Vraag Google

Je was op zoek naar: velkajärjestelyä (Fins - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Pools

Info

Fins

Lisäksi Puolan viranomaiset ovat esittäneet jäljennöksen 22 päivänä syyskuuta 2003 tehdystä velkajärjestelyä koskevasta sopimuksesta.

Pools

Poza tym Polska przedstawiła kopię porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z dnia 22 września 2003 r.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Konkurssilain mukaisesti velkajärjestelyä hakevan yrityksen on toimitettava valvovalle oikeusistuimelle luettelo rakenneuudistustoimistaan ja toimintansa jatkuvasta rahoituksesta järjestelyn jälkeen.

Pools

Zgodnie z prawem upadłościowym spółka, która występuje o rozpoczęcie postępowania układowego z wierzycielami, musi przed właściwym sądem przedstawić spis działań dotyczących reorganizacji oraz dalszego finansowania działalności spółki po zakończeniu tego postępowania.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

muihin lainoihin (lainat, joita myönnetään muihin tarkoituksiin kuin kulutukseen tai asunnon hankintaan, kuten liiketoimintaan, velkajärjestelyihin, opiskeluun jne.).

Pools

pozostałe kredyty i pożyczki (kredyty i pożyczki udzielone na cele inne niż konsumpcja i zakup nieruchomości mieszkaniowej, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej, konsolidacja zadłużenia, edukacja itp.).

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Uuteen liiketoimintaan kuuluvilla kotitalouksille myönnetyillä muilla luotoilla eli lisäliitteen 2 indikaattoreilla 20–22 ja 33–35 ja 90 tarkoitetaan rahalaitosten korkotilastoissa esimerkiksi liiketoimintaa, velkajärjestelyjä, opintoja jne. varten myönnettyjä muita lainoja kuin valmiusluottolimiittejä ja sekkiluottoja tai luottokorttiluottoja. Kantatietoja koskevan lisäliitteen 1 mukaisilla kotitalouksille myönnetyillä muilla luotoilla tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevassa 2 osassa, ja ne kattavat valmiusluottolimiitit ja sekkiluotot sekä luottokorttiluotot.

Pools

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF nowe umowy dla pozostałych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, tj. kategorie 20–22, 33–35 i 90 w dodatku 2, definiuje się jako kredyty i pożyczki niebędące kredytami i pożyczkami odnawialnymi i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych, udzielane na takie cele, jak działalność gospodarcza, konsolidacja zadłużenia, kształcenie itd. Pozostałe kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych, o których mowa w dodatku 1 odnoszącym się do wszystkich umów, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i obejmują kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Suorat sijoitukset jaetaan omaan pääomaan, uudelleen sijoitettuihin voittoihin ja konsernin sisäisiin velkajärjestelyihin liittyvään muuhun pääomaan.

Pools

Składnikami inwestycji bezpośrednich są: kapitał własny, reinwestowane zyski i pozostałe kapitały związane z kredytami między podmiotami powiązanymi kapitałowo.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Fins

Velkajärjestelyyn otettiin myös FSO:n pienempiä velkojia, ja näin mitätöitiin vielä [120–230] miljoonaa zlotya […]. Velkojen muuntaminen ja mitätöinti ovat suoraan vähentäneet yrityksen pelastamiseen tarvittavan tuen määrää.

Pools

Mniejsze roszczenia wobec FSO również poddano restrukturyzacji, w skutek czego umorzono kolejne [120–230] milionów PLN […]. Przekształcenie zadłużenia oraz umorzenia bezpośrednio zmniejszyły kwotę pomocy konieczną do ocalenia spółki.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Siinäkin tapauksessa, että saatavat jätettäisiin kokonaan ottamatta huomioon, pelkkä muiden lyhytaikaisten varojen arvo (245 miljoonaa Slovakian korunaa; 6,4 miljoonaa euroa) olisi edelleen suurempi kuin velkajärjestelyssä saatava tuotto.

Pools

Również w przypadku, gdyby należności zostały odliczone w pełnej kwocie, sama wartość pozostałych aktywów obrotowych (245 mln SKK; 6,4 mln EUR) wciąż przewyższałaby zysk z układu.

Laatste Update: 2014-11-03
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Komissio huomauttaa, että muodollisesti yhtiön arviointi laadittiin vasta sen jälkeen, kun velkajärjestely oli jo taattu.

Pools

Komisja stwierdza, że pod względem formalnym wycena spółki była gotowa dopiero po zakończeniu postępowania układowego z wierzycielami.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Konasin velkajärjestely (SKK)

Pools

Warunki spłaty zadłużenia spółki Konas (w SKK)

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Velkajärjestely (jäljempänä ’järjestely’ tai ’järjestelymenettely’) on oikeusistuimen valvoma menettely, jolla konkurssimenettelyn tapaan pyritään järjestämään velkaantuneiden yritysten [4] taloudellista tilannetta.

Pools

Postępowanie układowe z wierzycielami (dalej zwane „postępowaniem układowym”) jest nadzorowane przez sąd. Celem postępowania, podobnie jak w przypadku postępowania upadłościowego, jest uporządkowanie sytuacji finansowej zadłużonej spółki [4].

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

USE velkajärjestely (4006) vehnä, tavallinen

Pools

NT2 w i e rt n i c t w o NT1 z # o h e rud produkt górniczy

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

V e ne z u e l a velkajärjestely tuomioistuimen päätöksellä

Pools

RTropa naftowa (6616)RTurządzenia na morzu (6616)RTzasoby morskie (5211)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Kotitalouksille myönnetyillä muilla uusilla luotoilla eli lisäliitteen 2 indikaattoreilla 20-- 22 ja 33-- 35 tarkoitetaan rahalaitosten korkotilastoissa esimerkiksi liiketoimintaa, velkajärjestelyjä, opintoja jne. varten myönnettyjä muita lainoja kuin valmiusluottolimiittejä ja sekkiluottoja tai luottokorttiluottoja.

Pools

Dla celów statystyki stóp procentowych MIF nowe pożyczki udzielane gospodarstwom domowym na inne cele, tj. wskaźniki 20-- 22 oraz 33-- 35 w dodatku 2, definiuje się jako pożyczki niebędące pożyczkami odnawialnymi i kredytami bankowymi na rachunku bieżącym oraz zadłużeniem z tytułu kart kredytowych, udzielane na takie cele, jak działalność gospodarcza, konsolidacja długu, kształcenie itd.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Fins

Lainat sisältävät talletuksina olevat saamiset:--- Kotitalouksille myönnetyt lainat, joihin sisältyvät kulutusluotot( lainat, jotka on myönnetty henkilökohtaiseen käyttöön tulevien kulutustavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi), asuntolainat( lainat, jotka myönnetään asunnon hankkimiseen, myös rakentamiseen ja peruskorjaukseen myönnetyt lainat) ja muut lainat( lainat, jotka myönnetään esimerkiksi liiketoimintaan, velkajärjestelyihin, opintoihin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin).

Pools

Obejmują aktywa w postaci depozytów:--- pożyczki udzielone gospodarstwom domowym w postaci kredytu konsumpcyjnego( pożyczki udzielone do użytku własnego na cele konsumpcyjne w zakresie towarów i usług), kredytowanie kupna domów( kredyt rozszerzony na cele inwestycji mieszkaniowych, w tym budowa i modernizacja) i inne( pożyczki udzielone na cele takie jak działalność gospodarcza, konsolidacja długu, kształcenie itd.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Fins

(119) Komissio ei ole samaa mieltä Portugalin viranomaisten kanssa siitä, että lainaan ei olisi liittynyt tuloja valtiolle. On syytä muistaa, että valtion varojen käsite kattaa myös edut, jotka valtion tätä tarkoitusta varten suunnittelema tai perustama yhteisö myöntää [60]. Lainasopimus tehtiin RTP:n ja Fundo de Regularização da Dívida Públican välillä, joka on julkisista velkajärjestelyistä vastaavan Instituto de Gestão do Crédito Público -yksikön hallinnoima rahasto. Tämä yksikkö kuuluu lakisääteisesti valtiovarainministeriön alaisuuteen [61]. Näin ollen voidaan päätellä, että rahaston myöntämät varat on katsottava valtion varoiksi.

Pools

(119) Komisja nie może zgodzić się z władzami Portugalii, że przy udzieleniu pożyczki nie użyto państwowych środków pomocowych. Należy przypomnieć, że termin "środki państwowe" obejmuje również korzyści przyznane przez organy wyznaczone lub utworzone przez państwo do tego celu [60]. Umowa pożyczki została zawarta między RTP i Funduszem Stabilizacji Zadłużenia Publicznego, zarządzanym przez Instytut Zarządzania Zadłużeniem Publicznym. Akt prawny określa, że Instytut podlega Ministerstwu Finansów [61]. Dlatego też można stwierdzić, że fundusze przyznane przez Fundusz Stabilizacji Zadłużenia Publicznego należy traktowane jako państwowe środki pomocowe.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

(38) Julkisista velkajärjestelyistä vastaava yksikkö Instituto de Gestão do Crédito Público johtaa Fundo de Regularização da Dívida Pública -rahaston toimintaa. Instituto de Gestão do Crédito Público vastaa Portugalin julkisen velan hoidosta ja keskushallinnon lainaohjelman täytäntöönpanosta ja noudattaa toiminnassaan julkisesta velasta annettua lakia [18], ja hallituksen vahvistamia suuntaviivoja. Instituto de Gestão de Crédito Público -yksikön toimintaa valvoo valtiovarainministeriö [19].

Pools

(38) Fundusz Stabilizacji Zadłużenia Publicznego zarządzany jest przez Instytut Zarządzania Długiem Publicznym (Instituto de Gestão de Crédito Público), który jest odpowiedzialny za zarządzanie zadłużeniem państwa portugalskiego i za realizację centralnego programu pożyczek, zgodnie z ustawą regulującą tryb zadłużenia publicznego państwa [18] oraz kierunkami ustalonymi przez rząd. Instytut podlega Ministerstwu Finansów [19].

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(42) Ajankohtana, jona velkojat hyväksyivät insolvenssisuunnitelmat, oli Herlitz-konsernilla konsortioluoton ja puiteluottojen lisäksi muitakin pankkivelkoja. Ensinnäkin Hypovereinsbank (Irlanti), Bayerische Landesbank ja Landesbank Berlin luopuivat kokonaisuudessaan vakuudettomien luottojensa takaisinperinnästä, jotta niiden konsortioluottoon kuuluvien osittain vakuudellisten saatavien takaisinsaanti ei vaarantuisi. Toiseksi Herlitz-konserni sai luottoja, joiden vakuutena oli ensisijainen kiinteistövelka Berlin-Tegelin tonttiin, nimittäin 15,4 miljoonan euron luoton Hypovereinsbankilta ja 30,8 miljoonan euron luoton Eurohypolta. Näitä luottoja ei otettu mukaan velkajärjestelyyn, mutta niitä koskevista vaateista Herlitz AG:tä ja Herlitz PBS AG:tä kohtaan voitiin luopua, koska vakuutena ollut kiinteistö Berlin-Tegelissä myytiin GGB:lle.

Pools

(42) W chwili przyjmowania przez wierzycieli planów naprawczych istniały inne zobowiązania grupy Herlitz wobec banków, których nie obejmował kredyt konsorcjalny i linie kredytowe. Hypovereinsbank (Irlandia), Bayerische Landesbank i Landesbank Berlin umorzyły całkowicie spłatę udzielonych przez siebie niezabezpieczonych kredytów, aby móc odzyskać swoje częściowo zabezpieczone wierzytelności w ramach kredytu konsorcjalnego. Po drugie, grupa Herlitz otrzymała kredyty, które posiadały zabezpieczenie w postaci nadrzędnego długu gruntowego na działce w Berlinie-Tegel: kredyt w wysokości 15,4 mln EUR od Hypovereinsbank i kredyt w wysokości 30,8 mln EUR od Eurohypo. Oba te kredyty nie zostały objęte porozumieniem, można je było jednak umorzyć względem Herlitz AG i Herlitz PBS AG, ponieważ stanowiąca zabezpieczenie działka w Berlinie-Tegel została sprzedana.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(46) MobilCom AG, Mobilcom Holding GmbH, Mobilcom Multimedia sekä France Télécom ja Wirefree Services Belgium SA allekirjoittivat 22. marraskuuta 2003 velkajärjestelyä koskevan sopimuksen (MC Settlement Agreement), jolla pystyttiin poistamaan suuri osa MobilComin veloista.

Pools

(46) Dnia 22 listopada 2003 MobilCom AG, MobilCom Holding GmbH, MobilCom Multimedia, France Télécom i Wirefree Services Belgium S.A. podpisały porozumienie o ugodzie (MC Settlement Agreement), dzięki któremu możliwe było znaczne umorzenie długów MobilCom.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

(47) Velkajärjestelyä koskevan sopimuksen keskeinen osa oli se, että France Télécom otti vastatakseen MobilCom-konsernin UMTS-sitoumuksista. MobilCom puolestaan luopui France Télécomin hyväksi UMTS-omaisuuserien myynnistä tai käytöstä mahdollisesti saatavista tuloista lukuun ottamatta 10 prosentin osuutta.

Pools

(47) Istotą porozumienia o ugodzie było przejęcie zobowiązań MobilCom w sektorze UMTS przez France Télécom. W zamian MobilCom zrezygnował — z wyjątkiem 10% udziału — na rzecz France Télécom z możliwych zysków ze sprzedaży lub użytkowania wszystkich aktywów UMTS.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Lisätietoja velkajärjestelyyn osallistuneista rahoituslaitoksista

Pools

Dodatkowe informacje o instytucjach finansowych biorących udział w porozumieniu

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK