Vraag Google

Je was op zoek naar: todistushakemukseen (Fins - Frans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Frans

Info

Fins

Todistushakemukseen on liitettävä:

Frans

La demande de certificat est accompagnée:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Todistushakemukseen ja todistukseen on merkittävä:

Frans

La demande de certificat et le certificat comportent:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

Frans

La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

Frans

La demande de certificat et le certificat comportent:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

6. Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

Frans

6. Les demandes de certificat et les certificats proprement dits indiquent:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Jos mahdollisen siirronsaajan nimeä ja osoitetta ei ole merkitty todistushakemukseen, 6 kohta poistetaan.

Frans

Si aucun nom et adresse de cessionnaire éventuel n'ont été indiqués dans la demande de certificat, la case 6 est biffée.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Todistushakemukseen ja todistukseen sisältyy tätä tarkoitusta varten säädetyssä kohdassa maininta tarjouskilpailun avaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitetuista määräpaikoista.

Frans

La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication.

Laatste Update: 2014-11-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Komissio vahvistaa tarvittaessa kuhunkin II osastossa tarkoitettujen toimijoiden todistushakemukseen sovellettavan vähennyskertoimen ja kuhunkin III osastossa tarkoitettujen toimijoiden todistushakemukseen sovellettavan vähennyskertoimen ottaen huomioon 1 kohdan mukaisesti tehdyt ilmoitukset ja 2 artiklassa vahvistetut määrät.

Frans

Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 1, et en fonction des quantités fixées à l'article 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour les opérateurs visés au titre II, et un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour les opérateurs visés au titre III.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2. Todistushakemukseen ja todistukseen sisältyy tätä tarkoitusta varten säädetyssä kohdassa maininta tarjouskilpailun avaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitetuista määräpaikoista. Todistus velvoittaa viemään tähän määräpaikkaan.

Frans

2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

"1a Todistushakemukseen on liitettävä hankintasopimus, jossa täsmennetään, että siipikarjanlihatuote on toimitettavissa pyydetystä alkuperäispaikasta ja pyydetyn määrän osalta Euroopan unionin alueelle kiintiön voimassaoloaikana.

Frans

%quot%1 bis. La demande de certificat doit être accompagnée par un contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille est disponible pour livraison dans l'Union européenne pendant la période du contingent, de l'origine demandée et pour la quantité demandée.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

"1 a. Jos todistushakemus on jo vireillä, 7 artiklan 3 kohdan mukaisessa voimassaoloajan jatkamista koskevassa hakemuksessa on oltava edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä viittaus jo jätettyyn todistushakemukseen.

Frans

"1 bis Lorsqu'une demande de certificat est à l'examen, conformément à l'article 7, paragraphe 3, une demande de prorogation inclut les éléments visés au paragraphe 1, point d), ainsi qu'une mention relative à la demande de certificat déjà déposée.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle teleksillä tai telekopiona hakemuksen jättöpäivää seuraavana päivänä ja 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulle hakemuksen jättämiselle asetetun määräajan päättymistä seuraavana torstaina viimeistään kello 13 seuraavat kuhunkin todistushakemukseen liittyvät tiedot:

Frans

3. Les États membres transmettent à la Commission par télex ou par télécopie le jour suivant le jour du dépôt de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi suivant le délai de dépôt de la demande prévu au paragraphe 1 premier alinéa, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Todistushakemukseen ei kuulu velvollisuutta antaa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa ja tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettua todistukseen liittyvää vakuutta.

Frans

La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 et à l'article 7 du présent règlement.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Todistushakemukseen on liitettävä jäljennös vuonna 2005 AKT-maista peräisin olevien banaanien tuontiin käytetyistä AGRIM-todistuksista, jotka on asianmukaisesti luettu kiintiöön, sekä todiste komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 [5] III osaston mukaisen vakuuden (150 euroa tonnilta) asettamisesta.

Frans

La demande de certificat est accompagnée d’une copie du ou des certificats AGRIM utilisés en 2005 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission [5] d’un montant de 150 EUR par tonne.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

jos määrät, joille todistuksia haetaan, ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin asetuksen (EY) N:o 2362/98 29 artiklassa vahvistettu enimmäismäärä, todistukset annetaan haetuille määrille; tiettyjen alkuperäalueiden osalta haetut määrät kuitenkin ylittävät mainitun enimmäismäärän; tämän vuoksi olisi määriteltävä vähennysprosentti, jota sovelletaan jokaiseen kyseistä alkuperäaluetta tai kyseisiä alkupcräalueita koskevaan todistushakemukseen,

Frans

3 considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont infé rieures ou égales au plafond fixé à l'article 29 du règle ment (CE) n° 2362/98, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse le plafond précité; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées; dérées;

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(2) Kyseisten kahden tuontikiintiön käyttöaste on viime vuosina yleensä ollut alhainen, ja todistushakemukseen liittyvän enimmäismäärän vahvistaminen suhteellisen pieneksi on saattanut olla käyttöä rajoittava tekijä. Sianlihan kaupan helpottamiseksi näiden kahden tuontikiintiön puitteissa on aiheellista korottaa enimmäismäärää.

Frans

(2) L'utilisation des deux quotas d'importation a été généralement faible ces dernières années et la quantité maximale relativement minime à laquelle doit se référer toute demande de certificat a pu constituer un facteur décourageant. Afin de faciliter le commerce de la viande de porc dans le cadre de ces deux quotas, il convient d'augmenter la quantité maximale.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(7) Jotta voitaisiin varmistaa tuontitodistushakemusten luotettavuus, välttää keinottelut ja taata avattujen kiintiöiden mahdollisimman suuri käyttö, olisi rajoitettava kunkin hakemuksen määrä kymmeneen prosenttiin kyseisestä kiintiöstä, poistettava mahdollisuus kieltäytyä käyttämästä todistuksia, kun jakokerroin on alle 0,8, olla avaamatta kiintiöitä muille kuin toimijoille, jotka ovat tuoneet tai vieneet kiintiöissä tarkoitettuja tuotteita, ja määriteltävä todistusten hakemista koskevat vaatimukset edellyttämällä asiakirjoja, jotka todistavat kunkin hakijan kauppiaan aseman ja toiminnan säännöllisyyden, sekä rajoitettava toimijan jättämien hakemusten määrä yhteen todistushakemukseen kiintiötä kohti. Jotta helpotettaisiin kansallisten viranomaisten toteuttamaa valintamenettelyä ja kiintiöperusteet täyttävien hakijoiden valituksi tulemista on syytä säätää tällaisten hakijoiden hyväksyntämenettelystä ja hyväksyttyjä hakijoita koskevan, yhden vuoden voimassa olevan luettelon laatimisesta. Hakemusten määrää koskevien säännösten tehokkuuden takaamiseksi olisi säädettävä seuraamuksesta, jos kyseistä rajoitusta ei noudateta.

Frans

(7) Afin de garantir le sérieux des demandes de certificats d'importation, d'empêcher les spéculations et d'assurer au maximum l'utilisation des contingents ouverts, il convient de limiter la quantité de chaque demande à 10% du contingent concerné, de supprimer la possibilité de renoncer aux certificats si le coefficient d'attribution est inférieur à 0,8, de n'ouvrir les contingents qu'aux opérateurs ayant importé ou exporté les produits faisant l'objet des contingents, de définir des critères d'éligibilité pour demander des certificats en exigeant des documents prouvant la qualité de commerçant de chaque demandeur et la nature régulière de ses activités, ainsi que de limiter le nombre des demandes par opérateur à une seule demande de certificat par contingent. Afin de faciliter aux administrations nationales la procédure de sélection et d'admission des demandeurs éligibles, il y a lieu de prévoir une procédure d'agrément des demandeurs éligibles et l'établissement d'une liste des demandeurs agréés, valable pour une année. Afin d'assurer l'efficacité des dispositions en matière de nombre de demandes, il convient de prévoir une sanction si cette limitation n'est pas respectée.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

2. Todistushakemukseen on liitettävä todiste siitä, että hakija on yhteisön elintarvikeavun toimittaja. Todisteena pidetään kopiota komission hakijalle lähettämästä ilmoituksesta, jossa ilmoitetaan hakijan olevan kyseisen elintarvikeavun toimittaja, sekä kopiota tarjouskilpailuilmoituksesta, jos toimivaltainen viranomainen sitä vaatii.

Frans

2. La demande de certificat est accompagnée de la preuve que le demandeur est le fournisseur de l'aide alimentaire communautaire. Cette preuve est constituée par une copie de la communication qui lui a été envoyée par la Commission, l'informant qu'il est le fournisseur de l'aide alimentaire en cause et, si l'autorité compétente l'exige, par une copie de l'avis d'appel d'offres.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Tarjouskilpailu voidaan rajoittaa koskemaan vientiä määriteltyihin määrämaihin tai -vyöhykkeisiin. Tässä tapauksessa todistushakemukseen ja todistuksen ruutuun 13 sisällytetään maininta tarjouskilpailun avaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitetuista määrämaista tai -vyöhykkeistä. Todistus velvoittaa viemään tähän määrämaahan tai -vyöhykkeeseen."

Frans

L'adjudication peut être limitée aux exportations vers des pays ou des zones de destination déterminés. Dans ce cas, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 13 la mention des pays ou des zones de destination visés dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.»

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

Vakuus vapautetaan, kun sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa vapaaseen liikkeeseen luovutus tapahtuu, esitetään täydentävä tuontitodistus kyseiselle ylimenevälle määrälle. Todistushakemukseen ei kuulu velvollisuutta antaa asetuksen (ETY) N:o 3719/88 14 artiklan 2 kohdassa ja tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettua todistukseen liittyvää vakuutta. Tämä todistus on annettava 8 artiklassa määritellyin edellytyksin ja esitettäessä yksi tai useampi Indonesian viranomaisten kyseiselle ylimenevälle määrälle antama uusi vientitodistus. Lisätuontitodistuksen 20 kohdassa on oltava yksi seuraavista merkinnöistä:

Frans

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour la quantité excédentaire en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 7 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 8 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités indonésiennes pour la quantité excédentaire en cause. Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK