Vraag Google

Je was op zoek naar: achtergrondwaarden (Nederlands - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Engels

Info

Nederlands

In bepaalde Europese landen worden nu reeds schadelijke effecten op waterorganismen vastgesteld bij cadmiumconcentraties die met de natuurlijke achtergrondwaarden overeenstemmen.

Engels

In some European countries, adverse effects to aquatic organisms are already being reported in the range of natural background concentrations.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het uiteindelijke doel van deze richtlijn is gelegen in de volledige eliminatie van prioritaire gevaarlijke stoffen en in het bijdragen aan het bereiken van concentraties in het mariene milieu in de nabijheid van de achtergrondwaarden van natuurlijke in het milieu aanwezige stoffen.

Engels

The ultimate aim of this Directive is to achieve the elimination of priority hazardous substances and contribute to achieving concentrations in the marine environment near background values for naturally occurring substances.

Laatste Update: 2016-11-15
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

De strategie is gericht op de drastische vermindering van lozingen, emissies en lekken van radioactieve stoffen om de concentraties van in de natuur voorkomende radioactieve stoffen in de buurt van de achtergrondwaarden en die van kunstmatige radioactieve stoffen in de buurt van nul te houden.

Engels

Se espera conseguirlo mediante una reducción apreciable y continuada de los vertidos, emisiones y fugas de substancias radiactivas, con el objetivo de mantener concentraciones ambientales próximas a los valores básicos de substancias radiactivas naturalmente presentes y prácticamente nulas en lo que se refiere a las substancias radiactivas de origen no natural.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

De strategie is gericht op de drastische vermindering van lozingen, emissies en lekken van radioactieve stoffen om de concentraties van in de natuur voorkomende radioactieve stoffen in de buurt van de achtergrondwaarden en die van kunstmatige radioactieve stoffen in de buurt van nul te houden.

Engels

This is to be achieved through the continuous and substantial reduction of discharges, emissions and losses of radioactive material with the aim of keeping their environmental concentration close to the background values for naturally occurring radioactive material and keeping them virtually nil for man-made radioactive material.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

De doelstelling is lozingen, emissies en verliezen van stoffen die gevaarlijk zijn voor het mariene milieu gestaag te verminderen met het uiteindelijke doel om voor deze stoffen concentraties in het mariene milieu te bereiken die voor natuurlijk aanwezige stoffen dicht bij de achtergrondwaarden en voor kunstmatige synthetische stoffen dicht bij het nulpunt liggen.

Engels

The objective is to progressively reduce discharges, emissions and losses of substances hazardous to the marine environment with the ultimate aim to reach concentrations of such substances in the marine environment near background values for naturally occurring substances and close to zero for man-made synthetic substances.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

De doelstelling met betrekking tot radionucliden is het voorkomen van verontreiniging met ioniserende straling door een geleidelijke en aanzienlijke vermindering van lozingen, emissies en verliezen van radioactieve stoffen met het uiteindelijke doel om concentraties in het mariene milieu te bereiken die voor natuurlijk aanwezige radioactieve stoffen dicht bij de achtergrondwaarden en voor kunstmatige radioactieve stoffen dicht bij het nulpunt liggen.

Engels

The objective with regard to radionuclides is to prevent pollution from ionising radiation through progressive and substantial reductions of discharges, emissions and losses of radioactive substances, with the ultimate aim to reach concentrations in the marine environment near background values for naturally occurring radioactive substances and close to zero for artificial radioactive substances.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Achtergrondinformatie over reticuline in het beenmerg (zoals achtergrondwaarden van reticuline in beenmerg van ITP-patiёnten en de waargenomen incidentie en het mogelijke werkingsmechanisme van reticuline-afzetting als reactie op Revolade).

Engels

Background information on reticulin in the bone marrow (i.e. background rates of reticulin in bone marrow in ITP patients and the observed incidence and potential mechanism of action of reticulin deposition in response to Revolade).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Bij mannetjes- en vrouwtjesratten wordt lutetium (177Lu)-chloride na intraveneuze toediening snel uit het bloed geklaard: 5 min na injectie wordt slechts 1,52% van de geïnjecteerde activiteit (%ID) in het bloed teruggevonden (overeenkomend met 0,08%ID/g) en 1 uur na toediening wordt er geen hogere activiteit dan die van de achtergrondwaarden meer waargenomen.

Engels

In the male and female rat, following intravenous administration, Lutetium (177Lu) chloride is rapidly cleared from the blood: at 5 min post injection, only 1.52% of the injected activity (%ID) is found in blood (corresponding to 0.08%ID/g) and no activity above background levels remains 1 hour post dose.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Ervan uitgaande dat de achtergrondwaarde van de omgeving 150 nSv/u is en gegeven de eis dat het dosistempo vanwege 64Cu lager moet zijn dan de achtergrondwaarde van de omgeving, is de situatie 4 van verwaarloosbare radioactiviteit bij de patiënt in de praktijk 4 dagen na de injectie (dosistempo 132 nSv/u) bereikt, zoals in tabel 1 is aangegeven.

Engels

Assuming that the environmental background value is of 150 nSv/h, and requiring that the dose rate due to 64Cu is lower than the environmental background the condition of negligible radioactivity in the patient is reached, in practice, 4 days after injection (dose rate 132 nSv/h) as shown in table 1.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

NEEMT NOTA van het feit dat de partijen bij het Verdrag van Helsinki en het OSPAR-Verdrag in hun streven naar bescherming van het mariene milieu van respectievelijk het Oostzeegebied en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, hebben ingestemd met de doelstelling om verontreiniging van het mariene milieu te voorkomen door lozingen, emissies en het verliezen van gevaarlijke stoffen voortdurend te verminderen, om zo uiteindelijk te komen tot concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stoffen dicht bij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde kunstmatige stoffen vrijwel nul bedragen.

Engels

TAKES NOTE of the fact that the contracting parties to the Helsinki Convention and the OSPAR Convention, in seeking to protect the marine environment of the Baltic Sea and the North-East Atlantic respectively, have agreed to the objective of preventing pollution of the marine area by continuously reducing discharges, emissions and losses of hazardous substances with the ultimate aim of achieving concentrations in the marine environment near background values for naturally occurring substances and close-to-zero for man-made synthetic substances.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Ongeacht de concentratieniveaus dient voor achtergrondwaarden op iedere 100.000 km² een monsternemingspunt te worden geïnstalleerd voor de indicatieve meting in de lucht van arseen, cadmium, totaal gasvormig kwik, nikkel, benzo(a)pyreen en de overige polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen bedoeld in lid 8 en van de totale depositie van arseen, cadmium, kwik, nikkel, benzo(a)pyreen en de overige polycyclische aromatische koolwaterstoffen bedoeld in lid 8.

Engels

Irrespective of concentration levels, one background sampling point shall be installed every 100000 km2 for the indicative measurement, in ambient air, of arsenic, cadmium, nickel, total gaseous mercury, benzo(a)pyrene and the other polycyclic aromatic hydrocarbons referred to in paragraph 8 and of the total deposition of arsenic, cadmium, mercury, nickel, benzo(a)pyrene and the other polycyclic aromatic hydrocarbons referred to in paragraph 8.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

het bereiken van de doelstellingen van de relevante internationale overeenkomsten, met inbegrip van die welke tot doel hebben de verontreiniging van het mariene milieu te voorkomen en te elimineren, door communautaire maatregelen uit hoofde van artikel 16, lid 3, tot stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen, om uiteindelijk te komen tot concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stoffen dichtbij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde synthetische stoffen vrijwel nul bedragen.

Engels

achieving the objectives of relevant international agreements, including those which aim to prevent and eliminate pollution of the marine environment, by Community action under Article 16(3) to cease or phase out discharges, emissions and losses of priority hazardous substances, with the ultimate aim of achieving concentrations in the marine environment near background values for naturally occurring substances and close to zero for man-made synthetic substances.

Laatste Update: 2017-03-03
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

en pH van de grond meten; grondmonsters uit testvaten en oplosmiddelcontrolevaten nemen om de concentratie van de teststof te bepalen; voedingsrantsoen aan de grond toevoegen; wormen wegen en gerandomiseerd over de testvaten verdelen; voldoende deelmonsters van wormen achterhouden voor de bepaling van analytische achtergrondwaarden, nat- en drooggewicht en vetgehalte; alle testvaten wegen om het vochtgehalte in de grond te controleren; luchttoevoer regelen indien een gesloten testsysteem wordt gebruikt.

Engels

temperature, and soil pH; removing soil samples from treated vessels and solvent controls for determination of test chemical concentration; addition of food ration to soil; weighing and randomised distribution of the worms to the test vessels; retaining of sufficient subsamples of worms for determination of analytical background values, wet and dry weight, and lipid content; weighing of all test vessels to control soil moisture; controlling air supply, if closed test system is used;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

en pH van de grond meten; grondmonsters uit testvaten en oplosmiddelcontrolevaten nemen om de concentratie van de teststof te bepalen; voedingsrantsoen toevoegen; wormen wegen en gerandomiseerd over de testvaten verdelen; voldoende deelmonsters van wormen achterhouden voor de bepaling van analytische achtergrondwaarden, nat- en drooggewicht en vetgehalte; alle testvaten wegen om het vochtgehalte in de grond te controleren; luchttoevoer regelen indien een gesloten testsysteem wordt gebruikt.

Engels

temperature, and soil pH; removing soil samples from treated vessels and solvent controls for determination of test chemical concentration; addition of food ration; weighing and randomised distribution of the worms to the test vessels; retaining of sufficient subsamples of worms for determination of analytical background values, wet and dry weight, and lipid content; weighing of all test vessels to control soil moisture; controlling air supply, if closed test system is used;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Ongeacht de concentratieniveaus dient voor achtergrondwaarden op iedere 100000 km2 een monsternemingspunt te worden geïnstalleerd voor de indicatieve meting in de lucht van arseen, cadmium, totaal gasvormig kwik, nikkel, benzo(a)pyreen en de overige polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen bedoeld in lid 8 en van de totale depositie van arseen, cadmium, kwik, nikkel, benzo(a)pyreen en de overige polycyclische aromatische koolwaterstoffen bedoeld in lid 8.

Engels

Irrespective of concentration levels, one background sampling point shall be installed every 100000 km2 for the indicative measurement, in ambient air, of arsenic, cadmium, nickel, total gaseous mercury, benzo(a)pyrene and the other polycyclic aromatic hydrocarbons referred to in paragraph 8, and of the total deposition of arsenic, cadmium, mercury, nickel, benzo(a)pyrene and the other polycyclic aromatic hydrocarbons referred to in paragraph 8. Each Member State shall set up at least one measuring station.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Ongeacht de concentratieniveaus dient voor achtergrondwaarden op iedere 100.000 km2 een monsternemingspunt te worden geïnstalleerd voor de indicatieve meting in de lucht van arseen, cadmium, totaal gasvormig kwik, nikkel, benzo(a)pyreen en de overige polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen bedoeld in lid 8 en van de totale depositie van arseen, cadmium, kwik, nikkel, benzo(a)pyreen en de overige polycyclische aromatische koolwaterstoffen bedoeld in lid 8.

Engels

Irrespective of concentration levels, one background sampling point shall be installed every 100000 km2 for the indicative measurement, in ambient air, of arsenic, cadmium, nickel, total gaseous mercury, benzo(a)pyrene and the other polycyclic aromatic hydrocarbons referred to in paragraph 8 and of the total deposition of arsenic, cadmium, mercury, nickel, benzo(a)pyrene and the other polycyclic aromatic hydrocarbons referred to in paragraph 8.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Bedoelde maatregelen zijn gericht op de geleidelijke vermindering en, voor de prioritaire gevaarlijke stoffen als omschreven in artikel 2, punt 30, tweede zin, van Richtlijn 2000/60/EG, op de stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen binnen 20 jaar na de vaststelling van die maatregelen op communautair niveau, met het uiteindelijke doel, zoals dat is geformuleerd in het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van de relevante internationale overeenkomsten, te komen tot concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stoffen dicht bij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde synthetische stoffen vrijwel nul bedragen.

Engels

Such measures are aimed at the progressive reduction and, for priority hazardous substances, as defined in the second sentence of point 30 of Article 2 of Directive 2000/60/EC, at the cessation or phasing out of discharges, emissions and losses within 20 years after their adoption at Community level, with the ultimate aim, as recognised in the context of achieving the objectives of relevant international agreements, of achieving concentrations in the marine environment approaching background values for naturally occurring substances and close to zero for man-made synthetic substances.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Ten eerste is de gekozen achtergrondwaarde van toegestane luchtverontreiniging veel te laag.

Engels

En primer lugar, el valor especificado para la contaminación atmosférica permitida es demasiado bajo.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

De actiedrempel is een waarschuwingsgrens die de mogelijkheid biedt een onderzoek te starten wanneer in een product of in een omgeving een stof wordt ontdekt die de achtergrondwaarde overstijgt, maar onder de waarde blijft waarbij we moeten ingrijpen.

Engels

El límite de actuación es un límite de atención, una posibilidad de iniciar una investigación cuando se descubre que una sustancia en un producto o en un territorio aumenta por encima de los valores naturales, pero que todavía se mantiene bajo los valores de prohibición, esto es, el límite en el que hay que actuar.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Nederlands

Ten eerste is de gekozen achtergrondwaarde van toegestane luchtverontreiniging veel te laag.

Engels

First of all, the background level chosen for establishing permitted air pollution is much too low.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK