Je was op zoek naar: hyväksymiskriteerien (Fins - Frans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Frans

Info

Fins

4.1 riskien määrittely hyväksymiskriteerien soveltamisessa

Frans

4.1 approche du risque dans l'application des conditions d'approbation

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

eurooppalaista rahoitusta saadaan projektiehdotuksiin, jotka on jätetty leonardo-ohjelman hyväksymiskriteerien mukaan.

Frans

un financement européen peut être accordé aux propositions de projets présentées pour approbation, conformément aux critères de sélection, dans le cadre du programme leonardo da vinci.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

sekä neuvosto että euroopan parlamentti selkeästi kannattivat tehokkaampien mekanismien ja menettelyjen kehittämistä aineiden ja tuotteiden hyväksymiskriteerien vahvistamiseksi ja niiden turvallisemman käytön takaamiseksi.

Frans

le conseil et le parlement européen ont tous deux clairement manifesté leur préférence pour l’élaboration de mécanismes et de procédures plus efficaces permettant de renforcer les critères d’autorisation des substances et des produits et de garantir un usage plus sûr de ceux-ci.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

vaatimus, jonka mukaan liikenteestä vastaavien henkilöiden koulutusta ja kokeita järjestävien laitosten hyväksymiskriteerien on oltava molemminpuolisesti yhteensopivia (51);

Frans

l’obligation de compatibilité mutuelle pour les critères d’accréditation des organismes chargés de la formation et des examens des candidats gestionnaires de transport (51);

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

tehoaineen valmistajan on jätettävä jäsenvaltiolle (jäljempänä ’esittelevä jäsenvaltio’) tehoaineen hyväksyntää koskeva hakemus tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskeva hakemus, jossa on mukana täydellinen asiakirja-aineisto ja asiakirja-aineiston tiivistelmä 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai tällaisen asiakirja-aineiston tietojen käyttölupa tai asianmukaiset tieteelliset perustelut, joista käy ilmi miksi asiakirja-aineiston tiettyjä osia ei luovuteta ja että tehoaine täyttää 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

Frans

la demande d'approbation ou de modification des conditions d'approbation d'une substance active est introduite par le producteur de la substance active auprès d'un État membre (ci-après dénommé «État membre rapporteur») et est accompagnée d'un dossier complet et d'un dossier récapitulatif, établis conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, ou d'une lettre d'accès à ces dossiers ou d'une justification scientifique de la non-communication de certaines parties de ces dossiers; il doit être démontré que la substance active satisfait aux critères d'approbation établis à l'article 4.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Fins

hyväksymiskriteerit

Frans

critères d'acceptation

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

(3) munatuotteita koskeva ristiviittaus vain nisäkkäitä koskevaan päätökseen 79/542/ety vaikuttaa hämmentävältä. ristiviittaus luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/ey liitteeseen olisi johdonmukaisempi myös eläinlääkinnälliseltä kannalta. koska munatuotteet lämpökäsitellään mutta tuore siipikarjanliha jätetään raa'aksi, kolmansista maista tapahtuvan tuonnin hyväksymiskriteerit ovat munatuotteiden osalta väljemmät, ja sen vuoksi voidaan laatia täydentävä luettelo nykyisen tuonnin säilyttämiseksi.

Frans

(3) la référence croisée, pour les ovoproduits, à la décision 79/542/cee, qui mentionne uniquement des mammifères, s'avère être source de confusion. une référence croisée à l'annexe de la décision 94/85/ce établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille serait aussi plus logique d'un point de vue vétérinaire. comme les ovoproduits sont soumis à un traitement thermique, tandis que les viandes fraîches de volaille restent crues, les critères d'agrément pour les importations en provenance de pays tiers sont moins stricts, et une liste complémentaire peut dès lors être établie en vue de maintenir les importations existantes.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

120 -b) yleinen tausta sekä neuvosto että euroopan parlamentti pyysivät edistymistä koskevan kertomuksen perusteella komissiota esittämään ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi. lisäksi neuvosto pyysi komissiota pohtimaan sääntöjä muun muassa: selkärankaisilla tehtävien testien toistamisen välttämiseksi muiden kuin ammattikäyttäjien suojelemiseksi tehoaineiden hyväksymiskriteerien esittämiseksi erittäin vaarallisia aineita koskevien sääntöjen tiukentamiseksi edelleen vähäriskisiä aineita ja tuotteita koskevan yksinkertaistetun menettelyn ottamiseksi käyttöön. euroopan parlamentti painotti myös seuraavia näkökohtia: vertailevan arvioinnin ja korvaavuuden periaate erittäin vaarallisten aineiden kieltäminen avoimuuden lisääminen vastavuoroisen tunnustamisen parantaminen ottamalla käyttöön tuotteiden hyväksymisvyöhykkeitä. sekä euroopan parlamentti että neuvosto pyysivät komissiota esittämään teemakohtaisen strategian torjunta-aineiden kestävälle käytölle ja jatkamaan jäämien enimmäismäärien vahvistamista. -

Frans

-b) contexte généralen réaction au rapport précité, le conseil et le parlement européen ont invité la commission à présenter des propositions de modification de la directive.le conseil a par ailleurs notamment appelé la commission à envisager de définir des règles permettant:d’éviter la répétition des tests sur les vertébrés;de protéger les utilisateurs non professionnels;de proposer des critères d’approbation des substances actives;de renforcer davantage les règles relatives aux substances présentant des caractéristiques très dangereuses;d’instaurer une procédure simplifiée pour les substances et les produits à faible risque.le parlement européen a par ailleurs souligné l’importance d’éléments tels que:le principe de l’évaluation comparative et de la substitution;l’exclusion des substances présentant un profil très dangereux;l’amélioration de la transparence;l’amélioration de la reconnaissance mutuelle grâce à la création de zones d’autorisation pour les produits.le parlement européen et le conseil ont appelé la commission à proposer une stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides et à aller plus loin dans la fixation des limites maximales de résidus. -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

13. yksikään toimielin ei ole laatinut yhtenäisiä ja selkeitä menettelyitä, joilla määriteltäisiin, kuka saa esittää käännöspyynnön, minkä tyyppisiä asiakirjoja tulisi kääntää (milloin ja mihin kieliin) ja mitkä ovat ei-pakollisten käännösten teettämisen hyväksymiskriteerit ja menettelyt käännösstrategian toteuttamisen valvomiseksi.

Frans

13. aucune des institutions en cause n'a établi de règles cohérentes et claires précisant qui peut demander une traduction, quels types de documents doivent être traduits (quand et dans quelles langues), quels sont les critères à respecter pour pouvoir autoriser les traductions non obligatoires et quelles sont les procédures à appliquer pour contrôler la mise en œuvre de la "politique de la traduction".

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

211 -kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista edistymistä koskevan kertomuksen esittelyn jälkeen syntyi laaja yksimielisyys uudistamisen tarpeesta. sekä neuvosto että euroopan parlamentti selkeästi kannattivat tehokkaampien mekanismien ja menettelyjen kehittämistä aineiden ja tuotteiden hyväksymiskriteerien vahvistamiseksi ja niiden turvallisemman käytön takaamiseksi. yritykset kannattivat tehokkaampien arviointi-ja hyväksymismenettelyn pohdintaa. yritykset myös toivoivat, että tietosuojaa koskevissa uusissa säännöissä otettaisiin tasapuolisesti huomioon tutkimustoiminnan ja rinnakkaisvalmisteita kehittävien yritysten intressit. ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja kuluttajajärjestöt puolsivat vahvasti muutosta erityisesti avoimuuden lisäämiseksi ja tehoaineiden hyväksymiskriteerien tiukentamiseksi. komissio järjesti 27. helmikuuta 2002 jäsenvaltioiden kanssa aivoriihen, jossa nimettiin joukko aloja, joilla tarvittiin keskustelua ja mahdollisia muutoksia. komissio järjesti sittemmin työpajan puheenjohtajavaltion kanssa korfulla heinäkuussa 2002. jäsenvaltioita, liittymisneuvotteluja käyviä maita, euroopan parlamenttia ja kansalaisjärjestöjä pyydettiin osallistumaan, laatimaan taustaselvityksiä kustakin nimetystä aihealueesta ja ehdottamaan muita niille tärkeitä aiheita. työpajan raportti muodosti perustan tuleville keskusteluille. komissio järjesti uuden kokouksen sidosryhmien kanssa brysselissä 30. tammikuuta 2004. kokouksen tavoitteena oli i) raportoida sidosryhmille komission suuntaviivoista kaikkien korfulla keskusteltujen aiheiden käsittelyssä, ii) vaihtaa näkemyksiä tietosuojaa koskevasta mahdollisesta kompromissiin perustuvasta lähestymistavasta ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymisjärjestelmän keskittämisestä ja iii) tiedottaa sidosryhmille menettelyssä seuraavaksi suunnitelluista vaiheista. myös torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen strategian tilanteesta ja suunnitelmista keskusteltiin. komissio kuuli jälleen sidosryhmiä kirjallisesti 18. huhtikuuta 2005 ensimmäisestä luonnosehdotuksesta ja vaikutustenarvioinnin luonnoksesta, ja sai kirjallista palautetta. komissio suoritti 10. maaliskuuta – 10. toukokuuta 2005 julkisen kuulemiskierroksen vuorovaikutteista politiikan suunnittelua koskevan periaatteen mukaisesti. vaikutusten arviointia koskeva jatkokuuleminen järjestettiin sidosryhmien kanssa pidetyssä kokouksessa 25. tammikuuta 2006. muun muassa seuraavia sidosryhmiä on kuultu: audace (association of users and distributors of agrochemicals in europe) beuc (euroopan kuluttajaliitto) buav (british union against vivisection) cefic (euroopan kemianteollisuuden järjestö) celcaa (comité européen de liaison des commerces agricoles et agro-alimentaires) coceral (comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures) coleacp (europe-africa-caribbean-pacific liaison committee) copa/cogeca (committee of professional agricultural organisations in the european union/general confederation of agricultural co-operatives in the european union) ecca (the european crop care association) ecpa (the european crop protection association) eeb (euroopan ympäristökeskus) efta (euroopan vapaakauppaliitto) esa (european seed association) eppo (euroopan ja välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö) eureau (euroopan vesi-ja viemärilaitosjärjestö) eurepgap (euro-retailer produce working group – good agricultural practice) eurogroup for animal welfare fefac (euroopan rehuseosten valmistajien liitto) freshfel europe (forum for the european fresh fruits and vegetables chain) friends of the earth ibma (international biocontrol manufacturers association) eu:n jäsenvaltiot + bulgaria, romania oecd (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) pan (pesticides action network europe) ueapme (käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto) wwr (maailman luonnon säätiö) -

Frans

-méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondantsla présentation du rapport précité de la commission a débouché sur un large consensus en faveur de la nécessité d’une réforme. le conseil et le parlement européen ont tous deux clairement manifesté leur préférence pour l’élaboration de mécanismes et de procédures plus efficaces permettant de renforcer les critères d’autorisation des substances et des produits et de garantir un usage plus sûr de ceux-ci. l’industrie a accueilli favorablement la réflexion sur l’adoption de procédures d’évaluation et d’autorisation plus efficaces. l’industrie a également indiqué qu’il importait, pour elle, que toute nouvelle règle concernant la protection des données assure un juste équilibre entre les intérêts de la recherche et des fabricants de produits génériques. les organisations non gouvernementales (ong) de défense de l’environnement et les organisations de consommateurs ont vivement soutenu la nécessité de modifier les dispositions existantes, en particulier dans un souci d’amélioration de la transparence et de renforcement des critères d’autorisation des substances actives.le 27 février 2002, la commission a organisé une réunion de réflexion avec les États membres, qui a permis d’identifier plusieurs dispositions méritant d’être débattues, voire modifiées.la commission et la présidence ont ensuite organisé un atelier à corfu en juillet 2002. les États membres, les pays candidats à l’adhésion, le parlement européen et les ong ont été invités à y participer, à préparer des documents de travail pour chacun des sujets retenus et à suggérer d’autres thèmes qu’ils jugeaient importants.le rapport de cet atelier a constitué la base de discussions plus approfondies. la commission a organisé une autre réunion avec les parties prenantes à bruxelles le 30 janvier 2004.cette réunion visait, premièrement, à informer les parties prenantes des orientations adoptées par la commission pour le traitement des sujets débattus à corfu, deuxièmement à procéder à un échange de vues sur une éventuelle solution de compromis quant à la protection des données et sur la centralisation du système d’autorisation des produits phytopharmaceutiques et, troisièmement, à informer les parties prenantes des étapes ultérieures prévues. l’état d’avancement de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides et les projets s’y rapportant ont également été examinés. la commission a de nouveau consulté les parties prenantes, par courrier électronique, le 18 avril 2005, sur un premier projet de proposition et sur un projet d’analyse d’impact, qui ont fait l’objet de contributions écrites. du 10 mars au 10 mai 2005, la commission a procédé à une consultation publique dans le cadre de l’élaboration interactive des politiques.une autre consultation sur l’analyse d’impact a été organisée à l’occasion d’une réunion avec les parties prenantes le 25 janvier 2006. au nombre des parties prenantes consultées figuraient:audace (association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne)beuc (bureau européen des unions des consommateurs)buav (british union against vivisection)cefic (conseil européen des fédérations de l’industrie chimique)celcaa (comité européen de liaison des commerces agricoles et agro-alimentaires)coceral (comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures)coleacp (comité de liaison europe-afrique/caraïbes/pacifique)copa/cogeca (comité des organisations professionnelles agricoles de l’union européenne/confédération générale des coopératives agricoles de l’union européenne)ecca (european crop care association)ecpa (european crop protection association)bee (bureau européen de l’environnement)efta (european free trade association)esa (european seed association)oepp (organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes)eureau (european union of national associations of water suppliers and waste water services)eurepgap (euro-retailer produce working group – good agricultural practice)eurogroup for animal welfarefefac (fédération européenne des fabricants d’aliments composés)freshfel europe (forum for the european fresh fruits and vegetables chain)les amis de la terre ibma (international biocontrol manufacturers association)États membres de l’union européenne, bulgarie et roumanieocde (organisation de coopération et de développement économique)pan (pesticides action network europe)ueapme (union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises)wwf (world wildlife fund) -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

212 -tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon kannanottoja saatiin huomattava määrä. sidosryhmiltä saadut vastaukset otettiin huomioon lopullisen ehdotuksen valmistelussa. etenkin seuraavat asiat tuotiin esille ja käsiteltiin: lupien vastavuoroinen tunnustaminen: parhaasta lähestymistavasta kasvinsuojeluaineiden luvanannon yhdenmukaistamisen lisäämiseksi ei päästy yksimielisyyteen. jotkut sidosryhmät ovat sitä vastaan, koska ne pelkäävät, että paikallisia olosuhteita ei voida ottaa riittävästi huomioon, kun taas toiset sidosryhmät kannattavat täysin keskitettyä lupajärjestelmää. ehdotettu järjestelmä on kompromissi nykytilanteen ja täysin keskitetyn luvanannon välillä. tarkoituksena on välttää tarpeetonta päällekkäistä työtä, nopeuttaa päätöksentekoa ja varmistaa, että kasvinsuojeluaineiden saatavuus eri jäsenvaltiossa on yhdenmukaisempaa. tietosuoja ja tietojen jakaminen: jäsenvaltiot valittavat, että nykyjärjestelmä on liian monimutkainen ja aiheuttaa suuren hallinnollisen taakan. tutkimusyritykset valittavat, että tietosuojakausi on liian lyhyt ja että se olisi laajennettava koskemaan kaikkea tietoa; tietojen jakaminen hyväksytään, mutta ainoastaan selkärankaisia eläimiä koskevien tietojen osalta. rinnakkaisvalmisteita kehittävät yritykset valittavat, että reilu kilpailu ei ole mahdollista tietosuojan takia, erityisesti tehoaineen 10-vuotistarkastelun yhteydessä. järjestelmän yksinkertaistamista ehdotetaan. ensimmäisen luvan jälkeinen 10 vuoden tietosuoja-aika säilytetään. tietosuojaa tehoaineen uudelleentarkastelun yhteydessä koskevat säännökset poistetaan. vertaileva arviointi: euroopan parlamentti, eräät jäsenvaltiot sekä ympäristö-ja kuluttajaorganisaatiot kannattavat sitä voimakkaasti. muut jäsenvaltiot, yritykset ja maanviljelijöiden järjestöt taas vastustavat sitä, koska ne pelkäävät, että tuotteiden saatavuutta rajoitetaan, mikä johtaa ongelmiin tuholaisten vastustuskyvyn kanssa; ne pitävät parempana, että periaatetta sovelletaan maanviljelijöiden kesken. ehdotetussa järjestelmässä esitetään, että tietyt tehoaineet nimettäisiin mahdollisiksi korvaaviksi aineiksi ja että jäsenvaltioiden olisi kasvinsuojeluaineita hyväksyessään sovellettava vertailevaa arviointia ja korvaavuutta. vastustuskyvyn kehittymisen ongelmaa on pohdittava ennen aineen korvaamista. tehoaineiden hyväksymiskriteerit: useimmat sidosryhmät kannattavat kriteerien vahvistamista, mutteivät välttämättä ole samaa mieltä itse kriteereistä. kriteerit vahvistetaan ehdotuksen liitteessä ottaen huomioon euroopan parlamentin ja neuvoston vaatima ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso. kriteerien vahvistamisen ansiosta yritykset voivat myös tehdä perustellun päätöksen investoida uusien tehoaineiden kehittämiseen tai puoltaa nykyisten tehoaineiden lupien uusimista. väliaikaiset luvat: yritykset ja eräät jäsenvaltiot eivät kannata väliaikaisten lupien poistamista. väliaikaisen luvan periaate ei kuitenkaan ole yhdenmukainen asetuksen (ey) no 396/2005 kanssa, jolla säädetään yhteisön järjestelmästä jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi. lisäksi käyttöönotettavat tiukat määräajat tehoaineen arvioimiseksi vähentävät huomattavasti päätöksentekoon kuluvaa aikaa, millä kompensoidaan väliaikaisten lupien poistaminen. sitä paitsi jäsenvaltioiden on jo aloitettava kasvinsuojeluaineen lupahakemusten arviointi eu:n vielä arvioidessa tehoainetta. asetusehdotuksen useista eri puolista esitettiin myös näkemyksiä; niitä on tarkasteltu ja ne on otettu mahdollisimman pitkälle huomioon. on kuitenkin huomattava, että sidosryhmien näkemykset eroavat joissakin tapauksissa täysin toisistaan. -

Frans

-synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en comptede nombreux commentaires ont été reçus et les positions des parties prenantes ont été prises en compte lors de l’élaboration de la proposition définitive. les principaux points soulevés et les commentaires pris en compte sont exposés ci-après:reconnaissance mutuelle des autorisations: aucun consensus ne s’est dégagé quant à la meilleure façon d’approfondir l’harmonisation des processus d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. certaines parties prenantes, craignant une prise en compte insuffisante de la situation locale s’y opposent, tandis que d’autres plaident en faveur d’un système d’autorisation pleinement centralisé. le système proposé est à mi-chemin entre la situation actuelle et un système d’autorisation totalement centralisé. il devrait permettre d’éviter la répétition inutile de certaines tâches, d’accélérer le processus décisionnel et de mieux harmoniser la disponibilité des produits phytopharmaceutiques dans les États membres.protection et partage des données: les États membres se plaignent de la complexité excessive et des pesanteurs administratives du système actuel. l’industrie de la recherche déplore quant à elle que la période de protection des données soit trop courte et indique que cette période devrait être étendue à toutes les données, le partage de données n’étant accepté que pour les données concernant les animaux vertébrés. les fabricants de produits génériques regrettent que la protection des données empêche toute concurrence équitable, en particulier au moment de la révision des substances actives après dix ans. il est proposé de simplifier le système. la protection des données pour une durée de dix ans après la première autorisation est maintenue. les dispositions concernant la protection des données au moment de la révision des substances actives sont supprimées.Évaluation comparative: le parlement européen, certains États membres et les organisations de défense de l’environnement et des consommateurs y sont très favorables. d’autres États membres, l’industrie et les organisations d’agriculteurs s’y opposent, car ils craignent que les produits soient moins disponibles et que cette situation complique la lutte contre la résistance aux parasites. ils préfèreraient que ce principe soit appliqué au niveau des exploitations. le système proposé prévoit d’identifier certaines substances dont on envisage la substitution et de charger les États membres d’effectuer une évaluation comparative et d’appliquer la substitution lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques. la question du développement de la résistance devra être examinée avant le remplacement du produit visé. critères d’approbation des substances actives: la plupart des parties prenantes conviennent de la nécessité de fixer des critères d’approbation, mais ne s’accordent pas pour autant sur ces critères. des critères d’approbation ont été établis dans l’une des annexes en tenant compte du niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement demandé par le parlement européen et le conseil. ces critères permettront également à l’industrie de prendre une décision éclairée avant d’investir dans le développement de nouvelles substances actives ou d’apporter son soutien au renouvellement de l’approbation de substances actives existantes. autorisations provisoires: l’industrie et certains États membres s’opposent à la suppression des autorisations provisoires. le principe de l’autorisation provisoire est cependant incompatible avec le règlement (ce) n° 396/2005, qui crée un système communautaire harmonisé de fixation des limites maximales de résidus. de plus, les échéances strictes prévues pour l’évaluation des substances actives raccourciront considérablement le délai de la prise de décision, ce qui compensera la suppression des autorisations provisoires. en outre, les États membres doivent déjà entamer l’examen des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques au cours de l’évaluation de la substance active au niveau européen.plusieurs points de la proposition de règlement ont également suscité des commentaires. ceux-ci ont été examinés et pris en compte dans la mesure du possible. on observera cependant que les positions des parties prenantes étaient parfois diamétralement opposées. -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

23 artiklamuiden perusaineiden hyväksymiskriteerit

Frans

article 23critères d’approbation des substances de base

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

24 artiklakorvaavien aineiden hyväksymiskriteerit

Frans

critères d'approbation des substances dont on envisage la substitution

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

305 -a) ehdotetun toimen lyhyt kuvaus ehdotetulla asetuksella korvataan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annettu neuvoston direktiivi 91/414/ety ja kumotaan tiettyjä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä annettu neuvoston direktiivi 79/117/ety. asetusehdotukseen kuuluvat lyhyesti seuraavat osatekijät: sallittujen tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden luettelon sekä kiellettyjen apuaineiden luettelon laatiminen eu:n tasolla kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen jäsenvaltioissa samalle hyväksymisvyöhykkeelle kuuluvien jäsenvaltioiden lupien pakollinen vastavuoroinen tunnustaminen mahdollisiksi korvaaviksi aineiksi tunnistettuja aineita sisältävien tuotteiden vertaileva arviointi ja korvaaminen erityissäännökset muille aineille tai vähäriskisiä aineita sisältäville tuotteille yksityiskohtaiset säännöt tietosuojasta ja avoimuudesta pakkaamista, merkintöjä ja mainostamista koskevat säännökset velvollisuus pitää kirjaa ja suorittaa tarkastuksia tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hyväksymiskriteerien vahvistaminen -

Frans

-a) résumé des mesures proposéesle règlement proposé remplace la directive 91/414/cee concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abroge la directive 79/117/cee concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. ses dispositions peuvent se résumer comme suit:une liste positive de substances actives, de phytoprotecteurs et de synergistes et une liste négative de coformulants sont établies au niveau communautaire;l’autorisation des produits phytopharmaceutiques relève de la compétence des États membres;les États membres appartenant à une même zone d’autorisation sont soumis à une obligation de reconnaissance mutuelle des autorisations accordées;les produits contenant des substances dont on envisage la substitution font l’objet d’une évaluation comparative et d’une substitution;des dispositions particulières sont prévues pour les substances de base ou pour les produits contenant des substances peu préoccupantes;des règles détaillées de protection et de transparence des données sont définies; des dispositions sont arrêtées en matière d’emballage, d’étiquetage et de publicité;la tenue de registres et l’organisation de contrôles sont rendues obligatoires; des critères d’approbation sont établis pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes. -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

4 artikla tehoaineen hyvÄksymiskriteerit

Frans

article 4critères d’approbation des substances actives

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea (cebs) pyrkii yhdenmukaistamaan vakavaraisuusdirektiivin puitteissa eu:n hyväksyttyjen ulkoisten luottoluokituslaitosten hyväksymisprosessit määrittelemällä yhteisesti sovitut hyväksymiskriteerit, jotka vaaditaan vakavaraisuusdirektiivissä säädettyjen hyväksymisvaatimusten noudattamiseksi. [12]

Frans

partant du socle fourni par la defp, les travaux actuellement engagés par le comité européen des contrôleurs bancaires ("cecb") visent à promouvoir la convergence des procédures de reconnaissance des oeec dans toute l'ue moyennant la définition d'une approche commune de l'application des critères de reconnaissance prévus par la defp [12].

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

mikäli mbo-kauppa on rakenneuudistustoimenpide, komissio laajentaa menettelyn aloittamisen yhteydessä ilmaistuja epäilyjä voidakseen tutkia, onko tämän uuden rakenneuudistustuen hyväksymiskriteerejä noudatettu.

Frans

si le res constitue une mesure de restructuration, la commission étend les doutes exprimés dans l'ouverture de procédure, afin d'examiner si les critères d'approbation de cette nouvelle aide à la restructuration sont satisfaits.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

espanjan viranomaiset ovat todenneet, että chupa chupsin alv- ja yhtiöverovelan jakaminen maksueriin perustui espanjan verolainsäädäntöön [20], jossa vahvistetaan hyväksymiskriteerit – jotka liittyvät erityisesti yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja vakuuksiin, jotka sen on annettava – ja viivästyskorkoon sovellettavat korkokannat (yritykseen tosiasiallisesti sovelletut korot).

Frans

les autorités espagnoles ont fait valoir que le fractionnement de la dette de chupa chups pour ce qui est de la tva et de l’impôt sur les sociétés découlait de la simple application de la législation fiscale espagnole [20], qui fixe les critères d’admissibilité — notamment en ce qui concerne la situation financière de l’entreprise, le type de garanties à apporter et les taux applicables aux intérêts moratoires (taux d’intérêts qui ont été effectivement appliqués à l’entreprise).

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

yhtiö on kuitenkin määritellyt lopputuotteen ennustettavissa olevien epäpuhtauksien tason, ja hyväksymiskriteerit on perusteltu ylimääräisen toksikologisen datan avulla, joka noudattaa ich nfg: n ohjeita uusien lääkevalmisteiden epäpuhtauksista.

Frans

en revanche, la société a indiqué le niveau des deux impuretés prévisibles dans le produit fini; de même, la marge d’ innocuité indiquée a été qualifiée par la présentation de données toxicologiques supplémentaires en conformité avec la directive ich nfg sur les impuretés dans les nouveaux médicaments.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

alankomaat käynnisti hyväksymiskriteerejä koskevan vetoomusmenettelyn biovastaavuutta koskevien tutkimusten perusteella farmakokineettisistä parametreistä, joita saattaa olla tarpeen tiukentaa, jotta rigevidonia voitaisiin pitää kapean terapeuttisen alueen lääkevalmisteena.

Frans

la procédure de saisine a été engagée suite à intervention des pays-bas, en relation avec les critères de recevabilité, dans les études de bioéquivalence, des paramètres pharmacocinétiques qui sont susceptibles de devoir être renforcés, si rigevidon devait être considéré comme un médicament à spectre thérapeutique étroit.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK