Pergunte ao Google

Você procurou por: käyttöoikeusmaksuista (Finlandês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Inglês

Informações

Finlandês

Kantajan televerkkopalvelumaksut muodostuvat kahdesta osasta eli yhtäältä kuukausittaisista käyttöoikeusmaksuista ja toisaalta kertaluonteisista maksuista.

Inglês

The applicant’s charges for wholesale access are made up of two components: a monthly subscription charge, and a one-off charge.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Arvioinnissa käytettiin lähteenä myös tämänhetkisiä tukkutason verkkovierailuhintoja epätasapainoisessa liikenteessä unionissa ja näyttöä tämänhetkisistä tukkutason käyttöoikeusmaksuista kotimaisilla markkinoilla.

Inglês

The assessment also drew on current wholesale roaming charges for unbalanced traffic in the Union and evidence of current wholesale access charges in domestic markets.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Uudet markkinoille tulijat ovat kritisoineet voimakkaasti tapauksia, joissa integroituun rakenteeseen kuuluvan rataverkon haltijan on tiedetty harjoittavan syrjintää vakiintuneen toimijan hyväksi, esimerkiksi korottamalla henkilöliikenteessä rataverkon ja asemien käyttöoikeusmaksuja huomattavasti uuden toimijan tullessa markkinoille.

Inglês

A strong stream of criticism has arisen from new market players in the case of IMs in integrated structures, where the IM has been known to discriminate against non-incumbent, for instance by increasing track and station access charges for passenger services considerably when a new operator entered the market.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Artiklan 2 kohdassa säädetään, että arvioinnissa on otettava huomioon liikenteen ennakoidut muutokset, mietittävä lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä ja arvioitava niiden kustannuksia ja hyötyjä sekä arvioitava liikenteenharjoittajien mahdollisuuksia maksaa kustannukset korkeampina käyttöoikeusmaksuina.

Inglês

Paragraph 2 requires that such an assessment should take account of projected traffic alterations, should consider short and long term measures, should take account of their costs and benefits and the ability of operators to pay those costs through higher access charges.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Eräissä muissa jäsenvaltioissa vaatimusta, jonka mukaan huomattavan markkinavoiman operaattoreiden perimien, operaattorin valintaan ja ennaltavalintaan liittyvien yhteenliittämis- ja käyttöoikeusmaksujen on oltava kustannuslähtöisiä, ei ole lainkaan siirretty kansalliseen lainsäädäntöön tai sen sovellettavuudessa on epäselvyyksiä.

Inglês

In other Member States, either the requirement that pricing of interconnection and access re­lated to carrier selection and pre-selection by SMP operators be cost oriented is not transposed or it is unclear whether cost orientation is applicable.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

7.2.5 Jotta rautatieyrityksiä voitaisiin kannustaa investoimaan kestävämpään ratateknologiaan, lausunnon kohteena olevassa direktiiviehdotuksessa on tarkoitus eriyttää verkon käyttöoikeusmaksut liikkuvan kaluston melupäästöominaisuuksien perusteella.

Inglês

7.2.5 To encourage railway undertakings to invest in more sustainable rail technologies, the proposal for a directive would introduce differentiated network access charges based on the noise emission characteristics of rolling stock.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

Tähän sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot 1) kustannuksista, joita ei pidä sisällyttää vähimmäiskäyttömahdollisuuksien ja radan käyttöoikeuspalvelujen suoria kustannuksia koskeviin laskelmiin (kuten liitteessä III olevassa 1 ja 2 kohdassa määritellään), ja kriteereistä, joilla määritellään markkinasegmentit, joissa palveluilla voi olla mahdollisuuksia lisämaksuihin, 2) radan käyttöoikeusmaksujen eriyttämis­vaatimuksista melupäästöjen mukaan, 3) siitä, miten infrastruktuurin haltijat määrittelevät markkinasegmentit lisämaksujen käyttöönoton arvioimiseksi, ja 4) suorituskykyjärjestelmien tärkeimmistä ominaisuuksista ja pääperiaatteista.

Inglês

This includes detailing (1) the costs that must not be included in the calculation of direct costs of the minimum access package and track access services (as defined in Annex III, paragraphs 1 and 2) and the criteria for identification of market segments on which services might be able to pay mark-ups, (2) the requirements for differentiation of track access charges based on the noise emission characteristics, (3) how infrastructure managers will define market segments to evaluate the possibility of introducing mark-ups, and (4) the main characteristics and general principles of performance regimes.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Käyttöoikeusmaksujen osalta infrastruktuurimaksun enimmäistason on oltava samansuuruinen tai alempi kuin olisi saatu käyttämällä liitteessä III esitettyihin laskennan perusperiaatteisiin perustuvaa menetelmää.

Inglês

For concession tolls, the maximum level of the infrastructure charge shall be equivalent to, or less than, the level that would have resulted from the use of a methodology based on the core calculation principles set out in Annex III.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

käyttöoikeusmaksuja edellyttävien tietullijärjestelyjen osalta

Inglês

for tolling arrangements involving concession tolls:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

Muita kuin käyttöoikeusmaksuja edellyttäviä tietullijärjestelyjä valvotaan välittömästi siten, että tullimaksut arvioidaan perusperiaatteiden mukaisesti jäsenvaltioilta todentamista varten saatavien yksikköarvojen ja parametrien perusteella.

Inglês

This will be done either directly for non-concession tolling regimes, with tolls calculated according to the core principles, with Member States providing key values and parameters for verification.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kilpailun järjestäjän (ETSK) maksama käyttöoikeusmaksu voittajatyön yksittäiserän valmistuksesta sisältyy palkintoon.

Inglês

The fee for usufruct of a single production of the winning design by the competition organiser (the EESC) is included in the prize.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

muiden kuin käyttöoikeusmaksuja edellyttävien tietullijärjestelyjen osalta

Inglês

for tolling arrangements other than those involving concession tolls:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Finlandês

Jos käytetään kilpailuun perustuvaa tai vertailevaa valintamenettelyä ja jos radiotaajuuksien käyttöoikeusmaksut muodostuvat kokonaan tai osittain kertamaksusta, maksujärjestelyssä olisi varmistettava, etteivät tällaiset maksut käytännössä johda siihen, että valinta tapahtuu perusteilla, jotka eivät liity radiotaajuuksien mahdollisimman tehokasta käyttöä koskevaan tavoitteeseen.

Inglês

Where, in the case of competitive or comparative selection procedures, fees for rights of use for radio frequencies ð spectrum ï consist entirely or partly of a one-off amount, payment arrangements should ensure that such fees do not in practice lead to selection on the basis of criteria unrelated to the objective of ensuring optimal use of radio frequencies ð spectrum ï .

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Vaihtoehtoisesti valvotaan välillisesti käyttöoikeusmaksuja edellyttäviä tietullijärjestelyjä.

Inglês

Alternatively, for tolls under concession regimes, the control will be undertaken indirectly.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Neuvosto ei ole hyväksynyt parlamentin ehdottamia ja komission hyväksymiä tarkistuksia, joiden mukaan käyttöoikeusmaksuihin liittyviin kaikkiin toimenpiteisiin olisi sovellettava puitedirektiivin avoimuusmenettelyä ja joiden mukaan vaihtoehtoiset maksutavat olisi sallittava silloin, kun kertamaksut ovat esimerkiksi huutokaupan seurauksena erittäin suuria.

Inglês

The Council has not taken over the amendments proposed by the European Parliament and accepted by the Commission, namely the requirement to submit all measures regarding usage fees to the transparency procedure of the Framework Directive and to allow alternative payment facilities in case of (very high) one-off fees for instance as a result of auctions.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Jos käytetään kilpailuun perustuvaa tai vertailevaa valintamenettelyä ja jos radiotaajuuksien käyttöoikeusmaksut muodostuvat kokonaan tai osittain kertamaksusta, maksujärjestelyssä olisi varmistettava, etteivät tällaiset maksut käytännössä johda siihen, että valinta tapahtuu perusteilla, jotka eivät liity radiotaajuuksien mahdollisimman tehokasta käyttöä koskevaan tavoitteeseen.

Inglês

Where, in the case of competitive or comparative selection procedures, fees for rights of use for radio frequencies consist entirely or partly of a one-off amount, payment arrangements should ensure that such fees do not in practice lead to selection on the basis of criteria unrelated to the objective of ensuring optimal use of radio frequencies.

Última atualização: 2016-11-30
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Uusien käyttöoikeusmaksujen osalta, jotka on otettu käyttöön 10 päivän kesäkuuta 2008 jälkeen, tietullien enimmäistason on oltava samansuuruinen tai alempi kuin olisi saatu käyttämällä liitteessä III esitettyihin peruslaskentaperiaatteisiin perustuvaa menetelmää.

Inglês

For new concession tolls put in place after 10 June 2008, the maximum level of tolls shall be equivalent to, or less than, the level that would have resulted from the use of a methodology based on the core calculation principles set out in Annex III.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

’käyttöoikeusmaksulla’ maksua, jonka käyttöoikeusurakan saaja perii käyttöoikeussopimuksen mukaisesti.

Inglês

“concession toll” means a toll levied by a concessionaire under a concession contract.’

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Uusien jäsenvaltioissa 10 päivän kesäkuuta 2008 jälkeen käyttöön otettavien, muiden kuin käyttöoikeusmaksuja edellyttävien tietullijärjestelyjen osalta jäsenvaltioiden on käytettävä kustannusten laskentaan liitteessä III esitettyihin peruslaskentaperiaatteisiin perustuvaa menetelmää.

Inglês

For new tolling arrangements other than those involving concession tolls put in place by Member States after 10 June 2008, Member States shall calculate costs using a methodology based on the core calculation principles set out in Annex III.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Finlandês

Nimike sisältää myös muista kuin teollisuuden palveluista suoritetut maksut, kuten lakiasiain- ja kirjanpitopalveluista aiheutuneet kulut, patentti- ja käyttöoikeusmaksut (jos niitä ei ole aktivoitu), vakuutusmaksut, yhtiön hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksista aiheutuvat kulut, toimialajärjestöille ja yrittäjien yhdistyksille suoritetut maksut, posti- ja puhelinkulut, sähköisen viestinnän kulut, teleksi- ja faksikulut, tavaroiden ja henkilöstön kuljetuskustannukset, mainoskulut, komissiot (jos ne eivät sisälly palkkoihin), vuokrat, pankkien veloittamat kulut (lukuun ottamatta korkokuluja) sekä kaikista muista ulkopuolisilta hankituista yrityspalveluista aiheutuneet kulut.

Inglês

Also included are payments made for non-industrial services such as legal and accountancy fees, patents and licence fees (where they are not capitalised), insurance premiums, costs of meetings of shareholders and governing bodies, contributions to business and professional associations, postal, telephone, electronic communication, telegraph and fax charges, transport services for goods and personnel, advertising costs, commissions (where they are not included in wages and salaries), rents, bank charges (excluding interest payments) and all other business services provided by third parties.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK