Vraag Google

Je was op zoek naar: onregelmatigheid (Duits - Hongaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Duits

Hongaars

Info

Duits

a) is aansprakelijk in geval van onregelmatigheid van de door hem gedeclareerde uitgaven;

Hongaars

a) felelősséget vállalni az általa elszámolt kiadások szabálytalansága esetén;

Laatste Update: 2010-09-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Een gedelegeerd ordonnateur kan een zaak aan de instantie verwijzen wanneer hij van mening is dat zich een financiële onregelmatigheid heeft voorgedaan.

Hongaars

A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő a testület elé utalhatja az ügyet, ha úgy véli, hogy pénzügyi szabálytalanság történt.

Laatste Update: 2013-11-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

1) de vraag of de onregelmatigheid een incidenteel geval, verscheidene gevallen of alle gevallen betreft;

Hongaars

a szabálytalanság egyetlen, több vagy minden esetben jelentkezett-e;

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

De gedelegeerde ordonnateur moet bovendien een zaak naar de instantie voor financiële onregelmatigheden kunnen verwijzen wanneer hij van oordeel is, dat zich een financiële onregelmatigheid heeft voorgedaan.

Hongaars

Továbbá, a felhatalmazott engedélyezésre jogosult tisztviselőnek jogában áll a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testület elé vinni az ügyeket, ha megítélése szerint pénzügyi szabálytalanság történt.

Laatste Update: 2013-11-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

In andere gevallen kan de Commissie ook naar aanleiding van de bevindingen van nationale auditinstanties optreden, evengoed als zij dit kan wanneer de onregelmatigheid door een auditinstantie van de Europese Unie wordt geconstateerd.

Hongaars

A Bizottság egyéb esetekben kiigazításokat végezhet a nemzeti pénzügyi ellenőrzési szervek ténymegállapításai alapján, ugyanúgy, mintha a szabálytalanságot EU-szintű pénzügyi ellenőrzési szerv állapította volna meg.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

a) Het begrip "onregelmatigheid" is gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr.

Hongaars

a) A szabálytalanság meghatározása a 2988/95/EK [1] rendelet 1.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Duits

- Forfaitaire correcties worden vastgesteld in overeenstemming met de ernst van de tekortkoming van het beheers- of controlesysteem of van de incidentele inbreuk en de financiële consequenties van de onregelmatigheid.

Hongaars

- Az átalány alapú kiigazítások meghatározásakor az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságának, illetve az egyedi szabálysértésnek a súlyosságát, valamint a szabálytalanság pénzügyi kihatásait kell figyelembe venni.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Er moet sprake zijn van een ernstige tekortkoming ten aanzien van de naleving van expliciete communautaire voorschriften of van normen inzake goede praktijken, en die tekortkoming moet het Fonds blootstellen aan een werkelijk risico dat een verlies zal worden geleden of een onregelmatigheid zal plaatsvinden.

Hongaars

Olyan súlyos hiányosságnak kell fennállnia, amely az explicit közösségi szabályok vagy a helyes gyakorlat kívánalmainak be nem tartását jelenti, és a veszteség vagy szabálytalanság valós kockázatának teszi ki az alapot.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

b) een forfaitair percentage, in welk geval zij het belang van de inbreuk op de regels, alsmede de omvang en de financiële consequenties van de vastgestelde onregelmatigheid schat.

Hongaars

b) átalányra, ebben az esetben a Bizottság felméri a szabályok megsértésének súlyosságát, illetve a megállapított szabálytalanság mértékét és pénzügyi kihatásait.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het opsporen en corrigeren van onregelmatigheden en voor het terugvorderen van onterecht betaalde bedragen, zorgt de certificerende autoriteit ervoor dat alle ten gevolge van een onregelmatigheid betaalde bedragen van de eerstverantwoordelijke begunstigde teruggevorderd worden.

Hongaars

(2) A tagállamoknak a szabálytalanságok felderítéséért és megszüntetéséért, valamint a jogtalanul kifizetett összegek behajtásáért való felelősségének sérelme nélkül az igazoló hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy minden, szabálytalanságból eredően kifizetett összeget behajtsanak a fő kedvezményezettől.

Laatste Update: 2010-09-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Wanneer de Commissie een financiële correctie voorstelt op basis van extrapolatie of tegen een forfaitair percentage, wordt de lidstaat in de gelegenheid gesteld op grond van een onderzoek van de betrokken dossiers aan te tonen dat de werkelijke omvang van de onregelmatigheid kleiner was dan door de Commissie geschat.

Hongaars

(5) Amennyiben a Bizottság extrapoláció vagy átalány alapú pénzügyi kiigazításokat javasol, a tagállam az érintett ügyek vizsgálatának alapján lehetőséget kap annak bemutatására, hogy a szabálytalanság ténylegesen kisebb terjedelmű volt a Bizottság által mértnél.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

b) Een structurele onregelmatigheid is een fout die herhaaldelijk voorkomt als gevolg van ernstige tekortkomingen van de beheers- en controlesystemen die zijn opgezet om een correcte boekhouding en de naleving van de voorschriften te garanderen.

Hongaars

b) A rendszeresen előforduló szabálytalanság azon irányítási és ellenőrzési rendszerek súlyos elégtelenségeiből adódó visszatérő hiba, amelyeket a nyilvántartások pontosságának, valamint a hatályos szabályok és rendelkezések betartásának biztosítására alakítottak ki.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Is de onregelmatigheid echter het gevolg van structurele tekortkomingen die klaarblijkelijk al lang bestaan en van invloed zijn op de uitgaven van verscheidene begrotingsjaren, dient de correctie betrekking te hebben op alle uitgaven die de lidstaat heeft gedeclareerd tijdens de periode waarin de tekortkoming van het systeem bestond, tot de maand waarin deze is verholpen.

Hongaars

Ha a hiányosság azonban olyan rendszeresen előforduló szabálytalanságokból adódik, amelyek egyértelműen régi keletűek és több év kiadásaira hatással vannak, a kiigazításnak az összes olyan kiadást érintenie kell, amelyet a tagállam a rendszerhiányosság megléte során a hiányosság elhárításának hónapjáig tüntetett fel nyilatkozataiban.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Er wordt in elk geval een nettocorrectie toegepast als de Commissie van oordeel is dat de lidstaat heeft nagelaten het nodige gevolg te geven aan de bevindingen inzake door nationale of communautaire instanties ontdekte onregelmatigheden, en/of als de onregelmatigheid te wijten is aan een ernstige tekortkoming van het beheers- of controlesysteem van de lidstaat, de beheers- of de betalingsautoriteit.

Hongaars

Automatikusan sor kerül nettó kiigazításra, ha a Bizottság megítélése szerint a tagállam nem vette megfelelőképpen figyelembe a Közösség vagy a nemzeti szervek által felfedett szabálytalanságok következtetéseit, és/vagy ha a szabálytalanság a tagállam vagy az irányító, illetve kifizető hatóságok irányítási és ellenőrzési rendszerének súlyos hiányosságával kapcsolatos.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Forfaitaire correcties moeten worden overwogen wanneer de Commissie constateert dat is nagelaten om op adequate wijze uitvoering te geven aan welke controle ook die door de regelgeving expliciet is voorgeschreven of die impliciet vereist is voor de naleving van een expliciet voorschrift (bijvoorbeeld beperking van de steunverlening tot een bepaald type projecten), en het verzuim ervan zou kunnen leiden tot een structurele onregelmatigheid.

Hongaars

Az átalány-kiigazítások alkalmazását kell fontolóra venni akkor, amikor a Bizottság úgy találja, hogy nem hajtottak megfelelően végre olyan ellenőrzéseket, amelyeket explicit módon rendelet ír elő, vagy amelyekre implicite van szükség egy explicit szabály betartására (például a támogatásnak egy meghatározott projekttípusra való korlátozása), és amely ellenőrzések hiánya rendszeresen előforduló szabálytalanságokhoz vezethet.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Wanneer één of meer essentiële elementen van het systeem niet functioneren of zo slecht of zelden functioneren dat zij in het geheel niet effectief zijn als het erom gaat uit te maken of de aanvraag subsidiabel is dan wel een onregelmatigheid te voorkomen, is een correctie van 10 % gerechtvaardigd, omdat dan redelijkerwijs mag worden geconcludeerd dat er een groot risico van wijdverbreide verliezen voor het Fonds bestaat.

Hongaars

Ha a rendszer egy vagy több eleme nem, vagy annyira rosszul/rendszertelenül működik, hogy a kérvény támogathatóságának megállapítását vagy a szabálytalanságok megakadályozását egyáltalán nem teszi lehetővé, 10 %-os kiigazítás indokolt, mivel joggal feltételezhető, hogy magas volt az alapot érő jelentős veszteségek kockázata.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Zoals in punt 1, onder c), is vermeld, kunnen forfaitaire correcties worden overwogen als de uit het onderzoek voortgekomen informatie niet de mogelijkheid biedt de financiële impact van een incidentele onregelmatigheid of verscheidene onregelmatigheden met statistische middelen of aan de hand van andere verifieerbare gegevens nauwkeurig te evalueren, maar wel leidt tot de conclusie dat de lidstaat heeft verzuimd om de subsidiabiliteit van uitgaven waarvoor een verzoek om betaling is gedaan, op adequate wijze te verifiëren.

Hongaars

A fenti (1) bekezdés c) pontja szerint az átalány-kiigazítások akkor jöhetnek szóba, amikor a vizsgálati eredmények nem teszik lehetővé az egyedi szabálytalanság vagy szabálytalanságok pénzügyi kihatásainak statisztikai eszközökkel vagy egyéb ellenőrizhető adatok használatával való pontos értékelését, de a vizsgálat ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a tagállam nem ellenőrizte megfelelőképpen a kifizetett kérelmek támogathatóságát.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

g) De lidstaat krijgt, ongeacht welke correcties de Commissie voorstelt, altijd de kans aan te tonen dat het werkelijke verlies of risico voor het Fonds en de omvang of ernst van de onregelmatigheid kleiner waren dan naar het oordeel van de diensten van de Commissie het geval was.

Hongaars

g) A Bizottság által javasolt kiigazítások természetétől függetlenül a tagállamnak minden esetben lehetősége van annak bemutatására, hogy az alapot ért tényleges veszteség, vagy az azt fenyegető veszély, illetve a szabálytalanság mértéke vagy súlyossága kisebb volt a Bizottság szolgálatai által megállapítottól.

Laatste Update: 2013-03-02
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

2988/95 bedoelde begrip onregelmatigheid verstaan elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht of contractuele verplichting, die bestaat in een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen door een onverschuldigde uitgave worden of zouden kunnen worden benadeeld.

Hongaars

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen yhteisön toimien osalta tarkoitetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla väärinkäytöksellä mitä tahansa yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen tai sopimusvelvoitteen rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja joka perusteettoman menon takia aiheuttaa tai voisi aiheuttaa vahinkoa yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille.

Laatste Update: 2010-09-22
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK