Pergunte ao Google

Você procurou por: erikaitset (Estoniano - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Sueco

Informações

Estoniano

(27) Erikaitset on vaja ka maksesüsteemide ja finantsturgude puhul.

Sueco

(27) Det finns ett behov av skydd även för betalningssystem och finansiella marknader.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

peaks olema võimalik kohaldada erisätteid eriti saastunud piirkondade ja erikaitset vajavate piirkondade suhtes;

Sueco

I fråga om områden som är särskilt förorenade och områden som är i särskilt behov av skydd bör särskilda bestämmelser kunna tillämpas.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

2006. aasta konventsioon võtab arvesse tõsiasja, et laevanduse ülemaailmsuse tõttu vajavad meremehed erikaitset.

Sueco

I konventionen tas hänsyn till att sjöfolk, mot bakgrund av sjöfartsindustrins globala karaktär, behöver särskilt skydd.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

- määratleda erikaitset vajavad piirkonnad, millele võib kehtestada artiklis 4 nimetatud õhukvaliteedi piirnormidest ja heitkoguste piirnormidest rangemad piirnormid,

Sueco

- ange områden som särskilt skall skyddas och för vilka strängare gränsvärden för luftkvalitet och utsläpp än de som avses i artikel 4 får fastställas,

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

See tähendab mõistmist,et teatud erinevused toovad kaasa rohkem vastupanu jatakistusi kui teised, mistõttu pakutakse neile õigusaktidega diskrimineerimisvastast erikaitset.

Sueco

Och det handlar om att inse attvissa skillnader möter mer motstånd och större hinderän andra – och därför åtnjuter särskilt skydd mot diskriminering genom lagstiftning.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(3) Isikute suhtes, kes ei ole võimelised andma kliiniliste uuringute jaoks juriidilist nõusolekut, tuleks kohaldada erikaitset.

Sueco

(3) Personer som är oförmögna att med rättsligt bindande verkan ge sitt samtycke till medverkan i klinisk prövning bör ges särskilt skydd.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Liikmesriigid tagavad registri või registrite koostamise kõigi selliste alade kohta oma valglapiirkondades, mis nõuavad konkreetsete ühenduse õigusaktide alusel erikaitset oma pinna- või põhjavee või otseselt veest sõltuvate elupaikade ja liikide kaitseks.

Sueco

Medlemsstaterna skall se till att det upprättas ett eller flera register över alla områden inom varje avrinningsdistrikt som har förklarats kräva särskilt skydd enligt viss gemenskapslagstiftning för skyddet av deras yt- och grundvatten eller för bevarandet av livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Seoses töötajatega, kellel on alaline leping rendiagentuuriga, ning arvestades sellise lepinguga pakutavat erikaitset, tuleks niisiis võtta vastu sätted, millega lubatakse teha erandeid võrreldes kasutajaettevõtjas kohaldatavate eeskirjadega.

Sueco

För arbetstagare som har ett kontrakt om tillsvidareanställning med bemanningsföretaget och med hänsyn till det särskilda skydd som ett sådant kontrakt ger, bör följaktligen en möjlighet föreskrivas att göra undantag från de bestämmelser som gäller i kundföretaget.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(8) Mitmes liikmesriigis on oluline vajadus kasutada sõjalisi ja meteoroloogiaradareid sagedusalas 5250–5850 MHz, mis eeldab nende erikaitset WAS/RLAN-seadmete põhjustatud kahjulike häirete vastu.

Sueco

(8) I flera medlemsstater måste militär och meteorologisk radar användas på frekvensbanden mellan 5250 och 5850 MHz, vilket ställer krav på särskilt skydd mot skadlig störning från WAS/RLAN.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Niisiis tuleb järeldada, et oma kehtivas redaktsioonis ei paku määrus hoolimata põhjenduses 13 nimetatud kaitse-eesmärgist niisuguses olukorras nagu J.-P. Rouard olevale töötajale erikaitset, kuna J.-P. Rouard’il kui liikmesriigi kohtusse pöördunud hagejal ei ole võimalik tugineda soodsamale kohtualluvuse eeskirjale kui kõnealuse määruse artikli 2 lõikes 1 olev üldine eeskiri.

Sueco

Domstolen konstaterar således att förordningen i sin nuvarande lydelse, trots det skyddssyfte som nämns i skäl 13, inte ger en arbetstagare som befinner sig i en sådan situation som Jean-Pierre Rouard något särskilt skydd, eftersom denne i egenskap av den part som väckt talan vid nationell domstol inte kan åberopa någon mer förmånlig behörighetsregel än den allmänna regeln i artikel 2.1 i förordningen.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(27) Erikaitset on vaja ka maksesüsteemide ja finantsturgude puhul. See kehtib näiteks sellistes süsteemides esinevate tehingu lõpetamise kokkulepete ja tasaarvelduskokkulepete puhul, väärtpaberimüügi puhul ja sellistele tehingutele antavate tagatiste puhul, mis on reguleeritud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiviga 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse-ja väärtpaberiarveldussüsteemides [5]. Seega tuleks selliste tehingute suhtes kohaldada ainult seda õigust, mis on kõnealuse süsteemi või turu puhul asjakohane. Selle sättega püütakse vältida võimalust, et äripartneri maksejõuetuks muutumine mõjutab liikmesriikide makse-või tasaarvestussüsteemides või reguleeritud finantsturgudel ettenähtud maksemehhanisme ja tehingute arveldamise mehhanisme. Direktiiv 98/26/EÜ sisaldab erisätteid, mis on käesolevas määruses sisalduvate üldeeskirjade suhtes ülimuslikud.

Sueco

(27) Det finns ett behov av skydd även för betalningssystem och finansiella marknader. Detta gäller till exempel de avtal om avveckling och nettning som dessa system innehåller samt avyttring av värdepapper och de säkerheter som ställs för dessa transaktioner, vilket särskilt regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper(5). För sådana transaktioner skall därför endast den rättsordning gälla som är tillämplig på det berörda systemet eller på den berörda marknaden. Denna bestämmelse syftar till att förhindra att de mekanismer för betalning och avveckling av transaktioner som gäller i betalnings-eller kvittningssystemen eller på medlemsstaternas reglerade finansiella marknader ändras om en deltagare blir insolvent. I direktiv 98/26/EG finns särskilda bestämmelser som bör ha företräde framför bestämmelserna i denna förordning.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

(3) Isikute suhtes, kes ei ole võimelised andma kliiniliste uuringute jaoks juriidilist nõusolekut, tuleks kohaldada erikaitset. Sellekohaste eeskirjade kehtestamise kohustus lasub liikmesriikidel. Selliseid isikuid ei tohi kaasata kliinilistesse uuringutesse, kui on võimalik saada samu tulemusi isikutega, kes on suutelised andma oma nõusoleku. Kõnealused isikud tuleks kaasata kliinilistesse uuringutesse ainult siis, kui on alust arvata, et patsient saaks ravimi manustamisest riski ületavat otsest kasu. Siiski on vaja teha kliinilisi uuringuid lastega, et parandada nende ravivõimalusi. Lapsed moodustavad ohualti osa elanikkonnast, sest nende arengulised, füsioloogilised ja psüühilised näitajad erinevad täiskasvanute omadest, mistõttu ealiste iseärasuste ja arenguga seotud uuringud on nende seisukohast tähtsad. Lastele mõeldud ravimite, sealhulgas vaktsiinide suhtes tuleb enne nende laialdast kasutamist viia läbi teaduslikud katsed. Laialdane kasutamine on võimalik vaid siis, kui tagatakse nende ravimite täielikud uuringud, mis võiksid tõenäoliselt omada märkimisväärset kliinilist väärtust laste jaoks. Selleks nõutavad kliinilised uuringud tuleks läbi viia tingimustel, mis võimaldaksid subjektide võimalikult head kaitset. Seetõttu tuleb sätestada kriteeriumid laste kaitseks kliinilistes uuringutes.

Sueco

(3) Personer som är oförmögna att med rättsligt bindande verkan ge sitt samtycke till medverkan i klinisk prövning bör ges särskilt skydd. Det åligger medlemsstaterna att fastställa sådana regler. Dessa personer får inte medverka i kliniska prövningar om samma resultat kan uppnås genom kliniska prövningar med personer som är förmögna att ge sitt samtycke. I normala fall bör dessa personer endast medverka i kliniska prövningar om det finns grund att anta att medicineringen medför en direkt nytta för patienten som uppväger riskerna. Det finns dock ett behov av kliniska prövningar som gäller barn för att förbättra den behandling som finns tillgänglig för dem. Barn utgör en sårbar befolkningsgrupp som skiljer sig utvecklingsmässigt, fysiologiskt och psykologiskt från vuxna, vilket gör att ålders-och utvecklingsrelaterad forskning är till stor nytta för dem. Läkemedel, inklusive vaccin, för barn måste prövas vetenskapligt innan de kommer till allmän användning. Detta kan endast uppnås genom att man ser till att läkemedel som sannolikt kommer att få ett betydande kliniskt värde för barn undersöks fullständigt. De kliniska prövningar som behövs i detta syfte bör äga rum under förutsättningar som ger bästa möjliga skydd för försökspersonerna. Det är därför nödvändigt att fastställa kriterier för skydd av barn vid kliniska prövningar.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1. Liikmesriigid tagavad registri või registrite koostamise kõigi selliste alade kohta oma valglapiirkondades, mis nõuavad konkreetsete ühenduse õigusaktide alusel erikaitset oma pinna-või põhjavee või otseselt veest sõltuvate elupaikade ja liikide kaitseks. Nad tagavad, et kogu registri sisseseadmine viiakse lõpule hiljemalt nelja aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Sueco

1. Medlemsstaterna skall se till att det upprättas ett eller flera register över alla områden inom varje avrinningsdistrikt som har förklarats kräva särskilt skydd enligt viss gemenskapslagstiftning för skyddet av deras yt-och grundvatten eller för bevarandet av livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. De skall se till att registren färdigställs senast fyra år efter tidpunkten för detta direktivs ikraftträdande.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

120 -Üldine taust 2006. aasta konventsioon on kooskõlas ILO põhimõtetega, mis hõlmavad meretranspordi rahvusvaheliste töönormide kehtestamist eesmärgiga edendada meremeeste sobivaid töötingimusi. 2006. aasta konventsioon võtab arvesse tõsiasja, et laevanduse ülemaailmsuse tõttu vajavad meremehed erikaitset. 2006. aasta konventsioonis sätestatakse meretöönormid, mis on rühmitatud viie pealkirja alla: pardal töötamise miinimumtingimused; töötingimused, majutus ja toitlustus, sotsiaalkindlustus ja -heaolu ning konventsiooni sätete kohaldamine ja vastavus nendele. Tekst kirjeldab ühelt poolt meremeeste õigusi laeval, olenemata laeva lipuriigist, ja sätestab teiselt poolt kohustused laevaomanikele, lipuriikidele, sadamariikidele ja tööjõu päritoluriikidele. 2006. aasta konventsiooni kohaldamine nõuab liikmesriikidelt kindlat jõustamissüsteemi, mis põhineb sertifitseerimissüsteemil ja pistelistel kontrollidel. Riigid annavad nende lipu all sõitvatele laevadele välja sertifikaadi pärast seda, kui pädevad asutused on kontrollinud, et töötingimused pardal vastavad riigi õigusaktidele ja määrustele, mis on vastu võetud 2006. aasta konventsiooni kohaldamiseks. 2006. aasta konventsioonis sisaldub klausel, mille eesmärgiks on tagada, et nende riikide laevad, kes ei ole konventsiooni ratifitseerinud, ei saaks soodsamat kohtlemist kui laevad, mis sõidavad konventsiooni ratifitseerinud riikide lipu all. EÜ asutamislepingu artiklitest 42, 71, 137 ja 138 tuleneb rohkesti ühenduse õigustikku paljude 2006. aasta konventsiooniga hõlmatud küsimustega seoses. Jagatud pädevuse küsimused, mida 2006. aasta konventsioon käsitleb, moodustavad suure osa teksti sätetest. Ühenduse pädevust on rakendatud muu hulgas sellistes valdkondades, nagu töötingimused, võrdsus ja mittediskrimineerimine, tervisekaitse, arstiabi, õnnetuste vältimine, heaolu, sadamariigi kontroll ja meremeeste ühenduse sadamas peatuvatel laevadel töötamise aega reguleerivate sätete täitmine. Tuleb märkida, et mõni konventsiooni alla kuuluv valdkond ei ole reguleeritud ühenduse konkreetse õigusaktiga, nagu majutusnõuded, töölevõtmine ja tööhõiveagentuurid. Sadamariigi kontrolli puhul osutatakse direktiivi 1995/21/EÜ (laevadega seotud sadamariigi kontrolli kohta) II lisas, mis sisaldab tunnistuste ja dokumentide loetelu, ILO konventsioonile nr 73, mis käsitleb meremeeste arstlikku läbivaatust, ning VI lisas, milles on sätestatud laeva kinnipidamise kriteeriumid, ILO konventsioonidele, mis on seotud toidu, joogivee, laeva sanitaartingimuste ja küttega. Direktiivi 1995/21 mõistetes osutatakse ka ILO konventsioonile nr 147 kaubandusliku meresõidu kohta. ILO kehtivate konventsioonide asendamine 2006. aasta konventsiooniga mõjutab otseselt direktiivi 1995/21. -

Sueco

Allmän bakgrund 2006 års konvention är förenlig med ILO:s centrala uppdrag, där det ingår att upprätta internationella arbetsnormer för sjötransport i syfte att främja rimliga arbetsförhållanden för sjöfolk. I konventionen tas hänsyn till att sjöfolk, mot bakgrund av sjöfartsindustrins globala karaktär, behöver särskilt skydd. I 2006 års konvention fastställs normer för arbete till sjöss som delas in i fem grupper: minimivillkor för arbete ombord, anställningsvillkor, kost och logi, social trygghet och socialt skydd samt tillämpning och efterlevnad av konventionens bestämmelser. I texten redogörs för sjöfolkets rättigheter, oavsett vilken flagg fartyget de arbetar på för, och för skyldigheterna för redare, flaggstater, hamnstater respektive de stater som ger arbete. För tillämpningen av 2006 års konvention krävs att flaggstater inför ett strikt kontrollsystem som grundas på ett system med intyg och regelbundna inspektioner. Staterna skall utfärda ett intyg till fartyg som för deras flagg när de behöriga myndigheterna kontrollerat att arbetsförhållandena ombord är förenliga med de nationella lagar och föreskrifter som antagits för att genomföra 2006 års konvention. 2006 års konvention innehåller en klausul om icke-förmånsbehandling, vilket innebär att fartyg från stater som inte ratificerat konventionen inte får behandlas fördelaktigare än fartyg som för en stats flagg som har ratificerat den. Gemenskapens regelverk innehåller en mängd bestämmelser grundade på artiklarna 42, 71, 137 och 138 i fördraget om en lång rad frågor som omfattas av 2006 års konvention. Större delen av bestämmelserna gäller frågor som omfattas av delad behörighet och som påverkas av 2006 års konvention. Gemenskapens behörighet omfattar bl.a. områden som arbetsförhållanden, jämlikhet och icke-diskriminering, hälsoskydd, sjukvård, förebyggande av olyckor, social omsorg, hamnstatskontroll och tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar. Det bör noteras att vissa områden som omfattas av konventionen inte styrs av specifik gemenskapslagstiftning, t.ex. krav på logi samt rekrytering och arbetsförmedlingar. När det gäller hamnstatskontroll hänvisas i direktiv 1995/21/EG om hamnstatskontroll i samband med sjöfart till ILO:s konvention nr 73 om läkarundersökning av sjömän, i bilaga II, som innehåller en förteckning över certifikat och dokument och till ILO:s konventioner om proviant, dricksvatten, sanitära förhållanden ombord och värme, och i bilaga VI, där kriterier för kvarhållande av fartyg fastställs. I definitionerna i direktiv 1995/21/EG hänvisas också till ILO:s konvention nr 147 om handelsfartyg. Ersättandet av ILO:s gällande konventioner med 2006 års konvention inverkar direkt på direktiv 1995/21/EG. -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK