Je was op zoek naar: additional learning needs (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

additional learning needs

Wels

anghenion dysgu ychwanegol

Laatste Update: 2009-06-01
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

lifelong learning needs to be more than a slogan

Wels

mae angen i ddysgu gydol oes fod yn fwy na slogan

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

denbighshire lea is committed to early intervention for children with special learning needs

Wels

mae awdurdod addysg lleol sir ddinbych wedi ymrwymo i ymyrryd yn gynnar pan fo'r plant ag anghenion dysgu arbennig

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

many people fail to reach their full learning potential because they have undiagnosed learning needs

Wels

mae llawer o bobl yn methu â chyrraedd eu potensial dysgu llawn am fod ganddynt anghenion dysgu nad ydynt wedi eu canfod

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

which services are available for children with additional learning needs through the medium of welsh or bilingually, including the process of producing an aln statement

Wels

pa wasanaethau sydd ar gael i blant ag anghenion dysgu ychwanegol trwy gyfrwng y gymraeg neu’n ddwyieithog, gan gynnwys y broses o lunio datganiad ady

Laatste Update: 2009-06-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

state to what extent the council can satisfy the wishes of parents of children with additional learning needs who wish their child to receive a welsh medium education

Wels

nodwch i ba raddau y mae’r cyngor yn gallu bodloni dymuniadau rhieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n dymuno addysg cyfrwng cymraeg

Laatste Update: 2009-06-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

a system is in place for analysing learning needs within the induction period of new officers and staff.

Wels

mae system yn ei le ar gyfer dadansoddi anghenion dysgu o fewn cyfnod anwytho staff a swyddogion newydd.

Laatste Update: 2007-09-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

smaller class sizes allow teachers to know their pupils better as individuals so that they can meet their learning needs

Wels

mae dosbarthiadau llai yn caniatáu i athrawon ddod i adnabod eu disgyblion yn well fel unigolion fel y gallant ddiwallu eu hanghenion dysgu

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

it will also be informed by the learning needs enquiry , and it is envisaged that the final structure will be agreed by the autumn

Wels

caiff ei oleuo hefyd gan yr ymchwiliad i anghenion dysgu , a rhagwelir y bydd cytundeb ar y strwythur terfynol erbyn yr hydref

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the qualifications , curriculum and assessment authority for wales and the welsh advisory group for sen are developing specific guidance for schools and leas on monitoring the progress of pupils with such additional learning needs

Wels

mae awdurdod cymwysterau , cwricwlwm ac asesu cymru a grŵp cynghori cymru ar aaa yn datblygu canllawiau penodol ar gyfer ysgolion ac aallau ar fonitro cynnydd disgyblion sydd ag anghenion ychwanegol o'r fath

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

i fully endorse the view that meeting the individual learning needs of children and young people requires all statutory agencies to take a flexible approach

Wels

yr wyf yn llwyr ategu'r farn bod yr angen i ddiwallu anghenion dysgu unigol plant a phobl ifanc yn galw am ddull gweithredu hyblyg gan yr holl asiantaethau statudol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

it had given them some time out of the curriculum , supported their learning needs , and then enabled them to participate in learning in the future

Wels

yr oedd wedi rhoi cyfnod allan o'r cwricwlwm iddynt , wedi cefnogi eu hanghenion dysgu , ac wedyn wedi eu galluogi i gyfranogi mewn addysg yn y dyfodol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

plaid cymru believes that we should ensure that nursery age children are educated separately and that the fundamental differences in the learning needs of children between three and five years of age are acknowledged and respected

Wels

cred plaid cymru y dylid sicrhau arwahanrwydd addysgol yr oed meithrin gan gydnabod a pharchu'r gwahaniaeth sylfaenol sydd yn anghenion dysgu plant rhwng tair a phump oed

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

by care and support we mean that we must take a holistic view of the needs of people who suffer from mental illness -- their housing , financial and learning needs and employment opportunities , and so on

Wels

wrth sôn am ofal a chefnogaeth golygwn fod yn rhaid inni gymryd agwedd gyfannol ar anghenion pobl sydd yn dioddef o salwch meddwl -- eu hanghenion tai a'u hanghenion ariannol a dysgu a chyfleodd cyflogaeth , ac ati

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

as part of this system every officer and member of staff is required to fill in a welsh learning needs analysis form, in order to be able to plan appropriate welsh-language training for them.

Wels

fel rhan o’r system hon gofynnir i bob swyddog ac aelod staff newydd lenwi ffurflen dadansoddiad o anghenion dysgu cymraeg, er mwyn medru cynllunio hyfforddiant cymraeg priodol ar eu cyfer.

Laatste Update: 2007-09-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

you will know that , under the disability discrimination act 1995 , new requirements came into place from october last year in terms of ensuring that those who need additional learning support have it , in all post-16 settings

Wels

fel y gwyddoch , o dan ddeddf gwahaniaethu ar sail anabledd 1995 , daeth gofynion newydd i rym o fis hydref y llynedd o ran sicrhau bod y rhai y mae angen cymorth dysgu ychwanegol arnynt yn ei gael ym mhob sefyllfa ôl-16

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

when these threads are interwoven with the specific technical and management skills required by the sector , we can see the complete picture emerging , giving fine-grain detail to wales's learning needs

Wels

pan gydblethir yr elfennau hyn â'r sgiliau technegol a rheoli penodol sy'n ofynnol gan y sector , gallwn weld y darlun cyflawn yn datblygu , gan roi manylder i anghenion dysgu cymru

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the lack of joined-up thinking -- if i may use an awful new labourism -- has caused fundamental problems for schools with pupils who have special needs , but who have not been statemented by the local education authority , because the school is obliged to fund their extra learning needs from existing budgets

Wels

mae'r diffyg meddwl cydgysylltiedig -- os caf ddefnyddio un o ymadroddion ofnadwy llafur newydd -- wedi peri problemau sylfaenol i ysgolion sydd â disgyblion a chanddynt anghenion arbennig , nad ydynt wedi cael datganiad gan yr awdurdod addysg lleol , gan fod yr ysgol yn gorfod talu am eu hanghenion dysgu ychwanegol o'r cyllidebau presennol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK