Pergunte ao Google

Você procurou por: undersoegelsesresultater (Dinamarquês - Estoniano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Estoniano

Informações

Dinamarquês

- en ordning med registrering af undersoegelsesresultater.

Estoniano

- vaatluste tulemuste kohta arvestuste pidamise süsteemi;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Derfor bekraeftes de undersoegelsesresultater, der fremgaar af 24. til 29. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

Seepärast kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 24–29 esitatud järeldused heaks. F. KAHJU

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Haendelsesrapporten sendes til de parter, der maa anses for at kunne faa nytte af rapportens undersoegelsesresultater, der vedroerer sikkerhed.

Estoniano

Intsidendi uurimisaruanne edastatakse osapooltele, kes võiksid selle ohutusega seotud tulemusi kasutada.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Paa baggrund af ovenstaaende bekraeftes de undersoegelsesresultater, der fremgaar af 51. til 56. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

Eespool öeldut silmas pidades kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 51–56 esitatud järeldused heaks. I. TOLLIMAKS

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Endvidere underretter de om fornoedent hinanden om undersoegelsesresultater vedroerende varer, for hvilke der er fastlagt bestemmelser om gensidig bistand, og som har vaeret oplagt paa toldoplag.

Estoniano

Lisaks teevad nad vajaduse korral üksteisele teatavaks kõik sellise kaubaga seotud järeldused, mille puhul nähakse ette vastastikust abi ja mille suhtes on rakendatud tolliladustamisprotseduuri.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(12) Paa baggrund af ovenstaaende bekraeftes de undersoegelsesresultater, der fremgaar af 13. og 14. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

(12) Eespool öeldut silmas pidades kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 13 ja 14 esitatud järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(19) Da der ikke er fremkommet nye argumenter i forbindelse med undersoegelsesresultaterne i 30. til 34. betragtning i forordningen om midlertidig told, bekraeftes disse undersoegelsesresultater.

Estoniano

(19) Kuna ajutise määruse põhjendustes 30–34 esitatud järelduste kohta ei ole saadud ühtki uut väidet, kiidetakse kõnealused järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(21) Da der ikke er fremfoert bemaerkninger til dette spoergsmaal, bekraeftes de undersoegelsesresultater, der fremgaar af 37. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

(21) Märkuste puudumisel kiidetakse ajutise määruse põhjenduses 37 esitatud järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

(20) Da der ikke er fremfoert bemaerkninger til dette spoergsmaal, bekraeftes de undersoegelsesresultater, der fremgaar af 35. og 36. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

(20) Kuna mingeid märkusi ei esitatud, kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 35 ja 36 esitatud järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

- teknisk oplysningsmateriale med saadanne oplysninger , som er noedvendige for at vurdere forudselige , oejeblikkelige eller senere forekommende risici , stoffet kan frembyde for mennesket og miljoeet , og som mindst indeholder de i bilag VII omhandlede oplysninger og undersoegelsesresultater , herunder en detaljeret og fuldstaendig beskrivelse af de foretagne undersoegelser samt af de anvendte metoder eller litteraturhenvisninger hertil ;

Estoniano

- tehnilise toimiku, milles esitatakse teave, mis on vajalik aine prognoositavate (vahetute või hilisemate), inimesi või keskkonda mõjutavate ohtude hindamiseks ning mis sisaldab vähemalt teavet VII lisas osutatud uuringute kohta ja nende tulemusi, samuti tehtud uuringute ja kasutatud meetodite üksikasjalikku ja täielikku kirjeldust või bibliograafilisi viiteid nendele,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

- teknisk oplysningsmateriale med saadanne oplysninger, der er noedvendige for at vurdere de til stoffet knyttede forudsigelige oejeblikkelige eller senere forekommende risici for mennesker og miljoe, og som omfatter alle de foreliggende relevante oplysninger; oplysningsmaterialet skal mindst indeholde de i bilag VII A naevnte oplysninger og undersoegelsesresultater, herunder en detaljeret og fuldstaendig beskrivelse af de foretagne undersoegelser samt af de anvendte metoder eller litteraturhenvisninger hertil

Estoniano

- tehniline toimik, milles esitatakse andmed, mis on vajalikud aine eeldatavate (vahetute või hilisemate) inimesi või keskkonda mõjutavate ohtude hindamiseks ja mis sisaldab kõiki kättesaadavaid asjaomaseid andmeid sel eesmärgil. Toimik peab sisaldama vähemalt andmeid VII A lisas osutatud uuringute kohta ja nende tulemusi, samuti tehtud uuringute ja kasutatud meetodite üksikasjalikku ja täielikku kirjeldust või bibliograafilisi viiteid nendele,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

- teknisk oplysningsmateriale med saadanne oplysninger, der er noedvendige for at vurdere de til stoffet knyttede forudsigelige oejeblikkelige eller senere forekommende risici for mennesker og miljoe, og som omfatter alle foreliggende relevante oplysninger; oplysningsmaterialet skal mindst indeholde de i bilag VII B omhandlede oplysninger og undersoegelsesresultater, herunder en detaljeret og fuldstaendig beskrivelse af de udfoerte undersoegelser samt af de anvendte metoder eller litteraturhenvisninger hertil, hvis en medlemsstat, hvor anmeldelsen indgives, kraever det

Estoniano

- tehniline toimik, milles esitatakse andmed, mis on vajalikud aine eeldatavate (vahetute või hilisemate) inimesi või keskkonda mõjutavate ohtude hindamiseks ja mis sisaldab kõiki kättesaadavaid asjaomaseid andmeid sel eesmärgil. Toimik peab sisaldama vähemalt andmeid VII lisa B osas osutatud uuringute kohta ja nende tulemusi, samuti tehtud uuringute ja kasutatud meetodite üksikasjalikku ja täielikku kirjeldust või bibliograafilisi viiteid nendele, kui seda nõuab liikmesriik, kus teavitamine toimub,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

3. proeveudtagning, pakning, konservering, transport og opbevaring af proeverne maa ikke beskadige dem eller paavirke undersoegelsesresultatet.

Estoniano

3. proovide võtmine, pakendamine, säilitamine, vedamine ja ladustamine peab olema selline, mis säilitab proovide terviklikkuse ja ei mõjuta uurimistulemusi.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Alle producenter og importoerer af stoffer, der er opfoert paa de i artikel 8, stk. 1, naevnte prioriteringslister, og som har indberettet de i artikel 3 og 4 naevnte oplysninger, skal inden for den fastsatte frist sende referenten de i artikel 9, stk. 1 og 2, og i artikel 10, stk. 2, omhandlede oplysninger og undersoegelsesresultater vedroerende det paagaeldende stof.

Estoniano

Kui artikli 8 lõikes 1 märgitud erinimekirja kantud kemikaali tootja või importija on esitanud artiklite 3 ja 4 kohase informatsiooni, peab ta määratud tähtaja kestel selle kemikaali kohta esitama referendile artikli 9 lõigete 1 ja 2 ning artikli 10 lõikes 2 märgitud andmed ja teimimiste tulemused.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

C. DEN UNDERSOEGTE VARE OG SPOERGSMAALET OM SAMME VARE (8) Da der ikke er indgaaet yderligere bemaerkninger vedroerende den af undersoegelsen omfattede vare og spoergsmaalet om samme vare, bekraeftes de undersoegelsesresultater, der fremgaar af ottende til tolvte betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

C. VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE (8) Kuna vaatlusaluse ja samasuguse toote kohta ei esitatud rohkem väiteid, kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 8–12 esitatud järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

D. INDIVIDUEL BEHANDLING AF DE KINESISKE EKSPORTOERER (8) Flere producenter i Den Kinesiske Folkerepublik anmodede paa ny Kommissionen om at fastlaegge individuelle undersoegelsesresultater for deres selskaber, uden at de dog fremkom med andre beviser end dem, der blev fremlagt i forbindelse med den midlertidige afgoerelse, og som er angivet i betragtning 13 i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

D. HIINA EKSPORTIJATE INDIVIDUAALNE KOHTLEMINE (8) Mitmed Hiina Rahvavabariigi tootjad kordasid oma taotlust, et komisjon teeks iga äriühingu kohta eraldi järeldused, kuid ei esitanud siiski enne esialgsete järelduste tegemist esitatud ja ajutise määruse põhjenduses 13 nimetatud tõenditele lisaks mingit tõendusmaterjali.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De maskinlaesbare former , som de medlemsstater , der databehandler deres undersoegelsesresultater , skal benytte ved fremlaeggelsen af de i artikel 2 i Raadets direktiv 76/625/EOEF omhandlede oplysninger , skal enten vaere magnetbaand eller hulkort med 80 kolonner .

Estoniano

Masinloetavad vahendid, mida oma vaatlusandmeid elektrooniliselt töötlevad liikmesriigid peavad kasutama direktiivi 76/625/EMÜ artiklis 2 sätestatud andmete esitamiseks, on kas magnetlindid või 80 veeruga perfokaardid.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De medlemsstater , der ebd-behandler undersoegelsesresultaterne , skal anvende magnetbaand til fremsendelse i maskinlaesbar form af de i artikel 5 og 6 i forordning ( EOEF ) nr . 357/79 omhandlede oplysninger .

Estoniano

Need liikmesriigid, kes töötlevad oma vaatlustulemusi elektrooniliselt, esitavad määruse (EMÜ) nr 357/79 artiklites 5 ja 6 sätestatud masinloetavad andmed magnetlindil.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Derfor bekraeftes undersoegelsesresultaterne i 15. og 16. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

Seetõttu kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 15 ja 16 esitatud järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Dinamarquês

Derfor bekraeftes undersoegelsesresultaterne i 44. til 50. betragtning i forordningen om midlertidig told.

Estoniano

Seetõttu kiidetakse ajutise määruse põhjendustes 44–50 esitatud järeldused heaks.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK