Pergunte ao Google

Você procurou por: cleared (Dinamarquês - Alemão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Alemão

Informações

Dinamarquês

- Cleared

Alemão

- Cleared,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

- Cleared

Alemão

- Despachado de aduana,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

With the help of the Finnish SOLVIT centre, the problem was cleared up and the client was able to receive the treatment to which he was entitled.

Alemão

Mit Hilfe der finnischen SOLVIT-Zentrale wurde das Problem gelöst und der Busfahrer erhielt die ihm zustehende Behandlung.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Luminitys perflutren-bestanddel clearedes hurtigt fra det systemiske kredsløb via lungerne.

Alemão

Der Perflutren Bestandteil von Luminity wurde durch die Lungen schnell aus dem systemischen Kreislauf eliminiert.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Dinamarquês

d. at kræve, som følge heraf, passende sikkerhedsstillelse ved bilateral clearing og gøre det til genstand for højere kapitalkrav end centralt clearede handler, under hensyntagen til den risikomindskende virkning af aftaler med sikkerhedsstillelse og andre foranstaltninger såvel som indvirkningen på erhvervslivet.

Alemão

d) eine entsprechende Pflicht zu angemessener Besicherung im bilateralen Clearing bei höhe­ren Eigenkapitalanforderungen als bei zentral abgewickelten Handelsvorgängen unter Berücksichtigung risikomindernder Auswirkungen der Besicherung und anderer Maß­nahmen sowie der Auswirkungen auf den Unternehmenssektor.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

CCP'er offentliggør de prisoplysninger, der anvendes til at beregne deres daglige eksponering over for clearingsmedlemmerne, og de clearede transaktioners volumen inden for hver klasse af instrumenter.

Alemão

Eine CCP veröffentlicht die Preisinformationen, die bei der Berechnung ihrer End-of-Day-Risikoexposition gegenüber ihren Clearingmitgliedern zugrunde gelegt werden, sowie das Volumen der geclearten Transaktionen für jede Kategorie von Finanzinstrumenten.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

CCP'er stiller de i stk. 1 og 2 omhandlede registre og oplysninger samt alle oplysninger om de clearede kontrakters positioner, uanset det handelssystem, hvor transaktionerne blev gennemført, til rådighed for den kompetente myndighed og ESMA, når disse anmoder herom.

Alemão

Eine CCP stellt der zuständigen Behörde und der ESMA auf Anfrage die in den Absätzen 1 und 2 genannten Aufzeichnungen und Informationen sowie sämtliche Informationen über die Positionen geclearter Kontrakte zur Verfügung, unabhängig vom Ort, an dem die Transaktionen ausgeführt wurden.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De gældende regler gav heller ikke tilstrækkelige incitamenter til at flytte bilateralt clearede OTC-derivatkontrakter til multilateral clearing gennem centrale modparter12.

Alemão

Außerdem boten die bestehenden Rechtsvorschriften keine ausreichenden Anreize dafür, von bilateral abgerechneten OTC-Derivatekontrakten auf multilaterales Clearing über zentrale Gegenparteien12 umzustellen.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De nuværende niveauer for sikkerhedsstillelse er imidlertid for lave og afspejler ikke den risiko, som handler med bilateralt clearede derivater udgør for det finansielle system, når de når en vis kritisk masse.

Alemão

Derzeit ist der Umfang der Besicherung jedoch zu gering und entspricht nicht dem Risiko, das der bilateral abgewickelte Derivatehandel für das Finanzsystem darstellt, wenn er eine kritische Masse erreicht.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Der bør i forbindelse med denne procedure tages hensyn til, at ikke alle CCP-clearede OTC-derivater kan betragtes som egnede til obligatorisk CCP-clearing.

Alemão

Bei diesem Verfahren sollte berücksichtigt werden, dass nicht alle durch eine CCP geclearten OTC-Derivate als für das obligatorische CCP-Clearing geeignet gelten können.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det kan primært foregå ved at øge forskellen mellem kapitalkravene for centralt clearede og bilateralt clearede kontrakter, jf. kapitalkravsdirektivet7.

Alemão

Dies lässt sich am besten dadurch erreichen, dass die in der Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive - CRD)7 enthaltenden Eigenkapitalanforderungen stärker nach zentral und bilateral abgewickelten Kontrakten differenziert werden.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For at få et fyldestgørende billede af markedet bør både clearede og ikke-clearede kontrakter indberettes til transaktionsregistre.

Alemão

Um einen umfassenden Marktüberblick zu gestatten, sollten sowohl geclearte als auch nicht geclearte Kontrakte an die Transaktionsregister gemeldet werden.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Foruden kapitalkravene til ikke-centralt clearede produkter agter Kommissionen at foreslå, at det bliver obligatorisk at cleare standardiserede derivater via CCP'er, hvilket er i tråd med G20-erklæringen.

Alemão

Neben den Eigenkapitalanforderungen für nicht zentral abgewickelte Produkte beabsichtigt die Kommission, im Einklang mit der G20-Erklärung ein obligatorisches CCP-Clearing für alle standardisierten Derivate vorzuschlagen.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ikkecentralt clearede aftaler bør underlægges højere kapitalkrav1.

Alemão

Für nicht zentral abgerechnete Kontrakte sollten höhere Eigenkapitalanforderungen gelten.“1

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Mange respondenter, især erhvervssammenslutninger og banker, bemærkede, at det i øjeblikket kan være vanskeligt at forudsige, hvilke marginniveauer de vil blive pålagt at stille til CCP'er for centralt clearede transaktioner.

Alemão

Zahlreiche Teilnehmer, insbesondere Branchenverbände und Banken, merkten an, dass es derzeit schwierig sein könne, die Höhe der Einschusszahlung vorherzusehen, die sie an CCPs für zentral geclearte Transaktionen zu leisten verpflichtet seien.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Med hensyn til ikke-centralt clearede derivater bør størrelsen af den sikkerhedsstillelse, der kræves, også tage hensyn til securitiseringsordningens særlige struktur og den beskyttelse, som allerede er fastlagt heri.

Alemão

Bei nicht zentral geclearten Derivaten sollte der Umfang der erforderlichen Sicherheiten auch die spezifische Struktur der Verbriefungsvereinbarungen und den dort bereits gewährleisteten Schutz berücksichtigen.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ved anvendelsen af reglerne i basisretsakten kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) dermed blive pålagt at udforme tekniske standarder for at sikre, at CCP-deltagere kommer til at nyde godt at det lavest mulige foreskrevne kapitalkrav i forbindelse med modpartskreditrisiko ved centralt clearede kontrakter, i overensstemmelse med den ordning, Baselkomitéen er ved at lægge sidste hånd på.

Alemão

Dazu kann es erforderlich werden, dass die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities Markets Authority, ESMA) in Anwendung der im Basisrechtsakt vorgesehenen Vorschriften technische Standards erarbeitet, um sicherzustellen, dass die CCP-Teilnehmer entsprechend der derzeit vom Baseler Ausschuss ausgearbeiteten Regelung in den Genuss möglichst geringer gesetzlicher Kapitalanforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko zentral abgewickelter Kontrakte kommen.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Ved fastsættelse af marginkrav indfører CCP'er modeller og parametre, som tager højde for de clearede produkters risikoprofil og intervallet mellem marginopkrævninger, markedslikviditet og mulige ændringer under transaktionens forløb.

Alemão

Bei der Festlegung ihrer Marginanforderungen gibt eine CCP Modelle und Parameter vor, die die Risikomerkmale der geclearten Produkte erfassen und dem Intervall der Margin-Aufstockungen, der Marktliquidität und der Möglichkeit von Veränderungen während der Laufzeit der Transaktion Rechnung tragen.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

den kompetente myndighed med ansvar for overvågning af CCP'en og de centralbanker, der udsteder de for de clearede finansielle instrumenter mest relevante valutaer.

Alemão

die für die Überwachung der CCP verantwortliche Behörde und die Zentralbanken, die die wichtigsten Währungen der geclearten Finanzinstrumente emittieren.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(52) I bilag III fastsættes der regler for behandlingen af poster under stregen i forbindelse med beregningen af egenkapitalkrav for kreditinstitutter; for at det indre marked kan fungere tilfredsstillende og især for at sikre lige konkurrencevilkår, skal medlemsstaterne tilstræbe, at deres kompetente myndigheder foretager en ensartet vurdering af kontrakter om nyordning og aftaler om netting; bilag III er i overensstemmelse med det arbejde, som et internationalt forum for banktilsynsmyndigheder har udført med henblik på disse myndigheders godkendelse af bilaterale aftaler om netting, herunder muligheden for at beregne egenkapitalkravene for visse transaktioner på grundlag af et nettobeløb i stedet for et bruttobeløb, forudsat at der findes juridisk bindende aftaler, der sikrer, at kreditrisikoen er begrænset til nettobeløbet; for internationalt aktive kreditinstitutter og kreditinstitutkoncerner i en lang række tredjelande, hvis kreditinstitutter konkurrerer med EF-kreditinstitutter, vil regler, der vedtages inden for et bredere internationalt forum, medføre en mere forfinet tilsynsmæssig behandling af afledte instrumenter, der handles "over-the-counter" (OTC-derivater); denne forbedring resulterer i et mere rimeligt kapitaldækningskrav ved at tage højde for den risikoreducerede effekt, som de af tilsynsmyndighederne anerkendte aftaler om netting har på potentielle fremtidige kreditrisici; clearing af OTC-derivater i clearinginstitutter, der fungerer som en central medkontrahent, spiller en vigtig rolle i visse medlemsstater; det er berettiget at anerkende en sådan clearings fordele i form af en reduceret kreditrisiko og en tilsvarende reduceret systemrisiko som led i en tilsynsmæssig behandling af kreditrisiko; det er nødvendigt, at der stilles fuld sikkerhed for aktuelle og potentielle fremtidige risici som følge af clearede OTC-derivatkontrakter, og at faren for, at clearinginstituttets samlede risici kommer til at overstige markedsværdien af den stillede sikkerhed, fjernes, for at clearede OTC-derivater i en overgangsperiode kan gøres til genstand for den samme tilsynsmæssige behandling som børshandlede afledte instrumenter; de kompetente myndigheder skal kunne godkende niveauet for de krævede initialmargener og løbende margener samt kvaliteten af og niveauet for den beskyttelse, der gives ved den stillede sikkerhed; hvad angår kreditinstitutter, der er registreret i medlemsstaterne, giver bilag III en tilsvarende mulighed for de kompetente myndigheders godkendelse af bilateral netting og giver dem derved lige konkurrencevilkår; reglerne er både afbalancerede og egnede til yderligere at styrke anvendelsen af tilsynsforanstaltningerne på kreditinstitutter; medlemsstaternes kompetente myndigheder bør sikre, at tillæggene beregnes på grundlag af faktiske og ikke nominelle beløb.

Alemão

(52) Anhang III dieser Richtlinie regelt die Behandlung von außerbilanzmäßigen Geschäften bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute. Im Hinblick auf ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes und insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine einheitliche Beurteilung der vertraglichen Nettingvereinbarungen durch ihre zuständigen Behörden anzustreben. Anhang III ist abgestimmt mit den Arbeiten eines internationalen Bankaufsichtsforums auf dem Gebiet der aufsichtlichen Anerkennung des bilateralen Nettings, insbesondere der Möglichkeit der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für bestimmte Geschäfte auf der Grundlage eines Nettobetrags anstelle eines Bruttobetrags, vorausgesetzt, daß rechtsverbindliche Vereinbarungen vorhanden sind, die sicherstellen, daß sich das Kreditrisiko auf den Nettobetrag beschränkt. Für international tätige Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen in zahlreichen Drittländern, die mit den Kreditinstituten der Gemeinschaft im Wettbewerb stehen, werden die auf der breiteren internationalen Ebene vorgesehenen Regelungen zu einer präziseren aufsichtsrechtlichen Behandlung abgeleiteter Instrumente des Freiverkehrs (OTC) führen. Diese Präzisierung führt zu einer angemesseneren Eigenkapitalunterlegungspflicht, die der risikomindernden Wirkung aufsichtsrechtlich anerkannter Nettingvereinbarungen auf die potentiellen zukünftigen Kreditrisiken Rechnung trägt. In einigen Mitgliedstaaten hat die Abwicklung und Verrechnung von Geschäften mit abgeleiten Instrumenten des Freiverkehrs durch Clearing-Stellen, die als zentrale Gegenpartei fungieren, große Bedeutung. Der Nutzen einer derartigen Abwicklung, die sich aus der Minderung des Kreditrisikos und des damit verbundenen Systemrisikos ergibt, sollte bei der aufsichtsrechtlichen Behandlung des Kreditrisikos anerkannt werden. Es ist erforderlich, daß sowohl die laufenden als auch die potentiellen künftigen Risikopositionen, die sich aus über eine Clearing-Stelle abgewickelten Geschäften mit abgeleiteten Instrumenten des Freiverkehrs ergeben, in vollem Umfang durch eine Sicherheitsleistung abgesichert werden und daß ausgeschlossen wird, daß die Risikopositionen der Clearing-Stelle den Marktwert der geleisteten Sicherheit übersteigen, damit über eine Clearing-Stelle abgewickelte Geschäfte mit abgeleiteten Instrumenten des Freiverkehrs für einen Übergangszeitraum aufsichtsrechlich genauso behandelt werden können wie Geschäfte mit börsengehandelten abgeleiteten Instrumenten. Die Höhe der geforderten Ein- und Nachschüsse sowie die Güte und das Ausmaß des durch die geleistete Sicherheit gebotenen Schutzes müssen nach Auffassung der zuständigen Behörden ausreichend sein. Für Kreditinstitute, die in den Mitgliedstaaten ansässig sind, schafft Anhang III eine vergleichbare Möglichkeit für die aufsichtliche Anerkennung des bilateralen Nettings und bietet ihnen somit gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die Regelungen sind sowohl ausgewogen als auch geeignet, die Anwendung aufsichtlicher Maßnahmen für Kreditinstitute weiter zu stärken. Die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, daß bei der Berechnung der Zuschläge tatsächliche und nicht scheinbare nominale Kapitalbeträge zugrunde gelegt werden.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK