Você procurou por: bbp (Dinamarquês - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Maltês

Informações

Dinamarquês

3.1. dehp, dbp og bbp

Maltês

3.1. id-dehp, id-dbp u l-bbp

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

dehp, dbp og bbp bør derfor forbydes i alt legetøj og alle småbørnsartikler.

Maltês

id-dehp, id-dbp u l-bbp għandhom għalhekk ikunu projbiti fil-ġugarelli u oġġetti oħra tat-trobbija tat-tfal kollha.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(1) kommissionen vedtog den 7. december 1999 beslutning 1999/815/ef(2), der på grundlag af artikel 9 i direktiv 92/59/eØf(3) pålagde medlemsstaterne at forbyde markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende et eller flere af stofferne diisononylphthalat (dinp), di(2-ethylhexyl)phthalat (dehp), dibutylphthalat (dbp), diisodecylphthalat (didp), di-n-octylphthalat (dnop) og butylbenzylphthalat (bbp).

Maltês

(1) fis-7 ta'diċembru 1999, il-kummissjoni adottat id-deċiżjoni 1999/815/ke [2] ibbażata fuq l-artikolu 9 tad-direttiva 92/59/kee [3], li tirrikjedi lill-istati membri li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta'ġugarelli u oġġetti għall-kura tat-tfal maħsuba biex jitqiegħdu fil-ħalq tat-tfal ta'taħt it-tliet snin, magħmula minn pvc artab li jikkontjeni sustanza waħda jew aktar bħal di-iso-nonyl phthalate (dinp), di(2-ethylhexyl) phthalate (dehp), dibutyl phthalate (dbp), di-iso-decyl phthalate (didp), di-n-octyl phthalate (dnop), u butylbenzyl phthalate (bbp).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(10) under risikovurderingerne og/eller inden for rammerne af rådets direktiv 67/548/eØf af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer [8] er dehp, dbp og bbp blevet identificeret som reproduktionstoksiske stoffer og er derfor blevet klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 2.

Maltês

(10) matul l-istimi ta'riskju u/jew fi ħdan id-direttiva kwadru tal-kunsill 67/548/kee tas-27 ta'Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta'sustanzi perikolużi [8], id-dehp, id-dbp u l-bbp ġew identifikati bħala sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni u għalhekk ġew klassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni, kategorija 2.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(10) under risikovurderingerne og/eller inden for rammerne af rådets direktiv 67/548/eØf af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer [8] er di(2-ethylhexyl)phthalat (dehp), dibutylphthalat (dbp) og butylbenzylphthalat (bbp) blevet identificeret som reproduktionstoksiske stoffer og er derfor blevet klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 2.

Maltês

(10) matul l-istimi ta'riskju u/jew fi ħdan id-direttiva kwadru tal-kunsill 67/548/kee tas-27 ta'Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-disposizzjonijiet amministrattivi rigward il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’sustanzi perikolużi [8], di(2-ethylhexyl) phthalate (dehp), dibutyl phthalate (dbp) u benzyl butyl phthalate (bbp) ġew identifikati bħala sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni u għalhekk ġew klassifikati bħala tossiċi għar-riproduzzjoni, kategorija 2.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(11) de finske myndigheder vedtog den 23. september 1999 statsrådets resolution om forbud mod småbørnsartikler og legetøj, der kan puttes i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc og indeholder over 0,05 vægtprocent af dinp, dehp, dbp, didp, dnop eller bbp;

Maltês

(11) l-awtoritajiet finlandiżi adottaw fit-23 ta'settembru 1999, riżoluzzjoni tal-kunsill ta'l-istat li tipprojbixxi oġġetti tal-kura tat-tfal u ġugarelli li jistgħu jitqiegħdu fil-ħalq minn tfal ta'l-età ta'taħt it-tliet snin li huma magħmula minn pvc artab u li jkun fihom aktar minn 0,05% bil-piż ta'dinp, dehp, dbp, didp, dnop jew bbp;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(12) de italienske myndigheder vedtog den 30. september 1999 bestemmelser om forbud mod markedsføring af legetøj af blødt plastic, der er bestemt til børn under tre år, og som er beregnet til eller normalt må forventes at blive puttet i munden og indeholder over 0,05% vægtprocent af dinp, didp, dehp, dbp, dnop eller bbp; i overensstemmelse med europa-parlamentets og rådets direktiv 98/34/ef(2), senest ændret ved direktiv 98/49/ef(3), underrettede de italienske myndigheder endvidere den 14. juni 1999 kommissionen om et forslag til bestemmelser om forbud mod anvendelse af fire phthalater (didp, dehp, dinp og dbp) i plasticmaterialer og elastomerer og om, at der i småbørnsartikler kun må anvendes højst 5 vægtprocent af visse andre phthalater;

Maltês

(12) l-awtoritajiet taljani adottaw fit-30 ta'settembru 1999 miżura li tipprojbixxi l-marketing ta'ġugarelli minn plastika ratba intiżi għal tfal ta'l-età ta'taħt it-tliet snin, li huma ntiżi jew li x'aktarx li jitqiegħdu fil-ħalq, li jkun fihom aktar minn 0,05% ta'dinp, didp, dehp, dbp, dnop jew bbp; b'żieda ma dan, l-awtoritajiet taljani innotifikaw lill-kummissjoni fl-14 ta'Ġunju 1999 fi ħdan il-kwadru tad-direttiva 98/34/ke tal-parlament ewropew u tal-kunsill [2], kif l-aħħar emendata bid-direttiva 98/48/ke [3], b'abbozz ta'miżura li tipprojbixxi l-użu ta'erba'phthalate (didp, dehp, dinp, dbp) fil-materjali tal-plastika u l-elastomeri u li tirrestrinġi l-użu ta'ċerti phthalate oħrajn sa massimu ta'5% bil-piż fl-oġġetti tal-kura tat-tfal;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(12) usikkerhederne i forbindelse med evalueringen af eksponeringen for disse phthalater, såsom den tid, artiklen er i munden, samt eksponeringen for emissioner fra andre kilder, gør det nødvendigt at tage forsigtighedshensyn. der bør derfor indføres begrænsninger i anvendelsen af disse phthalater til legetøj og småbørnsartikler samt i markedsføringen af sådanne artikler. begrænsningerne vedrørende dinp, didp og dnop bør imidlertid af proportionalitetshensyn være mindre strenge end dem, der foreslås vedrørende dehp, dbp og bbp.

Maltês

(12) l-inċertezzi fl-evalwazzjoni ta'esposizzjoni għal dawn il-ftalati, bħal ħinijiet li fihom il-prodotti konċernati jkunu fil-ħalq u esposizzjoni għal emissjonijiet oħra minn fonti oħra, jeħtieġu li jittieħed kont ta'konsiderazzjonijiet ta'prekawzjoni. għalhekk, għandhom jiġu introdotti restrizzjonijiet fuq l-użu ta'dawn il-ftalati għal ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal u fuq it-tqegħid fis-suq ta'tali artikoli. madankollu, ir-restrizzjonijiet għad-dinp, id-didp u d-dnop għandhom inkunu inqas ħarxa minn dawk proposti għad-dehp, id-dbp u d-bbp għal raġunijiet ta'proporzjonalità.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(12) usikkerhederne i forbindelse med evalueringen af eksponeringen for disse phthalater, såsom den tid, artiklen er i munden, samt eksponeringen for emissioner fra andre kilder, gør det nødvendigt at tage forsigtighedshensyn. der bør derfor indføres begrænsninger i anvendelsen af disse phthalater til legetøj og småbørnsartikler samt i markedsføringen af sådanne artikler. begrænsningerne vedrørende dinp, didp og dnop bør imidlertid af proportionalitetshensyn være mindre strenge end dem, der foreslås vedrørende dehp, dbp og bbp.

Maltês

(12) l-inċertezzi fl-evalwazzjoni ta'esposizzjoni għal dawn il-ftalati, bħal ħinijiet li fihom il-prodotti konċernati jkunu fil-ħalq u esposizzjoni minn fonti oħra, jeħtieġu li jittieħed kont ta'konsiderazzjonijiet ta'prekawzjoni. għalhekk, għandhom jiġu introdotti restrizzjonijiet fuq l-użu ta'dawn il-ftalati għal ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal u fuq it-tqegħid fis-suq ta'tali artikoli. madankollu, ir-restrizzjonijiet għad-dinp, id-didp u d-dnop għandhom inkunu inqas ħarxa minn dawk proposti għad-dehp, id-dbp u d-bbp għal raġunijiet ta'proporzjonalità.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(13) de franske myndigheder vedtog den 5. juli 1999 bestemmelser om ophør med markedsføring, produktion, import og eksport samt tilbagetrækning af visse typer legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive, puttet i munden af børn under 36 måneder, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende dinp, didp, dehp, dbp, dnop og bbp; i overensstemmelse med direktiv 98/34/ef har de franske myndigheder endvidere underrettet kommissionen om et forslag til bestemmelser om forbud mod anvendelse af dinp, didp, dehp, dbp, dnop og bbp i legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år;

Maltês

(13) l-awtoritajiet franċiżi adottaw fil-5 ta'lulju 1999 miżura li tissosspendi l-marketing, il-produzzjoni, l-importazzjoni u l-esportazzjoni u li tordna l-irtirar ta'ċerti ġugarelli u oġġetti tal-kura tat-tfal intiżi li jitqiegħu fil-ħalq minn tfal ta'taħt is-36 xhar magħmula minn pvc artab li jkun fihom dinp, didp, dehp, dbp, dnop u bbp; b'żieda ma dan huma nnotifikaw lill-kummissjoni fil-kwadru tad-direttiva 98/34/ke b'abbozz ta'miżura li tipprojbixxi l-użu ta'dinp, didp, dehp, dbp, dnop u bbp f'ġugarelli u oġġetti tal-kura tat-tfal intiżi għat-tqegħid fil-ħalq minn tfal ta'l-età ta'taħt it-tliet snin;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(20) komitéen fandt, at afgivelsen af de øvrige phthalater dnop, didp, bbp og dbp) var lav og ikke udgjorde nogen risiko under de eksisterende anvendelseforhold; komitéen bemærkede, at der ville ske en større afgivelse, hvis stofferne anvendtes som blødgørere i større koncentrationer;

Maltês

(20) il-sctee sab li r-rilaxx ta'phthalate oħrajn (dnop, didp, bbp u dbp) huwa baxx u li ma jippreżenta l-ebda riskju taħt il-kondizzjonijiet kurrenti ta'l-użu. il-kumitat osserva li rilaxx akbar ikun iseħħ jekk dawn kienu użati bħala plastiċizzaturi f'konċentrazzjonijiet aktar għoljin;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(21) det er kommissionens opfattelse, at hvis dnop, didp, bbp og dbp tillades som erstatning for dinp og dehp som følge af forbuddet mod at anvende disse to stoffer som blødgørere i de pågældende produkter, ville børns eksponering for dem stige, og risikoen ville dermed stige; ud fra forsigtighedsprincippet mener kommissionen derfor, at denne beslutning også bør gælde de pågældende stoffer:

Maltês

(21) il-kummissjoni tikkonsidra li, jekk l-użu ta'dnop, didp, bbp u dbp jkun imħolli jieħu post id-dinp u dehp, bħala konsegwenza tal-projbizzjoni ta'dawn iż-żewġ sustanzi bħala plastiċizzaturi fil-prodotti in kwistjoni, l-esposizzjoni tat-tfal għalihom tiżdied u konsegwentament ir-riskju jkun għola. għalhekk, il-kummissjoni, waqt li tadotta approċċ ta'prekawzjoni, tikkonsidra li din id-deċiżjoni għandha wkoll tapplika għalihom;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(34) kommissionen har fremlagt et forslag til ændring af rådets direktiv 76/769/eØf om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater for at forbyde anvendelsen af dinp, dehp, dbp, didp, dnop og bbp i legetøj og artikler til børn under tre år, der er beregnet til at blive puttet i munden, og som er fremstillet af blød pvc; sådanne produkter må heller ikke markedsføres, hvis de indeholder de pågældende phthalater; forslaget tager endvidere sigte på at sikre, at andre former for legetøj og artikler til børn under tre år, der er beregnet til at blive puttet i munden, og som er fremstillet af blød pvc, er mærket for at sikre, at børnene ikke putter dem i munden;

Maltês

(34) il-kummissjoni ippreżentat proposta għal emenda tad-direttiva 76/769/kee dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-marketing u l-użu ta'ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi li tipprojbixxi l-użu tal-dinp, dehp, didp; dnop, dbp u bbp fil-ġugarelli u l-oġġetti tal-kura tat-tfal magħmula minn pvc artab u ntiżi li jitqiegħdu fil-ħalq minn tfal ta'l-età ta'taħt it-tlett snin. aktar minn hekk, it-tqegħid fis-suq ta'prodotti bħal dawn mhux permess jekk dawn ikun fihom il-phthalate msemmija; il-proposta għandha l-għan, b'zieda ma dan, li tassigura li ġugarelli jew oġġetti tal-kura tat-tfal oħrajn magħmula minn pvc artab intiżi għal tfal ta'età ta'taħt it-tliet snin u li jistgħu jitqiegħdu fil-ħalq għandhom ikollhom tikketta sabiex ikun assigurat li t-tfal ma jpoġġuhomx f'ħalqhom;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

(5) i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 92/59/eØf oplyste de danske myndigheder i fire notifikationer i april og juli 1997 kommissionen om alvorlig og umiddelbar risiko ved bestemte bideringe af blød pvc indeholdende phthalaterne dinp, dehp, dbp, didp, dnop og bbp;

Maltês

(5) l-awtoritajiet daniżi informaw lill-kummissjoni, f'erba notifiki ppreżentati f'april u f'lulju 1997 skond l-artikolu 8 tad-direttiva 92/59/kee, bir-riskju serju w immedjat ippreżentat minn ċerti ċrieki użati minn trabi li jkunu qed jaqsmu s-snien, magħmula minn pvc artab, li jkun fihom il-phthalate dinp, dehp, dbp, didp, dnop u bbp;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

-butylbenzylphthalat (bbp) cas-nr. 85-68-7 einecs-nr. 201-622-7

Maltês

-butyl benzyl phthalate (bbp) cas nru 85-68-7 einecs nru 201-622-7,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

-eksponering for dehp, dbp og bbp i legetøj kan undgås, og der er for børn ingen indlysende behov for eller fordele ved anvendelse heraf i legetøj.

Maltês

-wieħed jista'jevita li jiġi espost għad-dehp, id-dbp u l-bbp u ma jidhirx li t-tfal għandhom bżonn jew se jiggwadanjaw xi ħaġa mill-użu tagħhom fil-ġugarelli.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

-eksponering for dehp, dbp og bbp i legetøj udgør sandsynligvis den største andel af børns samlede eksponering for disse kemikalier fra alle kendte kilder (miljøet, luften indendørs, fødevarer osv.), som kan kontrolleres ved hjælp af konkrete foranstaltninger.

Maltês

-x’aktarx li t-tfal huma esposti l-aktar għad-dehp, id-dbp u l-bbp fil-każ ta'l-użu tal-ġugarelli li jkun fihom din il-kimika; ħafna aktar mill-potenzjal li jiltaqgħu ma'din il-kimika fl-għejun magħrufa kollha (l-ambjent, l-arja ta'ġewwa, l-ikel etc) li jistgħu jkunu kontrollati b'miżuri konkreti.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

af ovennævnte grunde bør der foreslås nogle tilsvarende foranstaltninger for dinp og didp, der også er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. ydermere er de usikkerhedsmomenter (hvor lang tid legetøjet er i barnets mund, eksponering for andre kilder osv.) og forsigtighedshensyn, som er beskrevet ovenfor med hensyn til dehp, dbp og bbp, meget relevante, når der skal træffes beslutning om passende risikostyringsforanstaltninger.

Maltês

għar-raġunijiet iddikjarati hawn fuq, għandu jkun hemm miżuri proporzjonali komparabbli proposti għad-dinp u d-didp. barra minn hekk, l-inċertezzi (il-ħin li l-ġugarell jagħmel fil-ħalq, li t-tfal jiġu esposti għall-kimika minn għejun oħra, eċċ).u konsiderazzjonijiet prekawzjonarji oħra stipulati hawn fuq għad-dehp, id-dbp u l-bbp huma rilevanti ħafna meta jkunu qed jiġu deċiżi l-miżuri xierqa tal-valutazzjonijiet tar-riskju.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende et eller flere af stofferne diisononylphthalat (dinp), di(2-ethylhexyl)phthalat (dehp), dibutylphthalat (dbp), diisodecylphthalat (didp), di-n-octylphthalat (dnop) og butylbenzylphthalat (bbp)

Maltês

li tadotta miżuri li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta'ġugarelli u oġġetti tal-kura tat-tfal intiżi li jitqiegħdu fil-ħalq mit-tfal ta'l-età ta'taħt it-tliet snin, magħmulha minn pvc artab li jkun fihom waħda jew aktar mis-sustanzi di-iso-nonyl phthalate (dinp), di(2-ethylhexyl) phthalate (dehp), dibutyl phthalate (dbp), di-iso-decyl phthalate (didp), di-n-octyl phthalate (dnop), u butylbenzyl phthalate (bbp)

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

risikovurderingerne viser, at dehp[1], dbp[2] og bbp[3] er reproduktionstoksiske. derfor blev de klassificeret som stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (cmr-stoffer), kategori 2.

Maltês

mill-valutazzjonijiet tar-riskju ġie konkluż li d-dehp[1], id-dbp[2], u l-bbp[3] huma tossiċi għar-riproduzzjoni. skond dan, ġew ikklassifikati bħala sustanzi cmr (karċinoġeni, mutaġeni, reprotossiċi), kategorija 2.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK