구글 검색

검색어: áruházláncnak (헝가리어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

영어

정보

헝가리어

Az említett általános árszínvonalat havonta, majd évente határozzák meg a mindennapi fogyasztási cikkek nagyon széles árumintájának árairól naponta készített kimutatás alapján, amely fogyasztási cikkek néha azonosak (márkás termékek), néha hasonlóak (márka nélküli termékek, vagy az áruházlánc saját márkás termékei).

영어

Their general price levels are determined monthly, then annually, on the basis of a daily record of the individual prices of a very wide sample of basic consumables, whether identical (branded products) or similar (unbranded products or the chain’s own brand).

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az EGSZB sajnálja, hogy az itt tárgyalt javaslatok sem a tejipari ágazatra, sem a nagy áruházláncokra nem terjednek ki, pedig azok meghatározó szerepet töltenek be a tejtermékpiac egyensúlyában és az árak meghatározásában.

영어

EESC regrets that these proposals do not encompass either the dairy industry or major retailers which play a key role in balancing the dairy market and in setting prices.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok koncentrációja továbbra is erősödő tendenciát mutat, a négy legnagyobb áruházlánc értékesítése 2008-ban elérte a teljes forgalom 72 %-át.

영어

Concentration in the food retail chains has been on an upward trend, with the share of the four largest retailers reaching 72% of the total sales in 2008.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az áruházláncok hirdetéseikben sokszor azt szeretnék velünk elhitetni, hogy az élelmiszer esetében az ár a legfontosabb tényező.

영어

In many cases the Multiple Retailers in their advertising would like to make us think that the most important thing about food is the price of food.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Sajnálatos módon Európában az agrártámogatási politikák összehangolatlansága, a hosszú távú tervezés hiánya és a szétaprózott kínálat jellemezte élelmiszerlánc kiegyensúlyozatlansága – amelyet a nagy áruházláncok ki is használnak – olyan kockázatokra figyelmeztetnek, amelyeket figyelembe kell venni „a mediterrán mezőgazdaság nagy átmeneti időszakában”.

영어

Unfortunately, in Europe, the inconsistency between agricultural aid policies, the lack of long-term planning and the imbalances in a food chain characterised by disparate supply, from which large retailers benefit, serve to illustrate some of the risks that should be taken into account during what can be considered as a major transitional phase for Mediterranean agriculture.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az Eroski értékesítő szövetkezet mára Spanyolország egyik legnagyobb, az országban mindenütt megtalálható áruházláncává vált; több, más régiókból származó termelési szövetkezet nemrégiben történt csatlakozásával a csoportosulás gyors léptekkel halad a nemzetközi jelenlét felé (11 országban van jelen).

영어

Now the group’s distribution cooperative Eroski has become one of Spain’s leading supermarket chains, visible all over the country, and some production cooperatives from other regions have recently joined the group, which is also undergoing a rapid process of internationalisation, with production plants in 11 other countries.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

11. aggódik a nagy áruházláncok az európai élelmiszerek minőségére gyakorolt hatása miatt; valamint azt is aggasztónak tartja, hogy a jelentősen koncentrált kereskedelmi rendszerben működő piacokon megfigyelhető az uniformizálódás tendenciája, valamint az élelmiszeripari termékek választékának csökkenése, ami azzal jár, hogy a hagyományos termékek jelenléte csökken, és egyre több a magas feldolgozottsági fokú termék; javasolja a Bizottságnak, hogy szabályozza a néhány nagy európai nagykereskedelmi központ által kikényszerített, fordított versenyeztetési eljárással kapcsolatos gyakorlatot, amelynek hatása romboló a minőségi termékekre nézve;

영어

11. Is concerned at the influence of the big retail chains on the general quality level of European food products, as well as at the trend on those markets characterised by a high levels of concentration of distribution towards standardisation and reduction of variety of agricultural and food products, in the wake of the declining presence of traditional products and a greater stress on processed products; suggests to the Commission the need to regulate the reverse tendering practices imposed by a small number of large European buyers, in view of their disastrous consequences for quality products;

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Megállapítást nyert, hogy a német piacon erős a verseny, mivel a főbb elosztók és különösen az áruházláncok a kirendeltségeikben kínált termékenként általában egy vagy két szállítót választanak, és így csökkentő hatást gyakorolnak e szállítók áraira.

영어

It was established that competition on the German market was fierce as major distributors and, in particular, supermarket chains usually select one or two suppliers per product offered in their outlets and thus exercise downward pressure on the prices of these suppliers.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 4
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A forgalmazók/kiskereskedők vagy ezek szervezetei a megadott határidőig csupán néhány előterjesztést nyújtottak be: egyetlen beadvány érkezett egy tagállami kiskereskedői társulástól, míg kérdőíves választ nyújtott be három importőr, amelyek székhelye azonos tagállamban található, és amelyek többek között két élelmiszer-áruházláncot is magában foglaló saját értékesítési hálózattal rendelkeznek.

영어

Only a limited number of representations were received from distributors/retailers or organisations of distributors/retailers within the given deadlines. Indeed, only one submission was received from a consortium of retailers from one Member State, and questionnaire replies were received from three importers, from the same Member State, who also have their own distribution network, including two supermarket chains.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A forgalmazást egyre növekvő mértékben jellemzik a kínálati stratégiát folytató nagy áruházláncok, kihasználva az egész világon legalacsonyabb beszerzési árakat a hasonló termékek körében, s ezeket a stratégiákat kizárólag a szállítási költségek korlátozzák.

영어

This distribution is increasingly marked by large chains of superstores running supply policies taking advantage of the world lowest purchase price for comparable products, these policies being only limited by the transportation costs.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 3
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Emlékeztetni kell arra, hogy az ideiglenes szakaszban csupán korlátozott számú észrevétel érkezett a forgalmazóktól/kiskereskedőktől, illetve azok szervezeteitől: egyetlen beadvány érkezett egy tagállami kiskereskedői társulástól, míg kérdőíves választ nyújtott be három importőr, amelyek többek között két élelmiszer-áruházláncot is magában foglaló saját értékesítési hálózattal rendelkeznek.

영어

It is recalled that at provisional stage, only a limited number of representations were received from distributors/retailers or organisations of distributors/retailers: one submission was received from a consortium of retailers from one Member State, and questionnaire replies were received from three importers who also have their own distribution network, including two supermarket chains.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Annak a jelenlegi tendenciának a hatása, hogy a kiskereskedelmi értékesítés a kis üzletekről a nagy áruházláncokra tevődik át, ugyancsak csökkenti az árakat, mivel ezeknek az áruházláncoknak kedvező alkupozíciója van.

영어

The current trend in retailing away from small shops to large supermarket chains also has a downward effect on prices because of the bargaining power of these chains.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 5
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Az áruházláncok közvetlenül a termelőkkel kötnek éves adásvételi szerződéseket EBM-ekre.

영어

The supermarket chains negotiate annual purchase contracts for REWS direct with producers.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 5
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A Közösség kiskereskedelmi ágazatát egyre inkább a nagy áruházláncok határozzák meg, amelyek éves adásvételi szerződéseket kötnek az EBM-ekre.

영어

The Community retail sector is dominated more and more by large supermarket chains which negotiate annual purchase contracts for REWS.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 4
품질:

추천인: Translated.com

헝가리어

A Közösségben mindenütt nőtt a sokszoros felhasználók (azaz a nagy áruházláncok) piaci részesedése, míg a kis felhasználók száma csökkent.

영어

Throughout the Community, the market share of the multiple users (i.e. large supermarket chains) has increased significantly, whereas the number of smaller users has declined.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 4
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A mikrovállalkozások számára egy olyan szabályt akarunk létrehozni, amely a meglévő rendelet bizonyos követelményei alól mentességet biztosít számukra. Ebben az esetben kifejezetten apró, családi vállalkozásokról van szó: pékségek, kis élelmiszerboltok, piaci standok, kávézók és bárok, benzinkutaknál található vegyesboltok és mini-boltok. Jogosan kérdezhetik, miért szükséges, hogy ezekre a családi vállalkozásokra, amelyeknek semmi közük sincs a belső piachoz, ugyanazok a bürokratikus eljárások vonatkozzanak, mint a nagyobb élelmiszer-áruházláncokra? Ez jó kérdés, és azért vagyunk itt, hogy ezt megvitassuk.

영어

We want to establish a rule for micro-enterprises which exempts them from certain requirements of the existing Regulation. We are talking about the very small family firms: bakeries, small food stores, market stalls, cafes and bars, shops at petrol stations and mini-markets. Why, you might well ask, do we require these small family firms, none which has anything to do with the internal market, to undergo the same bureaucratic procedures as the major supermarket chains? That is a good question, and it is the question that we are here to discuss.

마지막 업데이트: 2014-05-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_transcript

헝가리어

Hadd hangsúlyozzam ki, hogy az élelmiszergyártásában, feldolgozásban és értékesítésben érintett minden élelmiszergyártóra és vállalatra, mérettől függetlenül, egyaránt vonatkoznak a szabályok. A szabályok nem vonatkoznak a háztartásokban a saját fogyasztására szánt élelmiszerekre, valamint azokra a termelőkre sem, akik a helyi kiskereskedők számára állítanak elő kis mennyiségben feldolgozatlan mezőgazdasági, halászati és vadászati termékeket. A jelenleg érvényes rugalmas szabályok nem tesznek különbséget a különböző méretű vállalatok között. Az egyértelműség kedvéért, hadd magyarázzam el: annak a kis sarki boltnak itt Brüsszelben, ahol este 10-kor élelmiszert vásárolhatunk, pontosan ugyanannak a rendeletnek kell megfelelnie, mint az óriási élelmiszer-áruházláncoknak. Az a kérdésem: igazságos ez?

영어

Let me emphasise that the rules apply to all food producers and companies involved in the production, processing and sale of foods, irrespective of size. The rules do not apply to foods designed for private household consumption, and they do not apply to the producers of small quantities of unprocessed products for local retailers, such as farming, hunting and fishing. The current flexible rules on record-keeping make no distinction between the various sizes of companies. For the purposes of clarity, let me explain: the small corner shop where you can buy your food here in Brussels at 10 o'clock at night must comply with precisely the same regulations as the giant supermarket chains. My question is this: can that possibly be fair?

마지막 업데이트: 2014-05-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_transcript

헝가리어

Elnök úr! A piaci diszkrimináció tilalma súlyos megsértésének lehetünk tanúi ma a német és osztrák áruházláncok részéről, amelyek a magyar baromfitenyésztő és -feldolgozó ipar ellen bojkottot alkalmaznak.

영어

Mr President, today we are witness to a gross infringement of the ban on market discrimination on the part of German and Austrian supermarket chains that are boycotting the Hungarian poultry farming and processing industry.

마지막 업데이트: 2014-05-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_transcript

헝가리어

A Bizottság szerint az lenne az ideális, ha az EU fogyasztói ugyanazokkal az alapvető jogokkal rendelkeznének az Unión belül mindenhol, bárhol is vásárolnak. Ezek szép álmok, de most ésszerű intézkedésre van szükségünk. A hozzáállás lassan változik és kizárólag akkor, ha javul a helyzet. Jelenleg a valóság kemény, és például – a sok áruházlánc létrejötte miatt – a hibás áruk csak a vásárlás eredeti helyén cserélhetők vissza még akkor is, ha az áruházláncnak a fogyasztó tényleges lakóhelye szerinti helyen vagy országban is vannak üzletei.

영어

The Commission says that the ideal situation would be if EU consumers could have the same basic rights wherever they were in the Union and wherever they did their shopping. These are nice dreams, but now we need sensible action. Attitudes change slowly and only if the reality of a situation improves. For now reality is harsh and, for example, with many chain stores, faulty goods can only be returned to the original place of purchase, even if the chain has shops in the place or country where the consumer actually lives.

마지막 업데이트: 2014-05-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_transcript

헝가리어

Az olyan országokban, ahol a piac nyitott a külföldi viszonteladók, étterem- és áruházláncok előtt, a piacok helyhatóságok által végzett gazdasági tisztogatása megy végbe. Az utcai árusnőket, akik éveket harcoltak helyükért a helyi piacon, félreállítják é

영어

In countries where markets are opened to foreign retailers, big food chains and supermarkets, a kind of economic cleansing of marketplaces by municipalities is taking place. Women street vendors who struggled for many years for space in the local markets

마지막 업데이트: 2014-05-22
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인