Você procurou por: noi (Finlandês - Estoniano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Estoniano

Informações

Finlandês

tällaisia inst ­ rumentteja käytetään kasvavassa määrin rahoitusmarkki ­ noilla, ja niillä voi olla merkitystä ekp: n valuuttavaranto ­

Estoniano

finantsturgudel kasutatakse neid instrumente üha enam ja need võivad olla asjakohased ekp välisreservi haldamisel. kui intressi ­ määra vahetuse tähtpäevatehinguid tuleb arvestada nagu

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

euroalueen rahalaitosten alkuunpanemat ja hallinnoimat lainat ja rajat ylittävä tietojenvaihto kansalliset keskuspankit keräävät asetuksen( ey) n: o 25/2009( ekp/ 2008/32) 5 artiklan mukaisesti tietoja erityisyhteisöjen hankki ­ mista euroalueen rahalaitosten alkuunpanemista ja hallinnoimista lai ­ noista;

Estoniano

euroala rade poolt antud ja teenindatud laenud ning piiriülese teabe vahetamine kooskõlas määruse( eÜ) nr 25/2009( ekp/ 2008/32) artikliga 5 koguvad rkpd andmeid fvcde poolt ostetud laenude kohta, mille on algatanud ja mida teenindavad euroala rad;

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

sijoitustrustien osakkeiden hinta määräytyy osakemarkki ­ noilla,--- « unincorporated investment trust »: yhtiöittämätön sijoitustrusti,--- « unincorporated »: yhtiöittämätön laitos,--- « other »: yksikään edellä määritellyistä arvoista ei sovellu sijoitusrahas ­ toon.

Estoniano

investeerimisühingu( investment trust) aktsia hinna määrab börs.--- unincorporated investment trust: äriühinguna registreerimata investeeri ­ misühing( investment trust),--- unincorporated: äriühinguna registreerimata asutus,--- other: osutab, et ühtki eespool toodud väärtustest ei saa investeerimis ­ fondi suhtes kohaldada.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

osallis ­ tujat voivat sopia keskenään kenttien sisältöä koskevista erityissään ­ nöistä.

Estoniano

osalejad võivad omavahel väljade sisu osas kokku leppida erireeglites.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/433/ety (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ety) n:o 3768/85 (), terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetussa neuvoston direktiivissä 72/462/ety (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ety) n:o 3768/85, ja terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä lämpökäsitellyn maidon kaupassa 5 päivänä elokuuta 1985 annetussa neuvoston direktiivissä 85/397/ety (), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ety) n:o 3768/85, säädetään torjuntaaineiden sallittujen enimmäismäärien vahvistamisesta jäsenvaltiosta toiseen lähetetyn tuoreen lihan, kolmansista maista tuodun tuoreen lihan ja jäsenvaltiosta toiseen lähetetyn lämpökäsitellyn maidon osalta sekä tarvittavien analyysimenetelmien vahvistamisesta; tässä direktiivissä säädettyjä jäämien enimmäismääriä olisi myös sovellettava noita kolmea direktiiviä sovellettaessa,

Estoniano

nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiiviga 64/433/emÜ (ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta [4], viimati muudetud määrusega (emÜ) nr 3768/85 [5]), nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiiviga 72/462/emÜ (tervishoiu-ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest [6], viimati muudetud määrusega (emÜ) nr 3768/85) ja nõukogu 5. augusti 1985. aasta direktiiviga 85/397/emÜ (ühendusesisest kuumtöödeldud piimaga kauplemist mõjutavate tervishoiu ja loomatervishoiu probleemide kohta [7], muudetud määrusega (emÜ) nr 3768/85) nähakse ette pestitsiidide lubatud piirnormide kehtestamine vastavalt ühest liikmesriigist teise saadetava värske liha puhul, kolmandatest riikidest imporditava värske liha puhul ja ühest liikmesriigist teise saadetava kuumtöödeldud piima puhul ning samuti nähakse ette nõutavate analüüsimeetodite sätestamine; käesolevas direktiivis sätestatud jääkide lubatud piirnorme tuleks kohaldada ka nimetatud kolme direktiivi kohaldamisel;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

kunnes tuoreen lihan tuontia kolmansista maista koskevat yhteisön säännökset pannaan täytäntöön, tuoreen lihan tuontia noista maista koskevat kansalliset säännökset eivät saa olla suosivampia kuin tämän direktiivin säännökset.

Estoniano

kuni ühenduse sätete rakendamiseni seoses liha impordiga kolmandatest riikidest ei tohi riiklikud sätted neist riikidest imporditud liha kohta olla soodsamad käesolevast direktiivist tulenevatest sätetest.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-vahvistetaan liitteessä ii erityismääräykset, jotka vahvistavat ja täydentävät noita otsikkoja yksittäisten aineiden osalta.

Estoniano

-sätestatakse ii lisas erisätted, mis laiendavad ja täiendavad neid osi üksikute ainete osas.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

225 -kaikkia tähän esitykseen sisältyviä kantoja koskevat tiedot ovat liian puutteellisia osoittamaan kalastuksen olevan kestävällä pohjalla. icesin lausunnossa todetaan, että useimmissa tapauksissa on aiheellista vähentää kalastusmahdollisuuksia, kunnes voidaan osoittaa niiden olevan kestäviä. ehdotus noudattaa tätä lausuntoa, mutta tarvittavat vähennykset on sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseksi jaettu kolmen vuoden ajalle. koska syvänmeren lajit ovat erittäin herkkiä ylikalastukselle ja koska niiden elpymisaika on pitkä, komissio uskoo, että jos tacien vähentäminen tehtäisiin hitaammin, siihen sisältyisi sellainen syvänmeren ekosysteemeille aiheutuvien pitkäaikaisten vahinkojen riski, jota ei voida hyväksyä. jos tieteellistä lausuntoa vastaava kalastustaso on mahdollista saavuttaa vähemmässä kuin kolmessa vuodessa ilman että vähennykset olisivat suurempia kuin 33 prosenttia vuodessa, ehdotetut tacit vahvistetaan tämän mukaisesti. monien syvänmeren kalastusten sekakalastusluonne otetaan myös huomioon. jos icesin lausunnossa esitetään huomattavaa vähennystä jonkin sellaisen kannan kalastukseen, jota pyydetään jonkin toisen, lausunnon mukaan vähemmän rajoitettavan kannan kalastuksen yhteydessä, tac vahvistetaan uhanalaisimman kannan mukaisesti. voimassa olevat pienet kiintiöt, jotka on tarkoitettu kattamaan väistämättömät sivusaaliit, pidetään voimassa, jottei luotaisi velvollisuutta heittää saaliita pois. ehdotetut tacit on laskettu vuoden 2005 ilmoitettujen saaliiden perusteella. useimmissa tapauksissa on käytetty virallisia saalislukuja. sellaisissa tapauksissa, joissa ices on ilmoittanut yhteisön saaliit huomattavasti suuremmiksi kuin viralliset luvut, pohjaksi on kuitenkin otettu icesin luvut. näin siksi, että ne ovat realistisempia, mutta myös siksi, että alhaisempien lukujen käyttö palkitsisi niitä, jotka eivät ilmoita kaikkia saaliitaan. tieteellisen lausunnon mukaan keltaroussia ei pitäisi kalastaa lainkaan millään tac-alueella. asetuksella (ey) n:o 2270/2004 käyttöön otettu keltaroussin suojelualue ices-suuralueilla vi ja vii pidetään kuitenkin voimassa, koska merenalaisten vuorten ympärillä olevat kannat ovat noilla alueilla uhanalaisia ja koska kiintiöitä on jatkuvasti käytettävissä rauhoitusalueiden ulkopuolella. -226 -

Estoniano

225 -kõikide käesoleva ettepanekuga hõlmatud varude kohta on ebapiisavalt andmeid nende püügi säästlikkuse tõendamiseks. käesoleva eelnõu eesmärk on seda nõuannet järgida, kuid selleks, et leevendada sotsiaalmajanduslikku mõju, hajutatakse nõuande järgimiseks vajalikud vähendused kolme aasta peale. arvestades süvamereliikide tundlikkust ülepüügi suhtes ja nende pikki taastumisaegu, on komisjon arvamusel, et lubatud kogupüükide vähendamise hajutamine veel pikema aja peale tooks kaasa süvamere ökosüsteemi pikaajalise kahjustamise vastuvõetamatu riski. juhtudel, kus teadusuuringute tulemustele vastav püügitase on võimalik saavutada vähem kui kolme aasta jooksul, ilma et aastas väheneks püük rohkem kui 33%, määratakse kavandatavad lubatud kogupüügid sellekohaselt kindlaks. samuti on arvesse võetud paljude süvamere-püügipiirkondade liikide vahekordi. samuti on arvesse võetud paljude süvamere-püügipiirkondade liikide vahekordi. olukorras, kus ices soovitab oluliselt vähendada teatava liigi lubatud kogupüüki püügipiirkonnas, kust püütakse ka teist liiki, mille püüki nii rangelt ei soovitata vähendada, on lubatud kogupüük kehtestatud lähtuvalt kõige enam ohustatud liigist. kehtivad kvoodid, mis on väikesed ja mõeldud vältimatu kaaspüügi katmiseks, säilitatakse selleks, et vältida vette tagasi laskmise kohustuse tekkimist. kavandatavate lubatud kogupüükide arvutamisel kasutatakse 2005. aasta kohta teatatud püügimahtusid. enamikul juhtudel kasutatakse ametlikke püügiandmeid. kui ices on teatanud ametlike andmetega võrreldes oluliselt suuremast ühenduse püügimahust, võetakse aluseks icesi andmed. põhjuseks on see, et icesi andmed on tõenäoliselt realistlikumad ja väiksemate ametlike andmete kasutamine premeeriks väljapüügi mahu osalist teatamata jätmist. teadusuuringute tulemuste kohaselt ei tohiks üheski lubatud kogupüügi piirkonnas püüda atlandi karekala. siiski säilitatakse atlandi karekala kaitseala, mis on määrusega 2270/2004 kehtestatud icesi vi ja vii püügipiirkonnas, arvestades varude ammendumist kõnealuste piirkondade merealuste mägede ümber ja seda, et väljaspool neid suletud piirkondi on kvoodid endiselt kasutuses. -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

jäsenvaltioiden on terveyden ja ympäristön suojeluun liittyviä lisävarotoimia varten 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten lisäksi pyrittävä siirtymään kohti liitteen ii ohjearvoja aina, kun mitatut pitoisuudet ovat noita arvoja korkeammat.

Estoniano

peale artikli 3 lõike 1 ja artikli 4 lõike 1 sätete püüavad liikmesriigid selleks, et rakendada tervise ja keskkonna kaitseks täiendavaid ettevaatusabinõusid, liikuda ii lisas esitatud soovituslike arvväärtuste suunas, kui mõõtmised näitavad nendest kõrgemaid kontsentratsioone.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(4) lisäksi on tarpeen mukauttaa yhteisön lainsäädäntöä vastaamaan noita tavoitteita ja kauden 2007–2013 rahoituskehyksen suuntaviivoja samalla kun varmistetaan, että se on euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (ey, euratom) n:o 1605/2002 [3] ja neuvoston asetuksen (ey, euratom) n:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (ey, euratom) n:o 2342/2002 [4] sekä yksinkertaistamista ja parempaa sääntelyä koskevien vaatimusten mukainen.

Estoniano

(4) lisaks tuleb kohandada ühenduse õigusakte kõnealuste eesmärkidega ja 2007.–2013. aasta finantsraamistiku suundumustega, järgides samas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (eÜ, euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, [3] ning komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrust nr 2342/2002, millega kehtestatakse nõukogu määruse (eÜ, euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, [4] samuti järgides lihtsustamise ja parema õigusloome nõudeid.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

intendentti roland oberlé, bas-rhinin departementin maakuntaneuvoston alsacen taiteesta ja historiasta vastaava kulttuurisihteeri, on tehnyt historiallisen tutkimuksen, jossa osoitetaan, että alsacessa on todennäköisesti valmistettu pastaa 1400-luvulta lähtien, mutta ennen kaikkea että pasta on noista ajoista alkaen nykypäivään saakka aina ollut munapastaa:

Estoniano

pärandi säilitaja ja "alsace'i kunsti ja ajaloo" kultuuriatašee alam-reini üldnõukogu juures roland oberle teostas ajaloolise uuringu, mis demonstreerib, et munanuudleid on alsace'is tõenäoliselt valmistatud tõepoolest alates xv sajandist ja et neid on ennekõike sellest ajast kuni tänaseni tehtud munadega:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

3.5.7.10 lopuksi etsk haluaa korostaa, että kuluttajat voivat käsitellä rahoitustuotteita tehokkaammin, jos he saavat enemmän ammattimaista ja riippumatonta korkeatasoista neuvontaa. kuluttajien tulisi saada parasta mahdollista neuvontaa siitä, mitkä tuotteet ja palvelut vastaavat parhaiten heidän tarpeitaan ja (taloudellisia) olosuhteita. kuluttajat eivät kuitenkaan voi täysin välttää valitsemiseen liittyvää vastuuta (olipa sitten kyse tuotteiden ominaisuuksista tai asiantuntijasta, joka noista ominaisuuksista kertoo). kuluttajilla pitäisi lisäksi olla riittävät tiedot, jotta he voivat tehdä tietoisen valinnan ja ymmärtää valintansa seuraukset.

Estoniano

3.5.7.10 lõpuks soovib euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee rõhutada, et tarbijatel on võimalik finantstooteid tõhusamalt kasutada, kui neil on võimalik kasutada professionaalsemat ja sõltumatumat kõrgetasemelist nõustamist. tarbijaid tuleks võimalikult hästi nõustada nende vajadustele ja (rahalisele) olukorrale vastavatest toodetest ja teenustest. samas ei saa tarbijad täielikult vältida vastutust, mida nende valik enesega kaasa toob (kas seoses toote omadustega või nende omaduste osas nõu andva eksperdiga). samuti peaks tarbijatel olema teadmised teadliku valiku langetamiseks ja valiku tagajärgede mõistmiseks.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(2) elintarvike-ja eläinlääkintätoimiston huhtikuussa 2002 tekemän lisäarvion ja portugalin toimittamien lisätietojen perusteella vaikuttaa siltä, että mäntyankeroisen leviäminen on hävittämisohjelman soveltamisen seurauksena edelleen rajoittunut rajatulle portugalin alueelle. tutkimuksissa noilla alueilla havaittiin kuitenkin edelleen puita, joissa oli merkkejä mäntyankeroisen esiintymisestä.

Estoniano

(2) veterinaar-ja toiduameti täiendavast, aprillis 2002 antud hinnangust ja portugalilt saadud lisateabest selgub, et haigustõrjeprogrammi kohaldamise tulemusena pole männi nematood praeguseks levinud väljapoole piiritletud ala portugalis. siiski on nendel aladel tehtud uuringutel veel leitud männi nematoodiga nakatumise tunnustega puid.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-liitteessä ii tarkoitettujen erityisdirektiiveissä annettujen säännösten, jotka on määritelty tarkemmin kussakin noista direktiiveistä,

Estoniano

-ii lisas viidatud üksikdirektiivides sisalduvaid sätteid, mida on täpsustatud kõigis neis direktiivides,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(4) asetuksen (ey) n:o 104/2000 26 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tuottajahinta vahvistetaan kyseisen asetuksen liitteessä iii mainituille tuotteille. on aiheellista vahvistaa yhteisön tuottajahinta yhdelle noista tuotteista ja laskea muiden tuotteiden hinnat komission asetuksessa (ety) n:o 3510/82[2] vahvistettujen mukautuskertoimien avulla.

Estoniano

(4) määruse (eÜ) nr 104/2000 artikli 26 lõikega 1 nõutakse ühenduse tootjahinna kehtestamist kõnealuse määruse iii lisas loetletud toodetele. asjakohane on kehtestada ühenduse tootjahind ühele nendest toodetest ning muudele toodetele arvutada ühenduse tootjahind komisjoni määruses (emÜ) nr 3510/82 [2] osutatud ümberarvestuskoefitsientide abil.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

a) kyseisen yrityksen kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet ovat muun kuin sen jäsenvaltion, jonka lainsäädännön alainen kyseinen yritys on, lainsäädännön alaisia 1 kohdassa tarkoitettuja yhtiöitä, eikä mikään noista yhtiöistä julkista kyseisen yrityksen tilinpäätöstä oman tilinpäätöksensä yhteydessä; tai

Estoniano

a) kõik vaadeldava äriühingu täisosanikud on artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus osutatud äriühingud, mille kohta kehtivad muude liikmesriikide seadused kui need, mis kehtivad selle äriühingu kohta, ning ükski neist äriühingutest ei avalda vaadeldava äriühingu raamatupidamisaruandeid koos omaenda raamatupidamisaruannetega; või

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(4) asetuksen (ey) n:o 104/2000 26 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kyseisen asetuksen liitteessä iii mainituille tuotteille vahvistetaan yhteisön tuottajahinta. on aiheellista vahvistaa yhteisön tuottajahinta yhdelle noista tuotteista ja laskea muiden tuotteiden hinnat thunnus ja euthynnus-sukujen kaloihin sovellettavista mukautuskertoimista 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa komission asetuksessa (ety) n:o 3510/82 [2] vahvistettujen mukautuskertoimien avulla.

Estoniano

(4) määruse (eÜ) nr 104/2000 artikli 26 lõikes 1 nõutakse ühenduse tootjahinna kehtestamist kõnealuse määruse iii lisas loetletud toodetele. asjakohane on kehtestada ühenduse tootjahind ühele nendest toodetest ning muudele toodetele arvutada ühenduse tootjahind komisjoni 23. detsembri 1982. aasta määruses (emÜ) nr 3510/82, millega määratakse perekondadest thunnus ja euthynnus pärit kalade suhtes kohaldatavad ümberarvestuskoefitsiendid, [2] osutatud ümberarvestuskoefitsientide abil.(5) määruse (eÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõike 2 esimeses ja teises taandes ning artikli 26 lõikes 1 kehtestatud kriteeriumide põhjal tuleks ühenduse tootjahinda kalandusaastaks 2006 kohandada.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(4) icesin lausunnossa todetaan myös, että keltaroussin hyödyntämistaso ices-alueella vii on aivan liian korkea. tieteellisestä, lausunnosta käy myös ilmi, että keltaroussi on vähentynyt voimakkaasti ices-alueella vi ja siellä on havaittu lajin herkästi vahingoittuvia keskittymäalueita. sen vuoksi on aiheellista kieltää keltaroussin kalastus noilla alueilla.

Estoniano

(4) lisaks sellele on icesi andmete kohaselt atlandi karekala püük icesi vii püügipiirkonnas liiga suur. samuti nähtub teadusuuringute tulemustest, et atlandi karekala varud on vi püügipiirkonnas suuresti ammendunud ja teatavatel aladel on täheldatud selle liigi ohustatud kogumeid. seetõttu on asjakohane keelata atlandi karekala püük nendel aladel.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

tässä direktiivissä säädettyjä jäämien enimmäismääriä olisi myös sovellettava noita kolmea direktiiviä sovellettaessa,

Estoniano

käesolevas direktiivis sätestatud jääkide lubatud piirnorme tuleks kohaldada ka nimetatud kolme direktiivi kohaldamisel;

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

2. paperi: erikoispaperien ja teknisten paperien markkinat muodostavat tärkeän kanavan euroopan hamppukuiduille ja kaikkea muuta kuin vähäpätöisen kanavan lyhyille pellavakuiduille.on syytä huomauttaa, että toisin kuin pitkän pellavakuidun tuotanto, joka menee pääasiassa eu:n ulkopuolisen teollisuuden käyttöön, hampun ja lyhyen pellavakuidun tuotanto palvelee eurooppalaista teollisuutta, joka usein sijaitsee lähellä niitä alueita, joilla noita kuituja tuotetaan.

Estoniano

1999. aastast alates on lühikese kiu turg kohandunud uutele tehnilistele rakendustele. selleks kasutatava kiu toodang kasvas aastatel 1999 kuni 2003 ligi neli korda, 4 800 tonnilt 18 500 tonnile, mis võrdub vastavalt 9%ga ja 25%ga kogu lühikesest kiust.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK