구글 검색

검색어: kivételezésnek (헝가리어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

영어

정보

헝가리어

Szerepelnie kell a kivételezésnek is, amely nincs benne a Bizottság eredeti változatában. Az eredeti megfogalmazás nem elég pontos és szabadon értelmezhető lenne.

영어

It is necessary to cover favouritism also, which is not included in the Commission’s initial version. The original wording is imprecise and could be open to interpretation.

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Az Egyesült Királyság a támogatás visszafizettetésének és a regionális kivételezésnek a kérdéséhez fűzött eredeti megjegyzéseit korlátozta, és további észrevételeket tett a gibraltári kormány megjegyzéseihez.

영어

The United Kingdom restricted its initial comments to the question of recovery of aid and to regional selectivity and made further observations in its comments on those of the Government of Gibraltar.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A hajó két kivételezési időszaka közötti szünet nem lehet kevesebb, mint a kivétel időtartamának kétszerese.

영어

The intervals between two periods of exceptions on board shall not be less than twice the duration of the exception.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

(1) A rendszerszolgáltató biztosítja minden egyes, a CRS-én keresztül végzett ügylet során a fő megjelenítő képernyő(k) bemutatását, amelyek semleges és átfogó módon, hátrányos megkülönböztetés és részrehajlás, valamint kivételezés nélkül tartalmazzák a részt vevő fuvarozók által szolgáltatott adatokat. A sorrend megállapításánál alkalmazandó követelmények nem alapulhatnak a fuvarozó azonosságához akár közvetlenül, akár közvetve kapcsolódó tényezőkön, és azokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni valamennyi részt vevő fuvarozóra. A fő megjelenítő képernyő(k) esetében –amelyeknek könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük – nem szabad szándékosan félrevezetni a fogyasztót, és be kell tartani az I. mellékletben található szabályokat.

영어

1. A system vendor shall provide a principal display or displays for each individual transaction through its CRS and shall include therein the data provided by participating carriers in a neutral and comprehensive manner and without discrimination, bias or favouritism. Criteria to be used for ranking shall not be based on any factor directly or indirectly relating to carrier identity and shall be applied on a non-discriminatory basis to all participating carriers. The principal display(s) shall not deliberately mislead the consumer, should be easily accessible and respect the rules set out in Annex 1.

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A Bizottság által javasolt kormányzati járatok kivételezése politikailag igen fontos kérdés lesz. Arra alapozva, hogy az állami szektornak, kiváltképp a politikusoknak előfutárokként kell eljárniuk és jó példát kell mutatniuk, a kormányzati járatokkal val

영어

A politically very important point will be the exception of government flights proposed by the Commission. Based on the position that the public sector and especially politicians need to be a precursor and a good example, the exception for government flig

마지막 업데이트: 2016-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A kormányzati járatok kivételezése

영어

Exceptions for government flights

마지막 업데이트: 2016-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Az ESA 95 10.56. pontja megállapítja, hogy a készletváltozásokat változatlan árakon a bevételezés és kivételezés külön-külön deflálásával lehet felmérni megfelelő árindexekkel.

영어

ESA 95, point 10.56 states that changes in inventories in constant prices can be calculated by deflating entries into and withdrawals from inventories separately with appropriate price indices.

마지막 업데이트: 2016-11-04
사용 빈도: 3
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A végleges homeopátiás gyógyszerekre az általános minőségi követelmények alkalmazandóak, a kérelmezőnek bármilyen kivételezéssel kapcsolatos igényt megfelelően indokolnia kell.

영어

The general quality requirements shall apply to the homeopathic finished medicinal products, any exception needs to be duly justified by the applicant.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 3
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Jelen egyetértési megállapodás vagy a rá vonatkozó előírások semmilyen módon nem értelmezhetők a Bizottság vagy a NAÜ részére a nemzetközi jog, nemzetközi megállapodás vagy szerződés, ideértve a NAÜ kiváltságairól és mentességeiről szóló szerződést, vagy mindenkori tagállamaik honi törvényhozása, illetve jogrendszere által megállapított mentességről, kiváltságról, kivételezésről vagy kedvezményről való kifejezett vagy hallgatólagos lemondásként.

영어

Nothing in or related to this Memorandum of Understanding shall be deemed to constitute any waiver, express or implied, of the immunities, privileges, exemptions and facilities enjoyed by the Commission or the IAEA under international law, international conventions or agreements, including the Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA, or the domestic legislation and laws of their respective Member States.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A közösségi keretrendszer 51.2. pontja szerint az 51.1. pont alatt álló előírások akkor alkalmazhatók, ha az adónak különösen pozitív hatása van a környezetvédelemre, és a gazdasági feltételek jelentős megváltozása miatt, mely a vállalatoknak különösen nehéz versenyhelyzetet teremt, kivételezések válnak szükségessé.

영어

Point 51.2 of the guidelines allows the application of the provisions in point 51.1 in such a case where the tax has an appreciable positive impact in terms of environmental protection and where the derogation has become necessary as a result of a significant change in economic conditions that placed the firms in a particularly difficult competitive situation.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Azokra a vállalatokra vonatkozóan, akikre az energiaadó-visszatérítésről szóló törvény 2001. december 31-ig nem volt alkalmazható, a 2002. évi 158. sz. szövetségi törvény általi kiegészítés egy meglévő adó alóli új kivételezést vezetett be.

영어

As regards undertakings to which the Energy Tax Rebate Act was not applicable until 31 December 2001, the modifications made by Law No 158/2002 introduced a new derogation from an existing tax.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Ha a SEL rendelkezne olyan engedéllyel, amely felhatalmazza a felszín alatti vizek (korlátozott) kivételezésére, ezeknek a kivéteknek a folytatása ésszerűen reálisnak lenne tekinthető.”

영어

If SEL would have had a permit for (limited) groundwater extraction, its continuation would reasonably be considered as realistic’.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Maga az a tény, hogy a kötelezett társaságok rendszere a gibraltári jogszabályok olyan vonása, amely nem kerül alkalmazásra az Egyesült Királyság többi részében, nem eredményezheti a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése által felhozott kivételezést.

영어

The sole fact that the Qualifying Companies regime is a feature of Gibraltar legislation that has no application in the rest of the United Kingdom cannot give rise to the element of selectivity required by Article 87(1) of the Treaty.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A Szerződés 87. cikkének alkalmazása a klasszikus „offshore” rendszerben újszerű, de mégis, bizonyos koncepcionális nehézségeket okoz annak meghatározásában, hogy mi számít előnynek, mi az állam pénzügyi terhe és mi a kivételezés.

영어

The application of Article 87 of the Treaty to a classic ‘offshore’ scheme is novel and still has conceptual difficulties as regards the determination of an advantage, the financial burden on the State and selectivity.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Ezért nem szükséges megvizsgálni ebben az esetben a regionális kivételezés kérdését, amelyről részletes értékelést ad a gibraltári kormány társasági adóreformjáról szóló 2004. március 30-i bizottsági határozat [19].

영어

It is therefore not necessary to examine in this case the question of regional selectivity which is assessed in detail in the Commission decision of 30 March 2004 on the Gibraltar Government Corporation Tax Reform [19].

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Tárgy Bizonyos áruk kis mennyiségeinek magánhasználatra való kivételezése.

영어

Subject Exemption of small quantities of certain goods for private use.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Nemzeti jogszabály tartalma 1. és 9. osztály; különféle áruk kis mennyiségeinek kivételezése becsomagolva és magánhasználatra szolgáló mennyiségben; szállítóegységenként legfeljebb 50 kg; a belső csomagolásra vonatkozó általános csomagolási követelmények alkalmazása.

영어

Content of the national legislation Classes 1 to 9; Exemption for very small quantities of various goods in packagings and quantities for private use; a maximum of 50 kg per transport unit; application of the general packing requirements for internal packaging.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A bejelentett intézkedések ezért mind regionális, mind lényeges kivételezést megvalósítanak, és az utóbbi mind a javasolt rendszer számos sajátos vonásából, mind a rendszer egészének elemzéséből következik.

영어

The notified measures therefore entail both a regional and a material selectivity and the latter follows both from a number of specific features of the proposed system and from the analysis of that system as a whole.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az Åland-szigetek céges biztosítótársaságai esetében meg tudta állapítani az intézkedés lényeges kivételezését.

영어

The Commission further notes that in the case of Åland Islands captive insurance companies it was able to establish the material selectivity of the measure.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Mivel azonban a reform kérdéseket vet fel mind a lényeges kivételezés, mind a regionális kivételezés vonatkozásában, a Bizottság először a regionális kivételezés aspektusát vizsgálja meg.

영어

However, given that the reform raises issues both of material selectivity and of regional selectivity, the Commission will first examine the regional selectivity aspect.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EU_acquis

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인