Vraag Google

Je was op zoek naar: kontravenzjoni (Maltees - Deens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Deens

Info

Maltees

Il-pieni għandhom ikunu proporzjonati mal-kontravenzjoni.

Deens

Sanktionerne skal afpasses efter overtrædelserne.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

(b) ordni sabiex jiġu ssekwestrati l-prodotti tal-kontravenzjoni;

Deens

b) en afgørelse om beslaglæggelse af de designkrænkende produkter

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

-li jtemmu l-kontravenzjoni skond il-kondizzjonijiet imposti mill-Istat Membru.

Deens

-at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

(b) operazzjonijiet jew ordnijiet għal kummerċ li jinvolvu proċeduri fittizji jew kull forma oħra ta'qerq jew kontravenzjoni;

Deens

b) transaktioner eller handelsordrer, hvorved der benyttes fingererede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

iwettaq jew jagħmel arranġamenti għal inkjesti xierqa biex ikunu identifikati r-regoli ta’ oriġini u ma jitħalliex ikun hemm kontravenzjoni tagħhom;

Deens

foretager eller sørger for passende undersøgelser for at identificere og forhindre overtrædelse af oprindelsesreglerne

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Il-garanzija ma għandhiex taqbeż il-multa massima pprovduta skond il-leġislazzjoni nazzjonali rigward il-kontravenzjoni allegata.

Deens

Garantien må ikke overstige maksimumsbeløbet for den bøde, som der efter den nationale lovgivning idømmes for den påståede overtrædelse.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Jekk dawn id-disposizzjonijiet ma jitħarsux, il-Gvern tal-Ginea-Bissau jirriserva d-dritt li jissospendi, u fil-każ tat-tieni offiża li ma jġeddidx il-liċenzja tal-bastiment li jagħmel il-kontravenzjoni sakemm titħares il-formalità.

Deens

Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, forbeholder Guinea-Bissaus regering sig ret til at suspendere det pågældende fartøjs licens og til i gentagelsestilfælde ikke at forny licensen, før formaliteterne er bragt i orden.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, qed jiġi stabbilit dazju mal-pajjiż kollu, jekk hemm, gћal dawk il-pajjiżi li jaqgћu taћt l-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, ћlief gћal dawk il-każijiet fejn il-kumpaniji jkunu kapaċi juru, skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku, li l-prezzijiet u l-kwantitajiet tal-esportazzjonijiet tagћhom kif ukoll il-kundizzjonijiet u t-termini tal-bejgћ huma determinati b’mod ħieles, li r-rati tal-kambju jsiru skont ir-rati tas-suq, u li kwalunkwe ndћil mill-Istat ma jkunx tali li jippermetti l-kontravenzjoni tal-miżuri jekk l-esportaturi jingћataw rati differenti ta’ dazju.

Deens

I medfør af grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsættes der eventuelt en landsdækkende told for lande, der er omfattet af grundforordningens artikel 2, stk. 7, undtagen hvis virksomhederne i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5, kan påvise, at deres eksportpriser og -mængder samt vilkårene og betingelserne for salget fastsættes frit, at valutaomregninger foretages til markedskursen, og at en eventuel statslig indgriben ikke muliggør omgåelse af foranstaltninger, hvis eksportører pålægges forskellige toldsatser.

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Kull parti għandha tieħu miżuri ta' infurzar kontra bastimenti tas-sajd intitolati jtajru l-bandiera tagħha li jiksru dawk id-disposizzjonijiet ta' dan il-Ftehim, inkluż, fejn jixraq, li jagħmlu l-kontravenzjoni ta' dawn id-disposizzjonijiet offiża taħt il-leġislazzjoni nazzjonali.

Deens

Enhver part skal over for fiskerfartøjer, der har ret til at føre dens flag, og som overtræder bestemmelserne i denne aftale, træffe håndhævelsesforanstaltninger og om nødvendigt fastsætte straffebestemmelser herom i den nationale lovgivning.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Madankollu, jekk il-kontravenzjoni jkollha x’taqsam biss mal-konċentrazzjoni tal-prodotti riferiti fl-Artikolu 5(2) u li tkun inqas minn 20 % taħt il-konċentrazzjoni preskritta, għandhom jintilfu biss 25 % ta’ l-ammont tal-ganranzija.

Deens

Hvis imidlertid en konstateret overtrædelse kun vedrører en afvigelse fra de i artikel 5, stk. 2, omhandlede doseringer med mindre end 20 %, fortabes 25 % af garantien.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw illi d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jiġu applikati u li jippenalizzaw kull kontravenzjoni.

Deens

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes, og at sanktioner bringes i anvendelse ved eventuelle overtrædelser.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Fi żmien xahrejn mill-pubblikazzjoni skond ilparagrafu 1, jew minn meta lKummissjoni tkun ġiet infurmata dwar allegazzjoni ta' kontravenzjoni tal-liġi Komunitarja min-naħa ta' Stat Membru magħmula quddiem kumitat temporanju ta' inkjesta, ilKummissjoni tista' tgħarraf lillParlament Ewropew li każ li għandu jiġi eżaminat millkumitat temporanju ta' inkjesta huwa soġġett għal proċedura Komunitarja ta' qabel il-kawża; f'dawk il-każi ilkumitat temporanju ta' inkjesta għandu jieħu lpassi kollha meħtieġa sabiex jippermetti lillKummissjoni li teżerċita ssetgħat mogħtija lilha mit-Trattati b'mod sħiħ.

Deens

Inden for en frist på to måneder efter offentliggørelse i overensstemmelse med stk. 1, eller efter at Kommissionen har fået kendskab til, at der for et midlertidigt undersøgelsesudvalg er fremsat påstand om, at en medlemsstat har overtrådt fællesskabsretten, kan Kommissionen meddele Parlamentet, at et forhold, som henhører under et midlertidigt undersøgelsesudvalg, er genstand for en fællesskabsretlig overtrædelsesprocedure; i så fald træffer det midlertidige undersøgelsesudvalg alle de foranstaltninger, som er nødvendige for at sætte Kommissionen i stand til fuldt ud at udøve sine beføjelser i henhold til traktaterne.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Jekk BĊN jaċċerta xi kontravenzjoni matul l-ispezzjonijiet, l-istituzzjonijiet ta » kreditu jew cash handlers professjonali oħra għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw il-konformità mal-ħtiġijiet ta » dan il-qafas kemm jista » jkun malajr.

Deens

Hvis den nationale centralbank i forbindelse med en inspektion konstaterer, at kravene i denne referenceramme ikke overholdes, skal der snarest muligt træffes de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dette sker.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Din iċ-ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex intiża biex tillimita r-responsabbiltà tal-BĊE b’ kontravenzjoni ta’ kwalunkwe rekwiżit stabbilit fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas ma hi maħsuba biex teskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu esklużi skond tali liġi.

Deens

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse ECBs ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke ECBs ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Maltees

(3) L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jiżguraw id-dixxiplina interna sabiex jiżguraw illi l-programmi ta'ħidma jkunu jistgħu jiġu nfurzati. Il-penali għandhom ikunu proporzjonati mal-kontravenzjoni u għandhom ikunu mgħarrfa minn qabel lill-membri.

Deens

(3) Producentorganisationerne skal sørge for, at den interne disciplin overholdes med henblik på at sikre gennemførelsen af det operationelle program. Sanktionerne skal afpasses efter overtrædelserne og på forhånd meddeles medlemmerne.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-ammonti li jridu jiġu esklużi filwaqt li tqis b’mod partikolari il-livell misjub tan-nuqqas ta'konformità. Il-Kummissjoni għandha tqis in-natura u l-gravità tal-kontravenzjoni u tat-telf finanzjarju sofrut mill-Komunità.

Deens

Kommissionen anslår de beløb, der skal udelukkes, især på baggrund af det regelstridige forholds omfang. Kommissionen tager i denne forbindelse hensyn til overtrædelsens art og grovhed samt til den økonomiske skade, der er påført Fællesskabet.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

(1) Il-Kummissjoni rċeviet talba skond l-Artikolu 13(3) tar-Regolament Bażiku biex jinvestiga l-allegata kontravenzjoni ta'miżuri fuq importi li jifqgħu s-suq dwar importi ta'ċerti tipii ta'fajls li joriġinaw mir-Repubblika taċ-Ċina.

Deens

(1) Kommissionen har modtaget en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, i grundforordningen om at undersøge den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført over for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

230 -Analiżi ta'l-impatt Jeżistu tliet għażliet kbar fil-qafas tar-reviżjoni tad-Direttivi “ta'l-appell”, tnejn minn dawn l-għażliet jistgħu jkunu suġġetti ta'varjant skond jekk hix prevista tibdila tad-direttivi jew l-adozzjoni ta'komunikazzjoni: (1) Id-Direttivi jinżammu kif inhuma: din l-għażla tikkonsisti filli l-Kummissjoni tiħeġġeġ li tibda proċeduri ta'infrazzjoni maħsuba biex jittrattaw il-problemi kollha ta'nuqqas ta'kompatibbiltà bejn id-Direttivi “ta'l-appell” tal-leġiżlazzjoni jew il-prattiċi nazzjonali f’dan il-qasam. Id-differenzi diġà nnutati fil-mod li bih l-Istati Membri jisiltu l-konsegwenzi operattivi mill-prinċipji stabbiliti mill-ġurisprudenza tal-Qorti jippersistu u l-problemi fil-proċess ta'l-iffirmar tal-kuntratt jiġu rregolati b’mod parzjali biss u fuq termini ta'żmien differenti ħafna bejn l-Istati Membri, li jċaħħad lill-operaturi ekonomiċi mill-garanziji fir-rigward ta'l-effikaċja ta'l-appell ta'qabel il-kuntratt applikabbli fl-Istati Membri (“no level playing field”). Fir-rigward ta'l-għotjiet illegali bi ftehim, il-biċċa l-kbira ta'l-Istati Membri ma jipprevedux iż-żmien eżatt meta bi ħsiebhom jistabbilixxu l-mekkaniżmu ta'appelli speċifiċi. Fil-prattika, il-kuntratturi potenzjali jibqa'jkollhom biss il-possibbiltà ta'appell għall-ħlas tad-danni. Id-diffikultajiet inerenti f’dan it-tip ta'appell, bħall-obbligu tal-prova u t-tul u l-ispejjeż tal-proċeduri, ma jinkoraġġux lill-kuntratturi sabiex jagħmlu użu minnu, billi rarament jipproduċi riżultati pożittivi. Fin-nuqqas ta'aġir ikkoordinat li jippermetti t-twettiq ta'appelli effikaċi kontra din il-prattika illegali, it-trasparenza u l-kompetizzjoni għall-kuntratti pubbliċi ma jiġux imtejba, li jċaħħad lill-intrapriżi Ewropej (inklużi l-aktar kompetittivi fosthom) mill-opportunità li jressquħu l-offerti għall-kuntratti pubbliċi li jibqgħu jingħataw bi ftehim. (2) L-introduzzjoni ta'perjodu ta'sospensjoni tat-tip “standstill” permezz ta'emenda tad-direttivi jew permezz ta'komunikazzjoni li tindika l-obbligi ta'l-Istati Membri f’dan ir-rigward: għalkemm il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat il-ħtieġa li jkun hemm perjodu ta'sospensjoni raġonevoli, sabiex l-intrapriżi li jħossuhom offiżi jkunu jistgħu jissottomettu appell utli fi stadju fejn il-kontravenzjoni tkun għad tista'tiġi rranġata, għad hemm differenzi bejn Stat Membru u ieħor dwar l-iskop u l-kontenut eżatt ta'dan l-obbligu. It-tislit tal-konsegwenzi operattivi minn tali obbligu f’Direttiva jippermetti r-regolazzjoni fl-istess waqt tal-problema tal-kompetizzjoni għall-iffirmar tal-kuntratti fil-proċeduri formali għall-għoti u dik li għandha x’taqsam ma'l-għotjiet illegali bi ftehim billi ttejjeb is-sigurtà ġuridika fis-sitwazzjonijiet previsti permezz ta'garanziji għall-applikazzjoni effikaċi tal-miżura. (3) Prerogattivi ġodda mogħtija lil awtoritajiet indipendenti permezz ta'emenda tad-direttivi jew permezz ta'komunikazzjoni li tħeġġeġ it-twaqqif ta'tali awtoritajiet: L-Istati Membri jaħtru awtoritajiet indipendenti li jkollhom l-awtorità li javżaw lill-awtoritajiet kontraenti dwar l-aktar kontravenzjonijiet serji tal-liġi Komunitarja dwar il-kuntratti pubbliċi (b’mod partikolari l-għotjiet illegali bi ftehim) sabiex dawn jikkoreġu n-nuqqasijiet innutati huma stess. Dan il-mekkaniżmu ta'notifika għandu ċerti vantaġġi, għal dawk li jitfgħu l-offerti, f’termini ta'spejjeż u anonimità. Min-naħa l-oħra, l-inċertezza dwar l-ispejjeż amministrattivi li jistgħu jkunu involuti għall-operat ta'dawn l-awtoritajiet indipendenti u l-pożizzjoni negattiva espressa mill-maġġoranza tad-delegazzjonijiet ta'l-Istati Membri fil-qafas tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Kuntratti Pubbliċi, wasslet lill-Kummissjoni sabiex tiskarta din is-soluzzjoni u tagħżel l-introduzzjoni ta'perjodu ta'sospensjoni. -

Deens

Konsekvensanalyse Der er tre hovedmuligheder for revision af klagedirektiverne, hvoraf to kan gennemføres enten ved en ændring af direktiverne eller ved vedtagelse af en meddelelse: 1) Direktiverne forbliver uændrede: Denne mulighed vil i givet fald bestå i at tilskynde Kommissionen til at iværksætte overtrædelsesprocedurer med henblik på at behandle alle de problemer, der er forbundet med nationale lovgivningers og fremgangsmåders uforenelighed med klagedirektiverne. De forskelle, der allerede er konstateret med hensyn til, hvordan medlemsstaterne drager praktiske konsekvenser af de principper, der er udledt af Domstolens praksis, vil i så fald fortsat bestå, og problemerne med kapløbet om undertegnelsen af kontrakter vil kun delvist blive løst og mere eller mindre hurtigt alt efter medlemsstat, hvilket betyder, at de økonomiske aktører ikke vil have nogen garantier med hensyn til effektiviteten af de klageprocedurer, der finder anvendelse i medlemsstaterne forud for kontraktindgåelsen ("no level playing field"). De fleste medlemsstater har ikke i øjeblikket planer om at indføre særlige klageordninger for ulovlig underhåndstildeling af kontrakter. I praksis vil potentielle tilbudsgivere fortsat kun kunne søge skadeserstatning. Men de vanskeligheder, der er forbundet med denne type søgsmål, f.eks. bevisbyrden samt den lange varighed af og omkostningerne ved sagerne, giver ikke tilbudsgiverne mod herpå. Udfaldet er da også kun sjældent positivt. Da der ikke ved en samordnet tilgang kan indføres effektive klagemuligheder til imødegåelse af denne ulovlige praksis, vil offentlige kontrakter ikke blive mere gennemsigtige, og konkurrencen om dem vil ikke blive forbedret. Det betyder, at europæiske virksomheder (heriblandt også de mest konkurrencedygtige) ikke vil have mulighed for at deltage i udbud om offentlige kontrakter, som endnu i dag tildeles ulovligt underhånden. 2) Der indføres en frist med opsættende virkning af standstill-typen ved ændring af direktiverne eller ved en meddelelse om forpligtelser i den henseende: Det følger ganske vist af Domstolen praksis, at der skal indføres en frist med opsættende virkning af rimelig varighed, således at tilbudsgivere, der mener at have lidt skade, kan klage effektivt på et tidspunkt, hvor overtrædelserne endnu kan bringes til ophør, men i medlemsstaterne er der fortsat forskellige opfattelser af, hvor langt denne forpligtelse rækker, hvad den præcist indebærer. Ved at drage de praktiske konsekvenser af denne forpligtelse i et direktiv og dermed forbedre retssikkerheden i de pågældende situationer og give garantier for en effektiv anvendelse af ordningen, løser man på én gang problemet med kapløbet om undertegnelsen af kontrakter i forbindelse med formelle udbudsprocedurer og problemet med ulovlige underhåndstildelinger. 3) Der tillægges uafhængige myndigheder nye beføjelser ved en ændring af direktiverne eller ved en meddelelse, der tilskynder til oprettelse af sådanne myndigheder: Medlemsstaterne skal i givet fald udpege uafhængige myndigheder med beføjelse til at underrette de ordregivende myndigheder om de mest alvorlige overtrædelser af fællesskabsretten om offentlige kontrakter (specielt ulovlige underhåndstildelinger) for at tilskynde disse til selv at bringe den konstaterede overtrædelse til ophør. Denne underretningsordning vil medføre fordele for tilbudsgiverne i form af lavere omkostninger og anonymitet. Men da der er usikkerhed om de administrative omkostninger, der er forbundet med driften af disse uafhængige myndigheder, og da flertallet af medlemsstaternes delegationer forholdt sig negativt til denne løsning i Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, har Kommissionen fravalgt den til fordel for indførelse af en frist med opsættende virkning. -

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Maltees

4. Jekk tkun stabbilita kontravenzjoni tal-projbizzjoni li tinsab fl-Artikolu 4(5), il-premium mħallas għas-subkwota għandu jkun imnaqqas kif ġej:

Deens

4. Konstateres det, at det i artikel 4, stk. 5, omhandlede forbud ikke overholdes, nedsættes den præmie, der ydes for delkvoten, efter følgende regler:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

(16) Bi qbil ma'l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Bażiku, importi tal-prodotti nvestigati, jistgħu jkunu eżenti mir-reġistrazzjoni jew mill-miżuri jekk l-importazzjoni ma tikkonstitwixxix kontravenzjoni.

Deens

(16) Import af den undersøgte vare kan i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i grundforordningen fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis importen ikke udgør en omgåelse.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK