구글 검색

검색어: sijoitusmahdollisuuksien (핀란드어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

체코어

정보

핀란드어

- tietokanavat ja keinot sijoitusmahdollisuuksien määrittämiseksi,

체코어

- informačních kanálů a prostředků vyhledávání investičních příležitostí,

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Ottaen huomioon yhdentymisen tavoitteet ja maailmankaupan kehityksen palvelujen ja sijoittautumisen alalla on tarpeen tukea palvelumarkkinoiden ja sijoitusmahdollisuuksien kehitystä parantamalla MMA:iden palvelujen ja sijoitusten pääsyä unionin markkinoille.

체코어

Vzhledem k cílům integrace a k vývoji světového obchodu v oblasti služeb a usazování je třeba podporovat rozvoj trhů se službami a investičních možností zlepšením přístupu služeb a investic ze ZZÚ na trh Unie.

마지막 업데이트: 2014-11-09
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Toimenpiteen tarkoituksena on houkutella pääomamarkkinoille enemmän sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät ole osallistuneet näille markkinoille aikaisemmin, ja luoda siten uusia sijoitusmahdollisuuksia.

체코어

Cílem opatření je přilákat na akciový trh více malých a středních podniků, které se ho dříve neúčastnily, a tak vytvořit nové investiční příležitosti.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Toimenpiteen tarkoituksena on muuttaa sekä sijoittajien että pk-yritysten menettelytapoja parantamalla niiden välistä tiedonvaihtoa sijoitusmahdollisuuksista.

체코어

Opatření má změnit chování investorů i malých a středních podniků zlepšením výměny informací o jejich možném spojení.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Kaikkien sidosryhmien pitäisi hyötyä avaintietojen muodon ja sisällön yhdenmukaistamisesta, sillä se takaa, että sijoitusmahdollisuuksia koskevat tiedot ovat johdonmukaisia ja vertailukelpoisia yhteissijoitusyritysten markkinoilla.

체코어

Harmonizovaná pravidla pro formu a obsah zveřejňovaných informací by měla být prospěšná všem zúčastněným stranám, neboť zajistí jednotnost a srovnatelnost informací o investičních příležitostech na trhu SKIPCP.

마지막 업데이트: 2014-11-11
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Vaikka pääomasijoittajana toimiva markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia.

체코어

Investor v podmínkách tržního hospodářství bude i v případě, že již drží podíly nějakého podniku, přezkoumávat ostatní možnosti investic mimo uvedený podnik.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Vaikka markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia.

체코어

Investor v tržním hospodářství bude také v případě, ve kterém již vlastní podíly v podniku, zkoušet jiné možnosti investic mimo podnik.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Rahoitusjärjestelmän vakaus (financial stability): Tila, jossa rahoitusjärjestelmä (rahoituksen välittäjät, markkinat ja markkinainfrastruktuurit) kykenee kestämään häiriöitä ja rahoitusmarkkinoiden tasapainottomuuksien purkautumisen ja joka pienentää siten sellaisten rahoituksen välityksen häiriöiden todennäköisyyttä, jotka ovat niin vakavia, että ne merkittävästi haittaavat säästöjen jakautumista kannattaviin sijoitusmahdollisuuksiin.

체코어

Středisko evidence cenných papírů (CSD): subjekt, který (i) umožňuje zpracování a vypořádání transakcí s cennými papíry zaknihováním a (ii) aktivně se podílí na zajišťování integrity emisí cenných papírů. Cenné papíry mohou být drženy v listinné podobě (ale imobilizované) nebo v dematerializované podobě (tj. pouze jako elektronické záznamy).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Pääomantuonti vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä oli runsasta, kun euroalueen rahoitusmarkkinoilla oli runsaasti likviditeettiä ja volatiliteetti oli vähäistä eli rahoitusmarkkinaosapuolille oli tarjolla houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.

체코어

Tento poznatek je však v souladu s přísnějšími podmínkami pro poskytování úvěrů, což potvrdily dva průzkumy bankovních půjček za třetí a čtvrté čtvrtletí, které ukazují na významné zpřísnění úvěrových standardů používaných pro podnikový sektor, zejména v případě úvěrů větším podnikům a úvěrů s delší dobou splatnosti.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Vaihtoehtoisille sijoitusmahdollisuuksille kertyvä korko on rahan hallussapidon vaihtoehtoiskustannus.

체코어

Úrok z případného investování těchto peněz představuje náklady ušlé příležitosti při držbě bankovek.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Monissa EU:hun 1.5.2004 ja 1.1.2007 liittyneissä maissa alijäämät ovat jossain määrin tavanomainen osa lähentymisprosessia sikäli, että ne ovat osoitus suotuisista sijoitusmahdollisuuksista ja kulutuksen tasoittamisesta eri ajanjaksojen välillä. Joidenkin euroalueen ulkopuolisten EU:n jäsenvaltioiden erittäin suuret vaihto- ja pääomataseen alijäämät johtuivat kuitenkin myös suhdannetekijöistä ja vilkkaasta kotimaisesta kysynnästä.

체코어

státech EU mimo eurozónu byl však rovněž určován cyklickými faktory a stoupající domácí poptávkou, což signalizuje ohrožení udržitelnosti zahraničních pozic, zejména při zhoršující se mezinárodní cenové a nákladové konkurenceschopnosti a zpomalení růstu vývozů.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

핀란드어

Työnsaantimahdollisuuksien parantamiseksi kouluttamattoman työvoiman keskuudessa ja korkean työttömyyden alueilla tarvittaisiin riittävää palkkajoustoa. Työ- ja hyödykemarkkinoiden joustavuuden lisääminen loisi uusia sijoitusmahdollisuuksia ja lisäisi innovaatioita.

체코어

K nim patří dostatečná mzdová diferenciace, která zlepší pracovní příležitosti především pro méně kvalifikované pracovníky a v oblastech s vysokou nezaměstnaností, ale také pružnější trhy zboží a služeb a pracovní trhy, které by vytvořily nové investiční příležitosti a umožnily zavádění inovací.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-tarve tarjota sijoittajille runsas valikoima kilpailevia sijoitusmahdollisuuksia ja niiden kulloisiakin tarpeita vastaava tiedonantovelvollisuus ja suoja,

체코어

-investorům je třeba zajistit širokou škálu konkurenčních investičních příležitostí a úroveň uveřejňování a ochrany přizpůsobenou situaci každého z nich,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

d) Sijoittajien ja sijoitusrahastojen välisen suhteen vääristymisen minimointi: sijoittajat valitaan tarjouskilpailun perusteella. Yksityisille sijoittajille tiedotetaan sijoitusmahdollisuuksista mainonnan avulla. Yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden rahastoon tekemiä sijoituksia ei rajoiteta. Sijoittajat valitaan soveltamalla vähiten edullisia ehtoja, jotka ovat tarpeen yksityisen sektorin sijoitusten saamiseksi. Jotta sijoittajien saamat liian suuret korvaukset voitaisiin estää, rahastosta saatavat edut jaetaan julkisten ja yksityisten sijoittajien kesken suhteessa niiden sijoittamiin määriin.

체코어

d) minimalizace narušení mezi investory a investičními fondy: investoři budou vybíráni ve výběrovém řízení. Soukromým investorům bude možnost investovat oznámena formou inzerce. Z investování do fondu nebude vyloučena žádná osoba nebo organizace. Investoři budou zvoleni výběrem preferenčních podmínek tak, aby do investování byl vtažen i soukromý sektor. Aby se zabránilo nadměrné kompenzaci investorů, budou výnosy rozděleny mezi veřejné a soukromé investory podle jejich příslušného podílu na investici;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(126) Vaikka markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinataloussijoittaja päättää yleensä sijoittaa julkiseen yritykseen lisävaroja vain siinä tapauksessa, että se voi odottaa saavansa sijoittamistaan varoista kohtuullisen korvauksen. Osakkaan pitkän aikavälin tuottonäkymiä ja myös tehokkuus-ja synergiaetuja ei sen vuoksi ole periaatteessa tarpeen ottaa huomioon tutkittaessa, onko pääomasijoituksessa kyse valtiontuesta. Myös osakkaan pääomasijoitusta (sen taustalla vaikuttavista syistä riippumatta) olisi sen sijaan arvioitava sen mukaan, voiko sijoittaja odottaa saavansa sijoittamistaan lisävaroista kohtuullisessa ajassa tavanomaisen tuoton.

체코어

(126) Investor v podmínkách tržního hospodářství bude i v případě, pokud již drží podíly nějakého podniku, přezkoumávat ostatní možnosti investic mimo uvedený podnik. Pro investování dalších prostředků do veřejného podniku se rozhodne zpravidla jen tehdy, pokud za dodatečné prostředky může očekávat odpovídající renditu. Dlouhodobé vyhlídky vlastníka podílu na rentabilitu nebo také aspekty účinnosti a synergie nemusejí být tedy při otázce, zda přidělení kapitálu představuje státní podporu, v zásadě vůbec zohledněny. Namísto toho je třeba také kapitálový vklad vlastníka podílu, nezávisle na tom, jaká je motivace tohoto vkladu, poměřovat tím, zda může investor počítat s běžnou renditou za dodatečné prostředky v průběhu přiměřeného období.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(106) Komissio ei kuitenkaan voi yhtyä Saksan esittämiin väitteisiin. Vaikka markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinataloussijoittaja päättää yleensä sijoittaa julkiseen yritykseen lisävaroja vain siinä tapauksessa, että se voi odottaa saavansa sijoittamistaan varoista kohtuullisen korvauksen. Osakkaan pitkän aikavälin tuottonäkymiä tai yritysimagon suojaamispyrkimystä ei sen vuoksi ole periaatteessa tarpeen ottaa huomioon tutkittaessa, onko pääomapanoksessa kyse valtiontuesta. Myös osakkaan pääomapanosta (sen taustalla vaikuttavista syistä riippumatta) olisi sen sijaan arvioitava sen mukaan, voiko sijoittaja odottaa saavansa sijoittamistaan lisävaroista kohtuullisessa ajassa tavanomaisen tuoton.

체코어

(106) Tvrzením Německa se ale Komise nemůže řídit. Investor v tržním hospodářství bude také v případě, ve kterém již vlastní podíly v podniku, zkoušet jiné možnosti investic mimo podnik. Zpravidla se pro investici dalších prostředků do státního podniku rozhodne pouze tehdy, pokud může za tyto prostředky očekávat přiměřenou výnosnost. Dlouhodobé výhledy rentability vlastníků podílů nebo prostě snaha o pěstování image nemohou být v otázce, zda příděl kapitálu představuje státní podporu, zásadně zohledněny. Místo toho je také kapitálový vklad vlastníka podílu – lhostejno z jakéhokoli důvodu – možné měřit podle toho, zda investor může pro další prostředky počítat s normální výnosností v rámci přiměřeného časového období.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(2) Markkinakehitys huomioon ottaen on suotavaa laajentaa yhteissijoitusyritysten sijoitusmahdollisuuksia, jotta ne voivat sijoittaa muihin riittävän likvideihin rahoitusvälineisiin kuin siirtokelpoisiin arvopapereihin. Rahoitusvälineet, joihin yhteissijoitusyrityksen sijoitussalkun varoja voidaan sijoittaa, luetellaan tässä direktiivissä. Indeksin avulla suoritettava sijoitussalkun sijoitusten valinta on eräs salkunhoitomenetelmä.

체코어

(2) Vzhledem k vývoji na trhu je žádoucí, aby byl investiční cíl SKIPCP rozšířen i na jiné dostatečně likvidní finanční nástroje, než jsou převoditelné cenné papíry. Finanční nástroje, které mohou být investičními aktivy portfolia SKIPCP, jsou uvedeny v této směrnici. Výběr investic pro portfolio pomocí indexu je technikou řízení.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(7) Yhteissijoitusyritysten yhteissijoitusyrityksiin ja muihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin kohdistuvien sijoitusmahdollisuuksien kehittämistä olisi helpotettava. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, ettei tällainen sijoitustoiminta heikennä sijoittajansuojaa. Koska yhteissijoitusyritykset voivat entistä helpommin sijoittaa muiden yhteissijoitusyritysten ja/tai yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksiin, on tarpeen vahvistaa tietyt säännöt määrällisistä rajoituksista, tietojen antamisesta ja päällekkäisyyksien estämisestä.

체코어

(7) Rozvoj příležitostí SKIPCP investovat do SKIPCP a jiných subjektů kolektivního investování by měl být usnadněn. Je tedy nezbytné zajistit, aby takové investiční aktivity nesnižovaly ochranu investorů. Z důvodu rozšířených možností SKIPCP investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP a/nebo subjektů kolektivního investování je nezbytné, aby byla stanovena určitá pravidla ohledně kvantitativních omezení, zveřejňování údajů a ochrany před kaskádním fenoménem.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(99) Vaikka pääomasijoittajana toimiva markkinataloussijoittaja omistaisi jo osuuksia yrityksestä, se tutkisi siitä huolimatta myös muita, kyseisen yrityksen ulkopuolisia sijoitusmahdollisuuksia. Markkinataloussijoittaja päättää yleensä sijoittaa julkiseen yritykseen lisävaroja vain siinä tapauksessa, että se voi odottaa saavansa sijoittamistaan varoista kohtuullisen tuoton. Päätettäessä, onko pääomanlisäys valtiontukea, ei periaatteessa oteta huomioon sitä, onko sijoitusten taustalla tappioiden välttäminen tai kyseisten varojen hyödyntämisen tehostaminen. Myös osakkaan pääomapanosta (sen taustalla vaikuttavista syistä riippumatta) olisi näin arvioitava sen mukaan, voiko sijoittaja odottaa saavansa sijoittamistaan lisävaroista kohtuullisessa ajassa tavanomaisen tuoton.

체코어

(99) Investor v podmínkách tržního hospodářství bude i v případě, že již drží podíly nějakého podniku, přezkoumávat ostatní možnosti investic mimo uvedený podnik. Pro investování dalších prostředků do veřejného podniku se rozhodne zpravidla jen tehdy, pokud za dodatečné prostředky může očekávat odpovídající renditu. Při zodpovězení otázky, zda kapitálový vklad představuje státní podporu, se zásadně nezohledňuje pouhé zabránění ztrátě nebo lepší využití dotyčných prostředků, než jaké bylo využití předcházející. Namísto toho je třeba také kapitálový vklad vlastníka podílu, nezávisle na tom, jaká je motivace tohoto vkladu, poměřovat tím, zda může investor počítat s běžnou renditou za dodatečné prostředky v průběhu přiměřeného období.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인