Je was op zoek naar: 此外他还赞扬了曼德拉的原... (Chinees (Vereenvoudigd) - Vietnamees)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Chinees (Vereenvoudigd)

Vietnamees

Info

Chinees (Vereenvoudigd)

坎德拉

Vietnamees

candela

Laatste Update: 2012-09-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

您的系统发生了关键性错误,该错误会终止 truecrypt。需要注意的是此错误并非由 truecrypt 导致(因此 truecrypt 开发者并不能修复这个错误)。请检查您的系统查找可能的原因(例如:系统配置、网络连接、失效的硬件组件等)。

Vietnamees

a critical error has occurred in your system, which requires truecrypt to be terminated.note that this error has not been caused by truecrypt (so the truecrypt developers cannot fix it). please, check your system for possible problems (e.g., system configuration, network connection, failing hardware components).

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

格式化成 ntfs 磁盘格式时失败。请选择不同的文件系统格式(如果可能的话)再尝试一次。此外,您可以保留该卷为未格式化卷(文件系统选择为 '无' ),退出向导,加载这个加密卷,然后再使用系统或第三方工具格式化这个已经加载的加密卷(该载入的卷仍然为加密状态)。

Vietnamees

windows failed to format the volume as ntfs.please select a different type of file system (if possible) and try again. alternatively, you could leave the volume unformatted (select 'none' as the filesystem), exit this wizard, mount the volume, and then use either a system or a third-party tool to format the mounted volume (the volume will remain encrypted).

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

無法列出安裝在系統上的原生裝置!

Vietnamees

unable to list raw devices installed on your system!

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

javascript 您可以在此页面中配置是否允许 konqueror 执行嵌入于网页中的 javascript 程序 。 java 您可以在此页面中配置是否允许 konqueror 执行嵌入于网页中的 java 程序 。 注意 : 活动内容总是会带来安全的风险, 这也是为什么 konqueror 允许您指定精确指定在哪些主机上可以执行 java 和/ 或 javascript 程序的原因 。

Vietnamees

javascript trên trang này, bạn có thể cấu hình nếu chương trình javascript nhúng trong trang mạng nên bị konqueror thực hiện không. java trên trang này, bạn có thể cấu hình nếu tiểu dụng java nhúng trong trang mạng nên bị konqueror thực hiện không. ghi chú: nội dung hoạt động luôn luôn rủi ro bảo mật thì trình konqueror cho phép bạn xác định rất chi tiết những máy nào nơi bạn muốn thực hiện chương trình java hay/ và javascript.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

javascript 您可以在此页面中配置是否允许 konqueror 执行嵌入于网页中的 javascript 程序 。 java 您可以在此页面中配置是否允许 konqueror 执行嵌入于网页中的 java 程序 。 注意 : 活动内容总是会带来安全的风险, 这也是为什么 konqueror 允许您指定精确指定在哪些主机上可以执行 java 和/ 或 javascript 程序的原因 。

Vietnamees

javascript trên trang này, bạn có thể cấu hình nếu chương trình javascript nhúng trong trang mạng nên bị konqueror thực hiện không. java trên trang này, bạn có thể cấu hình nếu tiểu dụng java nhúng trong trang mạng nên bị konqueror thực hiện không. ghi chú: nội dung hoạt động luôn luôn rủi ro bảo mật thì trình konqueror cho phép bạn xác định rất chi tiết những máy nào nơi bạn muốn thực hiện chương trình java hay/ và javascript.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

javascript 您可以在此页面中配置是否允许 konqueror 执行嵌入于网页中的 javascript 程序 。 java 您可以在此页面中配置是否允许 konqueror 执行嵌入于网页中的 java 程序 。 注意 : 活动内容总是会带来安全的风险, 这也是为什么 konqueror 允许您指定精确指定在哪些主机上可以执行 java 和/ 或 javascript 程序的原因 。

Vietnamees

javascript trên trang này, bạn có thể cấu hình nếu chương trình javascript nhúng trong trang mạng nên bị konqueror thực hiện không. java trên trang này, bạn có thể cấu hình nếu tiểu dụng java nhúng trong trang mạng nên bị konqueror thực hiện không. ghi chú: nội dung hoạt động luôn luôn rủi ro bảo mật thì trình konqueror cho phép bạn xác định rất chi tiết những máy nào nơi bạn muốn thực hiện chương trình java hay/ và javascript.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

“ 打印机友好模式 ” 如果启用了此复选框, html 文档的输出将只采用黑白两色, 带有颜色的全部背景都将转换为白色。 输出更快, 也更省墨 。 如果禁用了此复选框, html 文档的输出将会按照您在应用程序中看到的原样色彩输出。 这将得到一整张彩色输出( 如果您使用的是黑白打印机的话, 可能是灰度的) 。 输出更慢, 也会使用更多的墨水或墨粉 。

Vietnamees

« chế độ in dễ » nếu chọn, bản in của tài liệu html sẽ có chỉ màu đen trắng, và toàn bộ nền có màu sắc sẽ được chuyển đổi sang màu trắng. việc in sẽ chạy nhanh hơn, và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn. con nếu không chọn, bản in của tài liệu html sẽ hiển thị thiết lập màu sắc của ứng dụng này. thiết lập có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu bạn sử dụng máy in đen trắng). việc in có thể chạy chậm hơn, và chắc sẽ ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

“ 打印机友好模式 ” 如果启用了此复选框, html 文档的输出将只采用黑白两色, 带有颜色的全部背景都将转换为白色。 输出更快, 也更省墨 。 如果禁用了此复选框, html 文档的输出将会按照您在应用程序中看到的原样色彩输出。 这将得到一整张彩色输出( 如果您使用的是黑白打印机的话, 可能是灰度的) 。 输出更慢, 也会使用更多的墨水或墨粉 。

Vietnamees

« chế độ in dễ » nếu chọn, bản in của tài liệu html sẽ có chỉ màu đen trắng, và toàn bộ nền có màu sắc sẽ được chuyển đổi sang màu trắng. việc in sẽ chạy nhanh hơn, và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn. con nếu không chọn, bản in của tài liệu html sẽ hiển thị thiết lập màu sắc của ứng dụng này. thiết lập có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu bạn sử dụng máy in đen trắng). việc in có thể chạy chậm hơn, và chắc sẽ ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

“ 打印机友好模式 ” 如果启用了此复选框, html 文档的输出将只采用黑白两色, 带有颜色的全部背景都将转换为白色。 输出更快, 也更省墨 。 如果禁用了此复选框, html 文档的输出将会按照您在应用程序中看到的原样色彩输出。 这将得到一整张彩色输出( 如果您使用的是黑白打印机的话, 可能是灰度的) 。 输出更慢, 也会使用更多的墨水或墨粉 。

Vietnamees

« chế độ in dễ » nếu chọn, bản in của tài liệu html sẽ có chỉ màu đen trắng, và toàn bộ nền có màu sắc sẽ được chuyển đổi sang màu trắng. việc in sẽ chạy nhanh hơn, và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn. con nếu không chọn, bản in của tài liệu html sẽ hiển thị thiết lập màu sắc của ứng dụng này. thiết lập có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu bạn sử dụng máy in đen trắng). việc in có thể chạy chậm hơn, và chắc sẽ ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

亚美尼亚德拉姆name

Vietnamees

Ác- mê- niname

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

亚美尼亚德拉姆name

Vietnamees

Ác- mê- niname

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

亚美尼亚德拉姆name

Vietnamees

Ác- mê- niname

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

使用 javascript 编写的原生 plasma 部件name

Vietnamees

name

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

使用 javascript 编写的原生 plasma 部件name

Vietnamees

name

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

使用 javascript 编写的原生 plasma 部件name

Vietnamees

name

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

使用 ruby 编写的原生 plasma 部件name

Vietnamees

name

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

使用 ruby 编写的原生 plasma 部件name

Vietnamees

name

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

使用 ruby 编写的原生 plasma 部件name

Vietnamees

name

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Chinees (Vereenvoudigd)

可能的原因

Vietnamees

lí do có thể

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK