Je was op zoek naar: κοινοποιήσιμες (Grieks - Maltees)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Grieks

Maltees

Info

Grieks

κοινοποιήσιμες περιφερειακές ενισχύσεις

Maltees

għajnuna reġjonali notifikabbli

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Grieks

Όταν ένας διάδικος υποβάλλει εγγράφως εμπιστευτικού χαρακτήρα εκθέσεις στην ειδική ομάδα, παρέχει, επίσης, κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους, μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περιλήψεις των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις εκθέσεις, οι οποίες είναι κοινοποιήσιμες.

Maltees

fejn parti għat-tilwima tissottometti versjoni konfidenzali tas-sottomissjonijiet tagħha bil-miktub lill-panel, għandha wkoll, fuq talba ta' membru, tipprovdi sommarju mhux konfidenzali ta' l-informazzjoni li hemm fis-sottomissjonijiet tagħha li jistgħu jkunu żvelati lill-pubbliku.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Grieks

(4) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας έχουν αναλάβει την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη με τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα, εντός 24 ωρών, την επιβεβαίωση της εμφάνισης οποιασδήποτε από τις λοιμώδεις ή μεταδοτικές ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ, οι οποίες είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιμες στη χώρα και, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, την οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά την πολιτική εμβολιασμών ή εισαγωγών σχετικά με τα ιπποειδή.

Maltees

(2) il-kondizzjonijiet tas-saħħa u ċ-ċertifikazzjoni veterinarja għad-dħul temporanju, l-importazzjonijiet u dħul lura ta'żwiemel irreġistrati huma stabbiliti rispettivament fid-deċiżjonijiet tal-kummissjoni 92/260/kee [4] u 93/197/kee [5], it-tnejn li huma kif l-aħħar emendati bid-deċiżjonijiet tal-kummissjoni 1999/613/ke [6] u 93/195/kee [7], kif l-aħħar emendata bid-deċiżjoni 1999/558/ke [8].(3) wara missjoni ta'spezzjoni veterinarja tal-kummissjoni fir-repubblika tal-korea is-sitwazzjoni tas-saħħa ta'l-annimali tidher li hija taħt il-kontroll sodisfaċenti tas-servizzi veterinarji;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

(15) Δεδομένης αυτής της καταγγελίας, το γενικά εφαρμοζόμενο επιτόκιο υπολογίσθηκε από την Επιτροπή. Το σχετικό επιτόκιο αναφοράς καθορίστηκε σε 7,99% και υπολογίσθηκε βάσει του μέσου όρου των εμπορικών επιτοκίων που είχαν επιβάλει κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας 8 σημαντικές εγχώριες τράπεζες της Ταϊβάν. Τα επιτόκια αυτά είναι κοινοποιήσιμα και περιλαμβάνονται στις μηνιαίες οικονομικές στατιστικές που δημοσιεύονται από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Κεντρικής Τραπέζης της Δημοκρατίας της Κίνας.

Maltees

(16) il-gtt irraġuna li l-metodoloġija li permezz tagħha l-imgħax jiżdied mal-valur tas-sussidju ma tistax tiġi applikata għall-ammonti allegati ta'sussidju fuq krediti ta'taxxa minħabba li krediti tat-taxxa, li l-kumpanniji jkunu dikjaraw, huma utilizzati biss fir-return tat-taxxa annwali li ssir sal-31 ta'marzu tas-sena ta'wara. il-gtt iddikjara għalhekk li l-ebda benefiċċju ma jingħatalhom sa din id-data.(17) bħala tweġiba għal dan l-argument, huwa meqjus li la darba l-benefiċċju jikkonsisti minn tnaqqis ta'taxxa diretta li hija pagabbli kull sena, il-benefiċċju nnifsu jerġa jingħata kull sena. għalhekk, il-benefiċċju għandu jinkludi wkoll l-element ta'imgħax talli ma jkunx hemm għalfejn jissellef ammont ugwali għal dan it-tfaddil tat-taxxa fis-suq miftuħ.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

ότι οι επιπλέον αυτές ασθένειες πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των κοινοποιήσιμων ασθενειών·

Maltees

billi, għalhekk, dak il-mard addizzjonali jrid jiżdied mal-lista ta'dawk li jistgħu jiġu mgħarrfa;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

ότι ένα σύστημα δήλωσης βασιζόμενο στον εκ των υστέρων έλεγχο των χρηματοδοτικών ροών του Δημοσίου προς τις δημόσιες επιχειρήσεις θα παρείχε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της-ότι το εν λόγω σύστημα ελέγχου πρέπει να καλύπτει ειδικές οικονομικές πληροφορίες-ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν κοινοποιούνται πάντοτε στο κοινό και ότι οι πληροφορίες που είναι κοινοποιήσιμες δεν είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση των χρηματοδοτικών μεταβιβάσεων του Δημοσίου προς τις δημόσιες επιχειρήσεις-ότι όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν ως ανάλογες με τον επιδιωκόμενο στόχο, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές υπάγονται ήδη στις λογιστικές υποχρεώσεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς των εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/605/ΕΟΚ (7)-

Maltees

billi, sabiex ikun il-piż amministrattiv ta'l-istati membri, is-sistema ta'rapporti għandha tagħmel użu kemm minn informazzjoni pubblika disponibbli u kemm informazzjoni disponibbli mill-maġġoranza ta'l-azzjonisti; billi għandha tkun permessa l-preżentazzjoni ta'rapporti konsolidati; billi għajnuna mhix kompatibbli lill-impriżi maġġuri li joperaw fis-settur tal-manifattura ikollhom l-ikbar effett ħażin fuq il-kompetizzjoni fis-suq komuni; billi, għalhekk, sistemi ta'rapportar bħal dawn jistgħu fil-preżent ikunu limitati għall-impriżi li jagħmlu qligħ f'sena ta'aktar minn 250 miljun eku;billi, għalkemm il-kummissjoni, meta ħabbret id-direttiva fl-1980, riedet illi ċaqliq ta'fondi ġo impriża pubblika jew grupp ta'impriżi pubbliċi ma jkunux soġġetti għar-rekwiżiti tad-direttiva 80/723/kee, l-inklużjoni ta'din l-informazzjoni hija meħtieġa mill-ħtiġijiet ġodda ta'ħajja ekonomika, li ta'spiss hija influenzata mill-indħil ta'l-istat permezz ta'l-impriżi pubbliċi; billi, kif kien issottolinejat fil-każistika tal-qorti tal-Ġustizzja sa mill-1980 [8], żdiedu ġmielhom il-ksur fid-dispożizzjonijiet ta'l-artikolu 93(3) mill-istati membri, b'hekk il-ħidma ta'sorveljanza tal-kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni sar iżjed u iżjed diffiċli; billi s-setghat ta'viġilanza tal-kummissjoni għandhom għalhekk jiżdiedu,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

Το μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση εξετάζει με κατανόηση και λαμβάνει πλήρως υπόψη την εν λόγω αίτηση και συνεργάζεται μέσω της παροχής κοινοποιήσιμων μη εμπιστευτικών πληροφοριών, σχετικών με το υπό εξέταση θέμα.

Maltees

il-membru indirizzat għandu jikkunsidra bis-sħiħ u simpatetikament din it-talba u għandu jikkoopera billi jipprovdi informazzjoni mhux kunfidenzali disponibbli pubblikament ta’ rilevanza għall-kwistjoni.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

η βαρόαση είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιμη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Maltees

il-varroażi tkun notifikabbli b’mod obbligatorju skont il-liġi nazzjonali;

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

τα οποία σε επιθεώρηση κατά την ημερομηνία συλλογής αίματος δεν δείχνουν κλινικά σημεία καμίας από τις υποχρεωτικά κοινοποιήσιμες νόσους που απαριθμούνται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ (4) , ούτε της γρίπης των ιπποειδών, της πιροπλάσμωσης των ιπποειδών, της ρινοπνευμονίας των ιπποειδών και της ιογενούς αρτηρίτιδας των ίππων που απαριθμούνται στο σημείο 4 του άρθρου 1.2.3. του Κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (oie), έκδοση 2009·

Maltees

li waqt spezzjoni fid-data tal-ġbir tad-demm ma wrewx sinjali kliniċi ta’ xi marda li bilfors trid tiġi nnotifikata elenkata fl-anness a għad-direttiva 90/426/kee(4), u tal-influwenza ekwina, il-piroplażmożi tal-ekwini, ir-rinopnewmonite tal-ekwini u l-artrite virali tal-ekwini elenkati fil-punt 4 tal-artikolu 1.2.3. tal-kodiċi tas-saħħa tal-annimali terrestri tal-organizzazzjoni dinjija għas-saħħa tal-annimali (oie), edizzjoni tal-2009;

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

όπου η παρουσία των νόσων της αμερικανικής σηψιγονίας, του μικρού κάνθαρου κυψελών (aethina tumida) και ακάρεων του γένους tropilaelaps spp. είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιμη σε ολόκληρη την επικράτεια της τρίτης χώρας ή της εν λόγω περιοχής.

Maltees

jekk il-preżenza ta’ batteri tal-larvi tan-naħal (foulbrood) amerikani, il-ħanfusa ż-żgħira tad-doqqajs (aethina tumida) u d-dudu tropilaelaps (tropilaelaps spp.) huma soġġetti għal notfikazzjoni obbligatorja fit-territorju kollu tal-pajjiż terz jew tat-territtorju kkonċernat.

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Grieks

προέρχονται από περιοχή με κωδικό:… (1) στην οποία η αμερικανική σηψιγονία, ο μικρός κάνθαρος κυψελών (aethina tumida) και τα ακάρεα του γένους tropilaelaps (tropilaelaps spp) είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιμες ασθένειες/παράσιτα.

Maltees

ġejjin mit-territorju bil-kodiċi: … (1) li fih, il-batteri tal-larvi tan-naħal (foulbrood) amerikani, il-ħanfusa ż-żgħira tal-ġarra tan-naħal (aethina tumida) u l-tropilaelaps mite (tropilaelaps spp.) huma mard/insetti qerrieda li għandhom jiġu notifikati.

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK