Vraag Google

Je was op zoek naar: turvapaikkajärjestelmistä (Fins - Slovaaks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Slovaaks

Info

Fins

laaditaan yhteistyössä turvapaikkaviranomaisten kanssa riippumattomat, kvalitatiiviset arviot jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmistä,

Slovaaks

nezávislým a kvalitatívnym preskúmaním azylových systémov členských štátov, vykonaným v spolupráci s azylovými orgánmi,

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

kyseisen kolmannen maan kansalaisten tekemät turvapaikkahakemukset joiden hyväksymisaste on alhainen, kun tällaisesta kasvusta aiheutuu erityistä painetta jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmälle;

Slovaaks

žiadostí o azyl od štátnych príslušníkov uvedenej tretej krajiny, pri ktorej je miera uznaných žiadostí o azyl nízka, ak toto zvýšenie vedie k osobitnému tlaku na azylový systém členského štátu;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Jäsenvaltioilla on tunnustetusti oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset, edellyttäen, että käytössä ovat oikeudenmukaiset ja tehokkaat turvapaikkajärjestelmät, joissa palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan täysimääräisesti.

Slovaaks

Uznáva sa, že pre členské štáty je vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín legitímne pod podmienkou, že existujú spravodlivé a efektívne azylové systémy, v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-refoulement“).

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin johdonmukaisen lähestymistavan, jossa yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomista, laillista maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa sekä laittoman maahanmuuton torjuntaa käsitellään yhdessä.

Slovaaks

Európska rada na zasadnutí 15. a 16. októbra 1999 v Tampere stanovila jednotné smerovanie v oblasti prisťahovalectva a azylu, na základe ktorého sa mali spoločne riešiť otázky vytvorenia spoločného azylového systému, politiky legálneho prisťahovalectva a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien avulla tuetaan erityisesti asiaa koskevan voimassa olevan ja tulevan yhteisön lainsäädännön säännösten täytäntöönpanoa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän alalla.

Slovaaks

Činnosti ustanovené odsekom 1 podporujú najmä implementáciu ustanovení príslušných existujúcich a budúcich právnych predpisov Spoločenstva v oblasti spoločného európskeho azylového systému.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä mukaan lukien, on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodostaa vähitellen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka on avoin niille, jotka olosuhteiden pakosta oikeutetusti hakevat suojelua Euroopan unionissa.

Slovaaks

Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému je neoddeliteľnou súčasťou cieľa Európskej únie postupne vytvárať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre tých, ktorí okolnosťami prinútení oprávnene hľadajú ochranu v Európskej únii.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

Sen on pantava täytäntöön turvapaikkalainsäädäntö ja otettava käyttöön täysin kehittynyt turvapaikkajärjestelmä kansainvälisten normien mukaisesti.

Slovaaks

Uplatňovať právne predpisy týkajúce sa azylu a vytvoriť ucelený azylový systém v súlade s medzinárodnými normami.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

Slovaaks

spoločný európsky azylový systém

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Sen on valvottava turvapaikkalainsäädännön noudattamista ja otettava käyttöön täysimittainen, kansainväliset vaatimukset täyttävä turvapaikkajärjestelmä, joka kattaa myös turvapaikanhakijoiden vastaanoton.

Slovaaks

Presadzovať právne predpisy týkajúce sa azylu a vytvoriť plnoprávny azylový systém v súlade s medzinárodnými normami vrátane prijímania žiadateľov o azyl.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tukivirasto sovittaa yhteen ja tukee yhteisiä toimia sellaisten jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien tukemiseksi, joihin kohdistuu sellaisia erityisiä paineita, jotka asettavat poikkeuksellisen raskaita ja kiireellisiä vaatimuksia näiden vastaanottopalveluille ja turvapaikkajärjestelmille.

Slovaaks

Podporný úrad koordinuje a podporuje spoločné činnosti na pomoc azylovým a prijímacím systémom členských štátov, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, ktorý spôsobuje výnimočne veľké a naliehavé nároky na ich prijímacie mechanizmy a azylové systémy.

Laatste Update: 2014-11-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, jäljempänä ’yhteinen järjestelmä’, koskevalla unionin politiikalla pyritään Haagin ohjelman mukaisesti perustamaan yhteinen turvapaikka-alue tehokkaan ja yhdenmukaistetun menettelyn avulla Euroopan unionin arvojen ja humanitaaristen perinteiden mukaisesti.

Slovaaks

Cieľom politiky Únie týkajúcej sa spoločného európskeho azylového systému (ďalej len „CEAS“) je v zmysle ustanovení Haagskeho programu vytvorenie spoločného azylového priestoru prostredníctvom účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanitárnou tradíciou Európskej únie.

Laatste Update: 2014-11-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, johon sisältyy yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodostaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka on avoin henkilöille, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat oikeutetusti hakemaan suojelua unionista.

Slovaaks

Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému predstavuje základnú časť cieľa Európskej únie, ktorým je postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvoreného pre tých, ktorých okolnosti oprávnene donútili hľadať ochranu v Únii.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen antamalla asianmukaiset perussopimuksissa tarkoitetut säädökset, direktiivi 2003/9/EY mukaan lukien.

Slovaaks

Prvá etapa spoločného európskeho azylového systému bola dosiahnutá prijatím príslušných právnych nástrojov vrátane smernice 2003/9/ES, ktoré sú stanovené v zmluvách.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Haagin ohjelman mukaisesti tavoite, johon on yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi pyrittävä, on yhteisen turvapaikkamenettelyn perustaminen ja kaikkialla unionissa pätevän yhdenmukaisen aseman käyttöönotto.

Slovaaks

V súlade s Haagskym programom je zavedenie spoločného konania o azyle a jednotného štatútu platného v celej Únii cieľom, ktorý sa má sledovať v rámci vytvárania spoločného európskeho azylového systému.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulisi lyhyellä aikavälillä sisältää oikeudenmukaista ja tehokasta turvapaikkamenettelyä jäsenvaltioissa koskevat yhteiset vaatimukset ja pidemmällä aikavälillä unionin säännöt, joista muodostuu yhteinen turvapaikkamenettely unionissa.

Slovaaks

Zo záverov v Tampere vyplýva, že spoločný európsky azylový systém by mal zahŕňať v krátkodobom horizonte spoločné normy pre spravodlivé a účinné konania o azyle v členských štátoch a v dlhodobom horizonte pravidlá Únie vedúce k spoločnému konaniu o azyle v Únii.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Yhteinen turvapaikkapolitiikka ja siihen sisältyvä yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ovat olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta toteuttaa asteittain vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, joka on avoin unionista olosuhteiden pakosta ja oikeutetusti suojaa hakeville henkilöille.

Slovaaks

Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému je neoddeliteľnou súčasťou cieľa Európskej únie postupne vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvorený pre tých, ktorí sú okolnosťami prinútení oprávnene hľadať ochranu v Únii.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ensimmäinen vaihe saavutettiin antamalla perussopimusten määräysten mukaiset säädökset, mukaan lukien direktiivi 2005/85/EY, joka oli turvapaikkamenettelyjä koskeva ensimmäinen toimenpide.

Slovaaks

Prvá etapa spoločného európskeho azylového systému bola dosiahnutá prijatím príslušných právnych nástrojov stanovených v zmluvách vrátane smernice 2005/85/ES, ktorá bola prvým opatrením týkajúcim sa konaní o azyle.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

laaditaan strategiat, joilla pyritään ratkaisemaan esimerkiksi jäsenvaltioiden maantieteellisestä sijainnista johtuvia, turvapaikkajärjestelmiin ja vastaanottovalmiuksiin liittyviä ongelmia,

Slovaaks

vypracovaním stratégií riešenia osobitných nárokov na azylové systémy a prijímacie kapacity členských štátov, ktoré vyplývajú, inter alia, z ich geografickej polohy,

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

toteutetaan toimenpiteet, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien luotettavuutta tukemalla erityisesti EU:n alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden vapaaehtoista paluuta,

Slovaaks

opatreniami na posilnenie integrity azylových systémov v členských štátoch, najmä prostredníctvom dobrovoľných návratov oprávnených osôb,

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Turvapaikkalainsäädäntö on pantava täytäntöön ja kansainvälisiä normeja vastaava täysin kehittynyt turvapaikkajärjestelmä on otettava käyttöön.

Slovaaks

Presadzovať právne predpisy týkajúce sa azylu a vytvoriť plnoprávny azylový systém v súlade s medzinárodnými normami.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK