Pergunte ao Google

Você procurou por: operativamente (Espanhol - Grego)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Espanhol

Grego

Informações

Espanhol

La presión de la ONU tiene que devolver el ejército a los cuarteles, si cabe, operativamente.

Grego

Έτσι, η πίεση που θα μπορέσουν τα Ηνωμένα Έθνη να ασκήσουν μόλις τούτο καταστεί δυνατόν, θα στείλει πίσω στους στρατώνες το στρατό.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

¿La red seguiría funcionando si por algún motivo StryNet dejase de implicarse operativamente?

Grego

Αυτό είναι ια ραδιοζεύξη.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Todos los miembros del Eurosistema contribuyen estratégica y operativamente a la consecución de los objetivos del Eurosistema.

Grego

Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος συμßάλλουν, σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, στην επίτευξη των σκοπών του Ευρωσυστήματος.

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Espanhol

Los auditores serán operativamente independientes de los controladores que llevan a cabo las verificaciones contempladas en el artículo 23.

Grego

Οι ελεγκτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν ελέγχους βάσει του άρθρου 23.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

La red BRE, que posee casi 500 corresponsales en 59 países, ha sido mejorada técnica y operativamente en 1994.

Grego

Το δίκτυο BRE, που έχει περίπου 500 ανταποκριτές σε 59 χώρες υπέστη διάφορες τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις το 1994.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Crear una estructura de coordinación antifraude, operativamente independiente, para la protección de los intereses financieros de la UE.

Grego

Σύσταση λειτουργικά ανεξάρτητου οργάνου για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης με σκοπό την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Por otro lado, también es positivo el enfoque de que se actúe operativamente a lo largo de las rutas conocidas.

Grego

Κατά δεύτερον είναι επίσης καλή η προσέγγιση να εκτελούνται επιχηρήσας κατά μήκος αναγνωρισμένων οδών εγκλη­ματικών δικτύων.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Esto impide situar en paralelo varios de estos procesos, práctica que llevaría a situaciones inestables, confusas y operativamente embarazosas.

Grego

Αυτό αποτρέπει την παράλληλη τοποθέτηση των διαδικασιών αυτών, προσέγγιση που θα οδηγούσε σε αστάθεια και σύγχυση και σε καταστάσεις ενοχλητικές από άποψη λειτουργική.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

La Comisión ya indicó a los Estados miembros que prefería un sistema en el que se diera un organismo central de almacenamiento, y ello tanto operativamente

Grego

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τα αποθέματα ασφά­λειας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να τηρούν για τις τρεις

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Deberá ser operativamente independiente tanto del organismo pagador como del organismo de coordinación de que se trate, así como de la autoridad que haya autorizado a dicho organismo pagador.

Grego

Λειτουργεί ανεξάρτητα από το οργανισμό πληρωμών και τον οργανισμό συντονισμού και από την αρχή η οποία έχει διαπιστεύσει τον οργανισμό αυτό.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Aprobar una ley de ayudas estatales conforme a los requisitos del acervo y crear una autoridad de supervisión de las ayudas estatales operativamente independiente y capaz de cumplir los compromisos existentes en materia de transparencia.

Grego

Θέσπιση νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις με βάση τις απαιτήσεις του κεκτημένου της ΕΕ και συγκρότηση λειτουργικά αυτόνομης αρχής για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, ικανής να εκπληρώσει τις ισχύουσες δεσμεύσεις περί διαφάνειας.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Referirse a la solidaridad como factor innovador de la política social por falta de opciones operativamente coherentes y vinculantes, corresponde más a la prédica moral que al gobierno de una sociedad y de su economía.

Grego

Χρειάζεται αντ' αυτού να οικοδομήσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο της οικονομι­κής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Operativamente, la evaluación se llevará a cabo en dos etapas, en la primera se estudiará el contexto administrativo e institucional y en la segunda las modalidades de programación y gestión de las intervenciones estructurales en cada Estado miembro.

Grego

Σε επιχειρησιακό πλαίσιο, θα χωρίζεται σε δύο στάδια: αφ' ενός, μια έρευνα θα αφορά το διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο και, αφ' ετέρου, μια άλλη έρευνα θα αφορά τις διατάξεις προγραμματισμού και διαχείρισης των διαρθρωτικών παρεμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

El subproyecto DP 09 supone mejoras de la productividad en el taller de soldadura de aluminio y acero inoxidable en forma de claros ahorros de costes y permitiendo que el astillero reaccione operativamente a los frecuentes cambios de las especificaciones de los clientes, eliminando así las actuales interrupciones del flujo de trabajo.

Grego

Το επιμέρους σχέδιο SP 09 αποβλέπει σε βελτιώσεις της παραγωγικότητας στο εργαστήριο τήξης αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα υπό μορφή σαφούς εξοικονόμησης του κόστους και επιτρέποντας στο ναυπηγείο να αντιδράσει επιχειρησιακά στις συχνές αλλαγές προδιαγραφών των πελατών, εξαλείφοντας έτσι τις τρέχουσες διακοπές ροής της εργασίας.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Un método pragmático a dicho efecto consiste en adoptar una política apropiada de igualdad de oportunidades de uno de los socios, cotejándola con la estrategia del FLAG y modicándola para demostrar cómo puede ser aplicada operativamente. Se puede adjuntar la política como anexo a la estrategia.

Grego

Μια piραγατιστική piροσέγγιση είναι η υιοθέτηση, αpiό έναν εκ των εταίρων, ια κατάλληλη piολιτική ίσων ευκαιριών, η διασταύρωση τη σε σχέση ε την στρατηγική τη ΟΤ -Αλιεία και η τροpiοpiοίησή τη ε σκοpiό να γίνει σαφέ piώ θα εφαροστεί λειτουργικά.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

De un lado, la realidad nos enseña que estamos ajustando àcidamente la que ha sido la úncia política común europea durante más de 25 años, la agrícola, sin que estén funcionando operativamente otras de efecto consolidado equivalente.

Grego

VON NOSTITZ (ARC). — (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω προσωπικά στον εισηγητή την επιδοκιμασία μου για την κριτική του προς την Επιτροπή, παρόλο που αυτός τώρα δεν ακούει.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

La Comisión intensificó, así, sus esfuerzos de racionalización y mejora de la programación. La asistencia se integró en una estrategia nacional con un programa plurianual que describía operativamente los objetivos, prioridades y medios necesarios al efecto.

Grego

Η συνδρομή εντάσσεται στην εθνική στρατηγική με την εκπόνηση πολυετούς προγράμμματος στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι, οι προτεραιότητες και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

Ahora, los doce Ministros de Asuntos Exteriores deben aprovechar operativamente, con decisión y ánimo, el Acta Única Europea, a fin de definir un concepto europeo de la seguridad dentro del marco de la Alianza occidental.

Grego

Δεν επιθυμούμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι τότε θα δηλώναμε εκ των προτέρων την αποτυχία της Ενιαίας Πράξης.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

El trabajo con los Estados miembros , y las autoridades regionales se presente la necesidad de ello, y siempre y cuando el personal enviado en estas con diciones siga dependiendo administrativa y operativamente del servicio de origen, a la vez que está bajo la autoridad del director de la oficina.

Grego

Συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές νουν και να εξασφαλίσουν ότι η Κοινότητα είναι κοντά στους πολίτες της.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Espanhol

El apoyo financiero de la Unión para los recursos de transporte podrá cubrir adicionalmente un máximo del 100 % de los costes admisibles totales descritos en los incisos i), ii) y iii) si ello es necesario para que la puesta en común de la asistencia de los Estados miembros sea efectiva operativamente y si los costes se refieren a uno de los aspectos siguientes:

Grego

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τους μεταφορικούς πόρους μπορεί επιπροσθέτως να καλύπτει έως και το 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης που περιγράφεται στα σημεία (i), (ii) και (iii), εφόσον αυτό απαιτείται ώστε η συγκέντρωση της βοήθειας των κρατών μελών να καταστεί επιχειρησιακά αποτελεσματική και εφόσον οι δαπάνες αφορούν ένα εκ των κατωτέρω:

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK