Vraag Google

Je was op zoek naar: 侧面的 (Chinees (Vereenvoudigd) - Georgisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Chinees (Vereenvoudigd)

Georgisch

Info

Chinees (Vereenvoudigd)

%s 被放入網頁優先使用語系列表中,但使用者介面的語系維持不變,因為找不到適當的語系檔。

Georgisch

„%s” დაემატა ვებგვერდების სასურველ ენათა სიას. სამომხმარებლო ინტერფეისის ენა უცვლელი დარჩა, ვინაიდან შესაბამისი ენის ფაილი ვერ მოიძებნა.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

3) 启动迷惑系统(即您在前面的第 2) 步中安装的并把 TrueCrypt 安装到其中的那个系统)。必须牢记迷惑系统中从来都不要包含任何敏感数据。

Georgisch

3) Boot the decoy system (which you installed in step 2 and install TrueCrypt on it).Keep in mind that the decoy system must never contain any sensitive data.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

主要頁面的大小:

Georgisch

მთავარი გვერდის ზომა:

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

任何类型的文件(例如:.mp3、.jpg、.zip、.avi)都可以作为 TrueCrypt 的密钥文件。TrueCrypt 并不会修改密钥文件的内容。 您可以选择一个以上的密钥文件(与次序无关)。如果您添加了一个文件夹,里面的所有文件都将作为密钥文件。点击 '添加 Token' 来选择存储于安全 Token 中智能卡中的密钥文件(或者导入密钥文件到安全 Token 或智能卡)。

Georgisch

Any kind of file (for example, .mp3, .jpg, .zip, .avi) may be used as a TrueCrypt keyfile. Note that TrueCrypt never modifies the keyfile contents. You can select more than one keyfile (the order does not matter). If you add a folder, all files found in it will be used as keyfiles. Click 'Add Token Files' to select keyfiles stored on security tokens or smart cards (or to import keyfiles to security tokens or smart cards).

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

发生了关键性错误,TrueCrypt 必须被终止。如果该错误是 TrueCrypt 的缺陷导致的,我们可能会修正它。要协助我们完善软件您可以发送给我们 Truecrypt 自动生成的错误报告,报告包括下面内容:- 程序版本- 操作系统版本- CPU类型- TrueCrypt 组件名称- TrueCrypt 执行程序的校验值- 对话框窗口的符号标记- 错误分类- 错误地址信息- TrueCrypt 调用堆栈如果您选择“是”,下面的 URL 网址(包含错误报告)将会在您的默认浏览器中打开。%hs您希望发送给我们上述错误报告吗?

Georgisch

A critical error has occurred and TrueCrypt must be terminated. If this is caused by a bug in TrueCrypt, we would like to fix it. To help us, you can send us an automatically generated error report containing the following items:- Program version- Operating system version- Type of CPU- TrueCrypt component name- Checksum of TrueCrypt executable- Symbolic name of dialog window- Error category- Error address- TrueCrypt call stackIf you select 'Yes', the following URL (which contains the entire error report) will be opened in your default Internet browser.%hsDo you want to send us the above error report?

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

啟動全文檢索 (記住已參觀頁面的內容)

Georgisch

მონახულებულ გვერდებზე შიგთავსის დამახსოვრება

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

在下一步,您将在系统分区后面的那个分区创建一个所谓的 TrueCrypt 外层加密卷(这在前面步骤已经有具体说明)。

Georgisch

In the next steps, you will create a so-called outer TrueCrypt volume within the first partition behind the system partition (as was explained in one of the previous steps).

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

如果可能,请打印此段文本(单击下面的“打印”按钮)。TrueCrypt 应急盘使用时机和使用方法(加密后) -----------------------------------------------------------------------------------

Georgisch

IF POSSIBLE, PLEASE PRINT THIS TEXT (click 'Print' below).How and When to Use TrueCrypt Rescue Disk (After Encrypting)-----------------------------------------------------------------------------------

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

小心:任何存在于分区 '%hs'X (即位于系统分区后面的第一个分区)的文件将会因被擦除而丢失。(这些文件并不会被加密)!您确认要继续格式化吗?

Georgisch

CAUTION: ANY FILES CURRENTLY STORED ON THE PARTITION '%hs'X (I.E. ON THE FIRST PARTITION BEHIND THE SYSTEM PARTITION) WILL BE ERASED AND LOST (THEY WILL NOT BE ENCRYPTED)!Are you sure you want to proceed with format?

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

根据您在前面的选择,TrueCrypt 将为加密卷选择一个合适的文件系统格式(您可以在下一步选择文件系统类型)。

Georgisch

Depending on your choice above, TrueCrypt will choose a suitable default file system for the TrueCrypt volume (you will be able to select a file system in the next step).

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

請按紐以取得這個頁面的可信度 (trust) 資料

Georgisch

დააწკაპუნეთ ღილაკზე ამ გვერდის ნდობის შესახებ მონაცემების მისაღებად.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

警告:如果 TrueCrypt 后台任务被禁用,下面的功能在您退出 TrueCrypt 后将会失效:1) 系统热键2) 自动卸载加密卷(例如注销时,意外的主设备移除,超时,等等)3) 提示(例如:对隐藏加密卷的损坏被阻止时)4) 通知栏图标注意:您可以随时在通过右键单击 TrueCrypt 的通知栏图标并选择“退出”来停止后台任务。您确认要停止 TrueCrypt 的后台任务吗?

Georgisch

ყურადღება: თუ TrueCrypt-ის ფონურ რეჟიმს გამორთავთ, პროგრამიდან ყოველი გამოსვლისას გაითიშება შემდეგი ფუნქციები:1) ცხელი კლავიშები2) ავტომატური გამოერთება3) შეტყობინებები (მაგ. ფარული ტომის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად4) ხატულა სისტემურ საათთანნამდვილად გსურთ აკრძალოთ TrueCrypt-ის მუშაობა ფონურ რეჟიმში?

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

警告:您应当只能在下面的情况下使用快速格式化:1) 设备包含随机数据(例如已被安全的完全加密过)2) 您打算立即使用所有可用的空间3) 您不关心安全性(例如测试用途)。您确认要使用快速格式化吗?

Georgisch

გაფრთხილება: გამოიყენეთ სწრაფი ფორმატირება მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:1) მოწყობილობა შეიცავს მხოლოდ შემთხვევით მონაცემებს (ანუ უკვე დაშიფრულია სრულად).2) ახლავე აპირებთ მთელი მოცულობის გამოყენებას.3) უსაფრთხოება არ არის მნიშვნელოვანი (ტესტირებისათვის).ნამდვილად გსურთ სწრაფი ფორმატირების გამოყენება?

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

警告:该加密卷使用了已被废弃的加密算法。所有 64-位块加密算法(Blowfish, CAST-128, 和 Triple DES)已经逐渐不再被使用了。该加密卷在以后版本的 TrueCrypt 可能会被打开。然而以后则不会针对这些废弃算法采取一些改善措施。我们推荐您创建一个使用 128-位块加密算法的 Truecrypt 加密卷(如:AES, Serpent, Twofish, 等等)并把使用旧算法的加密卷里面的文件移动到新的加密卷里面去。

Georgisch

ყურადღება: ეს ტომი დაშიფრულია 64-ბიტი ბლოკიანი შიფრაციის ალგორითმით.64-ბიტი ბლოკიანი დაშიფრვის ალგორითმები (Blowfish, CAST-128, and Triple DES) მოძველებულია. ამ ტომის მიერთება TrueCrypt 5.0-ით ან შემდგომი ვერსიებით შეუძლებელია. რეკომენდებულია შექმნათ TrueCrypt-ის ახალი ტომი 128 ბიტი ბლოკიანი სიფრაციის ალგორითმით (მაგ. AES, Serpent, Twofish) და შემდეგ გადაიტანოთ ამ ტომიდან ფაილები ახალ ტომში.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

這個網站已經被通報為詐騙網站,即使裡面的頁面看起來很像你去過,而且信任的網站,你也不要在這個網站中輸入任何資料,

Georgisch

ეს საიტი გაყალბებულად ითვლება. ამ გვერდზე რაიმე ინფორმაციას ნუ შეიყვანთ, მაშინაც კი, თუ თქვენთვის სანდო საიტს გავს.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

重要提示 -- 请仔细阅读或打印(点击 '打印'):注意:在您成功重启计算机和启动 Windows 前,您的文件并没有被加密。因此,如果出现任何失败,您的数据不会丢失。然而,如果过程中发生某些错误,您可能在启动 Windows 时会遇到麻烦。因此,请阅读(如果可能,请打印)下面的操作指南,以了解在重启计算机后不能启动 Windows 时如何操作。

Georgisch

IMPORTANT NOTES -- PLEASE READ OR PRINT (click 'Print'):Note that none of your files will be encrypted before you successfully restart your computer and start Windows. Thus, if anything fails, your data will NOT be lost. However, if something does go wrong, you might encounter difficulties in starting Windows. Therefore, please read (and, if possible, print) the following guidelines on what to do if Windows cannot start after you restart the computer.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

错误:加密 分区/卷 的过程尚未完成。您必须首先完成此过程。说明:要继续该过程,在 TrueCrype 主界面的菜单中,选择 '加密卷' > '继续被中断的过程'。

Georgisch

Error: The process of encryption of the partition/volume has not been completed. It must be completed first.Note: To resume the process, select 'Volumes' > 'Resume Interrupted Process' from the menu bar of the main TrueCrypt window.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Chinees (Vereenvoudigd)

错误:未知状态。(如果您报告与之相关的 BUG,请在错误报告里面包含下面的技术信息: %hs)

Georgisch

Error: Unexpected state.(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:%hs)

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

警告:該加密區使用了被保留的加密演算法。所有 64 位元區塊加密演算法(Blowfish,CAST-128 和 Triple DES)已經逐漸不再被使用了。雖然該加密區在以後版本的 TrueCrypt 可能會被掛載。然而以後不會針對這些被保留演算法採取一些改善措施。我們建議您建立一個使用 128 位元區塊加密演算法的 Truecrypt 加密區(如:AES,Serpent,Twofish,等等)並把使用舊演算法的加密區裡面的檔案移動到新的加密區裡面去。

Georgisch

ყურადღება: ეს ტომი დაშიფრულია 64-ბიტი ბლოკიანი შიფრაციის ალგორითმით.64-ბიტი ბლოკიანი დაშიფრვის ალგორითმები (Blowfish, CAST-128, and Triple DES) მოძველებულია. ამ ტომის მიერთება TrueCrypt 5.0-ით ან შემდგომი ვერსიებით შეუძლებელია. რეკომენდებულია შექმნათ TrueCrypt-ის ახალი ტომი 128 ბიტი ბლოკიანი სიფრაციის ალგორითმით (მაგ. AES, Serpent, Twofish) და შემდეგ გადაიტანოთ ამ ტომიდან ფაილები ახალ ტომში.

Laatste Update: 2013-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Chinees (Vereenvoudigd)

OpenLook 虚拟窗口管理器。 OLWM 特别增强了对虚拟桌面的处理Name

Georgisch

გაუმჯობესებული ფანჯრის მენეჯერი OpenLook, რამდენიმე სამუშაო დაფის მხარდაჭერითName

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK