구글 검색

검색어: luokittelumenettelyyn (핀란드어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

체코어

정보

핀란드어

Kyseessä olevasta kansallisesta lainsäädännöstä ei siis juonnu pakkoa alistaa maahantuodut kuvaohjelmat kansalliseen tarkastus- ja luokittelumenettelyyn ja merkitä ne tämän luokittelun mukaisesti,

체코어

Relevantní vnitrostátní právní úprava tudíž nezakládá povinnost podrobit dovezené videonosiče vnitrostátní kontrole a klasifikaci, a označit je v souladu s touto klasifikací

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Esillä olevissa asioissa kantajalta evättiin oikeus tutustua asiakirjoihin ja äänitallenteisiin sellaisista kokouksista, joissa oli käsitelty muun muassa asiantuntijoiden ja teollisuuden edustajien lausuntoja, jotka oli esitetty boorihapon ja boraattien luokittelumenettelyssä, jonka päätteeksi komissio oli julkaissut edellä mainittujen asiantuntijoiden lopulliset päätelmät, joissa suositellaan mainittujen aineiden luokittelemista myrkyllisiksi aineiksi.

체코어

Rozhodnutí o´odepření udělení přístupu k´dokumentům v´držení orgánu může být dále založeno pouze na výjimkách stanovených v´článku 4 nařízení č.´1049/2001, a´dotčený orgán proto nemůže o´takovém odepření rozhodnout s´odkazem na závazek vůči účastníkům jednání, nemůže-li být tento závazek odůvodněn jednou z´těchto výjimek.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Arvioinnin tulos olisi joka tapauksessa sama sikäli, että kyseistä säännöstä olisi pidettävä EY 28 artiklassa tarkoitettuna vaikutukseltaan vastaavana toimenpiteenä – edellyttäen, että sen todetaan olevan sellainen, että vaikka se ei muodollisesti velvoitakaan toimijoita, se kuitenkin saattaa heidät alistamaan maahantuomansa tuotteen kansalliseen tarkastus- ja luokittelumenettelyyn ja mukauttamaan sen merkinnät.

체코어

V každém případě výsledek rozboru by byl stejný v tom smyslu, že předmětná právní úprava by byla označena za opatření s rovnocenným účinkem ve smyslu článku 28 ES, jestliže se potvrdí, že, ačkoli poskytovatelé nejsou formálně zavázáni, tato předmětná právní úprava je přiměje podrobit jimi dovezený výrobek vnitrostátní kon -trole a klasifikaci a přizpůsobit etiketaci.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Siinä säädetään, että jotta kuvatallenteiden myynti tällä tavoin olisi sallittua, kyseisten tallenteiden on käytävä läpi kansallinen tarkastus- ja luokittelumenettely alaikäisten suojelemiseksi, ja näin on riippumatta siitä, onko vastaavanlainen menettely jo toteutettu jäsenvaltiossa, josta kyseiset kuvatallenteet on viety.

체코어

Stanoví, že aby bylo tyto nosiče s videozáznamy možno uvádět na trh tímto způsobem, musí být podrobeny vnitrostátnímu postupu kontroly a klasifikace pro účely ochrany nezletilých a to nezávisle na otázce, zda byl obdobný postup již proveden v členském státě vývozu uvedených nosičů s videozáznamy.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

34 – Toisenlaisesta näkökulmasta olisi mahdollista, ettei taloudellista tarvetta alistaa maahantuodut tuotteet kansalliseen tarkastus- ja luokittelumenettelyyn ja muuttaa niiden merkintöjä sen mukaisesti arvioitaisi soveltamalla jälkimmäistä yhdistetyissä asioissa Keck ja Mithouard annetussa tuomiossa asetetuista ehdoista, vaan se rinnastettaisiin sen sijaan todelliseen oikeudelliseen velvollisuuteen, jolloin kyseistä saksalaista säännöstä olisi pidettävä tuotteiden ominaisuuksia koskevana sääntelynä, joka edellyttää tuotteiden mukauttamista, jotta niitä voidaan myydä Saksassa.

체코어

34 — Z jiného hlediska by nutnost podrobit na ekonomické úrovni dovezené výrobky vnitrostátní kontrole a klasifikaci a následně přizpůsobit etiketaci místo, aby byla posouzena v místě působnosti druhé podmínky podle rozsudku Keck a Mithouard, mohla být posuzována jako skutečná právní povinnost a vedla by k tomu, aby předmětný právní předpis byl kvalifikován jako úprava týkající se vlastností výrobků zahrnující přizpůsobení těchto výrobků pro účely jejich prodeje na německém území.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Tosiasia on kuitenkin, että JuSchG:n 12 §:n 3 momentissa säädetään niin maahantuotujen kuin muidenkin kansallista tarkastus- ja luokittelumenettelyä läpikäymättömien kuvaohjelmien osalta suhteellinen luovutuskielto, toisin sanoen kielto, joka koskee tiettyä mahdollisten ostajien ryhmää (alaikäiset) ja johon liitetään näiden tavaroiden osalta kielto myydä niitä elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella tai myyntipisteissä, joihin asiakkaat eivät normaalisti astu sisään, sekä postimyyntiä koskevia rajoittavia ehtoja, joiden tarkoituksena on sulkea pois alaikäiset ostajat.

체코어

Nicméně zůstává skutečností, že § 12 odst. 3 JuSchG ve vztahu k videonosičům, které nebyly podrobeny vnitrostátní kon -trole a klasifikaci, ať už se jedná o dovážené zboží, nebo nikoli, v zásadě stanoví zákaz dispozic týkající se určité kategorie potenciálních zákazníků (mladistvých), ve spojení se zákazem prodeje tohoto zboží mimo obchody, v místech prodeje, kam zákazníci obvykle nevcházejí, a podrobením prodeje formou zásilkového obchodu restriktivním podmínkám vylučujícím mladistvé jako kupující.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Joka tapauksessa Avides huomauttaa, ettei niille kuvaohjelmille, jotka on alaikäisten suojelua varten jo tarkastettu ja luokiteltu viejäjäsenvaltiossa ja joissa on tästä kertova merkintä, ole toimivaltaisessa saksalaisessa elimessä edes käytössä yksinkertaistettua tarkastus- ja luokittelumenettelyä, kuten sellaista, joka on käytössä tietyntyyppisten kuvaohjelmien osalta (esim. musiikki, dokumentit, animaatioelokuvat).

체코어

V každém případě Avides zdůrazňuje, že pro videonosiče, které již byly podrobeny kontrole a klasifikaci pro účely ochrany mladistvých v členském státě vývozu a které jsou opatřeny příslušným označením, není ani stanoven zjednodušený proces kontroly a klasifikace před příslušným německým orgánem, kterému by byly podrobeny určité kategorie videonosičů (např. hudba, dokumenty, animované filmy).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Kantaja muistuttaa tältä osin, että tuen saantiin liittyvässä erityisessä hallinnollisessa sääntelyssä määrättiin, että Italian hallituksen olisi pitänyt järjestää puolivuosittain tarjouskilpailuja, joihin asianomaiset yritykset olisivat voineet osallistua. Tarjouskilpailujen rahoittamiseen annetut varat oli tarkoitettu käytettäväksi luokittelumenettelyyn päässeisiin yrityksiin. Osallistuttuaan kolmanteen tarjouskilpailuun kantaja ei voinut saada tukea siitä syystä, että luokittelumenettelyä varten annetut varat olivat loppuneet.

체코어

V této souvislosti je třeba připomenout, že zvláštní správní řízení za účelem poskytnutí podpory stanovilo, že italská vláda musí pololetně vyhlásit veřejné soutěže, kterých se mohou účastnit zainteresované podniky. Hospodářské prostředky určené k financování veřejné soutěže se přidělovaly podnikům zařazeným do pořadníku až do vyčerpání prostředků. Vzhledem k tomu, že se žalobkyně účastnila třetí veřejné soutěže, nemohla podporu získat z důvodu vyčerpání prostředků určených k financování podle pořadníku.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

20) ympäristövaarojen ehkäisemiseksi on tarpeellista ottaa käyttöön eri kaatopaikkaluokkiin kelpoisten jätteiden luokittelumenettelyyn, mukaan lukien etenkin vakioidut raja-arvot, perustuva yhdenmukainen jätteiden kelpoisuusmenettely; tätä varten olisi hyvissä ajoin otettava käyttöön yhdenmukainen ja vakioitu jätteiden luokittelu, näytteenotto-ja analyysijärjestelmä tämän direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi; kelpoisuusperusteiden on oltava erityisen tarkat pysyvän jätteen osalta,

체코어

(20) vzhledem k tomu, že pro předcházení poškození životního prostředí je nutno zavést jednotný postup pro přijímání odpadů, založený na klasifikaci odpadů přijatelných pro jednotlivé kategorie skládek, který by obsahoval především normalizované mezní hodnoty; že v tomto ohledu musí být včas vytvořen odpovídající a normalizovaný systém charakterizace, odběru a rozboru vzorků odpadů, aby bylo usnadněno zavádění této směrnice; že kritéria pro přijímání na skládku musí být obzvláště přesná, pokud jde o inertní odpady;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인