Vraag Google

Je was op zoek naar: schablonavkastningsgraden (Zweeds - Nederlands)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Nederlands

Info

Zweeds

Schablonavkastningsgraden enligt punkt 2 skall endast tillämpas för importvaror av god, äkta och säljbar kvalitet som överensstämmer med den standardkvalitet som är fastställd i gemenskapslagstiftningen.

Nederlands

Om in aanmerking te komen voor de in lid 2 bedoelde forfaitaire opbrengstpercentages moeten de invoergoederen van goede handelskwaliteit zijn en beantwoorden aan de eisen inzake standaardkwaliteit die eventueel in de communautaire wetgeving zijn vastgesteld.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

1. Schablonavkastningsgraden enligt punkt 2 skall endast tillämpas för importvaror av god, äkta och säljbar kvalitet som överensstämmer med den standardkvalitet som är fastställd i gemenskapslagstiftningen.

Nederlands

2. Wanneer de actieve veredeling betrekking heeft op de in kolom 1 van bijlage 77 vermelde invoergoederen, waarbij de in de kolommen 3 en 4 van deze bijlage bedoelde veredelingsprodukten worden verkregen, worden de in kolom 5 van deze bijlage vermelde forfaitaire opbrengstpercentages toegepast.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

schablonavkastningsgrad

Nederlands

forfaitair opbrengstpercentage

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Zweeds

(13) Till följd av den tekniska utvecklingen inom maltproduktionen har det visat sig nödvändigt att anpassa schablonavkastningsgraderna för orostad och rostad malt.

Nederlands

(13) Wegens de technische vooruitgang op het gebied van de moutproductie is het noodzakelijk dat de forfaitaire opbrengstpercentages, die zijn opgenomen wat betreft de productie van niet-gebrande en gebrande mout, worden geactualiseerd.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

De schablonavkastningsgrader som visas i kolumn 5 i bilaga 77 skall tillämpas för aktiv förädling som utförs på de importvaror som är upptagna i kolumn 1 i den bilagan och ger som resultat de i kolumn 3 och 4 angivna förädlingsprodukterna.

Nederlands

Wanneer de actieve veredeling betrekking heeft op de in kolom 1 van bijlage 77 vermelde invoergoederen, waarbij de in de kolommen 3 en 4 van deze bijlage bedoelde veredelingsprodukten worden verkregen, worden de in kolom 5 van deze bijlage vermelde forfaitaire opbrengstpercentages toegepast.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Schablonavkastningsgrad som är grundad på fakta som tidigare konstaterats, får fastställas enligt kommittéförfarandet om omständigheterna så berättigar och särskilt i fråga om förädlingsprocesser som vanligen utförs under klart definierade tekniska förhållanden som omfattar varor med i huvudsak enhetliga egenskaper och som leder till tillverkning av förädlingsprodukter av enhetlig kvalitet.

Nederlands

Wanneer de omstandigheden zulks rechtvaardigen en met name wanneer het veredelingshandelingen betreft die van oudsher verlopen onder duidelijk omschreven technische voorwaarden en die betrekking hebben op goederen met vrijwel constante eigenschappen, waardoor veredelingsprodukten van constante kwaliteit worden verkregen, kunnen volgens de procedure van het Comité forfaitaire opbrengstpercentages worden vastgesteld op grond van vooraf vastgestelde feitelijke gegevens.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Det är lämpligt att anpassa vissa schablonavkastningsgrader till den förbättrade tekniska kapaciteten så att de stämmer med de koefficienter som används vid beräkningen av exportbidrag vid förädling av liknande gemenskapsvaror.

Nederlands

Overwegende dat het dienstig is bepaalde forfaitaire opbrengstpercentages, gezien de verbeterde technische prestaties, af te stemmen op de coëfficiënten voor de berekening van de terugbetalingen bij uitvoer ingeval van be- of verwerking van soortgelijke communautaire goederen;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

I fråga om kontrollförfaranden och avkastningsgrad skall basprodukterna omfattas av samma regler som gäller vid aktiv förädling för produkter av samma slag, förutom reglerna som rör schablonavkastningsgrad.

Nederlands

Ten aanzien van de controleregelingen en het opbrengstpercentage gelden voor basisproducten dezelfde regels als die welke in het kader van de actieve veredeling voor producten van dezelfde aard gelden, met uitzondering van de regels inzake de forfaitaire opbrengstpercentages.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

De schablonavkastningsgrader som i fråga om aktiv förädling fastställs i bilaga 69 skall tillämpas på de förädlingsprocesser som anges i den bilagan.

Nederlands

Bij actieve veredeling zijn de in bijlage 69 vermelde forfaitaire opbrengstpercentages van toepassing op de daarin vermelde bewerkingen.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

(15) För att undvika nackdelar i form av förskottsbetalning av exportbidrag enligt rådets förordning (EEG) nr 565/80(9), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2026/83(10), bör de nya schablonavkastningsgraderna för förskottsbetalda produkter gälla från och med den 1 september 1998.

Nederlands

(15) Ter vermijding van nadelen met betrekking tot de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad(9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83(10), dient te worden bepaald dat de nieuwe forfaitaire opbrengstpercentages betreffende producten met vooruitbetaling met ingang van 1 september 1998 van toepassing zijn.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Schablonavkastningsgraderna bör därför beräknas på dessa koefficienter.

Nederlands

De forfaitaire opbrengstpercentages moeten derhalve op grond van deze coëfficiënten worden berekend.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

I kolumn 5 i bilaga 77, skall schablonavkastningsgraderna "75,19" , "76,92" och "64,52" som finns under löpnummer 15, 37 och 38, ersättas med schablonavkastningsgraderna "78,74", "78,74" respektive "67,11".

Nederlands

In bijlage 77 worden de forfaitaire opbrengstpercentages "75,19", "76,92", "64,52" in kolom 5 onder de volgnummers 15, 37 en 38, respectievelijk vervangen door de forfaitaire opbrengstpercentages "78,74", "78,74" en "67,11".

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

Förteckningen över de schablonavkastningsgrader som är tillämpliga på området aktiv förädling av olivolja bör ändras i syfte att främja en enhetlig tillämpning i hela gemenskapen och att förenkla avslutandet av ett tullförfarande.

Nederlands

Overwegende dat de lijst van de forfaitaire opbrengstpercentages die van toepassing zijn op het gebied van de actieve veredeling van olijfolie dient te worden gewijzigd teneinde de uniforme toepassing overal in de Gemeenschap te vergemakkelijken en de zuivering van de regeling te vereenvoudigen;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

(20) För vissa primära förädlingsprodukter skall schablonavkastningsgraderna beräknas på grundval av den koefficient som anges i bilaga E till kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen(8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1563/2001(9).

Nederlands

(20) Voor enkele hoofdveredelingsproducten moeten de forfaitaire opbrengstpercentages worden berekend aan de hand van de coëfficiënten in bijlage E bij Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen(8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1563/2001(9).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

(1) Det har konstaterats att exportörernas lagerbokföring som är baserad på schablonavkastningsgrad och som används för uppföljning beträffande basprodukter avsedda för export i form av bearbetade produkter för vilka det lämnas förskott inte nödvändigtvis avspeglar de lager som verkligen existerar och att det inte är möjligt att på lämpligt sätt kontrollera enligt vilka villkor gemenskapslagstiftningen tillämpas på produkterna.

Nederlands

(1) Geconstateerd is dat de voorraadboekhouding van de exporteurs die wordt gebruikt voor het volgen van de basisproducten die onder de voorfinancieringsregeling zijn geplaatst en bestemd zijn om in de vorm van verwerkte producten te worden uitgevoerd, en die op forfaitaire opbrengstpercentages is gebaseerd, niet noodzakelijkerwijs de werkelijke situatie van de bestaande voorraden weergeeft en geen adequate controle mogelijk maakt van de voorschriften waaraan deze producten op grond van de communautaire regeling moeten voldoen.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

Därför är det lämpligt att ändra artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2026/83(4), så att schablonavkastningsgrad inte längre tillämpas på förskottsbetalningarna.

Nederlands

Derhalve moet artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83(4), zo worden gewijzigd dat voor de voorfinanciering de forfaitaire opbrengstpercentages niet meer worden toegepast.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

%quot%3. I fråga om kontrollförfaranden och avkastningsgrad skall basprodukterna omfattas av samma regler som gäller vid aktiv förädling för produkter av samma slag, förutom reglerna som rör schablonavkastningsgrad.

Nederlands

"3. Ten aanzien van de controleregelingen en het opbrengstpercentage gelden voor basisproducten dezelfde regels als die welke in het kader van de actieve veredeling voor producten van dezelfde aard gelden, met uitzondering van de regels inzake de forfaitaire opbrengstpercentages.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Zweeds

2. De schablonavkastningsgrader som visas i kolumn 5 i bilaga 77 skall tillämpas för aktiv förädling som utförs på de importvaror som är upptagna i kolumn 1 i den bilagan och ger som resultat de i kolumn 3 och 4 angivna förädlingsprodukterna.

Nederlands

3. Elke Lid-Staat deelt aan de Commissie de gevallen mede waarin de in lid 2 bedoelde opbrengstpercentages niet konden worden toegepast omdat bij de veredeling van de in kolom 1 van bijlage 77 bedoelde invoergoederen andere veredelingsprodukten zijn verkregen dan die welke zijn vermeld in de kolomen 3 en 4 van deze bijlage, welke zich in hetzelfde produktiestadium bevinden.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

(14) För att beräkna exportbidragen för bearbetade produkter uppdaterades i kommissionens förordning (EG) nr 2513/98(7) de omräkningskoefficienter för produktionen av orostad och rostad malt, som anges i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1501/95(8). Schablonavkastningsgraderna bör därför beräknas på dessa koefficienter.

Nederlands

(14) Verordening (EG) nr. 2513/98 van de Commissie(7) actualiseert bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1501/95 van de Commissie(8) tot vaststelling van de verwerkingscoëfficiënten bij de productie van gebrande en niet-gebrande mout, die worden gebruikt voor de berekening van de uitvoerrestituties voor verwerkte producten. De forfaitaire opbrengstpercentages moeten derhalve op grond van deze coëfficiënten worden berekend.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Zweeds

(1) Det har konstaterats att exportörernas lagerbokföring som är baserad på schablonavkastningsgrad och som används för uppföljning beträffande basprodukter avsedda för export i form av bearbetade produkter för vilka det lämnas förskott inte nödvändigtvis avspeglar de lager som verkligen existerar och att det inte är möjligt att på lämpligt sätt kontrollera enligt vilka villkor gemenskapslagstiftningen tillämpas på produkterna. Därför är det lämpligt att ändra artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2026/83(4), så att schablonavkastningsgrad inte längre tillämpas på förskottsbetalningarna.

Nederlands

(1) Geconstateerd is dat de voorraadboekhouding van de exporteurs die wordt gebruikt voor het volgen van de basisproducten die onder de voorfinancieringsregeling zijn geplaatst en bestemd zijn om in de vorm van verwerkte producten te worden uitgevoerd, en die op forfaitaire opbrengstpercentages is gebaseerd, niet noodzakelijkerwijs de werkelijke situatie van de bestaande voorraden weergeeft en geen adequate controle mogelijk maakt van de voorschriften waaraan deze producten op grond van de communautaire regeling moeten voldoen. Derhalve moet artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2026/83(4), zo worden gewijzigd dat voor de voorfinanciering de forfaitaire opbrengstpercentages niet meer worden toegepast.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK