Vraag Google

Je was op zoek naar: olivenolieproduktion (Deens - Roemeens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Roemeens

Info

Deens

om almindelige regler for stoette til olivenolieproduktion og til producentorganisationer

Roemeens

de adoptare a normelor generale de acordare a ajutorului destinat producţiei de ulei de măsline şi organizaţiilor de producători

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Deens

2261/84 om almindelige regler for stoette til olivenolieproduktion og til producentorganisationer

Roemeens

3500/90

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

om almindelige regler for stoette til olivenolieproduktion og til producentorganisationerRAADET FOR DE EUROPAEISKE

Roemeens

de adoptare a normelor generale de acordare a ajutorului destinat producţiei de ulei de măsline şi organizaţiilor de producători

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Interventionscentrene skal ligge i en zone , hvor den gennemsnitlige aarlige olivenolieproduktion er paa mindst 1 000 tons .

Roemeens

Centrele de intervenţie trebuie să fie situate într-o zonă a cărei producţie anuală medie în ulei de măsline este de cel puţin 1 000 tone.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

2261/84 af 17. juli 1984 om almindelige regler for stoette til olivenolieproduktion og til producentorganisationer (1);

Roemeens

2261/84 din 17 iulie 1984 de adoptare a normelor generale de acordare a ajutorului destinat producţiei de ulei de măsline şi organizaţiilor de producători8,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

med henblik på beregning af den i stk. 1, litra c), omhandlede mængde af olivenolieproduktion sondres der mellem olivenolie til konsum og olivenolie til andre anvendelsesformål

Roemeens

pentru calcularea acestui volum, se face distincția între uleiul de măsline destinat consumului uman și uleiul de măsline destinat altor utilizări.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

1. De producerende medlemsstater giver senest på tiendedagen i den anden måned efter den berørte måned Kommissionen meddelelse om den samlede olivenolieproduktion siden produktionsårets begyndelse i henhold til de samlede resultater i møllernes månedlige oversigter.

Roemeens

(1) Statele membre producătoare notifică Comisiei, până cel târziu în a zecea zi a celei de a doua luni care urmează lunii în discuţie, cantitatea agregată de ulei de măsline produs de la începerea anului comercial, bazată pe agregarea declaraţiilor lunare ale morilor.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Interventionscentrene skal ligge i en zone, hvor den gennemsnitlige aarlige olivenolieproduktion er paa mindst 1 000 tons. De kan kun oprettes paa steder, hvor der findes tilstraekkelige lagerinstallationer til den olie, der tilbydes til intervention.

Roemeens

Centrele de intervenţie trebuie să fie situate într-o zonă a cărei producţie anuală medie în ulei de măsline este de cel puţin 1 000 tone. Aceste centre pot fi stabilite numai în locuri în care există instalaţii suficiente pentru stocarea uleiului oferit la intervenţie.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

såfremt det for en bestemt producentorganisation gælder, at mængden af olivenolieproduktion, som er omfattet af sådanne forhandlinger, og som er produceret i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 20 % af det relevante marked;

Roemeens

cu condiția ca, pentru o anumită organizație de producători, volumul de ulei de măsline care face obiectul negocierilor respective și care este produs în oricare stat membru dat să nu depășească 20 % din volumul pieței relevante;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(14) for at få bedre kendskab til og bedre kontrol med olivenolieproduktionen hos den enkelte producent må der i produktionsårene 1998/1999-2000/2001 for at tage hensyn til de indhøstede erfaringer for så vidt angår fortegnelsen over olivendyrkningsarealer bygges på den metode, der anvendes for andre kulturer som led i det integrerede system for forvaltning og kontrol; det er derfor nødvendigt, at Kommissionen fastlægger, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og hvilke bestemmelser og kriterier der skal opfyldes for at fremme etableringen af et geografisk informationssystem; forordning (EØF) nr. 154/75 (10) og forordning (EØF) nr. 2261/84 (11) bør derfor fraviges;

Roemeens

(14) În scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a controalelor privind producţia de ulei de măsline la nivelul producătorului, o atenţie specială trebuie acordată metodei aplicate în ceea ce priveşte registrul culturilor de măsline în decursul anilor comerciali 1998/99 - 2000/01; întrucât, pentru a ţine seama de experienţa dobândită, metoda aplicată pentru alte culturi în contextul sistemului integrat de gestionare şi control trebuie, de asemenea, aplicată şi registrului culturilor de măsline; întrucât, prin urmare, Comisia trebuie să stabilească măsurile care trebuie adoptate, precum şi metodele şi criteriile care trebuie respectate în scopul realizării unui sistem de informare geografică; întrucât, prin urmare, este necesară o derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 154/7510 şi Regulamentul (CEE) nr. 2261/8411;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(2) De i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2837/93 fastsatte kriterier for støtteberettigelse bør suppleres med en betingelse i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2366/98 af 30. oktober 1998 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie i produktionsårene 1998/99 til 2003/04(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1249/2002(6), som fastsætter minimumsstørrelsen for en olivenmark, der er berettiget til støtte til olivenolieproduktion.

Roemeens

(2) Este necesar să se adauge la condiţiile de eligibilitate stabilite în articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2837/93 o condiţie care să corespundă articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2366/98 al Comisiei din 30 octombrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de ajutor pentru producţia de ulei de măsline pentru anii de comercializare 1998/1999 până în 2003/20045, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1249/20026, care stabileşte dimensiunile minime ale parcelei cu măslini care poate beneficia de ajutorul pentru producţia de ulei de măsline.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(2) Det er nødvendigt at evaluere resultaterne af den overgangsperiode, der blev fastlagt for 1998 i forordning (EF) nr. 1638/98 og Rådets forordning (EF) nr. 1639/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2261/84 om almindelige regler for støtte til olivenolieproduktion og til producentorganisationer(4).

Roemeens

1639/98 din 20 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2261/84 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutoarelor pentru producţia de ulei de măsline şi a ajutoarelor pentru organizaţiile de producători de ulei de măsline4.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

- Raadets forordning (EOEF) nr. 2261/84 af 17. juli 1984 om almindelige regler for stoette til olivenolieproduktion og til producentorganisationer (10),

Roemeens

- Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2261/84 din 17 iulie 1984 de adoptare a normelor generale de acordare a ajutorului destinat producţiei de ulei de măsline şi organizaţiilor de producători10,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

- paase, at de aktiviteter, der udoeves af producentorganisationer og foreninger af saadanne, er i overensstemmelse med Raadets forordning (EOEF) nr. 2261/84 af 17. juli 1984 om almindelige regler for stoette til olivenolieproduktion og producentorganisationer (1)

Roemeens

- efectuează controale cu privire la respectarea de organizaţiile de producători şi asociaţiile acestora, în activitatea lor, a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2261/84 din 17 iulie 1984 de adoptare a normelor generale de acordare a ajutorului destinat producţiei de ulei de măsline şi organizaţiilor de producători1;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

1. Hver producentmedlemsstat opretter og ajourfoerer permanente edb-registre med oplysninger om olivenolieproduktionen.

Roemeens

(1) Fiecare stat membru producător creează şi actualizează fişiere informatizate permanente conţinând date despre oleicultură.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

3. Hvis den nødvendige EF-finansiering til alle godkendte programmer på et aktivitetsområde i en medlemsstat er mindre end den minimumsgrænse, der er fastsat i stk. 2, afsættes forskellen mellem denne grænse og finansieringen med forbehold af, at bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1873/2002 overholdes, til støtte til olivenolieproduktionen, jf. artikel 5 i forordning nr. 136/66/EØF."

Roemeens

(3) Dacă fondurile comunitare necesare pentru toate programele desemnate într-un stat membru într-un anumit domeniu de activitate sunt inferioare procentului minim prevăzut în alin. (2), diferenţa între cele două sume se alocă, în conformitate prevederile art.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Det er derfor nødvendigt at indføre en beregningsmetode baseret på den producerede mængde jomfruolie, antallet af producerende oliventræer, der er plantet før og efter den 1. maj 1998, og nogle koefficienter, der skal gøre det muligt at trække den ikke-støtteberettigede olivenolieproduktion fra de supplerende oliventræer fra den samlede produktion.

Roemeens

Prin urmare, este necesară adoptarea unui sistem de calcul bazat pe cantitatea de ulei virgin produsă, pe numărul de măslini din circuitul de producţie plantaţi înainte şi după 1 mai 1998 şi coeficienţii care permit deducerea producţiei de ulei de la măslinii suplimentari care nu este eligibilă pentru ajutor.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Disse betingelser kan kun opfyldes, hvis den pågældende mølles olivenolieproduktion i hele perioden fra november til marts er større end den forarbejdningskapacitet, der er til rådighed i nævnte periode i det seneste produktionsår for i de øvrige møller, som ligger i den samme region på NUTS III-niveau, eller på en ø, der findes i en region på NUTS III-niveau.

Roemeens

2261/84. Aceste condiţii trebuie să fie îndeplinite numai dacă producţia de ulei de măsline a morii în cauză pe parcursul perioadei din noiembrie până în martie inclusiv este mai mare decât capacitatea de prelucrare disponibilă în acea perioadă în anul comercial precedent a altor mori din aceeaşi regiune de nivel III NUTS ca şi moara în discuţie sau a unei insule care formează o parte dintr-o regiune de nivel III NUTS.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Fra den 1. november 2003 kan oliventræer og dertil svarende arealer, der ikke er registreret i et geografisk informationssystem, som er etableret i henhold til artikel 2 i denne forordning, og olivenolieproduktionen herfra ikke komme i betragtning til støtte til produktion af olivenolie under den fælles markedsordning for fedtstoffer."

Roemeens

Începând cu 1 noiembrie 2003, măslinii şi zonele corespunzătoare a căror prezenţă nu este atestată de sistemul informatic geografic stabilit în conformitate cu art. 2 din prezentul regulament sau uleiul de măsline produs din măslinii şi zonele în cauză nu pot alcătui baza pentru ajutorul plătit producătorilor de măsline conform organizării comune a pieţei de uleiuri şi grăsimi.";

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Kommissionen kan anvende andre oplysningskilder og i givet fald lade gennemfoere undersoegelser eller enqueter vedroerende olivenolieproduktionen ." 11 .

Roemeens

Comisia poate să recurgă la alte surse de informare şi să facă, dacă este cazul, investigaţii sau anchete privind producţia de ulei de măsline."

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK