Vraag Google

Je was op zoek naar: náboženstvo (Slovaaks - Roemeens)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Slovaaks

Roemeens

Info

Slovaaks

náboženstvo

Roemeens

religie

Laatste Update: 2009-07-01
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Obyčajne sa bojovalo o moc a majetok alebo náboženstvo.

Roemeens

Motivele acestor războaie erau, în general, dorina de putere, de dominaie sau religia.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Obyčajne sa bojovalo o moc a majetok alebo náboženstvo.

Roemeens

Motivele acestor războaie erau, în general, dorinqa de putere, de d ominaqie sau religia.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Niektoré otázky nie sú dovolené:•Aká je vaša rasa alebo farba pleti?•Aké vyznávate náboženstvo?

Roemeens

Pe baza cererii, a CV-ului și a informaiilor obinute în urma interviului telefonic, dacă a avut loc, angajatorul își va face o idee despre candidat.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

EATRIS ERIC sa musí usilovať o výber čo najlepšieho kandidáta na nediskriminačnom základe, bez ohľadu na jeho zázemie, národnosť, náboženstvo alebo pohlavie a so zohľadnením príspevkov členov.

Roemeens

EATRIS ERIC se străduiește să selecteze cel mai bun candidat în mod nediscriminatoriu, indiferent de origine, naționalitate, religie sau sex, într-un mod care să reflecte contribuțiile membrilor.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Nie je však na žalovanom, aby dokazoval, že žalobca vyznáva určité náboženstvo alebo vieru alebo má určité zdravotné postihnutie, určitý vek alebo určitú sexuálnu orientáciu.

Roemeens

Cu toate acestea, pârâtul nu are posibilitatea să folosească drept probă dovada că partea reclamantă aparţine unei anumite religii, are anumite convingeri, prezintă un anumit handicap, are o anumită vârstă sau orientare sexuală.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Pokiaľ ide o TAC v Mukačeve, začalosaprevádzkovaťvnovembri2007po tom, ako Komisia presvedčila ukrajinskú vládu previesť vlastníctvo pozemkov a budov zo SBGS na štátny výbor pre národnosti a náboženstvo a poskytnúťštátne zdroje najeho prevádzku.

Roemeens

În ceea ce privește TAC din Mukachevo,acestaadevenitoperaionalîn noiembrie 2007, după ce Comisia a convins Guvernul Ucrainei să transfere dreptul de pro-prietateasupraterenuluișiimobiluluidela SBGSla Comitetul de Stat pentru Naionalităi și Religie și să disponibilizeze fonduri de stat pentrufuncionarea acestuia.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

V rámci významných konferencií EÚ v roku 2010 sa preskúmali dve otázky: rozličné druhy nerovností a ich úloha v súvislosti s chudobou v Európe a náboženstvo a tolerancia a ich vplyv na európsku súdržnosť.

Roemeens

Două probleme au fost examinate în cadrul unor conferinţe importante organizate de UE în 2010 – diferitele tipuri de inegalităţi și influenţa lor asupra sărăciei în Europa, precum și religia, toleranţa și impactul lor asupra coeziunii europene.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Náboženstvo protestantské (31%),rímskokatolícke (7%), 1% inénáboženstvo / cirkev, bezvyznania (61%)

Roemeens

Suprafaţa Capitala Populaţie Religie

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

2. Členské štáty môžu ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy účinné v deň prijatia tejto smernice alebo zabezpečiť nové právne predpisy, v ktorých zakotvia vnútroštátnu prax existujúcu v deň prijatia tejto smernice, podľa ktorých, v prípade pracovných činností v cirkvách alebo v iných verejných alebo súkromných organizáciách, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere, rozdiel zaobchádzania, vyplývajúci z náboženstva alebo viery, nie je diskrimináciou, keď podľa povahy týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo viera osoby základnú oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania s ohľadom na duch organizácie.

Roemeens

(2) Statele membre pot menţine în legislaţia lor naţională în vigoare la data adoptării prezentei directive sau pot prevedea într-o legislaţie viitoare, care preia practicile naţionale existente la data adoptării prezentei directive, dispoziţii în temeiul cărora, în cazul activităţilor profesionale ale bisericilor şi ale altor organizaţii publice sau private a căror etică este bazată pe religie sau convingeri, un tratament diferenţiat bazat pe religia sau convingerile unei persoane nu constituie o discriminare atunci când, prin natura acestor activităţi sau prin contextul în care sunt exercitate, religia sau convingerile constituie o cerinţă profesională esenţială, legitimă şi justificată în privinţa eticii organizaţiei.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

•Poznatky: Vedieť, kto sú hlavní aktéri v spoločnosti, aká je ich úloha v spoločnosti a ich pozadie (náboženstvo, kultúrne zvyky a história).

Roemeens

•cunoștințele: să cunoască principalii actori ai societății, rolul lor în societate și detalii despre aceștia (religie, obiceiuri culturale și istorie);

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

V súlade so zákazom diskriminácie obsiahnutom v tejto charte by členské štáty mali vykonať túto smernicu bez rozlišovania medzi užívateľmi tejto smernice na takom základe, ako je pohlavie, rasa, farba, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné názory, členstvo v národnostnej menšine, majetok, narodenie, invalidita, vek alebo sexuálna orientácia.“

Roemeens

În conformitate cu principiul interzicerii discriminării prevăzut de Cartă, statele membre ar trebui să pună în aplicare prezenta directivă fără să facă nicio discriminare între beneficiarii prezentei directive pe criterii de sex, rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenență la o minoritate etnică, avere, naștere, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală.”

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Centrum, založené v roku 1998, je študijnýmavýskumným centrom, ktoré sa podujíma na štúdiaorodových teóriách, s mimoriadnym záujmomoproblémy ako napríklad: rody a moc, náboženstvo,kultúra, história, politika a filozofia.

Roemeens

Este un centru pentru studii și cercetare înfiinţat în 1998, care desfășoară studii ale teoriilor gender axate în special pe probleme ca: genul și puterea, religie, cultură, istorie, politică și filozofie.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

svojej vôle spolu zachovávať to, čo vytvára ich spoločnú identitu, najmä svoju kultúru, tradície, náboženstvo alebo jazyk.“ Parlament sa rovnako domnieva, že efektívna účasť národnostných menšín na rozhodovacom procese je jedným zo spôsobov najúčinnejšej integrácie.

Roemeens

(formulate în 1993 de către Consiliu drept criterii care trebuie respectate de către ările candidate), politica comunitară nu se întemeiază pe nicio normă referitoare la drepturile minorităilor. În plus, nu există un consens comunitar privind persoanele care pot considerate ca fiind membri ai unei minorităi”.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

Pravidlá o dôkaznom bremene sa musia prispôsobiť, ak ide na prvý pohľad o prípad diskriminácie, a aby sa účinne uplatňovala zásada rovnakého zaobchádzania, je potrebné presunúť dôkazné bremeno na žalovaného, keď je takáto diskriminácia dokázaná. Nie je však na žalovanom, aby dokazoval, že žalobca vyznáva určité náboženstvo alebo vieru alebo má určité zdravotné postihnutie, určitý vek alebo určitú sexuálnu orientáciu.

Roemeens

Adaptarea normelor privind sarcina probei se impune de îndată ce există o prezumție de discriminare și, în cazul în care această situație se verifică, aplicarea efectivă a principiului egalității [de tratament] impune ca sarcina probei să revină părții pârâte; cu toate acestea, pârâtul nu are posibilitatea să folosească drept probă dovada că [a se citi «nu revine pârâtului sarcina de a dovedi că»] partea reclamantă aparține unei anumite religii, are anumite convingeri, prezintă un anumit handicap, are o anumită vârstă sau orientare sexuală.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

1.Je zakázaná akákoľvek diskriminácia zakéhokoľvek dôvodu ako je pohlavie,rasa, farba pleti, etnickýalebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, náboženstvo alebo viera, politickýalebo inýnázor, príslušnosťknárodnostnej menšine, majetok,narodenie, postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia.

Roemeens

1.Se interzice orice discriminare bazatăîn special pe motive de sex, rasă,culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri,opinii politice sau orice altăopinie, apartenenţăla o minoritate naţională, avere, naştere,un handicap, vârstăsau orientare sexuală.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

V Maďarsku existujú antidiskriminačné právne predpisy, čo znamená, že nemusíte zamestnávateľovi prezradiť „citlivé“ informácie o sebe (náboženstvo, politická príslušnosť, sexuálna orientácia alebo plánované tehotenstvo atď.).

Roemeens

Acestea preferă să solicite acte sau informaii (despre experienă, referine etc.).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Slovaaks

(31) Pravidlá o dôkaznom bremene sa musia prispôsobiť, ak ide na prvý pohľad o prípad diskriminácie, a aby sa účinne uplatňovala zásada rovnakého zaobchádzania, je potrebné presunúť dôkazné bremeno na žalovaného, keď je takáto diskriminácia dokázaná. Nie je však na žalovanom, aby dokazoval, že žalobca vyznáva určité náboženstvo alebo vieru alebo má určité zdravotné postihnutie, určitý vek alebo určitú sexuálnu orientáciu.

Roemeens

(31) Adaptarea normelor privind sarcina probei se impune de îndată ce există o prezumţie de discriminare şi, în cazul în care această situaţie se verifică, aplicarea efectivă a principiului egalităţii impune ca sarcina probei să revină părţii pârâte. Cu toate acestea, pârâtul nu are posibilitatea să folosească drept probă dovada că partea reclamantă aparţine unei anumite religii, are anumite convingeri, prezintă un anumit handicap, are o anumită vârstă sau orientare sexuală.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Slovaaks

2. Členské štáty môžu ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy účinné v deň prijatia tejto smernice alebo zabezpečiť nové právne predpisy, v ktorých zakotvia vnútroštátnu prax existujúcu v deň prijatia tejto smernice, podľa ktorých, v prípade pracovných činností v cirkvách alebo v iných verejných alebo súkromných organizáciách, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere, rozdiel zaobchádzania, vyplývajúci z náboženstva alebo viery, nie je diskrimináciou, keď podľa povahy týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo viera osoby základnú oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania s ohľadom na duch organizácie. Tento rozdiel v zaobchádzaní sa uplatní so zreteľom na ústavné predpisy a princípy členského štátu ako aj na všeobecné právne zásady spoločenstva a nemal by odôvodňovať diskrimináciu na inom základe.

Roemeens

(2) Statele membre pot menţine în legislaţia lor naţională în vigoare la data adoptării prezentei directive sau pot prevedea într-o legislaţie viitoare, care preia practicile naţionale existente la data adoptării prezentei directive, dispoziţii în temeiul cărora, în cazul activităţilor profesionale ale bisericilor şi ale altor organizaţii publice sau private a căror etică este bazată pe religie sau convingeri, un tratament diferenţiat bazat pe religia sau convingerile unei persoane nu constituie o discriminare atunci când, prin natura acestor activităţi sau prin contextul în care sunt exercitate, religia sau convingerile constituie o cerinţă profesională esenţială, legitimă şi justificată în privinţa eticii organizaţiei. Acest tratament diferenţiat trebuie exercitat cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor constituţionale ale statelor membre, precum şi a principiilor generale de drept comunitar, şi nu poate justifica o discriminare bazată pe un alt motiv.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK