Je was op zoek naar: betalningsmottagarnas (Zweeds - Fins)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Fins

Info

Zweeds

a) betalningsmottagarnas namn och adress.

Fins

a) avustuksen saajien nimi ja osoite,

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

1. monaco skall anta de förfaranden som är nödvändiga för att betalningsombudet vid tillämpning av detta avtal skall kunna fastställa de faktiska betalningsmottagarnas identitet och hemvist och skall se till att förfarandena tillämpas.

Fins

1. monacon ruhtinaskunta ottaa käyttöön tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista selvittää tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys ja heidän asuinpaikkansa tämän sopimuksen soveltamista varten, ja varmistaa näiden menettelyjen soveltaminen.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

slutligen utarbetas ett avtal om anslaget mellan varje deltagare och kommissionen.iavtalet fastställs betalningsmottagarnas respektive europeiskagemenskapens rättigheter och skyldigheter, bland annat fastslås eu:s ekonomiska bidrag till era forskningsomkostnader.

Fins

lopuksi komissiolaatii jokaisen osallistujan kanssa apurahasopimuksen. sopimusmäärittää edunsaajien ja euroopan yhteisön oikeudet ja velvollisuudet,mukaan luettuna eu:n rahoitusosuuden tutkimuskuluista.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

1. medlemsstaterna skall inom sina respektive territorier anta och säkerställa tillämpningen av de förfaranden som behövs för att betalningsombudet, när det gäller tillämpningen av artiklarna 8-12, skall kunna fastställa de faktiska betalningsmottagarnas identitet och hemvist.

Fins

1. jokaisen jäsenvaltion on omalla alueellaan otettava käyttöön tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista määrittää tosiasialliset edunsaajat ja heidän asuinpaikkansa 8-12 artiklan soveltamista varten, sekä varmistettava niiden soveltaminen.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

b) om de betalar till andra personer än de berättigade betalningsmottagarna.

Fins

b) kun maksu on suoritettu muulle kuin maksuun oikeutetulle.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

om de betalar till andra personer än de berättigade betalningsmottagarna.

Fins

kun maksu on suoritettu muulle kuin maksuun oikeutetulle.

Laatste Update: 2014-11-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

9. a) utbetalningsorganen i de i euron icke-deltagande medlemsstaterna måste vidmakthålla separata räkenskaper på grundval av valutan i vilken utbetalningarna har gjorts till betalningsmottagarna. samma uppdelning måste vidhållas för uppgifterna som lämnas för räkenskapsavslutningsproceduren.

Fins

9. a) euroon osallistumattomien jäsenvaltioiden maksajayksiköitten tulee pitää erilliset tilit sen mukaan, missä valuutassa kustannukset on maksettu edunsaajille. sama erottelu tulee säilyttää tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä annetuissa ilmoituksissa.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

2. en överenskommelse om partnerskap kan slutas med betalningsmottagarna i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete med kommissionen.

Fins

2. avustuksen saajien kanssa voidaan tehdä kumppanuutta koskeva puitesopimus pitkäaikaisen yhteistyösuhteen luomiseksi komissioon.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

1. de medlemsstater som tar ut källskatt i enlighet med artikel 11 skall föreskriva ett eller båda av följande förfaranden för att de faktiska betalningsmottagarna skall kunna begära att ingen sådan skatt tas ut:

Fins

1. edellä 11 artiklan mukaisesti lähdeveroa perivien jäsenvaltioiden on noudatettava jompaakumpaa tai molempia seuraavista kahdesta menettelystä sen varmistamiseksi, että tosiasiallisella edunsaajalla on mahdollisuus pyytää, ettei lähdeveroa peritä:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

1.2 sådana operatörer och tillhandahållare av tjänster har dock inte någon direkt kundrelation med betalarna eller betalningsmottagarna och innehar därför inte all den information som behövs enligt förslaget till förordning. därför bör skyldigheter endast åläggas sådana kreditinstitut som har direkt kundkontakt eller sådana finansenheter som är en del av betalningskedjan för överföring av medel, eftersom sådana enheter innehar den information som behövs [3].

Fins

1.2 tällaisilla operaattoreilla ja palvelujen tarjoajilla ei kuitenkaan ole välitöntä asiakassuhdetta maksajien eikä maksunsaajien kanssa eikä niillä näin ollen ole kaikkia ehdotetun asetuksen mukaan vaadittavia tietoja. tämän takia velvoitteita tulisi asettaa ainoastaan luottolaitoksille, jotka ovat välittömässä yhteydessä asiakkaiden kanssa, tai rahoitusyksiköille, jotka ovat osa varainsiirtoa koskevaa maksuketjua, koska sellaisilla yksiköillä on käytettävissään tarpeelliset tiedot [3].

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

i artikel 7.2 i förslaget till förordning regleras batchöverföringar till betalningsmottagare utanför gemenskapen. sådana överföringar avser enskilda överföringar från en betalare till olika betalningsmottagare, där överföringarna sammanförs i en batch och sedan vanligtvis "plockas isär" av den första betalningsleverantören i kedjan eller av en betalningssystemsoperatör för att därefter sorteras efter betalningsmottagarnas betalningsleverantörer. därför kommer varken betalningsmottagaren eller dennes betalningsleverantör att kunna veta att de medel som tas emot ursprungligen överförts i form av en batchöverföring. om betalningsmottagaren är etablerad i ett land som är medlem i fatf, skall det berörda landet även tillämpa sr vii. följaktligen skulle betalningsmottagarens betalningsleverantör behöva kontakta antingen betalarens betalningsleverantör inom gemenskapen eller den förste förmedlande betalningsleverantören för att kunna få den relevanta informationen. det bör därför uppmärksammas att användningen av batchöverföringar vid gränsöverskridande överföringar kommer att leda till ett stort antal förfrågningar om information om betalaren.

Fins

ehdotetun asetuksen 18 artiklan mukaan euroopan komissio voi antaa jäsenvaltioille luvan tehdä yhteisön ulkopuolisten maiden tai alueiden kanssa sopimuksia, jotka sisältävät poikkeuksia ehdotetusta asetuksesta. tällaisen luvan saamisen edellytyksenä on tiettyjen ehtojen täyttyminen. kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen euroopan unionissa ja yhtenäisen euromaksualueen kehittyminen, ensimmäinen ja kolmas ehto (eli se, että maa tai alue on muodostanut rahaliiton kyseisen jäsenvaltion kanssa tai se on osa kyseisen jäsenvaltion valuutta-aluetta, ja se, että se edellyttää lainkäyttöalueellaan toimivien maksupalvelujen tarjoajien noudattavan samoja sääntöjä kuin ehdotetussa asetuksessa säädetään) tuntuvat riittävän, jotta lupavaatimukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. tämän vuoksi toinen ehto (eli se, että maalla tai alueella on pääsy kyseisen jäsenvaltion maksu-tai siirtojärjestelmiin) voitaisiin poistaa.6 muutosehdotukset

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

frågorna har uppkommit i mål dels mellan rechnungshof (revisionsrätten) och ett stort antal organ som står under dess tillsyn, dels mellan christa neukomm respektive joseph lauermann, å ena sidan, och deras arbetsgivare, Österreichischer rundfunk (nedan kallad Örf), som är en offentligrättslig radiostation, å andra sidan. målen avser skyldigheten för offentliga organ som står under tillsyn av rechnungshof att underrätta denna om löner och pensioner som överstiger en viss nivå och som organen i fråga utbetalar till sina anställda och pensionerade före detta anställda samt om namnet på betalningsmottagarna, för att en årlig rapport skall upprättas och tillställas nationalrat (parlamentet), bundesrat samt landtage (delstaternas respektive parlament) och göras tillgänglig för allmänheten (nedan kallad rapporten).

Fins

nämä kysymykset on esitetty ensinnäkin asiassa, jossa asianosaisina ovat rechnungshof (tilintarkastustuomioistuin) ja useat sen valvonnassa olevat yhteisöt, ja toisekseen asiassa, jossa asianosaisina ovat neukomm ja lauermann sekä heidän työnantajansa Österreichischer rundfunk (jäljempänä Örf), joka on julkisoikeudellinen yleisradiotoimintaa harjoittava yhteisö, ja nämä asiat koskevat rechnungshofin valvontaan kuuluvien julkisten yhteisöjen velvollisuutta ilmoittaa viimeksi mainitulle tietyn tason ylittävät, työntekijöille ja eläkeläisille maksetut palkat ja eläkkeet, sekä niiden saajien nimet nationalratille (parlamentti), bundesratille ja landtagenille (osavaltioiden parlamentit) vuosittain toimitettavan ja yleisön saataville saatettavan selvityksen (jäljempänä selvitys) laatimiseksi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

4) de förskott ur budgeten som betalats ut till offentliga eller privata förmedlare som kommissionen givit i uppdrag att sköta för valtningen och att se till att pengarna når de slutliga betalningsmottagarna, antingen p.g.a. lagar, regler eller kontraktsbestämmelser.

Fins

4) talousarviosta ennakkoon maksettavat maksut julkisille ja yksityisille välittäjille, joille komissio on lainsäädännön tai sopimusten nojalla antanut valtuutuksen hallin-

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

kommissionen uppmanas att ut forma reglerna för finansieringen så att med len överförs i delbetalningar och endast efter det att betalningsmottagarna rapporterat om att tidigare erhållna medel använts på ett korrekt sätt.

Fins

hän kannattaa suorien ihmisten välisten yhteyksien kehittämistä eu:n jäsenvaltioiden ja iranin välillä iranin kansalaisyhteiskunnan lujittamiseksi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

denna rubrik innefattar de förskott ur budgeten som betalats ut till offentliga eller privata intermediärer som kommissionen givit i uppdrag att sköta förvaltningen och att se till att pengarna når de slutliga betalningsmottagarna, antingen på grundval av lagar, regler eller kontraktsbestämmelser.

Fins

näihin kuuluvat talousarviosta ennak­koon maksettavat maksut julkisille ja yksityi­sille välittäjille, joille komissio on lainsäädännön tai sopimusten nojalla antanut valtuutuksen hallinnoida varoja ja huolehtia niiden toimittamisesta lopullisille tuensaajille.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

under budgetgenomförandet gjorde kommissionen ungefär en och en halv miljon utbetalningar till tredje part under 2007. betalningsmottagarna innefattar eu-tjänstemän och pensionärer, medlemsstaternas offentliga myndighetersomförvaltar medel,privataföretagochenskilda som direkt mottar stöd enligt en gemenskapsordning.

Fins

vuoden 2007 talousarvion toteutuksen yhteydessä komissio suoritti maksuja kolmansille osapuolille yhteensä noin1,5 miljoonaaeuroa.tällaisiakolmansiaosapuoliavoivatolla esimerkiksi eu:n virkamiehet ja eläkkeellä olevat virkamiehet, varoja hallinnoivat jäsenvaltioiden viranomaiset tai yhteisön ohjelmista tukea saavat yksityiset yritykset tai henkilöt.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

denna rubrik omfattar förskottsbetalningar ur budgeten till offentliga eller privata intermediärer, som kommissionen anlitat för att sköta förvaltningen och att se till att pengarna nårde slutliga betalningsmottagarna, antingenenligt rättsregler eller avtalsbestämmelser.beloppet uppgår till 1 009 miljoner eurooch avser medel som den 31 december2002 innehades av intermediärer.

Fins

kohtaan sisältyvät talousarviosta ennakkoon maksettavat maksut julkisille ja yksityisille rahoituksenvälittäjille, joille komissio on lainsäädännön taisopimusten nojalla antanut valtuutuksenhallinnoida varoja ja huolehtia niiden toimittamisesta lopullisille tuensaajille. tämä1009 miljoonan euron määrä vastaa31.joulukuuta 2002 rahoituksenvälittäjienhallussa olleita varoja.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

emellertid har ett visst antal uttryckliga bestämmelser i gemenskapens grund läggande fördrag och nödvändigheten av att förverkliga romfördragets mål, medfört att det gradvis har skapats olika instrument som på gemenskapens vägnar ger kom missionen befogenheter att låna upp medel på de finan siella marknaderna för att kunna bevilja lån i syfte att ge de slutliga betalningsmottagarna möjlighet att utnyttja de gynnsamma villkor som gemenskapen genom sin mycket goda kreditvärdighet på marknaderna kan er hålla.

Fins

kuitenkin useat yhteisöjen perustamissopimusten tarkat määräykset ja toi saalta rooman sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen tarpeellisuus ovat johtaneet erilaisten välineiden asteittaiseen luomiseen, joiden avulla komissio voi yhteisön nimissä ottaa lainaa rahoitusmarkkinoilta, jotta lainat voidaan suorittaa ja jotta lopullinen saaja voi hyötyä niistä hyödyllisistä edellytyksistä, jotka yhteisö saa osakseen markkinoilla sen hyvän luottomaineen avulla.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

emellertid har ett visstantal uttryckliga bestämmelser i gemenskapens grundläggande fördragoch nödvändigheten av att förverkliga romfördragets mål medfört attdet gradvis har skapats olika instrument som på gemenskapens vägnarger kommissionen befogenheter att låna medel på de finansiella marknaderna. detta för att kunna bevilja lån för att de slutliga betalningsmottagarna skall kunna få del av de gynnsamma villkor som gemenskapen kan erhålla genom sin mycket goda kreditvärdighet påmarknaderna.

Fins

useat perustamissopimusten selkeät määräyksetsekä velvollisuus saavuttaa rooman sopimuksen tavoitteet ovat johtaneet siihen, että vähitellen on luotu erilaisia välineitä, joiden avullakomissio voi ey:n nimissä ottaa lainaa rahoitusmarkkinoilta edullisinehdoin hyvän luottokelpoisuutensa ansiosta ja siten myöntää lainojasamoin edullisin ehdoin lainanottajille.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

tydlig information h) omräkningskurs: den kurs som fastställt varje deltagande medlemsstats valuta enligt artikel 109l.4 meningen i f kredite- i) inbetalningar: betalningar som tagits emot fri ngav betalningsmottagarnas konton,

Fins

avoimuus h) ’muuntokurssilla’ peruuttamattomasti kiinnitettyä kurssia, jonka neuvosto antaa jokaisen osallistujavaltion valuutalle perustamissopimuksen 109 l artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti, i) ’saapuvilla maksuilla’ maksuja, jotka vastaanotetaan saajan tilin hyvittämiseksi,

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK