구글 검색

검색어: forrásfelhasználásával (헝가리어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

영어

정보

헝가리어

E helyen célszerűnek tűnik a kifejezett pontosítás. Az európai politikai pártok megengedett forrásfelhasználásával kapcsolatban lásd a 8. cikk új változatát.

영어

Clarification seems to be required here. See Article 8 (amended) concerning the admissible use of funding by European political parties.

마지막 업데이트: 2016-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A fő probléma az, hogy az uniós kiadási programok jelenlegi jogi keretei nem ösztönzik eléggé a hatékonyabb forrásfelhasználást.

영어

The main problem is that the current legal frameworks governing EU expenditure programmes do not do enough to encourage better spending.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Az egyik tanulmány újabb bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy milyen általános gazdasági előnyökkel jár, ha kellő időben beruháznak az árvizek elleni védekezésbe, míg a másik azokat az előnyöket emeli ki, amelyek abból következnének, ha az adókat nem a foglalkozás kapcsán, hanem a forrásfelhasználás és a szennyezés alapján vetnék ki.

영어

One produces more evidence about the overall economic benefits from timely investment in defences against flooding, and the other highlights the advantages of moving the tax burden away from labour and towards resource use and pollution.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Az alapok abszorpciójának elősegítésére a Bizottság együttműködik az érintett tagállamokkal, hogy megszüntessék a szűk keresztmetszeteket, megerősítsék az adminisztratív kapacitásokat, valamint hogy felgyorsítsák a végrehajtást és az egyes projektek forrásfelhasználását.

영어

To help with the absorption of the funds, the Commission is cooperating with the Member States concerned to remove bottlenecks, strengthen their administrative capacity and accelerate implementation and spending on the ground.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A jövőbeli hatékonyabb uniós forrásfelhasználáshoz fontos lesz az is, hogy tagállami szinten egyszerűsítsék az irányítási és kontrollrendszereket, és biztosítsák, hogy azok már az új programozási időszak kezdetétől fogva eredményesen működjenek.

영어

If EU money is to be better spent in future, it will also be important to simplify management and control arrangements at national level and to ensure those arrangements function effectively right from the outset of the new programming period.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A Bizottság minden egyes főigazgatója általában felelős a saját főigazgatóságán belül történő forrásfelhasználásért.

영어

The Director General of a Commission department is generally responsible for the use of resources in his or her Directorate General.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Különösen olyan intézkedések tartoznak ide, amelyek biztosítják a környezeti költségeknek a piaci árakban való pontos tükröződését, emellett pedig az adózási politika környezettudatossá tételére van szükség, hogy az adópolitika középpontjában ne a munkának, hanem a forrásfelhasználásnak a megadóztatása álljon.

영어

These include measures to ensure that market prices adequately reflect environmental costs, together with a greening of fiscal policy that shifts taxation from work to resource consumption.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A közvetlen kifizetések rendszerében szükséges kiigazítások a támogatások újraelosztásából, újratervezéséből és célzottabbá tételéből állnak azért, hogy hozzáadott értéket teremtsenek és színvonalasabbá tegyék a forrásfelhasználást.

영어

The necessary adaptations of the direct payment system relate to the redistribution, redesign and better targeting of support, to add value and quality in spending.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A tagállamokkal folytatott együttműködés a megnövekedett költségek és forrásfelhasználás következtében közvetlen hatással lenne a költségvetésekre.

영어

Cooperation with Member States would have a direct impact on budgets because of higher costs and use of resources.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

meg kell erősíteni a civil társadalmat támogató ügynökséget a rendelkezésre álló források és az eljárások tekintetében (átlátható finanszírozási szabályok és forrásfelhasználás, az általános megítélés javítása, politikai befolyástól független, illetve potenciális összeférhetetlenségi aggályoktól mentes működés).

영어

strengthening the Civil Society Support Agency in terms of available resources and procedures (transparency of funding rules and use of resources, improving its public image and independence from any political influence or potential questioning on conflicts of interest).

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

23.8 Az EGSZB üdvözli, hogy a Parlament és a Tanács rövid időn belül elfogadta azt a megállapodást, amely az EU, az EKB és az IMF részéről pénzügyi támogatásban részesülő országok esetében megnövelte a strukturális alapokhoz kötődő társfinanszírozási arányokat, hogy lehetővé tegye az uniós alapok gyors mobilizálását a növekedés elősegítése és a forrásfelhasználás javítása érdekében.7

영어

2.7 The Committee welcomes the fast adoption by the Parliament and the Council of an agreement on increasing co-financing rates for structural funds in countries under financial assistance from EU, ECB, and IMF – to enable the rapid mobilisation of EU funds in support of growth and better absorption7.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 3
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Továbbá bármely olyan kezdeményezés, amely javítja a koordinációt és támogatja a hatékonyabb forrásfelhasználást, gazdasági előnnyel jár.

영어

Furthermore, any initiative that promotes coordination and supports more efficient use of resources will bring economic benefits.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Mivel az egyes fellépések egyszerre több célt is képesek követni és kell követniük, a prioritások érvényesítése elősegíti a szinergiahatások kialakulását a prioritásokhoz nyújtott támogatások felhasználása során, egyúttal következetesebb és költséghatékonyabb forrásfelhasználást fog eredményezni.

영어

Since the same action can and should pursue different objectives at once, mainstreaming will promote synergies in the use of funds for various priorities and result in increased consistency and cost-efficiency in spending.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Az oktatási intézmények zavaros finanszírozási mechanizmusai és az oktatási rendszer különböző szintjein történő forrásfelhasználás következetlen nyomon követése gátolja az erőforrások hatékony felhasználását.

영어

Unclear school funding mechanisms paired with unsystematic monitoring of the use of funding at different levels of the school system hinder the efficient use of resources.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Összehangolt programra és forrásfelhasználásra van szükség annak érdekében, hogy e célkitűzések hosszabb távon, illetve folyamatosan megvalósíthatóak legyenek.

영어

A coordinated programme and use of funds is needed to ensure that objectives can be implemented in the long term or even on an ongoing basis.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

minél nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a forrásfelhasználás maximális mértékű racionalizálására és hatékonyságára, az innovációra és a helyettesítésre – éspedig mindenekelőtt azzal, hogy az energiát és a legfontosabb stratégiai jelentőségű fémeket, ásványokat és más természeti erőforrásokat fenntartható módon használja fel, hasznosítja és dolgozza fel újra,

영어

place greatest emphasis on gaining maximum resource rationalisation and efficiency, innovation and substitution, especially through sustainable use, re-use and recycling of energy and key strategic metals, minerals and other natural resources

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Különös figyelmet fordítanak a termékek energia- és forrásfelhasználására.

영어

They will in particular take into account energy and resource use of products.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

3.6 A jól működő belső energiapiac elősegíti a forrásfelhasználás hatékonyságát és az esetleges helyi, illetve regionális ellátási problémák megoldását.

영어

3.6 A well functioning internal energy market supports resource efficiency and solution of possible local or regional supply problems.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A tagállamoknak el kell kerülniük az uniós pénzügyi támogatás potenciális kedvezményezettjeire nehezedő szükségtelen adminisztratív terheket és a forrásfelhasználást az egyeztetett uniós prioritásokra és célkitűzésekre kell összpontosítaniuk.

영어

They should avoid unnecessary administrative burdens for potential beneficiaries of EU financial support and concentrate the use of funds on agreed EU priorities and objectives.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A jelentés ismerteti az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységeket, és a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését.”

영어

The report shall outline the activities conducted by the EIT and the KICs during the preceding calendar year and assess the results with respect to the objectives, indicators and timetable set, the risks associated with the activities carried out, the use of resources and the general operation of the EIT."

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인