Vraag Google

Je was op zoek naar: informatietechnologiesystemen (Nederlands - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Zweeds

Info

Nederlands

Toegang tot gegevensbanken en integratie van de informatietechnologiesystemen

Zweeds

Tillgång till databaser och samordning av informationsteknologiska system

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

De onberispelijke werking van de interne informatietechnologiesystemen van het EMEA is

Zweeds

Det är avgörande för läkemedelsmyndighetens förmåga att utföra sina uppgifter att EMEA: s interna IT- system fungerar smidigt.

Laatste Update: 2012-04-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Er zijn reeds aanwijzingen dat het beheer van de ontkoppelde steun veel eenvoudiger zal zijn zodra de nodige informatietechnologiesystemen volledig operationeel zijn.

Zweeds

Det finns redan uppgifter som tyder på att det frikopplade systemet kommer att vara mycket enklare att administrera när de nödvändiga IT-systemen fungerar fullt ut.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

- functionele specificaties voor diensten die specifiek worden aangeboden door openbare telecommunicatienetten voor de uitwisseling van informatie en gegevens tussen informatietechnologiesystemen.

Zweeds

- funktionella specifikationer för de tjänster som specifikt erbjuds via allmänt tillgängliga telenät för utbyte av information och data mellan informationsteknologiska system.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

• de aandeelhouders hebben geen toegang tot de informatietechnologiesystemen van Opodo, nochtot commercieel gevoelige informatie van Opodo of van de andere aandeelhouders;

Zweeds

Aktieägarna kommer inte att ha tillgång till Opodos informationstekniksystem eller tillkommersiellt känslig information som tillhör Opodo eller andra aktieägare.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

De informatietechnologiesystemen die thans in onze nieuwe gebouwen wordenopgezet, zullen het mogelijk maken dat Eurojust in 2003 een eigen website krijgt.Deze website zal een nuttig hulpmiddel zijn om de bekendheid van dewerkzaamheden van Eurojust te vergroten en om het imago op nationaal eninternationaal vlak te verbeteren.

Zweeds

Tack vare de informationstekniska system som nu utvecklas kommer Eurojust attkunna skapa en webbplats under 2003. Detta blir ett bra verktyg som Eurojust kananvända för att göra reklam för sitt arbete och höja sin profil både nationellt ochinternationellt.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Of deze potentiële vereenvoudiging voor de landbouwers ook wordt gerealiseerd, hangt af van de keuzen die de lidstaten maken. Er zijn reeds aanwijzingen dat het beheer van de ontkoppelde steun veel eenvoudiger zal zijn zodra de nodige informatietechnologiesystemen volledig operationeel zijn.

Zweeds

Det är medlemsstaterna som väljer om denna potential till förenkling förverkligas. Det finns redan uppgifter som tyder på att det frikopplade systemet kommer att vara mycket enklare att administrera när de nödvändiga IT-systemen fungerar fullt ut.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Met het oog op een snelle informatie-uitwisseling moeten de informatietechnologiesystemen van de bevoegde autoriteit, met inachtneming van de gegevensbescherming, zo mogelijk en waar het passend is, worden geïntegreerd in de informatietechnologiesystemen van de douaneautoriteit en de exploitanten.

Zweeds

De informationsteknologiska system som den behöriga myndigheten använder skall, med förbehåll för datasäkerheten, där så är möjligt och ändamålsenligt samordnas med tullmyndigheternas och de kommersiella aktörernas system för att öka hastigheten på informationsöverföringen.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

(1) In het licht van de ontwikkeling van informatietechnologiesystemen en de voortdurende behoefte van de Commissie aan hoogwaardige statistische informatie is het dienstig het formaat en het toepassingsgebied van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3223/93 van de Commissie van 25 november 1993 betreffende statistische gegevens inzake de restituties die bij de uitvoer van bepaalde landbouwproducten in de vorm van onder Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad vallende goederen worden betaald(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1432/96(4), aan de Commissie medegedeelde statistische informatie aan te passen.

Zweeds

(1) Mot bakgrund av informationstekniksystemens utveckling och kommissionens kontinuerliga behov av förbättrade statistiska uppgifter är det lämpligt att anpassa formatet på och omfånget av de statistiska uppgifter som sänds till kommissionen enligt kommissionens förordning (EG) nr 3223/93 av den 25 november 1993 om statistiska uppgifter om utbetalning av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3035/80(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1432/96(4).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

(3) Beleggingsondernemingen en andere gereglementeerde entiteiten kunnen zich verplicht zien nieuwe informatietechnologiesystemen, nieuwe organisatiestructuren en nieuwe procedures voor het rapporteren en het bijhouden van gegevens in te voeren, dan wel bestaande systemen en werkwijzen ingrijpend te wijzigen teneinde aan de vereisten van Richtlijn 2004/39/EG en van de nationale uitvoeringswetgeving te voldoen.

Zweeds

(3) För att kunna efterleva direktiv 2004/39/EG och nationell genomförandelagstiftning kan värdepappersföretagen och andra reglerade enheter tvingas införa nya IT-system, nya organisationsstrukturer och rapporterings- och registerrutiner eller genomföra betydande ändringar av nuvarande system och praxis.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

(3) Beleggingsondernemingen en andere gereglementeerde entiteiten kunnen zich verplicht zien nieuwe informatietechnologiesystemen, nieuwe organisatiestructuren en nieuwe procedures voor het rapporteren en het bijhouden van gegevens in te voeren, dan wel bestaande systemen en werkwijzen ingrijpend te wijzigen teneinde aan de vereisten van Richtlijn 2004/39/EG en van de nationale uitvoeringswetgeving te voldoen.

Zweeds

(3) För att kunna efterleva direktiv 2004/39/EG och nationell genomförandelagstiftning kan värdepappersföretagen och andra reglerade enheter tvingas införa nya system för informationsteknik, nya organisationsstrukturer och rapporterings- och registerrutiner eller genomföra betydande ändringar av nuvarande system och praxis.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

10. »functionele specificatie": een specificatie die op het gebied van de telecommunicatie de beschrijving geeft van de toepassing van een of meer OSI-normen ter voldoening van een specifieke behoefte aan communicatie tussen informatietechnologiesystemen (normen aanbevolen door organisaties zoals het CCITT of de CEPT);

Zweeds

10. Funktionell specifikation: en specifikation som inom området telekommunikation definierar användningen av en eller flera standarder för förbindelser mellan öppna system. Standarderna stöder ett specifikt krav på kommunikation mellan informationsteknologiska system (standarder rekommenderade av sådana organisationer som CCITT eller CEPT).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Met het oog op eind-tot-eindcompatibiliteit doen de Lid-Staten het nodige om ervoor te zorgen dat hun telecommunicatiediensten gebruik maken van functionele specificaties om toegang te krijgen tot hun openbare telecommunicatienetten voor die diensten die specifiek zijn opgezet voor het uitwisselen van informatie en gegevens tussen informatietechnologiesystemen die zelf de in lid 1 genoemde normen toepassen.

Zweeds

För att åstadkomma kompatibilitet mellan slutanvändare skall medlemsstater vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa, att deras teleförvaltningar använder funktionella specifikationer för metoderna att få tillgång till medlemsstaternas allmänt tillgängliga telenät i fråga om de tjänster, som specifikt är avsedda för utbyte av information och data mellan informationsteknologiska system, som själva använder de standarder som nämns i punkt 1.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

i) "bijbehorende faciliteiten": de faciliteiten die behoren bij het verlenen van ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, met name collocatie, aansluitingskabels en de relevante informatietechnologiesystemen, waartoe een ontvanger toegang moet hebben om onder billijke concurrentievoorwaarden de diensten te kunnen verlenen.

Zweeds

i) tillhörande faciliteter: faciliteter som hänger samman med tillträdet till accessnätet, särskilt samlokalisering, kabelförbindelser och relevanta system för informationsteknik och som mottagaren behöver ha tillträde till för att kunna erbjuda tjänster på konkurrenskraftiga och rättvisa villkor.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Het gekwalificeerde beheer van wetenschap entechnologie is voor de ontwikkeling van essentieel belang. Omde ACS-staten te helpen, hun capaciteiten en vakkennis opdeze gebieden te verruimen, worden zij in het kader van desamenwerking bij hun inspanningen ondersteund om: b) het opstellen en bevorderen van activiteiten bedoeld om dedesbetreffende inheemse technologieën te consolideren enbuitenlandse technologieën aan te schaffen en aan te passen,met name die van andere ontwikkelingslanden, dieverenigbaar zijn met de specifieke behoeften van de ACS-staten; a)de wetenschappelijke en technologische infrastructuur tecreëren en te ontwikkelen, als basis voor vaardigheden enkennis die nodig is voor het verwerven, aanpassen enproduceren van ecologisch verantwoordde technologieën envoor de versterking van het ondernemerschap; c) de bevordering van de wetenschappelijke en technologischesamenwerking tussen de ACS-staten onderling tussen de ACS-staten en andere ontwikkelingslanden en tussen de ACS-statenen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, met name deondersteuning van de onderzoeks- en ontwikkelingseenheden,in het bijzonder op regionaal niveau, om eventuelewetenschappelijke en technische infrastructuren en dienstendie zij tot ontwikkeling kunnen brengen optimaal te benutten; b)de capaciteiten op het gebied van de informatie- entelematicatechnologieën te ontwikkelen, met name om deinspanningen te ondersteunen om informatietechnologiesystemen te verwerven en te installeren en om doeltreffendetelematicanetwerken te ontwikkelen, mede op het gebied vande internationale financiële informatie; d) de ondersteuning van de ACS-staten bij het opzetten enontwikkelen van beleidsvormen, stimuleringsstructuren eninstellingen die de ontwikkeling van de innovatiecapaciteit inde landen zelf bevorderen en bedrijven veranderen indynamische actoren op concurrentiegebied.

Zweeds

34X984_SV 18-03-2004 15:04 Page 36 och sakkunskap på dessa områden skall samarbetet syftatill att stödja deras ansträngningar att b) upprättande och främjande av aktiviteter som syftar tillkonsolidering av ändamålsenlig inhemsk teknik och tillinförskaffande och anpassning av lämplig utländsk teknik,särskilt teknik från andra utvecklingsländer, som ärförenlig med AVS-staternas särskilda behov, a) skapa och utveckla den vetenskapliga och tekniskainfrastruktur, yrkesskicklighet och kunskapsbas som krävsför att det skall bli möjligt att förvärva, anpassa och tafram miljövänlig teknik och stärka företagsamhetsandan, c) främjande av tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan AVS-staterna, mellan dessa och andra utvecklingsländer samtmellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen och dessmedlemsstater samt understödjande av forsknings- ochutvecklingsenheter, särskilt på regional nivå, så att derelevanta vetenskapliga och tekniska resurser som deeventuellt förfogar över kan utnyttjas på bästa sätt, samt b) bygga upp kapaciteten på teknik- och telematikområdet, i synnerhet som stöd för ansträngningarna attanskaffa och installera informationstekniska system ochför utvecklingen av effektiva telematiknät, däriblandinternationell finansiell information, samt c) främja kapacitetsuppbyggnad i fråga om tekniskinnovation och forskning och utveckling (FoU).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Binnen deze context verzoek ik de Commissie meer haast te maken bij de bouw van het betreffende informatietechnologiesysteem.

Zweeds

Vi måste därför se till att alla EU-medborgare åtnjuter samma rättigheter och samma kvalitet på och tillgång till rättsväsendet , oavsett var i Europa de befinner sig.

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

Wij willen er ook voor zorgen dat wij volgend jaar, na de Europese verkiezingen, over een goed georganiseerd informatietechnologiesysteem kunnen beschikken en zullen daarom voor de vrijgave van alle kredieten uit de reserve voor informatietechnologie stemmen.

Zweeds

Vi vill också försäkra oss om att vi nästa år, då parlamentet återsamlas efter det europeiska valet , kan ha ett välorganiserat system för informationsteknik , vilket är anledningen till att vi kommer att rösta för ett beviljande av alla krediter ur reserven för informationsteknologi .

Laatste Update: 2012-03-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

(3) Beleggingsondernemingen en andere gereglementeerde entiteiten kunnen zich verplicht zien nieuwe informatietechnologiesystemen, nieuwe organisatiestructuren en nieuwe procedures voor het rapporteren en het bijhouden van gegevens in te voeren, dan wel bestaande systemen en werkwijzen ingrijpend te wijzigen teneinde aan de vereisten van Richtlijn 2004/39/EG en van de nationale uitvoeringswetgeving te voldoen. Dit is alleen mogelijk wanneer de inhoud van zowel de door de Commissie vast te stellen uitvoeringsmaatregelen als de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn definitief vaststaan.

Zweeds

(3) För att kunna efterleva direktiv 2004/39/EG och nationell genomförandelagstiftning kan värdepappersföretagen och andra reglerade enheter tvingas införa nya IT-system, nya organisationsstrukturer och rapporterings-och registerrutiner eller genomföra betydande ändringar av nuvarande system och praxis. Detta är möjligt först när innehållet i de genomförandeåtgärder som kommissionen skall anta och den nationella lagstiftningen för införlivandet av direktivet är klara.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

(3) Beleggingsondernemingen en andere gereglementeerde entiteiten kunnen zich verplicht zien nieuwe informatietechnologiesystemen, nieuwe organisatiestructuren en nieuwe procedures voor het rapporteren en het bijhouden van gegevens in te voeren, dan wel bestaande systemen en werkwijzen ingrijpend te wijzigen teneinde aan de vereisten van Richtlijn 2004/39/EG en van de nationale uitvoeringswetgeving te voldoen. Dit is alleen mogelijk wanneer de inhoud van zowel de door de Commissie vast te stellen uitvoeringsmaatregelen als de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn definitief vaststaan.

Zweeds

(3) För att kunna efterleva direktiv 2004/39/EG och nationell genomförandelagstiftning kan värdepappersföretagen och andra reglerade enheter tvingas införa nya system för informationsteknik, nya organisationsstrukturer och rapporterings-och registerrutiner eller genomföra betydande ändringar av nuvarande system och praxis. Detta är möjligt först när innehållet i de genomförandeåtgärder som kommissionen skall anta och den nationella lagstiftningen för införlivandet av direktivet är klara.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Nederlands

worden vermeld in overheidsopdrachten betreffende informatietechnologieën, zodat deze normen als basis voor de uitwisseling van informatie en gegevens en voor de interoperabiliteit van systemen worden gebruikt. 2. Met het oog op eind-tot-eindcompatibiliteit doen de Lid-Staten het nodige om ervoor te zorgen dat hun telecommunicatiediensten gebruik maken van functionele specificaties om toegang te krijgen tot hun openbare telecommunicatienetten voor die diensten die specifiek zijn opgezet voor het uitwisselen van informatie en gegevens tussen informatietechnologiesystemen die zelf de in lid 1 genoemde normen toepassen.

Zweeds

Dessa föreskrifter gäller vid offentlig upphandling i fråga om informationsteknologi, så att dessa standarder kan ligga till grund för utbyte av information och data för systemsamverkan.2. För att åstadkomma kompatibilitet mellan slutanvändare skall medlemsstater vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa, att deras teleförvaltningar använder funktionella specifikationer för metoderna att få tillgång till medlemsstaternas allmänt tillgängliga telenät i fråga om de tjänster, som specifikt är avsedda för utbyte av information och data mellan informationsteknologiska system, som själva använder de standarder som nämns i punkt 1.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK