Pergunte ao Google

Você procurou por: prevozninami (Esloveno - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Esloveno

Inglês

Informações

Esloveno

relativnem deležu tarif, določenih na posvetovanjih, v celotnem prometu s prevozninami v EGP;

Inglês

the relative part of tariffs set in the consultations of all fare traffic within the EEA;

Última atualização: 2017-02-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Matični prevoznik mora sprejeti in potrditi le tiste rezervacije, ki so v skladu z njegovimi prevozninami in pogoji.

Inglês

The parent carrier shall be obliged to accept and to confirm only those bookings which are in conformity with its fares and conditions.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

ker politika v zvezi s prevozninami sestavlja pomemben del skupne prometne politike, za njeno oblikovanje pa je po Pogodbi zadolžen Svet;

Inglês

Whereas a policy in respect of transport rates constitutes an important aspect of the common transport policy, which the Treaty provides for the Council to establish;

Última atualização: 2014-10-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

V vsakem primeru niti memorandum Ministrstva iz leta 1988 niti dopis Ministrstva iz leta 1992 nista pomenila zavrnitve kakršnega koli zahtevka družbe Simet za prenehanje obveznosti javne službe v zvezi s prevozninami.

Inglês

In any event, neither the ministerial memo of 1988 nor the Ministry’s 1992 letter constituted a rejection of any application from Simet for termination of a public service obligation relating to fares.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

standardne prevoznine za prevoz avtomobilov (skupaj s prevozninami za potnike, kadar prevoznik v železniškem prometu nudi prostor za potnike),

Inglês

the standard fares for carrying of cars (incl. fares for accommodation of passengers, where accommodation is offered by the railway undertaking),

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

V zvezi s prevozninami in tarifami za zračni promet poročevalec Paolo Costa upravičeno uvaja klavzulo, ki prevoznikom iz tretjih držav prepoveduje poljubno oblikovanje cen za zračne prevoze, v celoti opravljene v Skupnosti.

Inglês

Where fares and rates for air services are concerned, the rapporteur, Paolo Costa, is right to introduce a clause which prohibits third country carriers from being price leaders on air services for carriage wholly within the Community.

Última atualização: 2012-02-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Italijanski organi so poudarili, da se je omejitev v zvezi s prevozninami, ki je opisana v sklepu o začetku postopka in ki je veljala do leta 2001, uporabljala po vsej Italiji in ne le na enem posameznem geografskem območju.

Inglês

Regarding the cap on fares described in the opening decision and existing until 2001, the Italian authorities noted that this cap applied throughout Italy and not just in one specific geographical location.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Matični prevoznik je obvezan sprejeti in potrditi le tiste rezervacije, ki so v skladu z njegovimi prevozninami in pogoji.

Inglês

The parent carrier shall be obliged to accept and to confirm only those bookings which are in conformity with its fares and conditions.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Kadar se prodajalec sistema odloči, da bo prikazal informacije v zvezi z redom letenja in prevozninami nesodelujočih prevoznikov za kateri koli par mest, je dolžan te informacije prikazati natančno, nezavajajoče in nediskriminacijsko kakor med drugimi prikazanimi prevozniki.

Inglês

Where a system vendor chooses to display information for any city-pair in relation to the schedules or fares of non-participating carriers, such information shall be displayed in an accurate, non-misleading and non-discriminatory manner as between those carriers displayed.

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Odbor se prav tako strinja s predlogom, da se črta tretja alineja člena 6(2) in da se ta člen nadomesti z naslednjim besedilom: "Od prevoznikov se ne zahtevajo novi dokumenti, kadar so v obstoječih dokumentih, kot so tovorni listi ali kateri koli drugi prevozni dokumenti, na voljo vsi podatki iz odstavka 1 in kadar ti obstoječi dokumenti v povezavi s sistemi evidentiranja in računovodskimi sistemi prevoznika omogočajo popolno kontrolo nad prevozninami in pogoji za prevoz, tako da se oblike diskriminacije iz člena 75(1) Pogodbe lahko odpravijo ali razveljavijo".

Inglês

It also agrees with the amendment to Article 6 deleting the third sentence of paragraph 2, and replacing paragraph 3 with the following text: "Where existing documents such as consignment notes or any other transport document give all the details specified in paragraph 1 and, in conjunction with carriers' recording and accounting systems, enable a full check to be made of transport rates and conditions, so that the forms of discrimination referred to in Article 75(1) of the Treaty may be thereby abolished or avoided, carriers shall not be required to introduce new documents".

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Esloveno

Od prevoznikov se ne zahtevajo novi dokumenti, kadar so v obstoječih dokumentih, kot so tovorni listi ali kateri koli drugi prevozni dokumenti, na voljo vsi podatki iz odstavka 1 in kadar ti obstoječi dokumenti v povezavi s sistemi evidentiranja in računovodskimi sistemi prevoznika omogočajo popoln pregled nad prevozninami in pogoji za prevoz, tako da je možno odpraviti ali se izogniti oblikam diskriminacije iz člena 75(1) Pogodbe.“

Inglês

Where existing documents such as consignment notes or any other transport document give all the details specified in paragraph 1 and, in conjunction with carriers’ recording and accounting systems, make it possible to carry out a full check to be made of transport rates and conditions, so that the forms of discrimination referred to in Article 75(1) of the Treaty may be thereby abolished or avoided, carriers shall not be required to introduce new documents.’.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Člen 1 sporazumov o javnih storitvah predvideva petletne načrte za določitev poti in pristanišč, ki bodo delovala, vrsto in zmogljivost plovil, dodeljenih zadevnim pomorskim povezavam, pogostost storitve in prevoznine, ki se plačajo, vključno s subvencioniranimi prevozninami, zlasti za rezidente otoških regij.

Inglês

Article 1 of the public service agreements provides for five-year plans to specify the routes and ports to be served, the type and capacity of the vessels assigned to the maritime connections in question, the frequency of service and the fares to be paid, including subsidised fares, particularly for residents of the island regions.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Po mnenju italijanskih organov sta memorandum Ministrstva za promet z dne 19. decembra 1988 (D.C. III Div 32 št. 3846) in poznejša okrožnica Ministrstva št. A/66 z dne 10. januarja 1989 (ki jo je izdala pokrajinska enota Ministrstva za motorna vozila Catanzaro) dovoljevala izvajalcem linijskega avtobusnega prevoza, da prevoznine uskladijo s prevozninami družbe Ferrovie dello Stato, zato bi ju bilo treba obravnavati kot del širše nacionalne prometne politike in širše cenovne politike.

Inglês

As regards the memo of the Ministry of Transport of 19 December 1988 (D.C. III Div 32 No 3846) and the subsequent ministerial circular No A/66 of 10 January 1989 (issued by the Ministry’s Provincial Motor Vehicle Office of Catanzaro), according to the Italian authorities these documents allowed scheduled service providers to align their fares with the fares of Ferrovie dello Stato and had to be viewed as part of a wider national transport policy and a wider pricing policy.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Četrtič, v zvezi s prevozninami, ki bi jih lahko družba Simet zaračunavala potnikom za opravljene storitve, italijanski organi priznavajo, da so se do leta 2001 dejansko uporabljali nacionalni predpisi, ki so določali splošna načela za določanje cen avtobusnih prevoznih storitev kot del širše nacionalne prometne politike in širše cenovne politike [34], vendar bi lahko izvajalci predložili poseben zahtevek za uporabo drugačne prevoznine.

Inglês

Fourth, as regards the fares that Simet could charge to passengers for the services it provided, while the Italian authorities acknowledge that until 2001 there were indeed national provisions setting broad principles for the pricing of bus transport services pricing as part of a wider national transport policy and a wider pricing policy [34], operators could submit a specific application to apply a different fare.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Glede na zgoraj navedeno družba Simet meni, da koncesije, ki jih je izdalo Ministrstvo, in poznejši sklepi o zavrnitvi zahtevkov za spremembo prog kažejo, da te koncesije izpolnjujejo merila iz pogodbe o storitvah v smislu člena 14 Uredbe (EGS) št. 1191/69 pri določanju obveznosti v zvezi s progami, postajališči, prevozninami, brezplačnim prevozom navadnih pisem za poštno službo in druge pošte proti plačilu provizije, navedene v določbah, ki urejajo tak prevoz.

Inglês

In light of the above, Simet considers that the concessions issued by the Ministry and subsequent decisions rejecting the requests for changes to the routes show that those concessions fulfil the criteria of a service contract within the meaning of Article 14 of Regulation (EEC) No 1191/69 in providing for obligations with respect to routes, stops, fares, free carriage of ordinary letters for the postal services and of other mail against payment of the fee laid down by the provisions governing such carriage.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Tudi ob predpostavki, da Uredba (EGS) št. 1191/69 ni predvidela nobene pravice do nadomestila za imetnike medregionalnih koncesij, kot trdi Ministrstvo, Simet meni, da bi to pomenilo, da so bile storitve liberalizirane in da zato uprava podjetjem ne bi smela naložiti nobenih obveznosti, zlasti ne obveznosti v zvezi s prevozninami.

Inglês

Even assuming Regulation (EEC) No 1191/69 did not provide for any right to compensation for holders of inter-regional concessions, as argued by the Ministry, Simet contends that this would mean that the service had been liberalised and, as such, the administration could not impose any obligations, in particular those concerning fares, on the undertaking.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Raven uvedenih ukrepov za izravnavo nepoštene prakse oblikovanja cev letalskih prevoznikov, ki uživajo nekomercialne koristi, ne sme presegati razlike med prevozninami, ki jih zaračunajo obravnavani letalski prevozniki iz tretjih držav, in prevozninami, ki jih nudijo zadevni konkurenčni letalski prevozniki Skupnosti, vendar naj bi bila nižja, če takšna nižja raven zadošča za odpravo škode, povzročene industriji Skupnosti.

Inglês

The level of measures imposed to offset unfair pricing practices benefiting from a non-commercial advantage, shall not exceed the difference between the fares charged by the non-Community air carrier concerned and the air fares offered by the competing Community air carrier concerned, but should be less if such lesser level were to be adequate to remove the injury to the Community industry.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Točka 4.8 obvestil v povezavi z znižanimi prevozninami zlasti navaja, da imajo letalski prevozniki, ki opravljajo zračne prevoze na zadevnih letalskih progah, pravno obveznost uporabe znižanih prevoznin (kot so navedene v točki „4.

Inglês

In particular, regarding reduced fares, point 4.8 of both notices state that carriers operating on the affected routes are legally bound to apply the reduced fares (specified under point ‘4.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Za uvedbo dokončnega sistema spremljanja trgov tovornih prevoznih storitev se od prevozniških podjetij, špediterjev, prevoznih posrednikov in drugih prevoznih predstavnikov zahteva, da pristojne organe svoje države članice na zahtevo države obvestijo o vseh podatkih v zvezi s prevozninami, ki se zaračunavajo za mednarodni cestni prevoz blaga.

Inglês

With a view to introduction of the definitive system for observation of haulage markets, haulage undertakings, forwarding agents, freight brokers and other transport agents shall be required to communicate, to the competent authorities of their Member State upon the latter's request, any information concerning the rates charged for the international carriage of goods by road.

Última atualização: 2014-10-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Esloveno

Prodajalec sistema zagotovi, da so glavni prikaz in vanj vključeni podatki, ki jih sodelujoči prevozniki posredujejo v zvezi z redi letenja, prevozninami in sedeži, na voljo za posamičen nakup, jasni in izčrpni, brez diskriminacije ali pristranskosti, zlasti pri zaporedju prikazanih informacij.

Inglês

A system vendor shall provide a principal display and shall include therein data provided by participating carriers on schedules, fares and seats available for individual purchase in a clear and comprehensive manner and without discrimination or bias, in particular as regards the order in which information is presented.

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK