Vraag Google

Je was op zoek naar: jazzjoni (Maltees - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Engels

Info

Maltees

jazzjoni ma 'olanzapine ukoll.

Engels

Rare cases reported as NMS have also been received in association with olanzapine.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Maltees

jazzjoni ma 'olanzapine ukoll.

Engels

Very common (≥ 10%), common (≥ 1% and < 10%).

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak
Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Maltees

asso jazzjoni ma 'olanzapine ukoll.

Engels

Rare cases reported as NMS have also been received in association with olanzapine.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Maltees

jazzjoni temporali bejn il- kura b’ olanzapine u t -

Engels

14, 28, 35, 56 or 70 tablets in a box.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Maltees

Asso�jazzjoni tal- Pajji�iu tat-Territorji“Overseas”

Engels

Accession of new States Agriculture Approximation of laws Arbitration clause Association of the Overseas Countries and

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Asso»jazzjoni ta’prin»ipali Ewropea a / B³ala membru individwali tal-pubbliku

Engels

Nationalemployers organisation a / Asan individualmember ofthe public

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Approssimazzjoni tal-li�ijiet Asso�jazzjoni tal-Pajji�iu tat-Territorji“Overseas”

Engels

Area of freedom, security and justice Association of the Overseas Countries and

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Barra minn hekk, id-dispoザizzjonijiet tad-Deエiザjoni 1/95 tal-Kun-sill ta' Assoエjazzjoni ta' bejn il-KE u t-Turkija tat-22 ta' Diエembru 1995 dwar l-implimentazzjoni ta' l-aチチar faザi ta' l-Unjoni Dogana-li (), li tipprovdi gチall-eliminazzjoni ta' restrizzjonijiet jew miザuri kwantitattivi bejn l-UE u t-Turkija, huma interpretati gチall-isko-pijiet ta' l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tagチhom gチal pro-dotti li jaqgチu taチt l-Unjoni Doganali, b'mod konformi mad-deエiザjonijiet relevanti tal-Qorti tal-^ustizzja Ewropea «r-rigwardtad-dispoザizzjonijiet tat-Trattat tal-KE, b'mod partikolari l-Artikoli 28 sa 30 tiegチu.

Engels

Furthermore, the provisions of Decision 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the « n a l p h a s e o ft h e C uffs t o m s U n i o n , which provides for the elimination of quantitative restrictions or measures having equivalent e . e c t b e t w e e n t h e E U a n d Tffu r k e y , a r e i n t e r p r e t e d f o r the purposes of their implementation and application to products covered by the Customs Union, in conformity with the relevant decisions of the European Court of Justice con-cerning provisions of the EC Treaty, in particular Articles 28 to 30 thereof.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

It-Tieni Kunsill ta' Assoドjazzjoni UE-Libanu ltaqa' fil-Lussemburgu fl-24 ta' April u lEwwel Kumitat ta' Assoドjazzjoni ltaqa' f'Bejrut fl-14 ta' Novembru.

Engels

The Second EU-Lebanon Association Council met in Luxembourg on 24 April and the First Association Committee met in Beirut on 14 November.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Il-Ftehim ta' Assoドjazzjoni huwa ma│sub b│ala ftehim komprensiv, li jiポbor il-firxa s│i│a tar-relazzjonijiet ta' lUE ma' lAmerika デentrali.

Engels

The Association Agreement is envisaged as a comprehensive agreement, embracing the whole array of the EU's relations with Central America.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

F'April 2007, ilKunsill adotta direttivi ta' negozjar g│al Ftehim ta' Assoドjazzjoni mal-Komunità Andeana u l-pajjici membri tag│ha, kif diポà ポie konkluc bejn lUE u l-Messiku, u ド-デilè, u kif qed jiポi nnegozjat mal-Mercosur.

Engels

In April 2007, the Council adopted negotiating directives for an Association Agreement with the Andean Community and its member countries, as already concluded between the EU and Mexico and Chile, and under negotiation with Mercosur.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Dan il-proドess irドieva spinta partikolari meta lUE kienet aドドettata b│ala osservatur mill-Assoドjazzjoni ta' lAsja tan-Nofsinhar g│allKooperazzjoni Reポjonali (SAARC), li fet│et it-triq biex lUE tattendi s-Summit fi New Delhi fit-3 u l4 ta' April 2007 ta│t Presidenza Indjana.

Engels

This process received a particular boost when the EU was accepted as an observer by the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), which opened the way for the EU to attend the Summit in New Delhi on 3 and 4 April 2007 under Indian chairmanship.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Fl-“Aポenda ta’ Salonka g│all-Balkani tal-Punent”, adottata millKunsill Ewropew ta’ ボunju 2003, l-UE sa│qet li “l-pass ta’ aktar moviment tal-pajjici Balkani talPunent lejn l-UE jinsab f’idejhom stess u se jiddependi mit-twettiq ta' l-implimentazzjoni tarriformi, u g│alhekk jirrispetta lkriterji stipulati millKunsill Ewropew ta’ Kopen│agen ta’ l1993 u mill-kundizzjonalità tal-Proドess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoドjazzjoni”.

Engels

In the “Thessaloniki Agenda for the Western Balkans”, adopted by the June 2003 European Council, the EU stressed “that the pace of further movement of the Western Balkan countries towards the EU lies in their own hands and will depend on each country’s performance in implementing reforms, thus respecting the criteria set by the Copenhagen European Council of 1993 and the Stabilisation and Association Process conditionality”.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Fil15 ta' Ottubru lUE ffirmat Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoドjazzjoni mal-Montenegro.

Engels

On 15 October the EU signed a Stabilisation and Association Agreement with Montenegro.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Fir-regolita’implimentazzjoni tqieset din l-intenzjoni u ntuża l-marġni mogħti mil-leġiżlaturbiexjiffissar-regolagħalvar-jazzjoni massimata’10%billidinir-ratahija kkunsidrata bħala lwaħda xierqa millKummissjoni u millIstati Membri.

Engels

The implementing rules have taken due account of thisintentionandusedthe margingivenby the legislator to set the rule for a maximum variationat10 %,thisratebeingconsidered as the appropriate one by the Commission and Member States.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

L-obbligi stipulati fil-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoドjazzjoni; Progress fl-adozzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' l-acquis.

Engels

The obligations set out in the Stabilisation and Association Agreement; Progress with adoption, implementation and enforcement of the acquis.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Is-sitwazzjoni politika filLvant Nofsani kienet fuq quddiem fl-aポenda bilaterali UE-Icrael u ポiet diskussa f'diversi laqg│at matul l-2007, partikolarment fis-seba' Kunsill ta' Assoドjazzjoni UE-Icrael fi Brussell fil-5 ta' Marzu 2007, is-sitt Kumitat ta' Assoドjazzjoni f'ボerusalemm fl-4 ta' ボunju 2007 u ttielet laqg│a tas-Sottokumitat g│ad-djalogu Politiku u lkooperazzjoni fit22 ta' Ottubru 2007.

Engels

The political situation in the Middle East figured high on the EU-Israel bilateral agenda and was discussed at various meetings throughout 2007, in particular at the seventh EU-Israel Association Council in Brussels on 5 March 2007, the sixth Association Committee in Jerusalem on 4 June 2007 and the third meeting of the Political Dialogue and Cooperation Subcommittee on 22 October 2007.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

F'Diドembru 2007, ilKunsill Ewropew stieden lis-Segretarju ボenerali/ Rapprecentant G│oli (Sボ/RG│), b'assoドjazzjoni s│i│a mal-Kummissjoni u f'kooperazzjoni millqrib ma' lIstati Membri, biex jecaminaw limplimentazzjoni ta' lIstrateポija bil│sieb li jkunu proposti elementi biex tittejjeb limplimentazzjoni u, kif adatt, elementi biex jikkomplimentawha, g│all-adozzjoni millKunsill Ewropew f'Diドembru 2008.

Engels

In December 2007, the European Council invited the Secretary General/High Representative (SG/HR), in full association with the Commission and in close cooperation with the Member States, to examine the implementation of the Strategy with a view to proposing elements to improve implementation and, as appropriate, elements to complement it, for adoption by the European Council in December 2008.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Minbarra lKunsill ta' Assoドjazzjoni u l-Kumitat ta' Assoドjazzjoni, ポew attivati serje ta' sottokumitati g│al dak il-g│an li kellhom laqg│at matul l-2007, per ecempju, is-sottokumitat dwar ir-Riドerka, l-innovazzjoni, is-soドjetà ta' informazzjoni, l-edukazzjoni u l-kultura; l-affarijiet soドjali u ta' migrazzjoni; ilポustizzja u kwistjonijiet legali; l-ambjent u l-enerポija; ilkooperazzjoni doganali u t-tassazzjoni; l-agrikoltura u ssajd; u t-trasport.

Engels

In addition to the Association Council and Association Committee, a series of sub-committees have been activated for that purpose and have held meetings during 2007, e.g. the subcommittee on Research, innovation, information society, education and culture; Social and migration affairs; Justice and legal matters; Environment and energy; Customs cooperation and taxation; Agriculture and fisheries; and Transport.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

LUE kompliet tenfasizza mal-Kroazja li progress fin-negozjati ta' adecjoni ser jiddependi mit-twettiq talkondizzjonalità, inkluci punti ta' referenza g│all-ftu│ u l-g│eluq tal-kapitoli, lobbligi ta│t il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoドjazzjoni, kif ukoll limplimentazzjoni tas-S│ubija ta' Adecjoni.

Engels

The EU has continued to underline to Croatia that progress in the accession negotiations will depend on the fulfilment of conditionality, including benchmarks for opening and closing chapters, obligations under the Stabilisation and Association Agreement, as well as the implementation of the Accession Partnership.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK