Vraag Google

Je was op zoek naar: nestrādājoša (Lets - Frans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Lets

Frans

Info

Lets

Nestrādājoša persona

Frans

Personne non active

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

saņem pensiju kā nestrādājoša persona.

Frans

bénéficie de la pension de non-actif.

Laatste Update: 2014-11-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

nesaņem pensiju kā nestrādājoša persona.

Frans

ne perçoit pas de pension de non-actif.

Laatste Update: 2014-11-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

ir pieprasījis pensiju kā nestrādājoša persona.

Frans

a demandé la pension de non-actif.

Laatste Update: 2014-11-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

nestrādājoša apkalpes locekļa pārvietošana no vienas vietas uz otru saskaņā ar ekspluatanta rīkojumu, izņemot ceļā pavadīto laiku.

Frans

Le transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Nestrādājoša persona vispirms saņem pabalstu, kas pielīdzināts 70ž% no dienas izpeļņas. Atkarībā no profesionālās darbības veida, pabalsta saņemšanas ilgums ir no sešiem mēnešiem līdz lielākais pieciem gadiem.

Frans

Ilestindiqué pour lespersonnesatteintesd'uneaffection physique ou mentale nécessitantun traite-mentqui ne peuts'effectuer intégralementdansl'envi-ronnementquotidien de l'intéressé.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Ceļvedī ir sīki aprakstīti koordinētie ES sociālā nodrošinājuma noteikumi un izskaidrotas personu tiesības, ja tās ir darba ņēmējs, tūrists, students, bezdarbnieks vai cita nestrādājoša persona, pensionārs vai trešās valsts valstspiederīgais.

Frans

Il expose en détail les dispositions européennes de sécurité sociale coordonnées et explique les droits dont bénéŒcient les travailleurs, les touristes, les étudiants, les chômeurs et d’autres personnes non actives, les titulaires de pension et les ressortissants de pays tiers.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

1.3. EESK pauž nožēlu, ka Komisijas pirmajā plānā nav paredzēts paplašināt pieaugušo neprofesionālo izglītību, uz personības attīstību un pilsoniskuma veicināšanu vērstu neformālo izglītību un pašizglītību, kas vienādā mērā ir vajadzīga gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem.

Frans

1.3 Le CESE regrette que ce premier Plan ne compte pas encore parmi ses lignes de force le développement de l'éducation et de la formation non professionnelles des adultes et de l'apprentissage non formel et informel en tant qu'aspects contribuant à l'épanouissement personnel général et au renforcement de la citoyenneté active, dont ont autant besoin les personnes qui travaillent que celles qui ne travaillent pas.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Līdzsvara atjaunošana attiecībā starp strādājošajiem un nestrādājošajiem, darba tirgus atstāšanas vidējā vecuma pieaugums, optimāla darbaspēka apjoma uzturēšana attiecībā uz Eiropas Savienības demogrāfiskās situācijas prognozēm vispirms nozīmē nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu strādājošajiem, kas vecāki par 55 gadiem.

Frans

Le rééquilibrage du rapport entre actifs et inactifs, l’évolution de l’âge moyen de la sortie du marché du travail, le maintien d’un volume de main d’œuvre optimal au regard des prévisions démographiques de l’Union européenne, passent d’abord par le relèvement du taux d’activité des salariés de plus de 55 ans.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Lets

1.2. EESK izsaka nožēlu, ka Komisijas pirmajā plānā nav paredzēts paplašināt pieaugušo neprofesionālo izglītību, uz personības attīstību un pilsoniskuma veicināšanu vērstu neformālo izglītību un pašizglītību, kas vienādā mērā ir vajadzīga gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem.

Frans

1.2 Le CESE regrette que ce premier Plan ne compte pas encore parmi ses lignes de force le développement de l'éducation et de la formation non professionnelles des adultes et de l'apprentissage non formel et informel en tant qu'aspects contribuant à l'épanouissement personnel général et au renforcement de l'engagement citoyen, dont ont autant besoin les personnes qui travaillent que celles qui ne travaillent pas.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Regulas (EK) Nr. 883/2004 darbības jomas attiecināšana uz visām apdrošinātajām personām, ieskatot nestrādājošos, pieprasa dažus specifiskus noteikumus un procedūras attiecībā uz šīm personām, jo īpaši, lai noteiktu tiesību aktus, kas piemērojami, lai ņemtu vērā laiku, ko bērnu audzināšanai veltījušas personas, kas nekad nav veikušas algotu darbu vai nav bijušas pašnodarbinātā statusā dažādās dalībvalstīs, kurās tās ir dzīvojušas.

Frans

L'extension du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 à l'ensemble des personnes assurées, y compris aux non actifs, requiert certaines règles et procédures spécifiques pour ces personnes, notamment afin de définir la législation applicable pour la prise en compte des périodes consacrées à l'éducation d'enfants par des personnes qui n'ont jamais exercé d'activité salariée ou non salariée dans les différents États membres dans lesquels elles ont résidé.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Lets

1.4. EESK uzskata, ka jānodrošina piemēroti pamatnosacījumi, kas atbilstu arī nestrādājošu sieviešu un vīriešu īpašajām izglītības interesēm, lai veicinātu viņu aktīvu iesaisti mūžizglītības procesā.

Frans

1.4 Le CESE demande que des conditions-cadres attrayantes soient créées concernant notamment les intérêts spécifiques en matière d'apprentissage des personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, afin de leur permettre de participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Lets

Pāreja no bezdarba uz nodarbinātību lielā mērā mazina nabadzības riska varbūtību; bezdarbnieku un darba spējīga vecuma nestrādājošo personu labklājība vēl vairāk ir apdraudēta, ja nav nekādu ienākumu no darba mājsaimniecībā.

Frans

Le passage de la situation de chômeur à celle de travailleur réduit considérablement la probabilité d’être exposé à la pauvreté ; de plus, le bien-être des sans-emploi ou des inactifs en âge de travailler est encore plus menacé si les ménages concernés ne perçoivent aucun revenu d’origine professionnelle.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Lets

raksturīgi, ka nestrādājošo vientuļo vecāku veselības stāvoklis ir slikts vai ka viņiem ir slims bērns vai arī viņu mājsaimniecībā ir kāda cita persona, kuras slimība vai spēju traucējumi ierobežo viņu iespējas strādāt (10% nestrādājošo vientuļo vecāku);

Frans

Les parents isolés sans travail sont plus susceptibles d’avoir une santé fragile ou d’avoir un enfant ou un parent malade ou handicapé à la maison, ce qui restreint ses opportunités de travail (c’est le cas d’un parent isolé sans travail sur dix).

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Lets

nestrādājošiem vientuļiem vecākiem lielākoties trūkst tirgus prasībām atbilstošas kvalifikācijas.

Frans

Les parents isolés sans travail sont généralement dépourvus de qualifications exploitables sur le marché du travail.8 Moins ils ont de qualifications, et moins ils ont de chances de retrouver un emploi.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

nestrādājošiem vientuļiem vecākiem lielākoties trūkst tirgus prasībām atbilstošas kvalifikācijas.

Frans

Les parents isolés sans travail sont généralement dépourvus de qualifications exploitables sur le marché du travail.8 Moins ils ont de qualifications, plus ils sont vulnérables sur le marché du travail.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Ņemot vērā sabiedrības novecošanu, kad pašlaik vidēji ES 2 strādājošie uztur vienu nestrādājošu personu 18, daudzu dalībvalstu pensiju saistības ievērojami palielināsies 19, vienlaikus saglabājoties arī augstam jauniešu bezdarba līmenim.

Frans

Avec le vieillissement de la population (actuellement, dans l’UE, on compte en moyenne 2 personnes actives pour une personne inactive18), les engagements de retraite augmenteront fortement19 dans de nombreux États membres, tandis que le taux de chômage des jeunes restera élevé.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Aktīvu un preventīvu pasākumu veicināšana, kas domāti bezdarbniekiem un nestrādājošiem, jāatzīst par svarīgu mērķi, un darba tirgus instrumenti konsekventi jāorientē uz bezdarbnieku reintegrāciju pirmajā darba tirgū.

Frans

La promotion de mesures actives et préventives à destination des chômeurs et des inactifs doit être reconnue comme un objectif important, et les instruments des politiques de l'emploi doivent viser de manière cohérente à la réinsertion des chômeurs dans le marché du travail principal.

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Lets

raksturīgi, ka nestrādājošo vientuļo vecāku veselības stāvoklis ir slikts vai ka viņiem ir slims bērns vai arī viņu mājsaimniecībā ir kāda cita persona, kuras slimība ierobežo viņu iespējas strādāt (10% nestrādājošo vientuļo vecāku);

Frans

Les parents isolés sans travail sont plus susceptibles d’avoir une santé fragile ou d’avoir un enfant ou un parent malade à la maison, ce qui restreint ses opportunités de travail (c’est le cas d’un parent isolé sans travail sur dix).

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Lets

Taču ES vidējie rādītāji liecina par skaudru realitāti: tikai 18 % nestrādājošo iedzīvotāju, kuri pakļauti nabadzības riskam, saņem sociālo palīdzību (pat ja šis rādītājs jāizsaka attiecībā pret citiem rādītājiem, tajā nav ņemti vērā citu veidu pieprasītie pabalsti6).

Frans

Cependant, la moyenne communautaire fait apparaître une réalité plus dure: seulement 18 % des citoyens sans emploi exposés à un risque de pauvreté bénéficient de l'aide sociale (ce chiffre doit être nuancé: il ne tient pas compte du bénéfice d'autres types de prestations6).

Laatste Update: 2017-04-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK