Vraag Google

Je was op zoek naar: beflubutamid (Engels - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Zweeds

Info

Engels

The following column for beflubutamid is added:

Zweeds

Följande kolumn för beflubutamid ska läggas till:

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

For beflubutamid and diniconazole, MRLs are set in Part A of Annex III to that Regulation.

Zweeds

För beflubutamid och dinikonazol har gränsvärden fastställts i del A i bilaga III till den förordningen.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substance beflubutamid

Zweeds

om tillåtelse för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats det nya verksamma ämnet beflubutamid

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The review was finalised on 15 May 2007 in the format of the Commission review reports for beflubutamid and Spodoptera exigua NPV.

Zweeds

Resultatet av denna granskning presenterades den 15 maj 2007 i form av kommissionens granskningsrapport om beflubutamid och Spodoptera exigua NPV.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

amending Council Directive 91/414/EEC to include beflubutamid and Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus as active substances

Zweeds

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa beflubutamid och Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus som verksamma ämnen

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Member States may extend provisional authorisations for plant protection products containing beflubutamid for a period not exceeding 24 months from the date of adoption of this Decision.

Zweeds

Medlemsstaterna får förlänga provisoriska godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid med högst 24 månader från och med den dag då detta beslut antas.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

It is expected that the evaluation and decision-making process with respect to a decision on possible Annex I inclusion for beflubutamid will have been completed within 24 months.

Zweeds

Utvärderingen och beslutet om att eventuellt införa beflubutamid i bilaga I kommer sannolikt att ha avslutats inom 24 månader.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

in the case of a product containing beflubutamid or Spodoptera exigua NPV as the only active substance, where necessary, amend or withdraw the authorisation by 31 May 2009 at the latest; or

Zweeds

om en produkt innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV som enda verksamma ämne senast den 31 maj 2009, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet, eller

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

It is therefore appropriate to include beflubutamid and Spodoptera exigua NPV in Annex I to that Directive, in order to ensure that in all Member States the authorisations of plant protection products containing these active substances may be granted in accordance with the provisions of that Directive.

Zweeds

Beflubutamid och Spodoptera exigua NPV bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att de växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen kan godkännas i alla medlemsstater i enlighet med det nämnda direktivet.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

For the implementation of the uniform principles of Annex VI, the conclusions of the review report on beflubutamid, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 15 May 2007 shall be taken into account.

Zweeds

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om beflubutamid, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 15 maj 2007.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

For the implementation of the uniform principles as referred to in Article 29(6) of Regulation (EC) No 1107/2009, the conclusions of the review report on beflubutamid, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 15 May 2007 shall be taken into account.

Zweeds

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om beflubutamid från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 15 maj 2007, särskilt tilläggen I och II.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The lines for acequinocyl, acrinathrin, amidosulfuron, beflubutamid, boscalid, bromide ion, buprofezin, chlordecone, chloridazon, chlorthal-dimethyl, clethodim, clopyralid, cymoxanil, cyproconazole, cyprodinil, difenoconazole, diflubenzuron, dimethomorph, dimoxystrobin, dinocap, dithianon, epoxiconazole, fenazaquin, fenbuconazole, fenpyroximate, fipronil, fluazifop-p-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazole, fosetyl-al, imidacloprid, lufenuron, mepiquat, metazachlor, methiocarb, phosalone, phosmet, picloram, pirimicarb, propamocarb, propaquizafop, prosulfocarb prothioconazole, pyridaben, pyriproxyfen, quizalofop, simazine, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen, tebuconazole, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetraconazole, thiametoxam, tolclofos-methyl, triflumizole, triflumuron are replaced by the following:

Zweeds

Raderna för acekvinocyl, akrinatrin, amidosulfuron, beflubutamid, boskalid, bromidjon, buprofezin, klordekon, kloridazon, klortaldimetyl, kletodim, klopyralid, cymoxanil, cyprokonazol, cyprodinil, difenokonazol, diflubenzuron, dimetomorf, dimoxistrobin, dinokap, ditianon, epoxikonazol, fenazakin, fenbukonazol, fenpyroximat, fipronil, fluazifop-P-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazol, fosetylaluminium, imidakloprid, lufenuron, mepikvat, metazaklor, metiokarb, fosalon, fosmet, pikloram, pirimikarb, propamokarb, propakvizafop, prosulfokarb, protiokonazol, pyridaben, pyriproxifen, kvizalofop, simazin, spinosad, spirodiklofen, spiromesifen, tebukonazol, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetrakonazol, tiametoxam, tolklofosmetyl, triflumizol och triflumuron ska ersättas med följande:

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

By that date, they shall in particular verify that the conditions in Annex I to that Directive relating to beflubutamid or Spodoptera exigua NPV, respectively, are met, with the exception of those identified in part B of the entry concerning the active substance, and that the holder of the authorisation has, or has access to, a dossier satisfying the requirements of Annex II to that Directive in accordance with the conditions of Article 13(2) of that Directive.

Zweeds

Senast detta datum skall medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor i bilaga I till det direktivet som rör beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV har uppfyllts, dock inte villkoren i del B om det verksamma ämnet, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

By way of derogation from paragraph 1, for each authorised plant protection product containing beflubutamid or Spodoptera exigua NPV as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 30 November 2007 at the latest, Member States shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III to that Directive and taking into account part B of the entry in Annex I to that Directive concerning beflubutamid or Spodoptera exigua NPV.

Zweeds

Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 30 november 2007 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som rör beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV i bilaga I till samma direktiv.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

In accordance with Article 6(2) of Directive 91/414/EEC Germany received on 27 June 2000 an application from a Task Force consisting of UBE Europe GmbH and Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (UBE Europe GmbH having later left the Task Force) for the inclusion of the active substance beflubutamid in Annex I to Directive 91/414/EEC.

Zweeds

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Tyskland den 27 juni 2000 en gemensam ansökan från UBE Europe GmbH och Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (UBE Europe GmbH lämnade senare samarbetet) om införande av det aktiva ämnet beflubutamid i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Engels

Member States shall in accordance with Directive 91/414/EEC, where necessary, amend or withdraw existing authorisations for plant protection products containing beflubutamid or Spodoptera exigua NPV as active substance by 31 May 2008.

Zweeds

Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV som verksamt ämne senast den 31 maj 2008.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

The designated rapporteur Member States submitted draft assessment reports concerning the substances to the Commission on 13 August 2002 (beflubutamid) and 1 November 1999 (Spodoptera exigua NPV) respectively.

Zweeds

De utnämnda rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till bedömningsrapporter om dessa ämnen till kommissionen den 13 augusti 2002 (beflubutamid) och den 1 november 1999 (Spodoptera exigua NPV).

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

Without prejudice to the obligations defined by Directive 91/414/EEC as a consequence of including an active substance in Annex I, Member States should be allowed a period of six months after inclusion to review existing provisional authorisations of plant protection products containing beflubutamid or Spodoptera exigua NPV to ensure that the requirements laid down by Directive 91/414/EEC, in particular in its Article 13 and the relevant conditions set out in Annex I, are satisfied.

Zweeds

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av att ett verksamt ämne införs i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt de i artikel 13 och de relevanta kraven i bilaga I, är uppfyllda.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

in the case of a product containing beflubutamid or Spodoptera exigua NPV as one of several active substances, where necessary, amend or withdraw the authorisation by 31 May 2009 or by the date fixed for such an amendment or withdrawal in the respective Directive or Directives which added the relevant substance or substances to Annex I to Directive 91/414/EEC, whichever is the latest.

Zweeds

om ett medel innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV som ett av flera verksamma ämnen ändra eller återkalla godkännandet, om så krävs, senast den 31 maj 2009 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är senast.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Engels

European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for beflubutamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(2):2585. [28 pp.]

Zweeds

”Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for beflubutamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):2, artikelnr 2585 [28 s.].

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK