Você procurou por: koostööprojektides (Estoniano - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Sueco

Informações

Estoniano

rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine

Sueco

deltagande i gränsöverskridande samarbetsprojekt

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

koostööprojektides osalevad täiskasvanuhariduse asutused

Sueco

vuxenutbildningsanordnare som deltar i partnerskap

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

kõikkohalikudtegevusrühmad ei osalenudtäielikultvõrgus-tiku-ja koostööprojektides

Sueco

delokala aktionsgrupperna deltogintefullt uti’nätverksbyg-gande ochsamarbetsprojekt

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

kohaliku tegevusrühma teeb eriliseks aktiivne osalemine koostööprojektides nii soomes kui ka väljaspool.

Sueco

inytande över besluten i lag-gruppens styrelse – ett system som har visat sig vara avgörande för programmets framgångar.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

cosme programmist rahastatud rahvusvahelistes koostööprojektides osalevate liikmesriikide arvu suurenemine võrreldes lähteolukorraga

Sueco

Ökat antal medlemsstater som deltar i gränsöverskridande samarbetsprojekt som finansieras genom cosmeprogrammet jämfört med referensvärdena

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

need on turismisektoris algatatud koostööprojektides reeglina head partnerid ja suudavad mõnikord teisi sidusrühmi mobiliseerida.

Sueco

de är vanligtvis bra samarbetspartner i de partnerskap som bildas i anslutning till turistnäringen. ibland är de också kapabla att ena övriga aktörer.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

kohalike partnerlusvõrgustike loomine ning piirkondadevahelistes ja riigiülestes koostööprojektides osalemine on ametlikes eeskirjades selgelt sätestatud nõue.

Sueco

enligt de o ciella bestämmelserna är det ett uttryckligt krav att de lokala partnerskapen ska nätverka och vara engagerade i samarbetsprojekt på mellanregional och transnationell nivå.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

leaderi eesmärgid eeldavad, et nii suurte kui ka väiksemate kogemustega kohalikud tegevusrühmad osalevad koostööprojektides.

Sueco

den ledande partnern ska inte förväntas eller tillåtas axla allt ansvar, medan projektets andra partner bara följer efter.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

abi osatähtsus tuleb kindlaks määrata iga abisaaja kohta, sealhulgas koostööprojektides (115).

Sueco

stödnivån ska fastställas för varje mottagare av stödet, även i samarbetsprojekt (115).

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

abi osatähtsus tuleb kindlaks määrata iga abisaaja kohta, sealhulgas koostööprojektides (34).

Sueco

stödnivån ska fastställas för varje stödmottagare, även i samarbetsprojekt (34).

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

teadmiste ja kogemustepagasi suurenemine on olnud oluline tegur, mis on motiveerinud kohalikke tegevusrühmi koostööprojektides osalema.

Sueco

de ökade kunskaperna och den breddade erfarenhetsbasen har varit viktiga faktorer för att motivera lag-grupperna att inleda samarbetsprojekt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

koostööprojektides osalevad partnerid peavad kõige suuremaks raskuseks mitte keelebarjääri, vaid pigem erinevat institutsioonilist konteksti ja juhtimiskultuuri.

Sueco

i högre grad än språksvårigheter är det faktiskt framför allt problem som gäller skillnader i institutionell bakgrund och ad-ministrativ kultur som oftast anges som svårigheter av parterna i samarbetet.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

seitsmendasraamprogrammis on osalejate arvuvähendatud(nii pädevusvõrgustikeskuiintegreeritud projekti tüüpi koostööprojektides on keskmiselt alla 20 osaleja).

Sueco

deltagarantalet har minskat under sjunde ramprogrammet (både expertnätverken och de samverkansprojekt som liknar integrerade projekt hari genomsnitt någotfärre än 20 deltagare).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

Üks leaderi peamisi eeliseid on see, et euroopa tasandil on kokku lepitud hulk ühiseid põhimõtteid, meetodeid ja lähenemisviise, mis hõlbustavad märkimisväärselt koostööprojektides osalevate partnerite suhtlust.

Sueco

en av de främsta fördelarna med leader är att gemensamma principer, metoder och synsätt har antagits på europeisk nivå, vilket avsevärt förenklar kommunikationen mellan samarbetsprojektens olika partner.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

esialgset rõhuasetust mitmeaastastele projektidele ei tuleks näha kui rõhuasetust suurettevõtjatele väikeettevõtjate arvelt; eesmärgiks on julgustada kõiki ettevõtjaid, nende suurusest olenemata, ambitsioonikates koostööprojektides osalema.

Sueco

den ursprungliga inriktningen på fleråriga projekt bör inte uppfattas som en inriktning på stora aktörer i stället för små. målet var att uppmuntra alla aktörer, oberoende av storlek, att delta i ambitiösa samarbetsprojekt.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

(21) komisjon, liikmesriigid ning kultuuri kontaktpunktid peaksid tegutsema selle nimel, et edendada väiksemate ettevõtjate osalemist mitmeaastastes koostööprojektides ning tegevuste korraldamist potentsiaalsete projektipartnerite kokkuviimiseks.

Sueco

(21) kommissionen, medlemsstaterna och kulturkontaktpunkterna bör verka för att uppmuntra deltagande av mindre aktörer i de fleråriga samarbetsprojekten och i organiserandet av aktiviteter som syftar till att föra samman potentiella projektpartner.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Estoniano

teise meetmesse suhtuti samasuguse optimismiga, sest enamikus liikmesriikides, eelkõige belgias, iirimaal, itaalias, prantsusmaal, taanis ja Ühendkuningriigis osalevad koostööprojektides kas kõik või peaaegu kõik kohalikud tegevusrühmad.

Sueco

beträande del 2 rådde en likartad optimism eftersom det i de flesta medlemsstaterna – belgien, danmark, frankrike, irland, italien och storbritannien – var så att alla eller nästan alla lag-grupperna deltog i samarbetsprojekt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Estoniano

nõukogu otsustas muuta komisjoni soovituslikku eelarvelist jaotust nõnda, et mitmeaastastele projektidele (programmi alajaotus 1.1) oleks programmi eelarvest määratud 32%, mitte 36%, nagu tegi ettepaneku komisjon, ning koostöömeetmetele (programmi alajaotus 1.2) oleks määratud 29%, mitte 24%, nagu tegi ettepaneku komisjon. komisjoni arvamuse kohaselt võimaldab tema esialgne ettepanek tegeliku üle-euroopalise koostöö toimumist ning pakub seetõttu paremat läbipaistvust pikaajaliste projektide, ning selle tulemusel ka kogu programmi puhul. esialgset rõhuasetust mitmeaastastele projektidele ei tuleks näha kui rõhuasetust suurettevõtjatele väikeettevõtjate arvelt; eesmärgiks on julgustada kõiki ettevõtjaid, nende suurusest olenemata, ambitsioonikates koostööprojektides osalema. komisjon peab samuti vajalikuks määrata eelarvest 17% (ühise seisukoha kohaselt 16%) erimeetmetele (programmi alajaotus 1.3), kuna selle alajaotuse eesmärk on leida eurooplastes sügavat vastukaja ning aidata süvendada ühesse ja samasse ühendusse kuulumise tunnet; mis on oluliseks abiks euroopa kodakondsuse tekkimisele.

Sueco

rådet beslöt ändra kommissionens preliminära fördelning av budgeten, så att 32% av programbudgeten skulle anslås till fleråriga projekt (programmets delområde 1.1) gentemot 36% i kommissionens förslag och 29% till samarbetsåtgärder (programmets delområde 1.2) gentemot 24% i kommissionens förslag. enligt kommissionens uppfattning skulle det ursprungliga förslaget ha möjliggjort ett verkligt, strukturerat samarbete inom hela europa och skulle på så sätt ha gjort hållbara långtidsprojekt mer synliga, och därmed även hela programmet. den ursprungliga inriktningen på fleråriga projekt bör inte uppfattas som en inriktning på stora aktörer i stället för små. målet var att uppmuntra alla aktörer, oberoende av storlek, att delta i ambitiösa samarbetsprojekt. kommissionen anser även att det är nödvändigt att anslå 17% av budgeten (i stället för 16% som i den allmänna ståndpunkten) till särskilda insatser (delprogram 1.3) eftersom detta delprogram är tänkt att få stort genomslag hos europas folk och hjälpa dem utveckla en starkare känsla av att tillhöra ett gemensamt samhälle, vilket är ett viktigt steg på vägen mot ett europeiskt medborgarskap.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

2.3.3 sotsiaalsektoris on terve hulk erinevaid eraorganisatsioone ning eraühinguid ja -liite, mis on nagu majanduslikud ja sotsiaalsed osalejadki seotud individuaalsete ja ühishuvide kaitsmisega. nende hulka kuuluvad tarbijaühingud, keskkonnarühmitused ja naabrusühingud. need on turismisektoris algatatud koostööprojektides reeglina head partnerid ja suudavad mõnikord teisi sidusrühmi mobiliseerida.

Sueco

2.3.3 den sociala sektorn uppvisar ett brett spektrum av privata organisationer och institutioner inom olika områden. dessa har precis som arbetsmarknadsaktörerna som mål att försvara privata och kollektiva intressen. det gäller till exempel konsumentorganisationer, miljöorganisationer och kvartersföreningar. de är vanligtvis bra samarbetspartner i de partnerskap som bildas i anslutning till turistnäringen. ibland är de också kapabla att ena övriga aktörer.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

eespool kirjeldatud meetmete kohta sõlmitakse lepingud, mis hõlmavad järgmist: analüüs, ekspertide aruanded, hindamine, eriotstarbelised uuringud, tehnilised toimingud, kooskõlastamine, toetused, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides, osalemine seadmetele, kaas- ja toetusmeetmetele (uuringud, seminarid, õpikojad, trükised, veebisaitide loomine teabe levitamiseks ja elektrooniliste arutelude käivitamiseks võrgus) tehtud kulude katmises.

Sueco

de ovan beskrivna åtgärderna kommer att bli föremål för kontrakt som omfattar följande: analys, expertrapporter, utvärderingar, specialstudier, tekniska arbeten, samordning, bidrag, deltagande i internationella samarbetsprojekt, delfinansiering av utrustning och kompletterande insatser samt stödåtgärder (undersökningar, seminarier, workshopar, publikationer samt inrättande av webbplatser för informationsspridning och elektroniska diskussionsforum på internet).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK