Vraag Google

Je was op zoek naar: ceiniog a dime (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Mae'n wasanaeth ceiniog a dimai

Engels

It is a poorer service

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid clustnodi pob ceiniog a wariwn i fynd i'r afael â thlodi . '

Engels

Every penny we spend must be earmarked to tackle poverty . '

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Ceiniog a dimau yw'r ffigwr tanwario o 3 .5 y cant o gyllideb y Cynulliad

Engels

The underspend figure of 3 .5 per cent of the Assembly's budget is peanuts

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Fodd bynnag , yr wyf yn gofidio bod Llywodraethwyr Cymru yn cael ei redeg ar gyllideb ceiniog a dimai

Engels

However , I am concerned that Governors Wales is run on a shoestring budget

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Ni fydd cwmni rhyngwladol , pitw , ceiniog a dimau Corus yn dwyn y traddodiad hwnnw oddi wrthym

Engels

No tin-pot , multinational , bits-and-pieces Corus company will rob us of that tradition

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae pob ceiniog a werir ar ffynonellau lleol yn cael budd economaidd ehangach a gwell na’r un geiniog a werir yn rhywle arall

Engels

Every penny and pound spent on local sourcing produces a wider and better economic benefit than a penny or pound spent elsewhere

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'n flin gennyf eich bod o'r farn mai cyllid ceiniog a dimai a roddir i Lywodraethwyr Cymru

Engels

I am sorry that you think it is being funded on a shoestring

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Maent yn rhagdybio y caiff pob ceiniog a ddyrennir ei wario , a'i wario'n brydlon

Engels

They assume that every penny allocated will be spent , and spent on time

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Un o bryderon pobl Cymru yn ystod y refferendwm oedd y bydd pob ceiniog a werir ar y Cynulliad hwn yn geiniog yn llai i ysgolion ac ysbytai Cymru

Engels

One concern that the people of Wales had during the referendum was that every penny spent on this Assembly will be a penny less for schools and hospitals in Wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid sicrhau bod pob ceiniog a ddaw o werthu tai cyngor yn cael ei ail-fuddsoddi er mwyn sicrhau bod tai ar gael i'w gosod i bobl yn y gymuned

Engels

We must ensure that every penny that comes from selling council houses is re-invested in order to ensure that houses are available to be let to people in the community

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae Llywodraeth Uganda wedi dweud y bydd pob ceiniog a arbedir wrth ddileu dyled yn mynd tuag at haneru'r gymhareb athrawon-disgyblion a rhaglen adeiladu ysgolion cynradd newydd

Engels

The Ugandan Government has indicated that every penny saved in debt relief will go towards halving the teacher-pupil ratio and a new primary school building programme

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

David Davies : Gwrthwynebasom y Cynulliad oherwydd ein bod yn gwybod bod pob ceiniog a gâi ei wario arno yn geiniog yn llai i'r prosiectau y mae Edwina Hart wedi ceisio eu cyllido

Engels

David Davies : We opposed the Assembly because we knew that every single penny spent on it , was a penny less for all the projects that Edwina Hart has tried to fund

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dywedodd Carwyn a minnau o'r cychwyn na allwch ddigolledu pob busnes am bob ceiniog a gollwyd oherwydd ffactorau allanol megis clwy'r traed a'r genau , tywydd gwael ac yn y blaen

Engels

Carwyn and I have always made it clear that you cannot compensate every business for every penny that they have lost from external factors like foot and mouth disease , bad weather and so on

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mawr obeithiaf y bydd unrhyw arbedion ariannol a wneir drwy'r newid hwn yn cael eu cyfeirio at wasanaeth y mudiadau perthnasol , ac y bydd pob ceiniog a drosglwyddir i'r awdurdodau lleol yn cael ei ddefnyddio i'r un perwyl

Engels

I very much hope that any financial gains made through this change will be directed towards the relevant organisations , and that every penny given to local authorities will also be used to that end

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'n hanfodol y caiff pob ceiniog a ddyrennir i'r gwasanaeth iechyd ei gwario ar wasanaethau , ac yr awn i'r afael â thwyll yn ogystal ag ymdrin â chost presgripsiynau drwy rewi taliadau presgripsiynau o fis Ebrill nesaf

Engels

It is vital that every public penny allocated to the health service is spent on services , and that we tackle fraud as well as deal with the cost of prescriptions by freezing prescription charges from next April

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dafydd Wigley : A dderbyniwch , ym myd llywodraeth leol a'r cwangos yng Nghymru , mai un cwyn a gofid cyson dros y blynyddoedd yw'r posibilrwydd bod swyddogion yn jolihoitio dramor neu i gynadleddau ar draul y trethdalwyr ? Dan amgylchiadau o'r fath , onid yw'n gyfrifoldeb arnom ni fel Cynulliad , ac arnoch chi fel Prif Weinidog Cymru , i sicrhau trefn agored ac atebolrwydd clir , wedi'i werthuso i sicrhau bod pob ceiniog a werir ar y tripiau hyn o les i Gymru ?

Engels

Dafydd Wigley : Do you accept that , in local government and quangos in Wales , one consistent complaint and concern over the years has been the possibility that officers are going on junkets abroad or to conferences at the taxpayers ' expense ? In such circumstances , is it not our responsibility as an Assembly , and yours as First Minister , to ensure a transparent procedure and clear accountability , which is scrutinised to ensure that every penny spent on these trips is of benefit to Wales ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mewn cyllideb o ryw £11 .3 biliwn , ceiniog a dimai yw hynny , ac mae'r Gweinidog bellach yn mynd i berygl o adael y Cynulliad heb yr un geiniog bron ac yn analluog i ymdopi â thrychineb naturiol neu un o waith dyn , sy'n digwydd yn fwyfwy aml yn ôl pob golwg

Engels

In a budget of some £11 .3 billion , this is peanuts , and the Minister now runs the risk of leaving the Assembly virtually penniless and unable to cope with an unforeseen natural or man-made disaster , which appear to happen with increasing frequency

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid i bob Gweinidog ac adran mewn Llywodraeth , a phob corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad , fynd â'r maen i'r wal ar flaenoriaethau sy'n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol a sicrhau y rhoddir cyfrif am bob ceiniog a wariant yn unol ag egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol

Engels

Every Government Minister and department , and every Assembly sponsored public body , needs to deliver on social justice priorities and ensure that every penny that they spend is accounted for according to social justice principles

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gwariodd £1 filiwn o arian cyhoeddus , gyda'ch sêl bendith chi , ar drafod pwerau'r Cynulliad ac yr ydych chi wedi dyfeisio rhywbeth pitw -- cynnig gwerth ceiniog a dimai -- nad oes neb yn ei drafod

Engels

He spent £1 million of public money , sanctioned by you , on discussing the Assembly's powers and you have come up with something written on the back of a fag packet -- a tuppenny-ha'penny proposal -- that no-one is discussing

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK