Pergunte ao Google

Você procurou por: meddelelsesperiode (Dinamarquês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Letão

Informações

Dinamarquês

Kommissionen vil kontrollere anvendelsen af den forkortede meddelelsesperiode for at sikre en effektiv inspektion af de berørte fartøjer fra de nationale myndigheders side.

Letão

Komisija pārraudzīs samazinātā iepriekšējās paziņošanas laikposma piemērošanu saistībā ar valsts kontroles iestāžu faktiski veiktajām attiecīgo kuģu inspekcijām.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For at sikre en ensartet behandling bør den forkortede meddelelsesperiode også gælde for andre medlemsstaters fartøjer, der agter at lande i spanske havne.

Letão

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, šāds samazināts iepriekšējās paziņošanas laikposms būtu jāpiemēro arī citu dalībvalstu kuģiem, kuri plāno izkraut nozveju Spānijas ostās.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Spanien bør undersøge effekten af den forkortede meddelelsesperiode for kontrollen af de berørte fartøjers landinger et år efter denne forordnings ikrafttræden og forelægge Kommissionen en rapport.

Letão

Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā Spānijai būtu jānovērtē samazinātās paziņošanas laikposma ietekme uz attiecīgo izkrauto kuģu kontroli un jāsniedz Komisijai ziņojums.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Et år efter denne forordnings ikrafttræden aflægger Spanien rapport til Kommissionen om effekten af den forkortede meddelelsesperiode for kontrollen af de fartøjer, der er omhandlet i artikel 1.

Letão

Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā Spānija iesniedz Komisijai ziņojumu par samazinātā paziņošanas laikposma ietekmi uz 1. pantā minēto kuģu izkrautās nozvejas kontroli.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Hvis de pågældende fartøjer udvælges til inspektion, vil en meddelelsesperiode på mindst to og en halv time sætte de berørte kontrolmyndigheder i stand til at udføre deres inspektion.

Letão

Tādējādi, ja attiecīgās kontroles iestādes nolemtu veikt inspekciju minētajos kuģos, divarpus stundas ilgs iepriekšējās paziņošanas laikposms ļautu tām īstenot atbilstošo inspekciju.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

om en forkortet meddelelsesperiode før ankomst i havn for EU-fartøjer, der deltager i fiskeri efter bestande af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og lander deres fangster i spanske havne

Letão

ar ko paredz samazinātu paziņošanas laikposmu pirms ierašanās ostā tādiem Savienības kuģiem, kas veic zvejas darbības attiecībā uz dienvidu heka un Norvēģijas omāra krājumiem Kantabrijas jūrā un Ibērijas pussalas rietumu piekrastē un izkrauj nozveju Spānijas ostās

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I henhold til artikel 17, stk. 6, kan Kommissionen træffe beslutning om en anden meddelelsesperiode under hensyntagen blandt andet til typen af fiskevarer og afstanden mellem fiskepladserne, landingsstederne og de havne, hvor de pågældende fiskerfartøjer er registreret.

Letão

Saskaņā ar 17. panta 6. punktu Komisija var paredzēt citu paziņošanas laikposmu, ņemot vērā, cita starpā, zvejas produktu veidu, attālumu starp zvejas vietām, izkraušanas vietām un ostām, kurās attiecīgie kuģi reģistrēti.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Den 28. september 2012 anmodede Spanien om en forkortelse af meddelelsesperioden i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 til mindst to og en halv time for fartøjer, der fører spansk flag, og som deltager i fiskeri efter bestande af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø.

Letão

Spānija 2012. gada 28. septembrī pieprasīja, lai Regulas (EK) Nr. 1224/2009 17. panta 1. punktā paredzētais paziņošanas laikposms tiktu samazināts vismaz līdz divarpus stundām Spānijas karoga kuģiem, kuri veic zvejas darbības attiecībā uz dienvidu heka un Norvēģijas omāra krājumiem Kantabrijas jūrā un Ibērijas pussalas rietumu piekrastē.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det er derfor passende at forkorte meddelelsesperioden til mindst to og en halv time.

Letão

Tāpēc ir lietderīgi samazināt iepriekšējās paziņošanas laikposmu vismaz līdz divarpus stundām.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For EU-fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri, der er omfattet af den flerårige plan, der blev indrettet ved forordning (EF) nr. 2166/2005, og som lander deres fangster i Spanien og tilhører de i stk. 2 anførte flåder, forkortes den minimale meddelelsesperiode på fire timer, der er fastsat i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, til to og en halv time.

Letão

Attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem, kuri veic zvejas darbības saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2166/2005 paredzēto daudzgadu plānu, izkrauj nozveju Spānijas ostās un ir no 2. punktā minētajām flotēm, minimālo četru stundu paziņošanas laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 17. panta 1. punktā, samazina līdz divarpus stundām.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Hvis på basis af konklusionerne i rapporten fra Spanien eller på basis af Kommissionens kontroller, inspektioner og revisioner inden for rammerne af afsnit X i forordning (EF) nr. 1224/2009 det viser sig, at den forkortede meddelelsesperiode er utilstrækkelig til, at Spanien kan sikre en ordentlig kontrol med landinger, tager Kommissionen perioden op til revision.

Letão

Ja, pamatojoties uz Spānijas iesniegtā ziņojuma konstatējumiem vai verifikācijām, inspekcijām un revīzijām, ko Komisija veic Regulas (EK) Nr. 1224/2009 X sadaļas ietvaros, var secināt, ka samazinātais paziņošanas laikposms ir nepietiekams, lai nodrošinātu Spānijā izkrauto kuģu nozvejas kontroli, Komisija šo laikposmu attiecīgi pārskatīs.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

På grundlag af de i stk. 1 omhandlede meddelelser og efter Kommissionens gennemgang af dem, jf. stk. 1, litra c), optages aromastofferne, hvis lovlige anvendelse i en medlemsstat skal anerkendes af de øvrige medlemsstater, på en liste, som opstilles i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 inden for en frist på et år fra udløbet af den i stk. 1 nævnte meddelelsesperiode.

Letão

Pamatojoties uz 1. punktā paredzēto paziņojumu, un pēc tam, kad Komisija šo paziņojumu pārbaudījusi, ņemot vērā c) apakšpunktu, garšvielas, kuru likumīgu izmantošanu vienā dalībvalstī jāatzīst pārējām dalībvalstīm, ieraksta reģistrā, ko pieņem saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību gada laikā pēc 1. punktā paredzētā paziņošanas laikposma beigām.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede meddelelser og efter Kommissionens gennemgang af dem, jf. stk. 1, litra c), optages aromastofferne, hvis lovlige anvendelse i en medlemsstat skal anerkendes af de øvrige medlemsstater, på en liste, som opstilles i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 inden for en frist på et år fra udløbet af den i stk. 1 nævnte meddelelsesperiode. Om nødvendigt kan listen indeholde betingelser for anvendelsen.

Letão

2. Pamatojoties uz 1. punktā paredzēto paziņojumu, un pēc tam, kad Komisija šo paziņojumu pārbaudījusi, ņemot vērā c) apakšpunktu, garšvielas, kuru likumīgu izmantošanu vienā dalībvalstī jāatzīst pārējām dalībvalstīm, ieraksta reģistrā, ko pieņem saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību gada laikā pēc 1. punktā paredzētā paziņošanas laikposma beigām. Vajadzības gadījumā šajā reģistrā var ietvert lietošanas nosacījumus.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK