Vraag Google

Je was op zoek naar: getrokken (Duits - Spaans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Duits

Spaans

Info

Duits

Onmiddellijk onder het laatste artikel dient een horizontale lijn te worden getrokken.

Spaans

Imediatamente abaixo da última adição deve traçar-se uma linha horizontal.

Laatste Update: 2010-09-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Daarom kan uit de gemiddelde prijzen van Eurostat geen zinvolle conclusie worden getrokken.

Spaans

Por consiguiente, no se ha podido extraer ninguna conclusión significativa sobre las diferencias que aparecen en los precios medios publicados por Eurostat.

Laatste Update: 2010-09-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

benadrukt dat uit de op basis van de controleverslagen aangenomen actieplannen de volgende conclusies kunnen worden getrokken:

Spaans

Destaca que los planes de acción adoptados sobre la base de informes de auditoría permiten extraer las conclusiones siguientes:

Laatste Update: 2010-09-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

841440 | - luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om te worden getrokken |

Spaans

841440 | - Compressores de ar montados sobre chassis com rodas ou rebocáveis |

Laatste Update: 2010-09-07
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(91) Het verstrekte bewijsmateriaal werd anekdotisch geacht en er konden geen algemene conclusies uit worden getrokken.

Spaans

(91) Las pruebas presentadas sobre el particular se consideraron episódicas y no se pudo extraer de ellas ninguna conclusión de tipo general.

Laatste Update: 2010-09-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en wordt het niet ingevulde gedeelte doorgekruist.

Spaans

Quando a casa não for completamente utilizada, deve ser traçada uma linha horizontal por baixo da última linha do descritivo dos produtos e barrado o espaço em branco.

Laatste Update: 2010-09-25
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Beschrijving van de op de trekker aanwezige elektronica die voor de werking en bediening van de gedragen of getrokken werktuigen wordt gebruikt:

Spaans

Descrição da electrónica embarcada utilizada para o funcionamento e comando das alfaias montadas ou rebocadas:

Laatste Update: 2010-09-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Men was van oordeel dat er op grond van het verstrekte bewijsmateriaal geen zinvolle conclusies konden worden getrokken over de vergelijkbaarheid van de op de verschillende markten gehanteerde prijzen.

Spaans

Se consideró que basándose en las pruebas presentadas, no podía extraerse ninguna conclusión significativa sobre la comparabilidad de los precios practicados en los distintos mercados.

Laatste Update: 2010-09-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Bovendien had de informatie betrekking op begin 2008 en kunnen op basis hiervan geen algemene conclusies over de prestaties van deze ondernemingen in het gehele jaar worden getrokken.

Spaans

Além disso, a informação refere-se apenas ao início de 2008 e não permite extrair quaisquer conclusões genéricas sobre o desempenho destas empresas no ano inteiro.

Laatste Update: 2010-08-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

Spaans

Quando a casa não for completamente utilizada, deve ser traçada uma linha horizontal por baixo da última linha da designação dos produtos e trancado o espaço em branco.

Laatste Update: 2010-09-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(17) Wat betreft de opleidingsactiviteiten in verband met het lanceren van een nieuw model, moet het stimulerende effect van de door België aangemelde steun in twijfel worden getrokken.

Spaans

(17) Wat betreft de opleidingsactiviteiten in verband met het lanceren van een nieuw model, moet het stimulerende effect van de door België aangemelde steun in twijfel worden getrokken.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Daaruit werd de conclusie getrokken dat het energieverbruik tijdens de volledige levenscyclus en het elektriciteitsverbruik tijdens de gebruiksfase aanzienlijk kunnen worden verbeterd, met name wanneer motoren in toepassingen met variabel toerental en variabele belasting worden uitgerust met snelheidsvariatoren.

Spaans

El estudio concluye que puede mejorarse de forma significativa el consumo de energía del ciclo de vida y el consumo de electricidad en la fase de utilización, en particular si los motores que funcionan con variaciones de velocidad y de carga están equipados de mandos de regulación de velocidad.

Laatste Update: 2010-09-24
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Wanneer de door de Commissie gevraagde gegevens niet binnen de bij deze verordening of de door de Commissie ter uitvoering van deze verordening vastgestelde termijn worden verstrekt of wanneer het onderzoek aanmerkelijk wordt gehinderd, kunnen aan de hand van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken.

Spaans

Cuando la información solicitada por la Comisión no sea facilitada en los plazos establecidos en el presente Reglamento o por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, o cuando se obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones podrán adoptarse basándose en los datos disponibles.

Laatste Update: 2010-09-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(9) In de Beschikking van 28 september 2007 werd de evaluatie van de Commissie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over de mogelijke risico's in twijfel getrokken.

Spaans

(9) No despacho de 28 de Setembro de 2007, foram expressas dúvidas sobre a avaliação pela Comissão dos dados científicos disponíveis sobre os possíveis riscos.

Laatste Update: 2010-09-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Uit de door Frankrijk in de CFF-zaak [36] verstrekte garantie die alle verplichtingen van CFF dekt, kan daarom voor de onderhavige zaak geen relevante conclusie worden getrokken.

Spaans

De la garantía concedida por Francia en el asunto CFF [36], que cubría todas las deudas de CFF, no puede por tanto extraerse una conclusión pertinente para el presente caso.

Laatste Update: 2010-08-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten en Zwitserland stellen elkaar in kennis van conforme (artikelen 4, 6, 8 en 9 van Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG, zoals gewijzigd) en niet-conforme (artikelen 14 en 16 van Richtlijn 2003/37/EG, zoals laatstelijk gewijzigd) systemen, onderdelen en technische eenheden die in de handel worden gebracht.

Spaans

Las autoridades competentes de los Estados miembros y de Suiza se notificarán mutuamente la conformidad (artículos 4, 6, 8 y 9, de la Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE, y modificaciones ulteriores) o la no conformidad (artículos 14 y 16 de la Directiva 2003/37/CE, y modificaciones ulteriores) de los vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes comercializados.

Laatste Update: 2010-09-22
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

| Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/96/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz.

Spaans

| Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE, modificada en último lugar por la Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p.

Laatste Update: 2010-09-22
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

7004 | Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt: |

Spaans

7004 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, reflectora ou não, mas não trabalhado de outro modo: |

Laatste Update: 2010-09-07
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

(2) Richtlijn 75/322/EEG is één van de bijzondere richtlijnen van het bij Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen geregelde EG-typegoedkeuringssysteem, thans geregeld in Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan [5], en stelt de technische voorschriften vast betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit).

Spaans

(2) A Directiva 75/322/CEE é uma das directivas especiais do sistema de homologação CE previsto na Directiva 74/150/CEE do Conselho, de 4 de Março de 1974, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à recepção dos tractores agrícolas ou florestais de rodas, substituída pela Directiva 2003/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, relativa à homologação de tractores agrícolas ou florestais, seus reboques e máquinas intermutáveis rebocadas, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destes veículos [5], e estabelece as regras técnicas relativas à supressão das interferências radioeléctricas produzidas pelos tractores agrícolas ou florestais (compatibilidade electromagnética).

Laatste Update: 2010-09-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Duits

Derhalve zijn de bepalingen van Richtlijn 2003/37/EG betreffende landbouw- of bosbouwtrekkers, aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines, alsmede de systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan op de onderhavige richtlijn van toepassing.

Spaans

Por conseguinte, as disposições da Directiva 2003/37/CE relativas aos tractores agrícolas ou florestais, seus reboques e máquinas intermutáveis rebocadas, e dos seus sistemas, componentes e unidades técnicas aplicam-se à presente directiva.

Laatste Update: 2010-09-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: MatteoT

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK