Vraag Google

Je was op zoek naar: beeg (Nederlands - Fins)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Fins

Info

Nederlands

(') Onder voorbehoud van goedkeuring door de beg roling sautori te i t van de GAB 1/95.

Fins

Jos budjettivallan käyttäjä antaa korjaavan ja täydentävän lisätalousarvion 1/95.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

./) Door niet alle nodige maatregelen te nemen om voor het moerassneeuwhoen een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang daarvan te beschermen en door nut de passende maatregelen te nemen om in de speciale beschermingszone Owenduff-Nephin Beg Complex de verslechtering te voorkomen van de leefgebieden van de soorten waarvoor deze speciale beschermingszone is aangewezen, is Ierland de krachtens artikel 3 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, en artikel 6, lid 2, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

Fins

Julkiset hankinnat — Strasbourgissa Euroopan parlamentin istuntokausina suoritettavat henkilökuljetukset ajoneuvoilla, joissa on kuljettaja — Yhteensopivuus Ranskan oikeuden kanssa (viides jaosto)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

.1) vast te stellen dat Ierland, door niet alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor het volgen van artikel 3 van richtlijn 79/409/EEG met betrekking tot het moerassneeuwhoen (lagopus lagopus), en van artikel 4, lid 4, eerste zin, van richtlijn 79/409/EEG en artikel 6, lid 2, van richtlijn 92/43/EEG met betrekking tot de speciale beschermingszone Owenduff-Nephin Beg Complex, de krachtens het Verdrag en die richtlijnen op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

Fins

Parlamentti aloitti 27.1.1999 tarjouskilpailumenettelyn(tarjouspyyntönro 99/S 18-8765/FR) autojen ja kuljettajien vuokraamiseen liittyvästä sopimuksesta, joka koski Strasbourgissa parlamentin istuntokausina toimitettavia henkilökuljetuksia (edustajat, virkamiehet tai parlamentin vieraat) ajoneuvoissa, joista oli poistettu tunnukset. On riidatonta, että nämä palvelut ovat aineellisesti samoja kuin ACATS Taxi 13:n aiemmin parlamentille suorittamat palvelut.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

.1) vast te stellen dat Ierland, door niet alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor het volgen van artikel 3 van richtlijn 79/409/EEG met betrekking tot het moerassneeuwhoen (lagopus lagopus), en van artikel 4, lid 4, eerste zin, van richtlijn 79/409/EEG en artikel 6, lid 2, van richtlijn 92/43/EEG met betrekking tot de speciale beschermingszone Owenduff-Nephin Beg Complex, de krachtens het Verdrag en die richtlijnen op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

Fins

Suomalaisessa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädetyn lasten kotihoidon tuen kaltaista tukea, joka automaattisesti myönnetään tietyt objektiiviset kriteerit täyttäville henkilöille ilman henkilökohtaisten tarpeiden yksilöllistä ja harkinnanvaraista huomioon ottamista ja joka on tarkoitettu korvaamaan lasten hoidosta aiheutuvia kustannuksia, on pidettävä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 4 artiklan 1 kohdan h alakohdassatarkoitettuna perhe-etuutena.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

101 Volgens vaste rechtspraak van het Hof verlangt het evenredigheidsbeginsel, neergelegd in de derde alinea van artikel 3 BEG-Verdrag (thans artikel 5 EG), dat handelingen van de gemeenschapsinstellingen niet verder gaan dan wat passend en noodzakelijk is ter bereiking van het beoogde doel (zie, met name, arrest Hof van 17 mei 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Jurispr. blz.

Fins

101 Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan suhteellisuusperiaate, joka on vahvistettu EY:n perustamissopimuksen 3 b artiklassa (josta on tullut EY 5 artikla) edellyttää, että yhteisön toimielinten säädöksillä, päätöksillä ja muilla toimenpiteillä ei saa ylittää sitä, mikä on asianmukaista ja tarpeellista tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi (ks. esim. asia 15/83, Denkavit Nederland, tuomio 17.5.1984, Kok. 1984, s.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

AANVULLENDE GARANTIES DIE HET GEBIED VAN UITVOER MOET GEVEN ALS DIT IN BIJLAGE II OP GROND VAN ARTIKEL 2, LID 2, VEREIST IS a) Het vlees voldoet aan de in artikel 1, onder h), van Beschikking 1999/283/EG vastgestelde voorschriften voor vers vlees zonder been en is afkomstig van karkassen die na het slachten gedurende ten minste 24 uur bij een temperatuur van meer dan > 1 C. zijn bestorven, voordat ze werden uitgebeend', het Ís van de voornaamste lymfeklieren ontdaan, en is Ín alle stadia van productie, uitbcning en opslag strikt gescheiden gehouden van vlees dat niet voldoet aan de in de vigerende beschikkingen van de Europese Gemeenschap vastgestelde eisen voor de invoer van vlees (met uitzondering van vlees dat in kisten of dozen is verpakt en dat in speciale ruimten ís opgeslagen). b) De dieren hebben negatief gereageerd op een officiële intradermale tuberculiiiatie díe ¡n de drie maanden vóór het slachten is uitgevoerd overeenkomstig bijlage Β bij Richtlijn f > 4/432/BEG van de Kaad.

Fins

b) Eläimistä on saatu nagatüvínen tutkimustulos virallisessa ihonalaisessa tuberkuliinikokeessa teurastusta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana neuvoston direktiivin 64/432/ΙΠΎ liitteen B mukaisesti.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Beg Beg roti roti n n g s commissie g s commissie

Fins

BudjettivaliokuntaBudjettivaliokunta

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Bij brief van 1 september 1998 hebben de Ierse autoriteiten geantwoord op het met redenen omkleed advies en hebben zij inlichtingen verstrekt over de nieuwe maatregelen om de overbegrazing, zowel algemeen als specifiek in de SBZ Owenduff-Nephin Beg Complex, te beperken.

Fins

Tämän osalta on muistettava, että luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdassa kuten lintudirektiivin 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet erityisesti tämän jälkimmäisen artiklan 1 kohdan mukaisesti erityissuojelualueiksi osoitettujen elinympäristöjen huonontumisen estämiseksi (ks. asia C-%/98, komissio v. Ranska, tuomio 25.11.1999, 35 kohta).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 27 maart 2000, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 226 EG beroep ingesteld strekkende tot vaststelling dat Ierland, door niet alle nodige maatregelen te nemen om ten aanzien van het moerassneeuwhoen te voldoen aan artikel 3 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (hierna: .vogelrichtlijn"), en, wat de speciale beschermingszone (hierna: „SBZ") Owenduff-Nephin Beg Complex betreft, aan artikel 4, lid 4,

Fins

Irlannin viranomaiset vastasivat perusteltuun lausuntoon 1.9.1998 päivätyllä kirjeellä toimittamalla tietoja toteutetuista uusista toimenpiteistä liiallisen laiduntamisen rajoittamiseksi sekä yleisesti että erityisesti Owenduff-Nephin Beg Complexin alueella.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Bijgevolg is sinds oktober 1996 artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn en niet artikel 4, lid 4, laatste volzin, van de vogelrichtlijn van toepassing op de SBZ Owenduff-Nephin Beg Complex.

Fins

Julkisasiamies ehdottaa, että yhteisöjen tuomioistuin

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Blijkens het voorgaande heeft Ierland niet de passende maatregelen genomen om in de SBZ Owenduff-Nephin Beg Complex de verslechtering te voorkomen van de leefgebieden van de soorten waarvoor deze SBZ was aangewezen.

Fins

2) velvoittaa Irlannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Commissie verwijst joint venture voor afvalverwijdering BEG naar het Duitse kartelbureau

Fins

Komissio siirtää jätehuoltoalan yhteisyritystä BEG:tä koskevan asian Saksan kilpailuviranomaisille.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie heeft onlangs met redenen omklede adviezen aan Ierland doen toekomen wegens inbreuken op de richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG) (.'), daar het land had nagelaten de bijzondere beschermingszone Owenduff-Nephin Beg in het graafschap Mayo te be schermen, welk gebied de habitat van zeldzame soorten als de Groenlandse kolgans en de goudple. vier is, alsmede nalaat andere gebieden te beschermen die de habitat vormen van het moerassneeuwhoen, een van de meest bedreigde vogelsoorten van Ierland.

Fins

Komissio toimitti äskettäin Irlannille perusteelliset lausuntonsa tapauksista, joissa on loukattu luonnonvaraisten lintulajien säilyttämistä koskevaa direktiiviä (79/409/ETY (')). Tämäjohtui siitä, että Irlanti ei ole kyennyt suojelemaan Mayon piirikunnassa sijaitsevaa Owenduff-Nephin Begin suojelualuetta, Grönlannin tundrahanhen ja kapustarinnan kaltaisia harvinaisia lajeja eikä se ole kyennyt suojelemaan muita alueita, joilla elää yksi Irlannin uhanalaisimmista lintulajeista eli nummiriekko. miriekko.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Commissie stelt dat Ierland niet de nodige maatregelen heeft genomen om te verhinderen dat het bedekkingsveen van de SBZ Owenduff-Nephin Beg Complex door overbegrazing verslechtert. Inzonderheid het door de Ierse autoriteiten vastgestelde Rural Environmental Protection Scheme (programma voor de bescherming van het landelijk milieu; hierna: .REPS") was en is nog steeds onvoldoende om overbegrazing tegen te gaan, zowel in het algemeen als wat het Owenduff-Nephin Beg Complex betreft.

Fins

Näin ollen on todettava, että Irlanti ei ole noudattanut lintudirektiivin 3 artiklan ja luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä Irlannin riekon elinympäristöjen riittävän moninaisuuden ja laajuuden turvaamiseksi ja koska se ei ole toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä sen välttämiseksi, että Owenduff-Nephin Beg Complexin erityissuojelualueella sijaitsevat sellaisten lajien elinympäristöt, joita varten tämä erityissuojelualue osoitettiin, eivät huonone.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

De lidstaten staan toe dat vers vlees dat is geproduceerd en gecertificeerd overeenkomstig de Beschikkingen 92/22/EEG, 90/15Í/EEG, 84/295/EEG, 92/24/BEG,

Fins

Jäsenvaltioiden on sallittava päätöksissä 92/22/ETY, 90/156/ETY, 84/295/ETY, 92/24/ETY, 92/23/ETY, 92/ 21 /ETY ja 92/25/ETY säädettyjen vaatimusten mukaisesti

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het Comité benadrukt de voordelen van het one stop shop-beg\nse\ en pleit voor een uitbreiding van de Europese controle op concentraties. Aan de Commissie wordt gevraagd om de reële mededingingssituatie op derde mark­ten grondig te onderzoeken.

Fins

Euroopassa Daimlerin ja ABB:n toiminnoista tulee käytännössä maan tieteellisesti toisiaan täydentäviä, koska huomattavaa päällekkäisyyttä syntyy ainoastaan Saksassa.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Hoewel de Commissie Ierland geen enkele inbreuk verwijt met betrekking tot de 10 000 hectare waarvan deze lidstaat eigenaar is en die voortaan zeer beperkt zullen worden begraasd, blijkt uit het dossier dat andere delen van de SBZ Owenduff-Nephin Beg Complex ernstig werden beschadigd.

Fins

Lampaiden liiallinen laiduntaminen aiheuttaa paikoittain vakavaa vahinkoa ja se on tämän alueen suurin uhka.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In de tweede plaats staat vast dat het Owenduff-Nephin Beg Complex sinds oktober 1996 als SBZ is aangewezen.

Fins

Julkisasiamies P. Léger on esittänyt ratkaisuehdotuksensa kuudennen jaoston istunnossa 7 päivänä maaliskuuta 2002.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Indien de ten principale bevoegde commissie het juist acht een gunstig besluitvoor te stellen, stelt zij een verslag op dat bestaatuit: uit: a) een voorstel voor een besluit met vermelding van de bedragen waarop dekwijting betrekking heeft, aldus het eindresultaat vaststellend van hetbeg roti n gsbehee r over het desbetreff ende beg roti n gsjaar, b) een ontwerpresolutie met opmerkingen betreffende het kwijtingsbesluit,

Fins

Jos asiasta vastaava valiokunta katsoo aiheelliseksi ehdottaa myönteistäpäätöstä, se laatii mietinnön, joka sisältää a) päätösehdotuksennumerotietoineen, joihin vastuuvapauden myöntäminenperustuu ja jotka siten osoittavat talousarvion toteuttamisen lopullisen tuloksen kyseisen varainhoitovuoden osalta, b) päätöslauselmaesityksen vastuuvapauden myöntämispäätökseen liittyvinehuomautuksineenja c) perustelut.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Onder de voortdurende druk van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie daarna richt- lijnen en plannen van aanpak op- gesteld om de lidstaten te bege- leiden in de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en antisemi- tisme.

Fins

Tämän jälkeen parlamentti on ottanut lukemattomia kertoja kantaa asiaan vaatien painokkaasti muita toimielimiä toimimaan, ja vähitellen sitä on kuultu. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK