Je was op zoek naar: termoelettrica (Italiaans - Tjechisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Italiaans

Tjechisch

Info

Italiaans

la grande riparazione di una centrale termoelettrica convenzionale

Tjechisch

generální oprava tepelné elektrárny á c i

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Italiaans

use energia solare (6626) centrale termica conversione termoelettrica dell'energia solare

Tjechisch

use uran (6621) plynem chlazený reaktor p r i r o ze n á radioaktivita

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Italiaans

gli asset di ngp comprendevano due impianti di produzione e una centrale termoelettrica, alcuni impianti secondari e un centro di ricerca.

Tjechisch

majetek podniku ngp zahrnoval dva výrobní provozy a tepelnou elektrárnu, několik pomocných zařízení a výzkumné středisko.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Italiaans

edp sarà quindi in grado di conoscere anticipatamente il regime di produzione di energia termoelettrica pianificato da turbogas per il giorno successivo.

Tjechisch

edp tak bude předem znát průběh výroby plánovaný společností turbogás na následující den.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Italiaans

cen -en 125:1991 dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas — dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento -— --

Tjechisch

cen -en 125:1991 pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – termoelektrické pojistky plamene -— --

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 12
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(33) in merito agli effetti orizzontali, la commissione ha stabilito che, se non vi fosse l’operazione, gdp sarebbe molto probabilmente diventato il principale concorrente nei mercati dell'elettricità in portogallo, visto che: i) l'accesso a risorse di gas a condizioni competitive offre un importante vantaggio nel settore dell'elettricità, poiché le centrali termoelettriche a gas (a ciclo combinato) rappresentano attualmente il sistema più diffuso di generazione di nuova energia, e che ii) gdp, essendo un’impresa portoghese, potrebbe contare sul proprio marchio e sulla propria clientela del gas, alla quale potrebbe fornire sia gas sia elettricità.

Tjechisch

(33) pokud jde o horizontální dopady, komise zjistila, že bez spojení by se společnost gdp s největší pravděpodobností stala hlavním konkurentem na portugalském trhu s elektřinou, a to při zohlednění následujících skutečností: i) přístup ke konkurenčním zdrojům plynu je významnou výhodou v oblasti elektráren a plynových elektráren (ccgt), jež jsou v současnosti nejobvyklejším druhem nových elektráren a ii) společnost gdp, jakožto portugalský podnik může spoléhat na svou značku a odběratele plynu, jimž může nabídnout společné dodávky plynu i elektřiny.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(59) i vantaggi di edp possono essere riuniti in tre categorie: a) vantaggi a livello dell'approvvigionamento riconducibili all'attività di edp di produttore di energia termoelettrica in portogallo; b) vantaggi derivanti dalla posizione di edp di operatore ex monopolista nel settore della distribuzione di elettricità agli utenti finali e della distribuzione, c) vantaggi derivanti dalla sua posizione nel mercato della distribuzione secondaria (utenti finali) in portogallo e dalle sue conoscenze di tale mercato (portgás e scambio di informazioni relative a lisboagás).

Tjechisch

(59) výhody společnosti edp lze shrnout do tří hlavních oblastí: a) výhody v oblasti nákupu v důsledku postavení společnosti edp jako výrobce elektřiny v plynových elektrárnách v portugalsku; b) výhody dané postavením edp jako nástupnické organizace bývalého monopolního maloobchodního dodavatele elektřiny a distributora; c) výhody dané postavením na maloobchodním trhu s plynem v portugalsku a informacemi o tomto trhu (portgás a sdílení informací o lisboagás).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(27) il mercato della distribuzione di gas alle centrali termoelettriche sarà il primo ad essere liberalizzato in portogallo. le parti sostengono che le centrali a ciclo combinato e la grande utenza industriale dovrebbero essere inquadrate in un unico mercato, ovvero nel più ampio mercato della distribuzione primaria. la commissione non condivide tale tesi, in quanto le centrali ccgt hanno esigenze del tutto peculiari in termini di quantità e flessibilità dell’offerta, che le inducono a stipulare contratti sia a lungo termine — al fine di garantire la loro operatività sotto il profilo economico e tecnico e la sicurezza d’approvvigionamento — sia a breve termine, per periodi più brevi. differiscono inoltre per quanto riguarda i margini, i rapporti con la clientela, le esigenze commerciali dei rivenditori e la dinamica di crescita.

Tjechisch

(27) jako první bude liberalizován trh, jenž zajišťuje dodávky plynu výrobcům elektřiny. strany tvrdí, že odběratelé ccgt a lic by se měli považovat za součást jednoho rozsáhlejšího velkoobchodního trhu. komise se stranami nesouhlasí. výrobci elektřiny mají totiž specifické požadavky na dodávky, jak z hlediska množství, tak i přizpůsobivosti zásobování. odběratelé ccgt proto potřebují kombinovat dlouhodobé smlouvy, jež jsou nezbytné pro zajištění základní ekonomické a technické provozuschopnosti a pro jistotu zásobování projektů ccgt, s krátkodobými smlouvami na omezenější období. rovněž mají jiné marže a vztahy se zákazníky; odlišné jsou i podnikatelské potřeby prodejců a dynamika růstu.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(43) l'entità risultante dall'operazione potrà disporre dei dati relativi ai costi reali d'acquisto dei mezzi di produzione dei suoi concorrenti reali e potrà fissare dei prezzi che li escludano dal mercato. tale vantaggio strutturale rafforzerà altresì la posizione dominante di edp, in quanto probabilmente scoraggerà o ritarderà ulteriormente l'ingresso di concorrenti potenziali, interessati a gestire nuove centrali termoelettriche avvalendosi di gas fornito da gdp.

Tjechisch

(43) spojený subjekt bude znát skutečné vstupní náklady konkurence a bude schopen stanovovat ceny tak, aby konkurenci zabránil v činnosti. taková strukturální výhoda dále posílí dominantní postavení edp a nejspíš bude pomocí dodávek plynu společností gdp odrazovat vstup potenciální konkurence, jež by chtěla provozovat nové elektrárny ccgt, nebo tento vstup pozdrží.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(44) ad operazione avvenuta, edp potrà accedere inoltre ai dati relativi alla programmazione giornaliera di gas di turbogas (e di altre centrali termoelettriche eventualmente rifornite da gdp in futuro), ossia ai dati relativi al volume di gas che i gestori di impianti termoelettrici intendono prelevare per ora, resi noti con un giorno di anticipo. edp sarà quindi in grado di conoscere anticipatamente il regime di produzione di energia termoelettrica pianificato da turbogas per il giorno successivo. considerata la volatilità della produzione degli impianti a ciclo combinato, tale informazione è di importanza strategica. sapendo, ad esempio, che turbogás non intende produrre energia ad un determinato orario del giorno successivo, edp potrà aumentare i suoi prezzi oltre i costi variabili di turbogás, senza correre il rischio di perdere le vendite destinate a turbogás.

Tjechisch

(44) společnost edp bude mít po spojení přístup i k denním nominacím plynu společnosti turbogás (a dalších ccgt, jimž by gdp mohla dodávat plyn v budoucnosti). denní nominace je hodinový diagram plánované spotřeby plynu ccgt stanovený den předem. edp tak bude předem znát průběh výroby plánovaný společností turbogás na následující den. vzhledem k výkyvům v produkci ccgt se jedná o informaci strategického významu: například znalost toho, že turbogás neplánuje v určitou dobu následujícího dne výrobu elektřiny znamená, že edp bude moci zvýšit ceny nad úroveň variabilních nákladů společnosti turbogás, aniž by se musela obávat, že nebude moci této společnosti prodat plyn.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(63) la proposta delle parti è articolata in una serie di misure volte ad assicurare, da un lato, l'ingresso nel mercato di eventuali concorrenti e, dall’altro, ad evitare la dismissione di attività nel settore della generazione. la proposta si fonda principalmente su una moratoria nella costruzione di nuove centrali termoelettriche a ciclo combinato da parte di edp e sull’affitto di parte della capacità produttiva della centrale ter, di proprietà di edp, per un periodo limitato.

Tjechisch

(63) nabídka stran je souborem opatření určených k zajištění vstupu konkurence při současném vyhnutí se prodeje výrobních kapacit. vychází především z moratoria na výstavbu nových ccgt společností edp a z časově omezeného pronájmu určité výrobní kapacity elektrárny ter společnosti edp.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(66) essendo la moratoria proposta vincolata ad una clausola di revisione, è verosimile che questa cessi entro breve, senza alcuna garanzia circa l’effettivo ingresso nel mercato di nuovi concorrenti. non impedisce inoltre a edp di avviare nuovi progetti di centrali termoelettriche (realizzandone tutte le fasi tranne la costruzione concreta). la moratoria e l'affitto proposti non producono quindi l'effetto auspicato di favorire la concorrenza al pari di misure correttive strutturali.

Tjechisch

(66) vzhledem k ustanovení o přezkumu, jež je součástí navrhovaného moratoria, je pravděpodobné, že moratorium nebude mít dlouhého trvání a nejsou žádné záruky, že noví konkurenti se skutečně na trh dostanou. navíc to edp nebrání v zahájení nových projektů ccgt (veškeré kroky s výjimkou vlastní výstavby). navrhované moratorium a pronájem tak nemají kladný vliv na hospodářskou soutěž, který by byl srovnatelný se strukturální nápravou.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

(70) le parti hanno inoltre proposto di rendere disponibile della capacità nel gasdotto che collega la spagna al portogallo al punto d’ingresso in portogallo (campo maior). nell’ambito dell’inchiesta di mercato è emerso che la capacità è troppo esigua (inferiore al 10% della capacità del metanodotto, insufficiente ad approvvigionare un impianto termoelettrico di 400 mw) e non è garantita per i gasdotti a monte (gasdotto di estremadura) per il trasporto del gas fino alla frontiera portoghese. È altresì previsto un meccanismo per la fornitura di ulteriori capacità, le cui condizioni non consentono tuttavia l'accesso a tale capacità supplementare sia in tempo utile sia sostenibile sotto il profilo economico e di natura duratura, affinché i terzi possono farvi affidamento.

Tjechisch

(70) strany rovněž navrhují, že dají k dispozici kapacitu plynovodu Španělsko-portugalsko v portugalském vstupním bodu (campo maior). podle tržního testu je tato kapacita zcela nedostatečná (necelých 10% kapacity plynovodu, což nestačí pro zásobování jedné jediné elektrárny ccgt o výkonu 400 mw). navíc v přívodním plynovodu (extremadura) není zajištěno, že plyn se dostane až na portugalskou hranici. byl začleněn mechanismus zajišťující dodatečnou kapacitu. je to však za podmínek, jež nezaručují, že tato kapacita bude k dispozici včas, za ekonomicky přijatelných podmínek a dlouhodobě tak, aby na ni mohly třetí strany spoléhat.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

per centro operativo: kosovo: a) sovvenzioni di start-up, prestiti, formazione e consulenza alle piccole imprese; b) assistenza giuridica a persone vulnerabili; c) prestiti da parte del regime di credito dell’aer; d) riparazioni importanti e complesse della centrale termica kosovo b danneggiata dal fuoco; e) ristrutturazione della substazione di riscaldamento nel distretto di sunny hill a pristina; f) riapertura di sei ponti tra pristina e il confine con la fyrom. serbia: a) progetti di legge per la riforma della pubblica amministrazione; b) programmi di formazione per corpi speciali di polizia; c) programma di ristrutturazione degli ospedali; d) creazione di nuovi posti di lavoro grazie ai prestiti del fondo di credito rotativo; e) sostegno alla formazione per le imprese; f) revisione di centrali termoelettriche; g) centri regionali di formazione per adulti; ristrutturazione e fornitura di sistemi informatici a scuole pilota; h) lavori sul ponte sloboda e alla frontiera di horgos con l’ungheria. montenegro: a) formazione specialistica alla polizia di frontiera e ai dipendenti pubblici; b) data base centrale informatizzato del ministero dell’interno; c) agenzia per la gestione delle risorse umane, centri regionali per la l’istruzione e la formazione professionale; d) laboratorio veterinario; e) nuova direzione per le strade e normativa sui trasporti; f) piani direttivi sulla gestione dei rifiuti solidi e delle acque reflue; g) frazionamento/ristrutturazione della società elettrica, strategia per l’efficienza energetica. fyrom: a) ritorno a casa del 90% degli sfollati interni; b) formazione per consentire, principalmente a persone di etnia albanese, l’accesso alla pubblica amministrazione; c) creazione e conservazione di posti di lavoro grazie ai prestiti del fondo di credito rotativo alle pmi; istituzione dell’agenzia per la promozione dell’imprenditorialità e osservatorio sulle pmi; d) sviluppo di tre nuovi istituti e formazione del relativo personale. -

Tjechisch

podle provozního střediska: kosovo: a) pomoc začínajícím podnikům, půjčky, odborné vzdělávání a poradenství pro malé podniky; b) právní pomoc nechráněným osobám; c) půjčky poskytované z úvěrových programů agentury; d) zásadní a komplexní opravy požárem poškozené tepelné elektrárny kosovo b; e) rekonstrukce předávací stanice tepla městské části sunny hill v prištině; f) znovuotevření šesti mostů mezi prištinou a hraničním přechodem s fyrom. srbsko: a) návrhy zákonů v rámci reformy veřejné správy; b) školicí programy pro zvláštní jednotky policie; c) program modernizace nemocnic; d) vytvoření nových pracovních míst díky půjčkám z fondu revolvingových úvěrů; e) podpora odborného vzdělávání pro podniky; f) generální opravy tepelných elektráren; g) oblastní školicí střediska pro dospělé; rekonstrukce pilotních škol a jejich vybavení výpočetní technikou; h) práce na mostu sloboda a hraničním přechodu horgos s maďarskem. ČernÁ hora: a) specializované školení pohraniční policie a zaměstnanců státní správy; b) centrální databáze it ministerstva vnitra; c) agentura pro řízení lidských zdrojů, oblastní střediska odborného vzdělávání a přípravy; d) veterinární laboratoř; e) nové ředitelství silnic a zákony v oblasti dopravy; f) územní plány pro odpadní vodu a pevné odpady; g) právní oddělení/restrukturalizace podniků v oblasti energetiky, strategie energetické efektivity. fyrom: a) 90% vysídlených osob uvnitř země se vrátilo do svých domovů před konfliktem; b) odborné vzdělávání převážně etnických albánců, kteří se mají stát zaměstnanci veřejné správy; c) vytvoření nových pracovních míst a zachování pracovních míst díky půjčkám pro msp z fondů revolvingových úvěrů; zřízení agentury pro podporu podnikání a monitorovacího centra pro sme; d) vytvoření tří nových ústavů a vyškolení jejich pracovníků. -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

cen -en 125:1991dispositivi di controllo di fiamma per apparecchi a gas — dispositivi di controllo termoelettrici -— --

Tjechisch

cen -en 125:1991pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv – termoelektrické pojistky plamene -— --

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

centrali termoelettriche

Tjechisch

termoelektrické elektrárny

Laatste Update: 2014-12-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Italiaans

energia termica derivante dalla radiazione solare che può consistere in impianti solari termoelettrici o in apparecchiature per la produzione termica.

Tjechisch

teplo ze slunečního záření; může se jednat o solární termální elektrárny nebo zařízení pro výrobu tepla.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

lavori di costruzione di centrali termoelettriche

Tjechisch

výstavba tepelných elektráren

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 mwe o più),

Tjechisch

tepelné a jaderné elektrárny (generátory s kapacitou 100 mwe nebo vyšší),

Laatste Update: 2014-11-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Italiaans

la temperatura deve essere misurata mediante apparecchi termoelettrici calibrati e deve essere registrata costantemente.

Tjechisch

teplota musí být měřena kalibrovanými termoelektrickými přístroji a průběžně zaznamenávána.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK