöt eivät ole yksinoikeutettuja, pitää toteuttaa alimmalla mahdollisella tasolla.

영어

Kristoffersen (PPE), in writing. - (DA) I welcome the fact that, as a result of the Maastricht Treaty, the Commis-

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Tähän asti talous on ollut intiimin yhteistyön yksinoikeutettu alue.

영어

Hitherto, the economy has been the area of choice for the appUcation of this close cooperation.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Viranomainen aloitti työnsä marraskuussa 1997, minkä jälkeen se on julkaissut neljä virallista tiedonantoa, jotka ovat koskeneet sulautumia ja ostoja, kartelleista tai muista yhteistoimintajärjestelyistä ilmoittamista, ryhmäpoikkeuksia sekä yksinoikeutettua jakelua ja ostoa koskevia sopimuksia.

영어

Turkey takes part in various international forums in the customs field including the World Customs Organisation. Pursuant to Article 60 of the customs union decision, Turkish experts also take part in the meetings of the customs code committee which assists the Commission in the exercise of its executive powers.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Onko neuvosto tietoinen Euroopan parlamentin päätöksestä laajentaa yksinoikeutettua talousvyöhykettä 12 meripeninkulmasta 24 meripeninkulmaan? Onko neuvosto tehnyt päätösehdotuksia tai keskustellut asiasta?

영어

Is the Council aware of the decision of the European Parliament to extend the 12 mile exclusive fishing zone to 24 miles and is there any proposal before the Council to take a decision on this matter or has it ever been discussed at Council level?

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Eurosta tulee eurooppalaisen identiteetin yksinoikeutettu symboli, jenin ja dollarin rinnalla siitä tulee yksi johtavista valuutoista, joita ei käytetä ainoastaan Euroopassa, vaan kuten kollegamme sanoi, myös maailmanlaajuisesti.

영어

The euro is going to be the ultimate symbol of European identity, and along with the yen and the dollar it will be one of the guiding currencies that will be used not only in Europe but also, as our colleague said, on a global scale.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 5
품질:

핀란드어

Toistan jälleen kerran pyyntöni siitä, että asianmukaisen hajauttamispolitiikan takaamiseksi on erittäin tärkeää säilyttää rannikkovaltioiden suvereniteettiin kuuluvana yksinoikeutettuna vyöhykkeenä 12 meripeninkulman aluevesiraja sekä laajentaa tämä vyöhyke 24 meripeninkulmaan, kuten parlamentti päätti helmikuussa 1999.

영어

As I have done on so many occasions in the past, I repeat my call that in order to ensure an appropriate policy of decentralisation it is essential to maintain access to the territorial waters of 12 miles as the exclusive sovereign preserve of the coastal States and to extend this preserve to 24 miles, as previously agreed by this House in February 1999.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 3
품질:

핀란드어

Tämä ei loukkaa ainoastaan olympiahenkeä, sillä Νato on yksinoikeutettu terrorismin vastaista sotaa lietsova järjestö, vaan se loukkaa myös Kreikan kansalaisten päivittäin ilmaisemia rauhantahtoisia ja Naton vastaisia tunteita.

영어

This is not just an insult to the Olympic spirit of peace, given that ΝΑΤΟ is a terrorist warmongering organisation, it is also an insult to the pacifist, anti-NATO feelings of the Greek people, as expressed on a daily basis in Greece.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 5
품질:

핀란드어

. ( ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät jäsenet, alueellisilla kalastusjärjestöillä, jotka sääntelevät kalastustoimintaa yli 200 meripeninkulman päässä yksinoikeutetuilta talousvyöhykkeiltä, on erittäin tärkeä tehtävä kalavarojen sääntelyssä ja rationaalisessa hoidossa kansainvälisillä vesillä.

영어

Madam President, Commissioner, regional fisheries organisations, which regulate fishing operations outside the 200 miles of exclusive economic zones, play a fundamental role in the regulation and rational management of fishery resources in international waters.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Siksi kulttuuri on erityislaatuinen, ja sillä ei ole yksinoikeutettua asemaa Euroopan lainsäädännössä.

영어

That is why culture is specific and lacks exclusivity in European law.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Emme missään tapauksessa hyväksy sitä, että koulutus kuuluisi EU:n vastuulle, vaan se on edelleen jäsenvaltioiden yksinoikeutettu vastuualue.

영어

Under no circumstances do we accept that education should be an EU area of responsibility: it remains the preserve of national responsibility.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

EU:n ja Afrikan uudessa strategiassa on siis huomioitava todellisuuden kaksi eri puolta sekä tuettava tätä vielä niin haurasta kehitystä luomalla todellinen poliittinen kumppanuus, joka perustuu ensinnäkin yhtenäisyyteen, sillä Afrikan unionin välityksellä koko Afrikan on oltava ensisijainen keskustelukumppanimme; toisekseen tasa-arvoon, mikä tarkoittaa asialistan määrittelyä yhdessä sen sijaan, että siitä päättäisivät pohjoiset maat yksin; ja kolmanneksi nöyryyteen, sillä Eurooppa ei ole enää Afrikan ainoa ja yksinoikeutettu kumppani.

영어

The new EU-Africa strategy therefore needs to take this dual reality into account and support this still fragile process by means of a genuine political partnership: one that is based on unity, for it is Africa in its entirety, through the voice of the African Union, that has to be our main point of contact; on equity with an agenda that has been drawn up together and not imposed by the North, and on humility, for Europe is not the one and only partner Africa has.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Mitä tulee euroalueen laajentumiseen ja erillisenä asiana keskusteluun, jota voisimme käydä liittymisperusteista, haluan todeta toistamiseen parlamentille, ettei euroalue ole yksinoikeutettujen alue eikä euroryhmä ole eksklusiivinen ryhmä.

영어

With regard to the enlargement of the zone, and independently of the debate that we could have on the accession criteria, I should like to repeat before Parliament that, of course, the Eurozone and the Eurogroup are neither a zone nor an exclusive club.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Kuten mietinnössä todetaan, kaikissa jäsenvaltioissa on siten tärkeää kieltää kaikenlaiset suurten oikeudenhaltijoiden ja yhteisvalvontajärjestöjen väliset tekijänpalkkioiden suoraa keräämistä koskevat yksinoikeutetut valtuutukset, koska ne johtaisivat kansallisten yhteisvalvontajärjestöjen nopeaan katoamiseen.

영어

For this reason, as the report says, it is vital to prohibit any form of exclusive mandate between the major right-holders and the collective management societies for the direct collection of royalties in all Member States, given that this would lead to the rapid extinction of national societies.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인